เข้าสู่ระบบ ×
ล็อกอิน ลงทะเบียน
เมนู ×
หน้าหลักโปรแกรมทัวร์ขอจัดทัวร์หมู่คณะโปรโมชั่น คู่มือท่องเที่ยว ฝากขายทัวร์(บริษัททัวร์)

แพคเกจทัวร์ยุโรปดอกไม้ เยอรมัน-เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์ 8วัน5คืน EK

Upated: 1/29/2020 2:55:50 PM
เปิดดู: 141  Rating:ยุโรปตะวันตก ดอกไม้ เยอรมัน-เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์ 8วัน5คืน EK Link has been Rated 4.0 stars คะแนนเฉลี่ย : 4.0/5  (โหวตแล้ว 1 ท่าน)
 กรุณาช่วยโหวตรายการทัวร์นี้

จุดเด่นของทัวร์ : แฟรงเฟิร์ท,ไฮเดลเบิร์ก,โคโลจญ์,ล่องเรือแม่น้ำไรน์,บรูดจ์,บรัสเซล,อัมสเตอร์ดัม,ล่องเรือหลังคากระจก,หมู่บ้านกังหันลม ซานสคาน,หมู่บ้านชาวประมง โวเลนดัม,โรงงานเจียระไนเพชรที่มีชื่อเสียง,หมู่บ้านกีร์ธอร์น

ทัวร์เนเธอร์แลนด์: แพคเกจทัวร์ยุโรปดอกไม้ เยอรมัน-เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์ 8วัน5คืน EK

ทัวร์ไอดี: 15098
หมวดหมู่ : ทัวร์เนเธอร์แลนด์  มาตราฐาน: Tour Code: VC-BENELUX002

กำหนดออกเดินทาง ทัวร์เนเธอร์แลนด์: แพคเกจทัวร์ยุโรปดอกไม้ เยอรมัน-เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์ 8วัน5คืน EK

ออกเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด ที่นั่งเหลือ ราคานอนคู่ สั่งจอง

ขออภัย โปรแกรมทัวร์ ยังไม่พบกำหนดการเดินทาง หรือ อยู่ในระหว่างกำหนดการเดินทาง
กรุณาติดต่อสอบถาม ฝ่ายรับจองทัวร์ 02-374-8866


แฟรงเฟิร์ท ไฮเดลเบิร์ก โคโลจญ์ ล่องเรือแม่น้ำไรน์ บรูดจ์ บรัสเซล อัมสเตอร์ดัม ล่องเรือหลังคากระจก หมู่บ้านกังหันลม ซานสคาน หมู่บ้านชาวประมง โวเลนดัม โรงงานเจียระไนเพชรที่มีชื่อเสียง หมู่บ้านกีร์ธอร์น

วันแรก              สนามบินสุวรรณภูมิ - แฟรงเฟิร์ท
17.00 น.    พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน เอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรโดยสารที่นั่งก่อนขึ้นเครื่อง
20.35 น.        ออกเดินทางสู่ เมืองแฟรงเฟิร์ท ประเทศเยอรมนี โดยเที่ยวบินที่  EK373/EK043 

