เข้าสู่ระบบ ×
ล็อกอิน ลงทะเบียน
เมนู ×
หน้าหลักโปรแกรมทัวร์ขอจัดทัวร์หมู่คณะโปรโมชั่น คู่มือท่องเที่ยว ฝากขายทัวร์(บริษัททัวร์)

แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น ล่องเรือชมหุบเขาเกบิเค มรดกโลกวันจูซนจิ ย้อนสู่ยุคเฮอัน หมู่บ้านเอะสะชิ ฟูจิวาระ ชมหมู่บ้านซามูไรโบราณ คะคุโนะดาเตะ

Upated: 2/8/2020 10:44:31 AM
เปิดดู: 165  Rating:ญี่ปุ่น เซนได อิวาเตะ ฟุคุชิมะ( PREMIUM SNOW MONSTER IN LOVE)  6วัน4 คืน  TG Link has been Rated 4.0 stars คะแนนเฉลี่ย : 4.0/5  (โหวตแล้ว 1 ท่าน)
 กรุณาช่วยโหวตรายการทัวร์นี้

จุดเด่นของทัวร์ : ล่องเรือชมหุบเขาเกบิเค,มรดกโลกวันจูซนจิ,ย้อนสู่ยุคเฮอัน,หมู่บ้านเอะสะชิ ฟูจิวาระ,ชมหมู่บ้านซามูไรโบราณ,คะคุโนะดาเตะ,สัมผัสความงามออนเซ็นชื่อดัง,กินซันออนเซ็น,ปราสาททสึรุกะ,เมืองฟุคุชิมะ,หมู่บ้านโออุจิ จุคุ,Ice Monster เทือกเขาซาโอะ,อ่าวมัตซึชิม่า

เมืองและสถานที่ท่องเที่ยว: หุบเขาเกบิเค หมู่บ้านเอะสะชิ ฟูจิวาระ ชมหมู่บ้านซามูไรโบราณ คะคุโนะดาเตะ กินซันออนเซ็น ปราสาททสึรุกะ เมืองฟุคุชิมะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ Ice Monster เทือกเขาซาโอะ อ่าวมัตซึชิม่า ช้อปปิ้งจุใจถนนคลิสโรด Sendai Izumi Premium Outlet

อาหารเด่น: Wanko Soba โซบะท้องถิ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น: แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น ล่องเรือชมหุบเขาเกบิเค มรดกโลกวันจูซนจิ ย้อนสู่ยุคเฮอัน หมู่บ้านเอะสะชิ ฟูจิวาระ ชมหมู่บ้านซามูไรโบราณ คะคุโนะดาเตะ

ทัวร์ไอดี: 15058
หมวดหมู่ : ทัวร์ญี่ปุ่น  มาตราฐาน: Tour Code: TTN-TGSDJ05

กำหนดออกเดินทาง ทัวร์ญี่ปุ่น: แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น ล่องเรือชมหุบเขาเกบิเค มรดกโลกวันจูซนจิ ย้อนสู่ยุคเฮอัน หมู่บ้านเอะสะชิ ฟูจิวาระ ชมหมู่บ้านซามูไรโบราณ คะคุโนะดาเตะ

ออกเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด ที่นั่งเหลือ ราคานอนคู่ สั่งจอง

ขออภัย โปรแกรมทัวร์ ยังไม่พบกำหนดการเดินทาง หรือ อยู่ในระหว่างกำหนดการเดินทาง
กรุณาติดต่อสอบถาม ฝ่ายรับจองทัวร์ 02-374-8866


ล่องเรือชมหุบเขาเกบิเค มรดกโลกวันจูซนจิ ย้อนสู่ยุคเฮอัน หมู่บ้านเอะสะชิ ฟูจิวาระ ชมหมู่บ้านซามูไรโบราณ คะคุโนะดาเตะ สัมผัสความงามออนเซ็นชื่อดัง ปราสาททสึรุกะ เมืองฟุคุชิมะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ Ice Monster เทือกเขาซาโอะ ล่องเรือชม อ่าวมัตซึชิม่า หุบเขาเกบิเค หมู่บ้านเอะสะชิ ฟูจิวาระ ชมหมู่บ้านซามูไรโบราณ คะคุโนะดาเตะ กินซันออนเซ็น ปราสาททสึรุกะ เมืองฟุคุชิมะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ Ice Monster เทือกเขาซาโอะ อ่าวมัตซึชิม่า ช้อปปิ้งจุใจถนนคลิสโรด Sendai Izumi Premium Outlet

