จองทัวร์มิถุนา-สิงหา

ยื่นวีซ่าสาธารณรัฐเช็ก

เอกสารประกอบยื่นวีซ่าสาธารณรัฐเช็ก

 1. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า ที่กรอกข้อมูลครบ
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. หนังสือเดินทาง และ สำเนาอายุของหนังสือเดินทาง ที่ยังใช้งานได้ จะต้องเกินกว่า ระยะเวลา ที่คาดว่า จะพำนัก อยู่ภายในประเทศ อย่างน้อย 3 เดือน
 4. ภาพถ่ายสี ฉากหลังสีขาว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม.จำนวน 1 ใบ
 5. หลักฐานรับรองการทำงาน หรือสถานภาพการศึกษา
  1. จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) หรือ
  2. หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ
  3. จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
 6. หลักฐานการเงิน (หลักฐานแสดงฐานะทางการเงิน 6 เดือน ทั้ง ต้นฉบับและสำเนา)
 7. หลักฐานการจองที่พัก/ โรงแรม (ต้องระบุชื่อทุกท่าน ที่ยื่นขอวีซ่า) หรือจดหมายเชิญ อย่างเป็นทางการ (ตัวจริงและสำเนา)ที่ได้รับการยืนยัน จากตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ประเทศสาธารณรัฐเชก
 8. ใบจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 9. หลักฐานการ ประกันสุขภาพและ อุบัติเหตุ ระหว่าง การเดินทาง(ตัวจริงและสำเนา) วงเงินขั้นต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,00 บาท ครอบคลุมระยะเวลา ในการพำนักอาศัยใน สาธารณรัฐเชก
 10. หนังสือหรือ จดหมายเชิญ จากบริษัท หรือ หน่วยงานในประเทศ สาธารณรัฐเชก (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)
 11. ผู้ถือหนังสือเดินทาง ราชการ ไม่ต้องขอวีซ่า สามารถอยู่ได้ 90 วัน หมายเหตุ
 12. ผู้เดินทางต้องยื่นวีซ่าด้วยตนเอง และ ต้องนัดคิวยื่นวีซ่า ผ่านเว็บ visapoint.eu/disclaimer

ค่าธรรมเนียม

วีซ่าเชก 2,616 บาท

ระยะเวลาในการดำเนินการ อนุมัติวีซ่า 5-7 วัน

สถานกงสุลและวีซ่า ประเทศสาธารณรัฐเช็ก
เลขที่ 71/6 ซอยร่วมฤดี2 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร: 02-250-9223, 02-250-9224
เว็บไซต์ : www.mzv.cz/bangkok
อีเมล์ : bangkok@embassy.mzv.cz
วีซ่าระยะสั้น (Schengen Visa) เฉพาะ จันทร์, พุธ, ศุกร์ 08.30 – 12.00 น.
วีซ่าระยะยาว เฉพาะ อังคาร และ พฤหัสฯ 09.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น.

แก้ไขล่าสุด Monday, 03-Jul-2017 4:39 PM