 วันที่สอง    แฟรงเฟิร์ท     *.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ *.*.*.
07.35 น.    (เวลาท้องถิ่น) ถึงสนามบิน เมืองแฟรงเฟิร์ท หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุกลากรเรียบร้อยแล้ว.....นำท่านเดินทางสู่ เมืองไฮเดลแบร์ก หรือ ไฮเดลเบิร์ก (HEIDELBERG) ตั้งอยู่ในรัฐบาเดน-เวิร์ทเทมแบร์ก ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศเยอรมัน ถือเป็นเมืองที่เก่าแก่ เมืองทางประวัติศาสตร์ของไทยเมืองหนึ่ง เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ทรงประสูติ ณ เมืองนี้ และอัลเบิร์ต ไอสไตน์ เคยมาเดินบนเส้นทางนักปราชญ์ของเมืองนี้แล้ว และเป็นเมืองมรดกโลก UNESCO เนื่องจาก มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย และเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความสวยงาม ความสง่า ความสงบร่มรื่น ที่นี่ มีมหาวิทยาลัยไฮเดลแบร์กเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่สุด…
เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย        นำท่าน ชม (ภายนอก) ปราสาทไฮเดลเบิร์ก ซึ่งสร้างอยู่บนเชิวเขาเหนือแม่น้ำเน็กคาร์ สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองได้โดยรอบ ตัวปราสาทสร้างด้วยหินทราบสีแดงซึ่งมีอายุกว่า 900 ปี
...แล้วนำท่านเดินทางกลับสู่  เมืองแฟรงเฟิร์ต ศูนย์กลางเศรษฐกิจการเงิน การธนาคาร ให้ท่านได้ถ่ายรูป บริเวณย่านเมืองเก่า อาคารโรเมอร์, โบสถ์เซ็นต์ปอลด์ และอิสระกับการช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย
ค่ำ        *.*.*. อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย *.*.*.
ที่พัก        HOLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สาม    ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - โคโลญจน์ 
เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
    นำท่านเดินทางสู่ เมืองบอบปาร์ด เพื่อ ล่องเรือชความสวยงามของแม่น้ำไรน์ สู่ เมืองเซนท์กอร์ (ขอบอกระหว่างการล่องเรือสองฝั่งของแม่น้ำไรน์สวยมากๆ
เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย    นำท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญจน์ ชมความสวยงามของ มหาวิหารแห่งโคโลนญ์ ซึ่งอยู่บริเวณแม่น้ำไรน์ ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก        
ค่ำ        รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร
ที่พัก        MERCURE HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สี่        โคโลญจน์ - บรัสเซล
เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
    นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองบรัสเซล ประเทศเบลเยี่ยม พักผ่อนสบายบนรถตลอดการเดินทาง…..
เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย    ชม จัตุรัสลาก็รอง ปาลาช (GRAND PLACE) จัตุรัสกลางเมืองที่งดงามมากแห่งหนึ่งของยุโรปโดยเฉพาะด้านที่เป็นศาลากลางเป็นศิลปะแบบโกธิคมีรูปปั้นตามจั่วต่างๆสวยงามมาก รายรอบจัตุรัสนี้จะมีร้านขายดอกไม้ และร้านขายของที่ระลึกประเภทต่าง ๆ คุณภาพดีสำหรับนักท่องเที่ยว  ชมรูปปั้น MANNEKKENPIS เป็นรูปปั้นเด็กชายผมหยิก สูงประมาณ 3 ศอก หน้าตาน่ารักน่าเอ็นดู กำลังปัสสาวะ (ซึ่งเป็นน้ำพุ)   
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อโตเมี่ยม สัญลักษณ์ของงานเอ๊กซ์โปร์ ที่ปัจจุบันใช้เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ที่มีด้านบนเป็นห้องจัดเลี้ยงและร้านอาหาร
ค่ำ        รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร
ที่พัก        MERCURE HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ห้า             เกนท์ - บรูจส์ - บรัสเซล (เบลเยี่ยม)
เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเกนท์ (GENT) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดและเป็นเมืองหลวงของจังหวัดฟลานเดอร์ตะวันออกในบริเวณเฟลมมิชของประเทศเบลเยียม เดิมตัวเมืองเริ่มจากการตั้งถิ่นฐานที่ปากแม่น้ำสเกลต์และแม่น้ำลูส ในยุคกลางเกนต์เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดและมั่งคั่งที่สุดในตอนเหนือของยุโรป ในปัจจุบันเป็นเมืองท่าและเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเกนต์…
นำท่าน ชมศาลาว่าการเมือง และอาคารตาสงๆ ที่สร้างเรียบริมคลอง ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชาวเมืองเกนท์
        นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองบรูจส์ (BRUGGE หรือ BRUGES) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของ West Flanders ซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเบลเยียม ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองประวัติศาสตร์ยุคกลางที่มีความจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบันนี้  อาคารบ้านเรือนส่วนใหญ่ล้วนถูกสร้างขึ้นในแบบโกธิคยุคดั้งเดิม ซึ่งปัจจุบันเมืองบรูจส์ได้กลายเป็นเมืองหลวงทางการพาณิชย์และวัฒนธรรมเมืองหนึ่งของยุโรป นอกจากนี้แล้วบรูจส์ยังมีความโดดเด่นในด้านของผังเมือง ที่ทางตอนเหนือของเมืองมีลำน้ำที่ใช้ในการคมนาคมรอบ ๆ ได้ ทำให้บรูชเป็นที่รู้จักกันในชื่อ “เวนิสแห่งยุโรปเหนือ” นั่นเอง
เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย    นำท่าน ชมป้อมปราการ (TOWN HALL) และหอประชุมสงฆ์ (CLOTH HALL) ซึ่งมาระฆังสูงถึง 300 ฟุต ..ชมโบสถ์พระโลหิตศักดิ์ (BASILICA OF THE HOLY BLOOD)  เป็นสถานที่มีการแห่พระธาตุในวันพี่พระเยซูขึ้นสู่สวรรค์ ..บรูจจ์ได้รับสมญานามว่า เวนิชแห่งภาคเหรือ (VENICE OF THE NORTH) นำท่าน ล่องเรือชมบรรยากาศเมืองบรูจส์ สองริมฝั่งน้ำรายล้อมไปด้วยอาคารบ้านเรือนที่มีความสวยงามในแบบฉบับของเมืองเก่า ซึ่งมีอายุหลายร้อยปี ซึ่งมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน 
ค่ำ        รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร
ที่พัก        VELOTEL BRUGGE HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันที่หก              บรูจส์ - อัมสเตอร์ดัม
เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
    จากนั้นเดินทางสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม เนเธอร์แลนด์ หรือประเทศที่แผ่นดินต่ำ ซึ่งพื้นดินต่ำกว่าระดับน้ำทะเล และสร้างเมืองโดยการทำเขื่อนกั้นน้ำตั้งแต่สมัยโบราณ กรุงอัมสเตอร์ดัม เมืองหลวงของเนเธอร์แลนด์ ซึ่งอัมสเตอร์ดัม จะมีเกาะเล็กเกาะน้อยกว่า 70 เกาะ เกาะเหล่านี้แบ่งแยกออกจากกันโดยคลองที่มีความยาวทั้งสิ้นถึง 80 กิโลเมตร มีสะพานเชื่อมระหว่างคลองมากกว่า 1,000 สะพาน หรือที่ทุกคนเรียกในปัจจุบันว่า เวนิสแห่งทะเลเหนือ 
เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย    นำท่าน ล่องเรือกระจก ชมความงามของกรุงอัมเตอร์ดัม ที่ท่านจะได้สัมผัสกลิ่นอายและความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด  ชมการสาธิตการเจียระไนเพชร ชมหมู่บ้านกังหันลม (ซานสคาน) ท่านจะได้ถ่ายรูปอันสวยงามของเหล่าบันดา กังหันลม 
จากนั้นเดินทางต่อสู่ เมืองโวเลนดัม ท่านจะได้สัมผัสจริงๆ กับ พื้นที่ที่ต่ำกว่าน้ำทะเล ให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก 
นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองอัมสเตอร์ดัม .. บริเวณย่านดัมสแควร์ ถ่ายรูปกับพระราชวังเก่า และอนุสาวรีย์ทหารหาญ

