เข้าสู่ระบบ ×
ล็อกอิน ลงทะเบียน
เมนู ×
หน้าหลักโปรแกรมทัวร์ขอจัดทัวร์หมู่คณะโปรโมชั่น คู่มือท่องเที่ยว ฝากขายทัวร์(บริษัททัวร์)

แพคเกจทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ซูริค น้ำตกไรน์ ถ่ายรูปกับโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ โลซานน์ ยอดเขาจุงเฟรา ลานสฟิงซ์ เมืองซุก ยอดเขาริกิ อินเทอร์ลาเคน

Upated: 4/22/2020 10:42:45 AM
เปิดดู: 237  Rating:สวิตเซอร์แลนด์ THE MAGIC OF SWITZERLAND  9วัน6คืน  EK Link has been Rated 4.0 stars คะแนนเฉลี่ย : 4.0/5  (โหวตแล้ว 1 ท่าน)
 กรุณาช่วยโหวตรายการทัวร์นี้

จุดเด่นของทัวร์ : ซูริค,น้ำตกไรน์,ถ่ายรูปกับโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์,จัตุรัสปาราเดพลาทซ์,โลซานน์,ยอดเขาจุงเฟรา,ลานสฟิงซ์ ,เมืองซุก,ยอดเขาริกิ,อินเทอร์ลาเคน,ลูเซิร์น,ชมสะพานไม้ชาเปล,กลาเซียร์ 3000,เซอร์แมท,เจนีวา,กรุงเบิร์น,

เมืองและสถานที่ท่องเที่ยว: ซูริค น้ำตกไรน์ จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ โลซานน์ ยอดเขาจุงเฟรา ลานสฟิงซ์ ยอดเขาริกิ อินเทอร์ลาเคน ลูเซิร์น เซอร์แมท เจนีวา กรุงเบิร์น

อาหารเด่น: ชีสฟองดูวว์ อาหารจีน อาหารพื้นเมือง

ทัวร์ยุโรป: แพคเกจทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ซูริค น้ำตกไรน์ ถ่ายรูปกับโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ โลซานน์ ยอดเขาจุงเฟรา ลานสฟิงซ์ เมืองซุก ยอดเขาริกิ อินเทอร์ลาเคน

ทัวร์ไอดี: 15060
หมวดหมู่ : ทัวร์ยุโรป  มาตราฐาน: Tour Code: GO-GQ3ZRH-EK004

กำหนดออกเดินทาง ทัวร์ยุโรป: แพคเกจทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ซูริค น้ำตกไรน์ ถ่ายรูปกับโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ โลซานน์ ยอดเขาจุงเฟรา ลานสฟิงซ์ เมืองซุก ยอดเขาริกิ อินเทอร์ลาเคน

ออกเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด ที่นั่งเหลือ ราคานอนคู่ สั่งจอง

ขออภัย โปรแกรมทัวร์ ยังไม่พบกำหนดการเดินทาง หรือ อยู่ในระหว่างกำหนดการเดินทาง
กรุณาติดต่อสอบถาม ฝ่ายรับจองทัวร์ 02-374-8866


ซูริค น้ำตกไรน์ ถ่ายรูปกับโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ โลซานน์ ยอดเขาจุงเฟรา ลานสฟิงซ์ เมืองซุก ยอดเขาริกิ ลูเซิร์น ชมสะพานไม้ชาเปล กลาเซียร์ 3000 เจนีวาซูริค น้ำตกไรน์ จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ โลซานน์ ยอดเขาจุงเฟรา ลานสฟิงซ์ ยอดเขาริกิ อินเทอร์ลาเคน ลูเซิร์น เซอร์แมท เจนีวา กรุงเบิร์น

วันที่ 1    กรุงเทพ 
22.00 น.    คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินอิมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

 

