เข้าสู่ระบบ ×
ล็อกอิน ลงทะเบียน
เมนู ×
หน้าหลักโปรแกรมทัวร์ขอจัดทัวร์หมู่คณะโปรโมชั่น คู่มือท่องเที่ยว ฝากขายทัวร์(บริษัททัวร์)

แพคเกจทัวร์จอร์เจีย Georgia in Dreams 5D3N BY HY

Upated: 4/21/2020 10:35:25 AM
เปิดดู: 87  Rating:จอร์เจีย  in Dreams 5วัน3คืน   HY  Link has been Rated 4.0 stars คะแนนเฉลี่ย : 4.0/5  (โหวตแล้ว 1 ท่าน)
 กรุณาช่วยโหวตรายการทัวร์นี้

จุดเด่นของทัวร์ : ดื่มด่ำแสงสีกรุงทบิลิซี่ ,มิทสเคต้า,วิหารจวารี,วิหารสเวติสเคอเวรี,อุพลิสชิเค่,อนานูริ,ป้อมอนานูรี,กูดาอูรี,คาซเบกี,นั่งรถจี๊บ 4WD ชมโบสถ์เกอร์เกตี้,ชมย่านเมืองเก่า,นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมป้อมปราการนาริกาลา,อิสระช้อปปิ้งEast Point

อาหารเด่น: ลิ้มลองอาหาร Georgia Cuisine ภัตตาคารพื้นเมืองพร้อมชมโชว์

ทัวร์จอร์เจีย: แพคเกจทัวร์จอร์เจีย Georgia in Dreams 5D3N BY HY

ทัวร์ไอดี: 15088
หมวดหมู่ : ทัวร์จอร์เจีย  มาตราฐาน: Tour Code: VG-Georgia

กำหนดออกเดินทาง ทัวร์จอร์เจีย: แพคเกจทัวร์จอร์เจีย Georgia in Dreams 5D3N BY HY

ออกเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด ที่นั่งเหลือ ราคานอนคู่ สั่งจอง

ขออภัย โปรแกรมทัวร์ ยังไม่พบกำหนดการเดินทาง หรือ อยู่ในระหว่างกำหนดการเดินทาง
กรุณาติดต่อสอบถาม ฝ่ายรับจองทัวร์ 02-374-8866


ทบิลิซี่ มิทสเคต้า วิหารจวารี วิหารสเวติสเคอเวรี อุพลิสชิเค่ อนานูริ ป้อมอนานูรี กูดาอูรี คาซเบกี นั่งรถจี๊บ 4WD ชมโบสถ์เกอร์เกตี้ ชมย่านเมืองเก่า นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมป้อมปราการนาริกาลา อิสระช้อปปิ้งEast Point ดื่มด่ำแสงสีกรุงทบิลิซี่

