เข้าสู่ระบบ ×
ล็อกอิน ลงทะเบียน
เมนู ×
หน้าหลักโปรแกรมทัวร์ขอจัดทัวร์หมู่คณะโปรโมชั่น คู่มือท่องเที่ยว ฝากขายทัวร์(บริษัททัวร์)
ทำไมหนังสือเดินทางต้องเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือนก่อนเดินทาง
สงสัย..จังเลยว่า ทำไมเขาถึงให้เราใช้พาสปอร์ตที่มีอายุอย่างน้อย 6 เดือน ในการเดินทาง

*บางท่านจะไปเที่ยวกับทัวร์ บริษัททัวร์ ทุกที่ระบุเลยว่า ต้องไม่น้อยกว่า 6 เดือน ** การยื่นวีซ่าสถานทูตขอวีซ่าท่องเที่ยว ก็ระบุไว้ว่า ต้องไม่น้อยกว่า 6 เดือน ***กฏอะไรกัน ... มาจากไหน ... ใครกำหนด...?

ปัญหาเหล่านี้มักเกิดขึ้นได้ จะเห็นอยู่ในข่าวเรื่อยๆ ว่ามีปัญหาเคาน์เตอร์สายการบินไม่ออกตั๋วให้ หรือเจ้าหน้าที่ ตม.ไทย ไม่อนุญาติออกนอกประเทศได้ หรือบินไปถึงแล้ว ตม.ประเทศปลายทางไม่ ยอมให้เข้าประเทศ จริงหรือไม่จริง อะไรกันแน่มันเป็นกฏระเบียบ หรือเป็นกฏหมาย มาดูกันว่าเจ้าหน้าที่รัฐ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเอกสารสำคัญ เช่นนี้ หน้งสือเดินทาง

นายรัชฎา จิวาลัย ผอ.กองหนังสือเดินทาง กระทรวงการต่างประเทศ ได้ตอบข้อซักถามกับ สำนักข่าวไทยรัฐไว้ว่า

นายรัชฎา บอกว่า หนังสือเดินทางทั่วไปที่ กระทรวงต่างประเทศออกให้ มีอายุงาน 5 ปี ซึ่งก็สามารถใช้ได้ถึงวันสุดท้าย แต่กรณีเดินทางไปต่างประเทศด้วยเครื่องบิน เนื่องจากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) เขาออกข้อแนะนำว่า การเดินทางระหว่างประเทศ ควรจะมีอายุพาสปอร์ตมากกว่า 6 เดือน ซึ่ง ตม. หลายๆ ประเทศก็มักนำไปใช้ปฏิบัติ และไม่เพียง ตม. เท่านั้น สถานทูตทุกประเทศ ที่จะรับขอยื่นวีซ่าจากนักท่องเที่ยว ก็ยึดเอาเป็นหลักเช่นกันว่า พาสปอร์ตจะต้องไม่น้อยกว่า 6 เดือน ในวันเดินทาง ก็ไม่ถึงขั้นเป็น "ระเบียบ"

แต่เนื่องจากสายการบินเอง ก็เกรงว่าเมื่อนำผู้โดยสารไปแล้ว หากถูก ตม. ประเทศนั้นๆ ปฏิเสธ แล้วจะกลายเป็นภาระ ต้องส่งผู้โดยสารกลับ สายการบินเขาเลยใช้แนวปฏิบัตินี้ ที่ได้มาจาก ICAO อย่างไรก็ตาม เราสามารถใช้หนังสือเดินทางอายุเหลือไม่ถึง 6 เดือน ข้ามไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้ แต่ถ้าเกี่ยวข้องกับสายการบิน เขาก็จะใช้แนวปฏิบัติ ICAO แม้จะมีบางประเทศอนุโลม ก็ขึ้นอยู่ที่ดุลยพินิจของสายการบิน ที่ไม่ใช่แนวทางปฏิบัติอย่างเป็นทางการ

***หรืออีกเหตุผลหลัก กรณีผู้เดินทางไปอยู่ในประเทศนั้นเกิดปัญหาเจ็บป่วย ซึ่งต้องมีเหตุให้อยู่นานขึ้น ซึ่งหากเอกสารเดินทางหมดอายุใช้งาน ก็จะทำให้เกิดเรื่องยุ่งยากขึ้นนั่นเอง

ข้อมูลเหล่านี้ มีอยู่ในโลกสื่อสารไร้พรมแดน ที่หาอ่านได้ในอินเตอร์เนต ตามสภาพความอยากรู้ คลายความสงสัย เลยเป็นปัญหาโลกแตก ที่ทุกคนก็เชื่อมั่นสื่อโซเชี่ยล จนทำให้สับสนว่าจะเชื่อ บริษัททัวร์ หรือคนแปลกหน้าในโซเชี่ยลดี

ต้องตอบแบบนี้เลยว่า กฏระเบียบของสายการบินแต่ละสายการบินก็ไม่เหมือนกัน สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละด่าน(ในประเทศไทย ทางบก หรือทางสนามบิน) หรือของแต่ละประเทศ ด้วยนโยบายของแต่ละประเทศนั้นมีพื้นฐานไม่เท่ากัน มีสิทธิที่จะออกกฏระเบียบของเขาไว้ บางประเทศก็ใช้หลักการพิจารณาต่อผู้เดินทางโดยใช้วิจารณญานไม่เหมือนกัน โดยเฉพาะประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า ซึ่งนั่นหมายความว่าการมีข้อตกลงระหว่างกันของประเทศไทยกับประเทศนั้นๆ ย่อมพิจารณาด้วยหลักความมั่นคงหรือหลักความสัมพันธไมตรีซึ่งกันและกัน
บางครั้งจะเห็นว่าบางรายเดินทางด้วยพาสปอร์ต 3 เดือน ก็เข้าได้ บางรายเข้าไม่ได้

ดังนั้นโปรดใช้ดุลยพินิจว่า ท่านจะยอมเสี่ยงการถูกปฏิเสธการเดินทาง หรือเข้าประเทศ หรือจะปฏิบัติตามหลักสากล โดยรวมๆแบบสากล ให้เลือกเอา ... แต่ถ้ามาใช้บริการทัวร์กับเรา เราถือหลักอย่างน้อย 6 เดือน ครับ

อันนี้ไม่มีข้อสรุปเป็นสากลนะครับ จะยึดหลักนับจาก วันเริ่มต้นเข้าประเทศเขา หรือวันเริ่มต้นออกประเทศไทย หรือ วันเดินทางกลับจากประเทศปลายทาง

ขอยกตัวอย่าง

ยื่นวีซ่า อิตาลี

พาสปอร์ตหมดอายุ 6 เดือน

ยื่นวีซ่า เดนมาร์ก

พาสปอร์ตหมดอายุ ของวีซ่าเชงเก้น ประเทศเดนมาร์ก

***จากตัวอย่างจะเห็นว่า แม้แต่วีซ่าเชงเก้น ของในกลุ่มยุโรป
***หากมันหมิ่นเหม่... มากก็เอาเพื่อไว้เกินๆ 6 เดือนไปเลย
***สำคัญว่าเมื่อคุณยื่นวีซ่า มันก็จะมีกฏระเบียบเอาไว้คอยตรวจสอบเราก่อนเป็นเบื้องต้นอยู่แล้ว ครับ