วันที่ 2    กรุงเทพฯ – ดูไบ - ซูริค – น้ำตกไรน์ – ซูริค
01.05 น.    ออกเดินทางสู่สวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน EK 385
** คณะเดินทางวันที่ 10-18 เม.ย.63 / 25 เม.ย.---03 พ.ค.63 และ 11-19 พ.ค.63 ออกเดินทาง เวลา 01.15 น. และถึงดูไบ เวลา 04.45 น. **
** คณะเดินทางวันที่  16-24 มิ.ย.63 ออกเดินทาง เวลา 01.35 น. และถึงดูไบ เวลา 04.45 น. **
05.00 น.    ถึงสนามบินดูไบรอเปลี่ยนเครื่อง
08.25 น.    ออกเดินทางต่อสู่สนามบินซูริค ด้วยเที่ยวบิน EK 87
** คณะเดินทางวันที่ 10 เม.ย.63 เป็นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 08.40 น. และถึงซูริค เวลา 13.20 น. **
12.25 น.    เดินทางถึงสนามบินซูริค หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน (Schaffhausen) ชมน้ำตกไรน์ (RhineFall) น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปสวยงามและตื่นตาตื่นใจ เกิดจาก แม่น้ำไรน์ทั้งสายไหลผ่านหน้าผากว้าง 150 เมตร จึงเป็นน้ำาตกขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป นำท่านเดินทางสู่เมืองซูริค (Zurich) เมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ นำท่านถ่ายรูปกับโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumunster abbey) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 853 โดยกษัตริย์เยอรมันหลุยส์ ใช้เป็นสำนักแม่ชีที่มีกลุ่มหญิงสาวชนชั้นสูงจากทางตอนใต้ของเยอรมันอาศัยอยู่ นำท่านสู่จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ (Paradeplatz) เป็นจัตุรัสเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันเป็นชุมทางรถรางที่สำคัญของเมืองและยังเป็นศูนย์กลางการค้าของย่านธุรกิจ ธนาคาร สถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
ที่พัก    เดินทางเข้าสู่ที่พัก  AIRPORT HOTEL ZURICH หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 3    ซูริค – ซุก – ลูเซิร์น – ยอดเขาริกิ – เวกกิส
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
    เดินทางต่อสู่เมืองซุก (Zug) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบที่สวยงามราวกับเทพนิยายตั้งอยู่ทางภาคกลางตอนบนของประเทศ โดยนอกจากความสวยงามของทัศนียภาพแล้ว เมืองนี้ยังมีอัตราการเก็บภาษีที่ค่อนข้างต่ำจึงถือเป็นที่ตากอากาศที่นิยมของเหล่าเศรษฐี คนดังสำคัญระดับโลกมากมายมาเยือน ท่านอาจจะเห็นซูเปอร์คาร์จอดเรียงรายอยู่ 2 ข้างทาง จนเป็นเรื่องธรรมดาไปเลย นำท่านชมเมืองชมหอนาฬิกาเมืองซุก (Clock Tower) แลนด์มาร์กที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมือง ด้วยความสูงของหอถึง 52 เมตรและความโดดเด่น ของหลังคาซึ่งเป็นสีน้ำเงินขาวโดนเด่นตัดกับสีหลังคาสีน้ำตาลของบ้านเมืองสวยงามอย่างยิ่ง เดินทางสู่เมืองลูเซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและขุนเขา จากนั้นพาท่านชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่านแม่น้ำรอยส์ (Reuss River) อันงดงามซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น เป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใต้หลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตร์ของชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน  จากนั้นให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าของสวิส เช่น ช็อกโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่ห้อดัง อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต้น
กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บ่าย

    นำท่านเดินทางสู่ยอดเขาริกิ (Rigi Kulm) ยอดเขาในเทือกเขาแอลป์ที่อยู่ในภาคกลางของสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในฐานะ "ราชินีแห่งเทือกเขา" โดยยอดที่สูงที่สุด มีความสูงถึง 1,797.5 เมตร โดยบนยอดเขาท่านจะสามารถเห็นวิวโดยรอบได้ 360 องศาพร้อมด้วยวิวทะเลสาบลูเซิร์นและทะเลาสาบซุก สมชื่อกับตำแหน่งราชินีของขุนเขา โดยสถานที่แห่งนี้เคยเป็นสถานที่ถ่ายทำละครเรื่อง “อย่าลืมฉัน” และ “รัตนาวดี” ด้วย ได้เวลาอันสมควรนำท่านลงจากเขาเข้าสู่โรงแรมที่พัก
ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
ที่พัก    นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  ALBANA MEIXIN หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 4 เวกกิส – ยอดเขาจุงเฟรา – อินเทอร์ลาเคน
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
    ออกเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวาลด์ (Grindelwald) เมืองตากอากาศที่สวยงามและยังเป็นที่ตั้งสถานีรถไฟขึ้นสู่ ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) เเละเมื่อปี ค.ศ.2001 องค์การยูเนสโกประกาศให้ยอดเขาจุงเฟรา เป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป นำคณะนั่งรถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติ ขึ้นพิชิตยอดเขาจุงเฟราที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร ระหว่างเส้นทางขึ้นสู่ยอดเขาท่านจะได้ผ่านชมธารน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่จนถึง สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค (Jungfraujoch) สถานีรถไฟที่อยู่สูงที่สุดในยุโรป (Top of Europe) เข้าชมถ้ำน้ำแข็ง (Ice Palace) ที่แกะสลักให้สวยงาม อยู่ใต้ธารน้ำแข็งลึกถึง 30 เมตร
กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
บ่าย