วันแรก      กรุงเทพฯ-กรุงทาชเคนต์ - ประเทศอุซเบกิสถาน- ทบิลิซี่ (จอร์เจีย)-ที่พัก
05.00 น.    คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 10 สายการบิน อุซเบกิสถานแอร์เวย์ (Uzbekistan Airways)  เคาน์เตอร์ W เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง (กรุณามาให้ตรงเวลา เนื่องจากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตัวของท่านเอง) **กรณีที่บางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละกำหนดการเดินทางอีกครั้งก่อนทำการจองตั๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่องจากรายการทัวร์เป็น    รายการซีรี่และได้มีการดำเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย**
08.10 น.        ออกจากเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินอุซเบกิสถานแอร์เวย์  เที่ยวบินที่ HY532
13.00 น.        เดินทางถึงสนามบินกรุงทาชเคนต์ ประเทศอุซเบกิสถาน เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
16.05น.        ออกเดินทางจากกรุงทาชเคนต์ ประเทศอุซเบกิสถาน โดยสายการบินอุซเบกิสถานแอร์เวย์ (Uzbekistan Airways) เที่ยวบินที่ HY745
18.25 น.    เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรุงทบิลิซี่ ประเทศจอร์เจีย หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว รถโค้ชรอรับท่านที่สนามบิน 
ค่ำ        รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมืองพร้อมชมโชว์
        นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่สอง    ทบิลิซี่ (จอร์เจีย)- มิทสเคต้า-อุพลิสชิเค่-ทบิลิซี่
เช้า        รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
    นำท่านออกเดินทางสู่เมืองมิทสเคต้าMtskheta ศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศจอร์เจีย เมืองที่เก่าแก่ที่สุดของจอร์เจียอายุกว่า3,000 ปี ตั้งอยู่ห่างจากกรุงทบิลิซี ประมาณ 25 กม.(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 35 นาที) นำท่านชมเมืองมิทสเคต้าที่เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรอิเบเรีย ซึ่งเป็นราชอาณาจักรเก่าของจอร์เจียในช่วง 400-500ปี ก่อนคริสตกาล  นำท่านชมวิหารจวารี Jvari Monastery ซึ่งเป็นวิหารในรูปแบบของคริสต์ศาสนานิกายออร์โธดอกที่ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 6 วิหารแห่งนี้ตั้งอยู่บนภูเขาที่มีแม่น้ำสองสายไหลมาบรรจบกัน คือ แม่น้ำมิควารี และแม่น้ำอรักวี ซึ่งถัดจากเมืองมิทสเคต้าไปยังบริเวณที่กว้างใหญ่ซึ่งในอดีตเคยเป็นอาณาจักรของไอบีเรีย  จากนั้นนำท่านชมวิหารสเวติสเคอเวรี Svetitkhoveli Cathedral ที่สร้างราวศตวรรษที่ 11 ถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอร์เจียสร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ชื่อ Arsukisdzeมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางที่ทำให้ชาวจอร์เจียเปลี่ยนความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต์ และให้ศาสนาคริสต์มาเป็นศาสนาประจำชาติของจอร์เจียเมื่อปี ค.ศ.337 และถือเป็นสิ่งก่อสร้างยุคโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโก้อย่างงดงาม
กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ. ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย    นำท่านชมถ้ำอุพลิสชิเค่ Uplistsikhe Cave – Toen หนึ่งในเมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจีย ที่มีหลักฐานการตั้งถิ่นฐานในดินแดนแถบนี้กันมานานแล้วกว่า 3000 ปีก่อน ช่วง500 ปีก่อนคริสตกาล จนถึง ค.ศ.500 เมืองนี้เป็นศูนย์กลางทางศาสนาและวัฒนธรรม และมีความเจริญสุดขีดคือในช่วงคริสตวรรษที่ 9 -11 ก่อนจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกลในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 13 และถูกปล่อยให้เป็นเมืองร้างไป ท่านจะได้พบกับศาสนสถานที่มีห้องโถงขนาดใหญ่ที่ชาวเพเก้นPagan ใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมซึ่งเป็นลัทธิบูชาไฟ เป็นลัทธิของคนในแถบนี้ก่อนที่ศาสนาคริสต์จะเข้าเมื่อ 1700 ปีก่อน และยังมีห้องต่างๆ ซึ่งคาดว่าเป็นโบสถ์เก่าแก่ของชาวคริสต์ ที่สร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 9 จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงทบิลิซี่ Tbilisiเมืองหลวงของประเทศจอร์เจีย ที่มีความสำคัญของประวัติศาสตร์มากมายและมีโครงสร้างสถาปัตยกรรมที่สวยงามและเป็นเมืองใหญ่สุดของจอร์เจีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคูราหรือเรียกว่าแม่น้ำมิตควารี นำท่านชมกรุงทบิลิซี่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการทำอุตสาหกรรมและวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัส ในประวัติศาสตร์เมืองนี้อยู่ในเส้นทางสายไหมหรือ Silk Road และปัจจุบันยังมีบทบาทสำคัญในฐานะศูนย์กลางการขนส่งและการค้า เนื่องจากความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ในแง่ที่ตั้งที่เป็นจุดตัดระหว่างทวีปเอเชียกับยุโรป   อิสระให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้งที่ Galleria Mall ศูนย์การค้าย่านฟรีดอมสแควร์ใจกลางกรุงทบิลิซี่ที่เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร คาเฟ่ และสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายแบรนด์
**เพื่อความสะดวกในการเดินเล่นและเลือกซื้อสินค้า  อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย**    
        นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่สาม    ทบิลิซี่-อนานูริ-กูดาอูรี-คาซเบกี-ทบิลิซี่