วันแรก        สนามบินสุวรรณภูมิ 
20.00 น.          พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยตอนรับท่าน
23.50 น.         ออกเดินทางสู่สนามบินเซนได ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG626
(บริการอาหารร้อน พร้อมเครื่องดื่ม บนเครื่อง)

วันที่สอง    สนามบินเซ็นได – เมืองอิวาเตะ - วัดจูซนจิ – ล่องเรือเกบิเค - หมู่บ้านเอะสะชิ ฟูจิวาระ
08.35 น.    เดินทางถึง สนามบินเซ็นได (Sendai Airport) ประเทศญี่ปุ่น ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้ว (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สำคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ นำท่านเดินทางสู่เมืองอิวาเตะ (Iwate) ตั้งอยู่ในภูมิภาคโทโฮคุ เป็นเมืองที่มีธรรมชาติสวยงามและมีมรดกโลกที่น่าสนใจ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง) จากนั้นนำท่านสู่ วัดจูซนจิ (Chusonji Temple) ตั้งอยู่ในเมืองฮิราอิซุมิ (Hiraizumi) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมือง ก่อตั้งขึ้นในปี 850 เป็นวัดของพระพุทธศาสนานิกายเทนได ประกอบด้วยอาคารต่างๆ สิบกว่าหลังในพื้นที่ขนาดใหญ่ แต่หลังจากการล่มสลายของตระกูลฟูจิวาระในปลายศตวรรษที่ 12 ปัจจุบันจึงเหลืออาคารดั้งเดิมเพียง 2 หลัง บริเวณที่ตั้งของวัดชูซนจินั้น ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 2011 อีกด้วย
เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) พิเศษ เมนู Wanko Soba 
        โซบะท้องถิ่นของภูมิภาค ที่มีลักษณะพิเศษ เติมเส้นจนกว่าจะอิ่ม 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกบิเค (Geibikei) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เกบิเค คือช่องเขายาว 2 กิโลเมตร ซึ่งเกิดจากแม่น้ำซาเท็ตสึ ล้อมรอบด้วยหน้าผาสูงตระหง่านกว่า 50 ม. ชื่อ เกบิ แปลว่า จมูกสิงโต นั้นมาจากหินปูนที่อยู่ใกล้ปลายสุดของช่องเขามีรูปร่างคล้ายจมูกสิงโต นำท่าน ล่องเรือ ชมทัศนียภาพที่งดงามของน้ำตก ก้อนหินที่น่าทึ่ง และถ้ำหินปูน ฯลฯ เมื่อมาถึงครึ่งทางของการล่องเรือ คุณสามารถลงจากเรือมาเดินได้ มีหน้าผากว้างใหญ่ซึ่งมีรูขนาดเล็กอยู่ ไฮไลท์!!! สามารถซื้อ อุนดามะ หรือ หินโชคดี  และพยายามโยนหินเหล่านั้นเข้าไปในรู ถ้าทำสำเร็จก็จะหมายความว่า จะโชคดี ระหว่างการล่องเรือ คนพายเรือจะร้องเพลงพื้นบ้านชื่อว่า เคย์บิโออิวาเกะ อิสระให้ท่านเพลิดเพลินความงามของธรรมชาติ ต้นไม้ ป่าเขา ลำธาร คลอเคล้าไปด้วยเสียงพลงเพราะๆ ในบางช่วง ตามอัธยาศัย นำท่านสู่ หมู่บ้านเอะสะชิ ฟูจิวาระ (Esashi Fujiwara Heritage Park) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ที่นี่จะเป็นหมู่บ้านโบราณในบรรยากาศประวัติศาสตร์สมัยเฮอัน เป็นสถานที่สำหรับถ่ายภาพยนต์ ละครทีวี มากกว่า 200 เรื่องด้วยกัน นอกจากจะเดินชมบรรยากาศสไตล์ย้อนยุคแล้วนั้น ภายในยังมีกิจกรรมสนุกๆ อีกมากมาย เช่น การแต่งกายเป็นขุนนางสมัยเฮอัน (มีแบบฟรีและเสียเงินเพิ่มเติม) การแต่งกายแบบซามูไร โดยทดลองสวมเกราะแบบซามูไร การลองฝึกยิงธนู นอกจากนี้ยังมีโซนถ่ายภาพแบบ ART 3 มิติ อีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เข้าสู่ที่พัก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง)
ค่ำ    อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย 
ที่พัก        ACTIVE RESORT IWATE HACHIMANTAI หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน  