    พาท่านชมวิวที่ ลานสฟิงซ์ (Sphinx Terrace) จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป ที่ระดับความสูงถึง 3,571 เมตร สามารถมองเห็นได้กว้างไกลที่ถึงชายแดนสวิส สัมผัสกับภาพของธารน้ำแข็ง Aletsch Glacier ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 ก.ม.และหนาถึง 700 เมตร โดยไม่เคยละลาย นำท่านเดินทางต่อสู่เมืองอินเทอร์ลาเคน (Interlaken) เมืองระหว่างทะเลสาบ เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบเบรียนซ์ (Lake Brienz)อิสระให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิตเซอร์แลนด์ในเมืองเล็กๆ มีเวลาให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย
ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (ชีสฟองดูวว์) 
ที่พัก    นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  CITY OBERLAND หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 5 อินเทอร์ลาเคน – เบิร์น – เวเว่ย์ – โลซานน์
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
    นำท่านเดินทางสู่กรุงเบิร์น (Bern) ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากนี้เบิร์นยังถูกจัดอันดับอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของโลกในปี ค.ศ.2010 นำท่านชมบ่อหมีสีน้ำตาล (Bear Park) สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น นำท่าน ชมมาร์กาสเซ ย่านเมืองเก่า ปัจจุบันเต็มไปด้วยร้านดอกไม้และบูติค เป็นย่านที่ปลอดรถยนต์ จึงเหมาะกับการเดินเที่ยวชมอาคารเก่า อายุ 200-300 ปี นำท่านลัดเลาะชม ถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนที่มีระดับสูงสุดของเมืองนี้ ถนนกรัมกาสเซ ซึ่งเต็มไปด้วยร้านภาพวาดและร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชมนาฬิกาไซ้ท์ คล็อคเค่นทรัม อายุ 800 ปี ที่มี “โชว์” ให้ดูทุกๆชั่วโมงในการตีบอกเวลาแต่ละครั้ง นำท่านแวะถ่ายรูปกับโบสถ์ Munster สิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1421 ประตูจะมีภาพที่บรรยายถึงการตัดสินครั้งสุดท้ายของพระเจ้า
กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวันภัตตาคารบนยอดเขา อาหารพื้นเมือง
บ่าย    จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเวเว่ย์ (Vevey) ตั้งอยู่ริมชายฝั่งด้านเหนือของทะเลสาบเจนีวา เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส” (Pearls of the Swiss Riviera) ดินแดนที่เหมาะแก่การทำกิจกรรมแทบทุกฤดูกาล นำท่านเดินทางสู่เมืองโลซานน์ (Lausanne) ซึ่งตั้งอยู่ตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานน์นับได้ว่าเป็นเมืองที่มีเสน่ห์โดยธรรมชาติมากที่สุดเมืองหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 ในสมัยที่ชาวโรมันมาตั้งหลักแหล่งอยู่บริเวณริมฝั่งทะเลสาบที่นี่ เมืองโลซานน์มีความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทัศน์ที่สวยงาม และอากาศที่ปราศจากมลพิษ จึงดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาพักผ่อนตากอากาศที่นี่
ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
ที่พัก    นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก   NOVOTEL LAUSANNE BUSSIGNY  หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 6 โลซานน์ – ปราสาทชิลยอง - มองเทรอซ์
เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านชม สวนสาธารณะที่มีรูปปั้นลิง 3 ตัว ปิดหู ปิดปาก ปิดตา อันเป็นสถานที่ทรงโปรดของในหลวงเมื่อทรงพระเยาว์ และถ่ายรูปกับ ศาลาไทย ที่รัฐบาลไทยส่งไปตั้งในสวนสาธารณะของเมืองโลซานน์นำท่านเดินทางสู่ เมืองมองเทรอซ์ (Montreux) เมืองตากอากาศที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเจนีวา ได้ชื่อว่าริเวียร่าของสวิส ชมความสวยงามของทิวทัศน์ บ้านเรือน ริมทะเลสาบ
กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
บ่าย    นำท่านเข้าชมกับปราสาทชิลยอง (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี สร้างขึ้นบนเกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา ตั้งแต่ยุคโรมันเรืองอำนาจโดยราชวงศ์ SAVOY โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อควบคุมการเดินทางของนักเดินทางและขบวนสินค้าที่จะสัญจรผ่านไปมาจากเหนือสู่ใต้หรือจากตะวันตกสู่ตะวันออกของสวิตเซอร์แลนด์ เนื่องจากเป็นเส้นทางเดียวที่ไม่ต้องเดินทางข้ามเทือกเขาสูงชัน ปราสาทแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนด่านเก็บภาษีซึ่งเอาเปรียบชาวสวิสมานานนับร้อยปี
ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
ที่พัก    นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  EDEN PALACE AU LAC หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 7 มองเทรอซ์– กลาเซียร์ 3000 – เซอร์แมท
เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองโกล เดอ ปิยง (Col Du Pillon) เมืองที่ตั้งของสถานีกระเช้าไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่จุผู้โดยสารได้ถึง 125 คน นำท่านขึ้นกระเช้ายักษ์ ขึ้นสู่เขากลาเซียร์ 3000 (Glacier 3000) นำท่านเดินข้าม" The Peak Walk by Tissot" สะพานแขวนที่มีความยาว 107 เมตร ข้ามหน้าผาที่ระดับความสูง 3,000 เมตร ท่านจะได้ชมทัศนียภาพที่สวยงามของเทือกเขาแอลป์ อันสวยงามแบบกว้างไกลสุดสายตา
กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
บ่าย    นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเมืองแทซ (Teasch) เพื่อเดินทางสู่เมือง เซอร์แมท (Zermatt) เมืองแห่งสกีรีสอร์ท ยอดนิยมที่ได้รับความนิยมสูง เนื่องจากเป็นเมืองที่ปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไม่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง แต่ใช้แบตเตอรี่เท่านั้น และยังมีฉากหลังของตัวเมืองเป็นยอดเขาแมททอร์ฮอร์น (Matterhorn) ที่ได้ชื่อว่าเป็นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ให้อิสระเดินเล่นในเมืองเพื่อชมธรรมชาติอันสวยงามและเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกตามอัธยาศัย
ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
ที่พัก    นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก   DERBY หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 8 เซอร์แมท – เจนีวา – สนามบิน
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
    อิสระครึ่งวันช่วงเช้า โดยมีหัวหน้าทัวร์ให้ข้อมูล หรือ คำแนะนำ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นความรับผิดชอบของตัวท่านเอง ให้ท่านอิสระเดินเที่ยวชมเมือง หรือ เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย หรือจะเลือกขึ้นกระเช้าไฟฟ้าเพื่อสัมผัสกับความงดงามของยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (Klien Matterhorn) ที่สูงถึง 4,478 เมตร และได้ชื่อว่าเป็นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดของเทือกเขาแอลป์ ชื่นชมกับทิวทัศน์ที่สวยงาม ณ จุดสูงที่สุดบริเวณไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น เข้าชมถ้ำน้ำแข็งที่อยู่สูงที่สุดในสวิส หรือนั่งรถไฟฟันเฟืองสู่สถานีรถไฟกรอนเนอร์แกรต (Gornergrat railway) ทำท่านเดินทางสู่จุดชมวิวที่ท่านจะได้เห็นทัศนียภาพที่สวยงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ที่สวยงาม นำท่านเดินเท้าสู่บริเวณทะเลสาบที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 2,757 เมตร โดยบริเวณทะเลสาบนี้เป็นเงาสะท้อนภาพเขาแมทเทอร์ฮอร์น (Matterhorn's reflect) อันสุดสวยงามยิ่งนัก ( โดยปกติน้ำในทะเลสาบ จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝน และ สภาพอากาศ ช่วงเวลาที่เดินทางไปชมอยู่ในช่วงกลางปี (พฤษภาคม – ตุลาคม) ถ้าช่วงฤดูหนาวทะเลสาบจะกลายเป็นน้ำแข็ง)
กลางวัน    อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
บ่าย    นำท่านเดินทางสู่เมืองเจนีวา (Geneva) นำชมเมืองที่เป็นศูนย์กลางการประชุมนานาชาติ เมืองที่ตั้งองค์การสากลระดับโลก อาทิ องค์การการค้าโลก, กาชาดสากล, แรงงานสากล ฯลฯ ถ่ายรูปกับน้ำพุเจทโด ที่ฉีดสายน้ำพุ่งสูงขึ้นไปในอากาศถึง 390 ฟุต (เปิดเฉพาะวันอากาศดี) และถ่ายรูปกับนาฬิกาดอกไม้ สัญลักษณ์ที่สำคัญของเมืองเจนีวา
16.00 น.    นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อทำคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี (Duty Free) ภายในสนามบิน
20.40 น.    ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยเที่ยวบินที่ EK 84
** คณะเดินทางวันที่ 10 เม.ย.63 เป็นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 21.40 น. และถึงดูไบ เวลา 06.10 น. **