เช้า        รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านออกเดินทางไปตามทางหลวงที่สำคัญซึ่งเป็นเส้นทางสำหรับใช้ในด้านการทหารที่เรียกว่า Georgian Military Highway ที่สร้างขึ้นในสมัยที่จอร์เจียตกอยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียต เป็นถนนเส้นทางเดียวที่จะนำท่านเดินทางสู่เทือกเขาคอเคซัสใหญ่ หรือ Greater Caucasus ที่มีความยาวประมาณ1,100 กม.ที่เป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างรัสเซียและจอร์เจีย    นำท่านชมป้อมอนานูรีAnanuri Fortressสถานที่อันเก่าแก่มีกำแพงล้อมรอบและตั้งอยู่ริมแม่น้ำอรักวี เป็นป้อมปราการในศตวรรษที่ 16-17 ซึ่งภายในยังมีโบสถ์ 2 หลังที่ถูกสร้างได้อย่างงดงามและยังมีหอคอยที่สูงใหญ่ตั้งตระหง่านท่ามกลางธรรมชาติอันงดงาม จากป้อมนี้เองทำให้เห็นภาพทิวทัศน์อันสวยงามของเบื้องล่างและอ่างเก็บน้ำซินวาลี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองกูดาอูรี Gudauri เมืองสำหรับสกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงที่ตั้งอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,100 เมตร สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งที่พักผ่อนเล่นสกีของชาวจอร์เจียที่จะนิยมมาเล่นในเดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายน
กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
บ่าย    นำท่านเดินทางสู่เมืองคาซเบกีKazbegiโดยคาซเบกี้ชื่อเมืองดั้งเดิม ในปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นเมืองสเตฟานท์สมินด้า ตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,740 เมตร และมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี โดยในฤดูหนาวจะหนาวจัดถึงลบ 5 องศาเซลเซียสเลยทีเดียว นำท่านเปลี่ยนเป็นนั่งรถจี๊บ 4WD เพื่อชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้Gergeti Trinity Churchซึ่งถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 14 หรือมีอีกชื่อเรียกกันว่าทสมินดาซามีบา TsmindaSamebaซึ่งเป็นชื่อเรียกที่นิยมกันของโบสถ์ศักดิ์แห่งนี้สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งขวาของแม่น้ำชคเฮรี อยู่บนเทือกเขาของคาซเบกี(การเดินทางมายังสถานที่แห่งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพ อากาศ ซึ่งเส้นทางอาจจะถูกปิดกั้นด้วยหิมะที่ปกคลุมอยู่หรือสภาพของการจราจร หรือเหตุการณ์ทางธรรมชาติ ซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคแก่การเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมโดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ) 
นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองทบิลิซี ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทัศนียภาพสองข้างทาง หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย 
ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
    นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่สี่    ทบิลิซี่-ชมย่านเมืองเก่า-อิสระช้อปปิ้งEast Point - สนามบิน
เช้า        รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
    นำท่านเที่ยวชมย่านเมืองเก่าของกรุงทบิลิซี Old Town of Tbilisi ซึ่งจะทำท่านได้พบเห็นความสวยงามและสีสันของอาคารบ้านเรือนที่เป็นสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นโดยผสมผสานกันระหว่างศิลปะของเปอร์เซียและยุโรป ทำให้จอร์เจียมีเอกลักษณ์และสัญลักษณ์ของตะวันตกและตะวันออกในประเทศเดียว จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้า Cable Car ขึ้นชมป้อมปราการนาริกาลา Narikala Fortress สร้างขึ้นครั้งแรกช่วงคริสต์วรรษที่ 4 ในรูปแบบของชูริส ทซิเค อันหมายถึงรูปแบบที่ไม่มีความสม่ำเสมอกัน และต่อมาในราวศตวรรษที่ 7 สมัยของราชวงศ์อูมัยยาดได้มีการก่อสร้างส่วนต่อขยายออกไปอีก ซึ่งต่อมาในสมัยของกษัตริย์เดวิด ปี ค.ศ.1089-1125 ได้มีการสร้างเพิ่มเติม และเมื่อพวกมองโกลได้เข้ามายึดครอง ก็ได้เรียกชื่อป้อมแห่งนี้ว่านารินกาลา Narin Qala ซึ่งมีความหมายถึงป้อมอันเล็ก Little Fortress โดยบางส่วนได้พังทลายลงเพราะว่าเกิดแผ่นดินไหวและถูกรื้อทำลายไป
กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
    จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ East Point ห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดของจอร์เจียแหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำในราคาพิเศษ อาทิ Zara, Aldo, Paul Smith, Nike, Calvin Klein, Furla, Diesel, Adidas, Columbia, Converse, Charles & Keith, COLINS, Bershka, Amore,Calzedonia, Ecco, G-Shock, GEOX, H&M, Polo Ralph Lauren, Guess, Timberland, Samsonite, Swatch, Giordano, MANGO, New Balance, Levi’s เป็นต้น 
**เพื่อความสะดวกในการเดินเล่นและเลือกซื้อสินค้า  อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย**
    จากนั้นได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงทบิลิซี
23.20น.    นำท่านออกเดินทางจากสนามบินกรุงทบิลิซี   โดยสายการบินอุซเบกิสถานแอร์เวย์  
เที่ยวบินที่ HK746
03.50น.        เดินทางถึงสู่สนามบินทาชเค้นท์ ประเทศอุซเบกิสถานแอร์เวย์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
09.20น.        ออกจากเดินทางจากสนามบินทาชเค้นท์ ประเทศอุซเบกิสถานแอร์เวย์ โดยสายการบิน 
อุซเบกิสถานแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ HK533