วันที่สาม    เมืองอิวาเตะ – เมืองคะคุโนะดาเตะ – หมู่บ้านซามูไรโบราณ -  กินซัง ออนเซ็น - เมืองเซ็นได - เซ็นได อิซูมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท
 เช้า    รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองคะคุโนะดาเตะ (Kakunodate) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) นำท่านชม หมู่บ้านซามูไรโบราณ เห็นภาพคฤหาสน์ซามูไร หรือที่เรียกว่า บุเคะยะชิกิ (Bukeyashiki) และบ้านเรือนของพ่อค้าซึ่งยังคงได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดีแม้เวลาจะล่วงเลยมาราว 400 ปีแล้วก็ตาม ทำให้ที่นี่ได้รับฉายาว่าเป็น เกียวโตน้อย (The Little Kyoto) ปัจจุบันเหลือบ้านซามูไรที่เปิดให้เข้าชมเพียง 6 หลัง และหากเดินเล่นจนรู้สึกเมื่อย ก็สามารถนั่งรถลากชมเมืองได้ด้วย 
เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวันณ ภัตตาคาร (3)
จากนั้นนำท่าน เดินเล่น ณ กินซัง ออนเซ็น (Ginzan Onsen) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) หมู่บ้านออนเซ็นเล็กๆกลางหุบเขา ประวัติยาวนานกว่า 100 ปี โดยหมู่บ้านนี้เดิมที เป็นหมู่บ้านเหมืองแร่มาก่อน หลังปิดการทำเหมืองไป ก็กลายมาเป็นหมู่บ้านออนเซ็นอย่างเดียว ที่นี่ประกอบด้วย เรียวกังมากมายสไตล์ตะวันตกที่สร้างจากไม้หลายชั้น ได้รับการปลูกสร้างตั้งแต่ปลายสมัยไทโชถึงโชวะตอนต้น สามารถสัมผัสกับภูมิประเทศอันเป็นเอกลักษณ์ของบ้านเรือนยุคเก่า (ราคาไม่รวมค่าแช่ออนเซ็น ราคาอยู่ที่ 500-3000 เยน ทั้งนี้ขึ้นอยู่สถานที่บริการ) เดินทางสู่ เมืองเซนได (Sendai) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เป็นเมืองหลวงของ จังหวัดมิยางิ และยังเป็นเมืองที่มีความเจริญและมีขนาดใหญ่ที่สุดของภูมิภาคโทโฮคุได้รับฉายาว่า เมืองแห่งต้นไม้ เพราะมีสวนสาธารณะหลายแห่งทั่วเมืองที่เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ร่มรื่น เซนไดมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญหลากหลายทั้งปราสาท วัดวาอาราม ห้างสรรพสินค้า แหล่งช้อปปิ้ง และร้านค้าร้านอาหารต่างๆ อีกมากมาย จากนั้นช้อปปิ้ง เซ็นได อิซูมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท (Sendai-Izumi Premium Outlet) มีร้านค้าและช้อปของ  แบรนด์ดังกว่า 160 ร้าน นอกจากนี้ภายในศูนย์การค้า Tapio ที่มีร้านอาหารหลากหลายชนิดให้บริการรวมถึงมีอาหารพื้นบ้านของดีจากภูมภาคโทโฮคุ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก
เย็น        อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก        ROUTE INN SENDAI HIGASHI หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน  

