การขอวีซ่า และหลักฐานยื่นวีซ่า

การยื่นวีซ่าเข้าสู่ประเทศต่างๆ ในโลกนี้สำหรับคนไทย มีบางประเทศมีข้อตกลงยกเว้นไม่ต้องยื่นวีซ่า และหลายประเทศจำเป็นต้องยื่นวีซ่าเสียก่อนก่อนที่จะเข้าสู่ประเทศนั้นๆ และมีข้อระเบียบแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละประเทศ สำหรับปัจจุบันนี้มีระบบการยื่นโดยตรงที่แผนกวีซ่าของแต่ละสถานทูต และมีตัวแทนที่ได้รับมอบหมายให้ทำแทนสถานทูตโดยเฉพาะ เพื่อลดภาระของเขาเอง เราเรียกกันว่า "Out Source" ทั้งนี้จะสะดวกสบายแตกต่างกันไป ไม่มีกฏตายตัว

สำหรับคนไทย นับวันจะยิ่งยุ่งยากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยเหตุผลหลายอย่าง ที่ทำให้ภาพพจน์ของคนไทยเสื่อมลง จนทำให้ทุกคนที่เป็นคนไทย ต้องถูกเข้มงวด ตรวจสอบกันมากขึ้น ด้วยคนเฉพาะบางคนเท่านั้นที่ทำผิดกฏหมายเข้าเมือง ลบหนีเข้าเมือง และปลอมแปลงเอกสาร

การยื่นวีซ่าเพื่อขอเข้าประเทศใดๆนั้น ควรเตรียมเอกสารให้พร้อมไว้โดยปกติแล้ว ทุกประเทศจะต้องการให้คนที่จะเดินทางไปนั้น ขอใหแสดงตัวเพื่อขอเข้าประเทศโดยตรงซะมากกว่า แต่บางประเทศก็สามารถยื่นผ่านตัวแทนได้

การจะได้รับอนุมัติผ่านเข้าประเทศของเขาได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความพอใจของเขาด้วย ถ้าเห็นว่าไม่มันก็ต้องไม่ ไม่ใช่ว่าเอกสารครบหมดถูกต้องแล้วจะได้เสมอไปนะครับ เพราะมีอีกหลายเหตุผลที่จะไม่ให้เข้าประเทศ แต่โดยปกติทั่วไปก็ผ่านได้ไม่มีปัญหาอะไร และที่สำคัญ ข้อมูลของแต่ละสถานฑูตนั้น อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยทางสถานฑูตไม่จำเป็นต้องแจ้งให้เราทราบ

ประเทศต่างๆเหล่านี้ที่นำมาแนะนำกันเรื่อยๆ ทั้งนี้ต้องบอกว่า ข้อมูลอาจจะเปลี่ยนไปตามเวลา ขอให้ตรวจสอบกันก่อนนะครับ
แผนที่ประเทศทั่วโลก ที่คนไทยถือพาสปอร์ตไทย ได้รับการยกเว้นวีซ่า ต้องยื่นวีซ่า
ธงประจำชาติประเทศกรีซ วีซ่า กรีซ ธงชาติประเทศนอร์เวย์ วีซ่า นอรเวย์ ธงชาติประเทศพม่า วีซ่า พม่า
ธงชาติประเทศโครเอเชีย วีซ่า โครเอเชีย ธงชาติประเทศนิวซีแลนด์ วีซ่า นิวซีแลนด์
ธงชาติประเทศฟินแลนด์ วีซ่า ฟินแลนด์
ธงชาติประเทศเคนย่า วีซ่า เคนย่า ธงชาติประเทศเนเธอร์แลนด์ วีซ่า เนเธอร์แลนด์ ธงชาติประเทศมองโกเลีย วีซ่า มองโกเลีย
ธงชาติประเทศแคนนาดา วีซ่า แคนาดา ธงประจำชาติประเทศเนปาล วีซ่า เนปาล ธงชาติประเทศเยอร์มัน วีซ่า เยอรมัน
ธงชาติประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน วีซ่า จีน ธงชาติประเทศบรูไน วีซ่า บรูไน ธงชาติประเทศรัสเซีย วีซ่า รัสเซีย
xx xx ธงประเทศบังกลาเทศ วีซ่า บังคลาเทศ ธงชาติประเทศลักเซมเบิร์ก วีซ่า ลักแซมเบอร์ก
ธงชาติประเทศญี่ปุ่น วีซ่า ญี่ปุ่น ธงชาติประเทศเบลเยี่ยม วีซ่า เบลเยี่ยม ธงชาติประเทศสเปน วีซ่า สเปน
ธงชาติประเทศเดนมาร์ก วีซ่า เดนมาร์ค ธงชาติประเทศโปรตุเกส วีซ่า โปรตุเกส ธงชาติประเทศสาธารณรัฐสโลวัก วีซ่า สโลวัก
ธงชาติประเทศตุรกี วีซ่า ตุรกี ธงชาติประเทศโปรแลนด์ วีซ่า โปแลนด์ ธงชาติประเทศสวิสเซอร์แลนด์ วีซ่า สวิสเซอร์แลนด์
ธงชาติประเทศไต้หวัน วีซ่า ไต้หวัน ธงชาติประเทศฝรั่งเศส วีซ่า ฝรั่งเศส ธงชาติประเทศสวีเดน วีซ่า สวีเดน
ธงชาติประเทศสาธารณรัฐเชก วีซ่า สาธารณรัฐเชค ธงชาติประเทศออสเตรเลีย วีซ่า ออสเตรเลีย ธงชาติประเทศออสเตรีย วีซ่า ออสเตรีย
ธงชาติประเทศอังกฤษ วีซ่า อังกฤษ ธงประชาติประเทศอินเดีย วีซ่า อินเดีย ธงชาติประเทศฮังการี วีซ่า ฮังการ
วีซ่าสหรัฐอเมริกา
visa on arrival for thai passport