 

วันที่ห้า    กรุงเทพฯ
17.20 น.        เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ
**กรณีที่บางท่านเดินทางกลับต่างประเทศหรือต่างจังหวัด โปรดตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละกำหนดการเดินทางอีกครั้งก่อนทำการจองตั๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่องจากรายการทัวร์เป็นรายการซีรี่และได้มีการดำเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือนเมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย**
 

ทัวร์อื่นที่น่าสนใจ

จอร์เจีย อาร์เมเนีย Amazing View of the Caucasus Mountains   8วัน5คืน  EK

จอร์เจีย อาร์เมเนีย Amazing View of the Caucasus Mountains 8วัน5คืน EK

รหัสทัวร์: 15053
ราคาท่านละ 48,900 บาท
Rating:จอร์เจีย-อาร์เมเนีย-amazing-view-of-the-caucasus-mountains-8วัน5คืน-ek Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 190
จอร์เจีย I AM IN GEORGIA   8วัน5คืน  TK

จอร์เจีย I AM IN GEORGIA 8วัน5คืน TK

รหัสทัวร์: 13992
ราคาท่านละ 45,900 บาท
Rating:จอร์เจีย-i-am-in-georgia-8วัน5คืน-tk Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 310
จอร์เจีย ทบิลิซี คาซเบกี้ [เลทส์โก ซัมเมอร์สวีท]  6วัน3คืน  TK

จอร์เจีย ทบิลิซี คาซเบกี้ [เลทส์โก ซัมเมอร์สวีท] 6วัน3คืน TK

รหัสทัวร์: 15052
ราคาท่านละ 33,999 บาท
Rating:จอร์เจีย-ทบิลิซี-คาซเบกี้-[เลทส์โก-ซัมเมอร์สวีท]-6วัน3คืน-tk Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 377