วันที่สี่    เมืองไอสุ – ปราสาทสึรุกะ - เมืองไอสุ - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น - หน้าผาโทโนะเฮทสึริ - เมืองฟุคุชิมะ

เช้า    รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)
    นำท่านเดินทางสู่ เมืองไอสุ (Aizu) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมซามูไร ไม่ว่าจะเป็นปราสาทหรือตัวเมืองที่ยังคงสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของยุคสมัยโบราณ นอกจากนี้ไอสุยังมีมนต์เสน่ห์เรื่องของออนเซ็น อีกด้วยนำท่านสู่ ปราสาทสึรุกะ (Tsuruga Castle) หรือ ปราสาทนกกระเรียน เป็นเพียงแห่งเดียวที่ยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมของญี่ปุ่นไว้ ปราสาทหลังคาสีเเดงอันเป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองไอสุวาคามัทซึ ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟไอสุวาคามัทซึ เดิมมีชื่อว่า ปราสาทคุโระคะวะ Kurokawa Castle สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1384 โดยตระกูลอะชินะ แต่เกิดแผ่นดินไหวในปี ค.ศ. 1611 ทำให้ปราสาทเสียหายหนักและได้มีการบูรณะและปรับจากปราสาท 7 ชั้น เหลือเพียง 5 ชั้นเท่านั้น HILIGHT!!! ปราสาทแห่งนี้ ถือเป็นอนุสรณ์สถานที่ยังทิ้งร่องรอยของเหล่านักรบซามูไรกลุ่มสุดท้ายในญี่ปุ่น ที่ได้เลือกปลิดชีพตัวเองลง ณ สถานที่นี้
เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
เดินทางสู่ โทโนะเฮทสึริ (Touno hetsuri) หรือ หน้าผาล้านปี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) เป็นความสวยงามที่ธรรมชาติสร้างขึ้น โดยหน้าผาริมแม่น้ำโอคาวะนี้ ถูกกัดเซาะโดยน้ำที่ไหลผ่าน กว่าจะสึกกร่อนเป็นเวลานานเป็นล้านปี จนกลายมาเป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ชื่อ โทโนะเฮทสึริ เป็นภาษาถิ่นของไอสึ แปลว่า หน้าผา และด้วยรูปร่างหน้าตาของหน้าผาชันๆ ที่ดูคล้ายกับเจดีย์ จึงเป็นที่มาของชื่อโทโนะเฮทสึริ หรือ หน้าผารูปเจดีย์ จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น (Yunokami Onsen Station) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที) โดยเป็นสถานีรถไฟเพียงแห่งเดียวของญี่ปุ่นที่มีอาคารสถานีทำจากหลังคาแบบญี่ปุ่นโบราณ อีกทั้งติดกันยังมีจุดออนเซนเท้าให้ใช้บริการได้ฟรีระหว่างที่รอรถไฟด้วย HILIGHT!!! เพลิดเพลินกับการ ออนเซ็นเท้า อิสระให้ท่านผ่อนคลายตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโออุจิ จูคุ (Ouchi Juku) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที) บ้านโบราณที่อดีตเคยเป็นเมืองสำคัญในยุคเอโดะถูกสร้างเมื่อหลายร้อยปีก่อน เป็นบ้านชาวนาญี่ปุ่นโบราณที่มุงหลังคาทรงหญ้าคาหนาๆ เรียงรายกันสองฝั่งกินระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมีบ้านโบราณประมาณ 40-50 หลัง ในอดีตสมัยเอโดะ การคมนาคมยังไม่สะดวกสบาย หมู่บ้านแห่งนี้เป็นเสมือนแหล่งที่พัก ตั้งขนาบข้างถนนหลักที่มีชื่อว่าถนนชิโมสึเคะ ถนนเส้นนี้เคยเป็นเส้นทางหลักในการคมนาคมและการค้า เมื่อ พ.ศ.2524 หมู่บ้านโออุจิจูคุได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์สิ่งปลูกสร้างอันทรงคุณค่าของชาติ ซึ่งในปัจจุบันหมู่บ้านโบราณหลายหลังในโออุจิ จูคุได้รับการบูรณะใหม่ จนกลายเป็นร้านขายของที่ระลึก ร้านค้าขายสินค้าพื้นเมือง ร้านอาหารและที่พักแบบญี่ปุ่นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ปัจจุบันมีนักท่องมาเยี่ยมชมหมู่บ้านนี้กว่า 1.2 ล้านคนต่อปี นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟุคุชิมะ (Fukushima) เพื่อเข้าสู่ที่พัก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
ค่ำ    อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย 
ที่พัก    MUKAITAKI RYOKAN ONSEN หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน  
    จากนั้นให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