 

วันที่ 9 ดูไบ – กรุงเทพ 
06.05 น.    เดินทางถึงสนามบินดูไบ รอเปลี่ยนเครื่อง
09.30 น.    ออกเดินทางต่อสู่กรุงเทพด้วยเที่ยวบินที่ EK 372
** คณะเดินทางวันที่ 10-18 เม.ย.63 / 25 เม.ย.-03 พ.ค.63 และ 11-19 พ.ค.63 ออกเดินทาง เวลา 09.40 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 18.55 น. **
** คณะเดินทางวันที่ 16-24 มิ.ย.63 ออกเดินทาง เวลา 09.40 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 19.15 น. **
18.40 น.    ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

 

**************************************************

ทัวร์อื่นที่น่าสนใจ

ยุโรปตะวันตก อิตาลี-สวิสเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส(ขึ้นเขายูงเฟรา)   11 วัน  TG

ยุโรปตะวันตก อิตาลี-สวิสเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส(ขึ้นเขายูงเฟรา) 11 วัน TG

รหัสทัวร์: 9506
ราคาท่านละ 109,000 บาท
Rating:ยุโรปตะวันตก-อิตาลี-สวิสเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส-ขึ้นเขายูงเฟรา-11-วัน-tg Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 1111
ยุโรปตะวันตก ฝรั่งเศส-เบลเยี่ยม-เยอรมัน-เนเธอร์แลนด์ 8วัน5คืน EK

ยุโรปตะวันตก ฝรั่งเศส-เบลเยี่ยม-เยอรมัน-เนเธอร์แลนด์ 8วัน5คืน EK

รหัสทัวร์: 15099
ราคาท่านละ 42,900 บาท
Rating:ยุโรปตะวันตก-ฝรั่งเศส-เบลเยี่ยม-เยอรมัน-เนเธอร์แลนด์-8วัน5คืน-ek Link has been Rated 4.5 stars Vote: 4.5/5 Views: 139
ยุโรปตะวันตก เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม ฝรั่งเศส [เลสโก หลงรักสี่ดินแดน] 9วัน6คืน   TG

ยุโรปตะวันตก เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม ฝรั่งเศส [เลสโก หลงรักสี่ดินแดน] 9วัน6คืน TG

รหัสทัวร์: 13939
ราคาท่านละ 49,999 บาท
Rating:ยุโรปตะวันตก-เยอรมัน-เนเธอร์แลนด์-เบลเยียม-ฝรั่งเศส-[เลสโก-หลงรักสี่ดินแดน]-9วัน6คืน-tg Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 666