ค่ำ    *.*.*. อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย *.*.*. 
ที่พัก        MERCURE AMSTERDAM HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันที่เจ็ด     อัมสเตอร์ดัม - สวนเคอเค่นฮอฟ - กรุงเทพฯ
07.00 น.        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
    นำท่านจากนั้นเดินทางต่อสู่ เมืองกีรย์ธอร์น เมืองที่สวยงามมากๆ เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่ใช้การสัญจรไปมาโดยการใช้เรือ ที่เรียกกล่าวขานกันว่า หมู่บ้านไร้ถนน  
นำท่าน เข้าชมสวนเคอเค่นฮอฟ (สวนดอกไม้ทิวลิป) เริ่มจัดงานตั้งแต่วันที่ 21 March–10 May 2020 หนึ่งปีจะจัดหนึ่งครั้ง….แล้วนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย
22.00 น.    ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK150/EK372 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ

วันที่แปด     สุวรรณภูมิ
18.40 น.     (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 

**************************************
 

ทัวร์อื่นที่น่าสนใจ

ยุโรปตะวันตก เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม ฝรั่งเศส [เลสโก หลงรักสี่ดินแดน] 9วัน6คืน   TG

ยุโรปตะวันตก เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม ฝรั่งเศส [เลสโก หลงรักสี่ดินแดน] 9วัน6คืน TG

รหัสทัวร์: 13939
ราคาท่านละ 49,999 บาท
Rating:ยุโรปตะวันตก-เยอรมัน-เนเธอร์แลนด์-เบลเยียม-ฝรั่งเศส-[เลสโก-หลงรักสี่ดินแดน]-9วัน6คืน-tg Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 666
ยุโรปตะวันตก แกรนด์เบเนลักซ์(เทศกาลดอกไม้เคอร์เคนฮอฟ) ฝรั่งเศส –ลักเซมเบิร์ก–เบลเยี่ยม –เนเธอร์แลนด์   8วัน TK

ยุโรปตะวันตก แกรนด์เบเนลักซ์(เทศกาลดอกไม้เคอร์เคนฮอฟ) ฝรั่งเศส –ลักเซมเบิร์ก–เบลเยี่ยม –เนเธอร์แลนด์ 8วัน TK

รหัสทัวร์: 13255
ราคาท่านละ 69,900 บาท
Rating:ยุโรปตะวันตก-แกรนด์เบเนลักซ์-เทศกาลดอกไม้เคอร์เคนฮอฟ-ฝรั่งเศส-–ลักเซมเบิร์ก–เบลเยี่ยม-–เนเธอร์แลนด์-8วัน-tk Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 1422
ยุโรปตะวันตก ฝรั่งเศส-เบลเยี่ยม-เยอรมัน-เนเธอร์แลนด์ 8วัน5คืน EK

ยุโรปตะวันตก ฝรั่งเศส-เบลเยี่ยม-เยอรมัน-เนเธอร์แลนด์ 8วัน5คืน EK

รหัสทัวร์: 15099
ราคาท่านละ 42,900 บาท
Rating:ยุโรปตะวันตก-ฝรั่งเศส-เบลเยี่ยม-เยอรมัน-เนเธอร์แลนด์-8วัน5คืน-ek Link has been Rated 4.5 stars Vote: 4.5/5 Views: 139