แบบฟอร์มจองทัวร์

กรุณากรอกแบบฟอร์ม ระบุสิ่งที่ต้องการ ด้านล่างนี้

รหัสทัวร์: 14021 : เวียดนามกลาง ดานัง,เว้,ฮอยอัน - เลสโส ลั๊นลา (พักบานาฮิลส์) 4วัน3คืน FD

กำหนดวันเดินทาง :

เลือก วันเดินทาง ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง นอนเดียว นอนสาม เหลือที่นั่ง
5 มี.ค. 63 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿18,499 ฿13,999 (เหลือแค่ 5 ที่)
12 มี.ค. 63 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿18,499 ฿13,999 (เหลือแค่ 6 ที่)
19 มี.ค. 63 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿18,499 ฿13,999 มีที่ว่าง

จำนวนผู้เดินทาง