วันที่ห้า    ภูเขาซาโอะ - กระเช้าลอยฟ้าซาโอะ – ชมปีศาจหิมะ Snow Monster - ท่าเรือชิโกม่า – อิสระเล่นลานสกี ณ ลานสกีซาโอะ รีสอร์ท - อ่าวมัตซึชิม่า – วัดโกไดโดะ- วัดซูอิกันจิ – วัดเอนสึอิน – เซนได – ปราสาทอาโอบะ - ช้อปปิ้ง ณ ถนนคลิสโรด

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ภูเขาซาโอะ (Mount Zao) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็นภูเขาไฟที่ตั้งอยู่เป็นแนวกันพรมแดนระหว่าง Yamagata กับ Miyagi ของภูมิภาคโทโฮคุ ทางฝั่งจังหวัดยามากาตะ และเป็นจุดหมายปลายทางหลักของนักท่องเที่ยวในการมาชมทัศนียภาพอันงดงามตลอดทั้งปี จากนั้นนำท่านนั่ง กระเช้าลอยฟ้าซาโอะ (Zao Ropeway) ที่จะพาคุณไต่จากด้านล่างของเขาซาโอะ ไปจนถึงยอดเขาจิโซะ (Jizo) ในช่วงฤดูหนาวหิมะจะปกคลุมทั่วพื้นที่เป็นสีขาวโพลน ชมปีศาจหิมะ (Snow Monster) หรือภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า จูเฮียว (Juhyo) ซึ่งเป็นน้ำแข็งที่เกิดจากจะสะสมของหิมะที่ตกลงมาจนก่อตัวเป็นรูปร่างต่างๆ พออยู่รวมๆ กัน ดูราวคล้ายกับปีศาจ และในเวลากลางคืนยังมีการเปิดไฟไลท์อัพเพิ่มความสวยงามอีกด้วย อิสระให้ท่านเล่นสกี ณ ลานสกีซาโอะ รีสอร์ท (Zao Onsen Ski Resort) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที) เป็นหนึ่งในสถานที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่น ลานสกีขนาดใหญ่ที่มีกิจกรรมให้เล่นหลากหลายเหมาะทั้งกับผู้ที่มีทักษะ หรือผู้ที่ไม่เคยเล่นสกีมาก่อน ที่นี่โด่งดังด้วยคุณภาพของหิมะที่ละเอียดเบาราวผงแป้ง หรือที่เรียกว่าพาวเดอร์สโนว์ (Powder Snow) ราคาไม่รวมค่าเช่าชุดและอุปกรณ์สำหรับลานสกี (***หมายเหตุ ลานสกี อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากในวันที่สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวนต่อการชมปีศาจหิมะ อาจปรับไปยังสถานที่ท่องเที่ยวอื่นทดแทน โดยจะปรับไปเล่นสกีที่อื่นทดแทนด้วยเช่นกัน)
เที่ยง        อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
    นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือชิโกม่า (Marine Gate Shiogama) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง) เพื่อล่องเรือเฟอร์รี่เพื่อชม อ่าวมัตซึชิม่า (Matsushima Bay) ที่ติดอันดับ 1 ใน 3 วิวที่สวยงามที่สุดของประเทศญี่ปุ่น (Nihon Sankei) เป็นอ่าวที่เต็มไปด้วยเกาะหินเล็กๆกระจายตัวกันมากกว่า 200 เกาะและบนเกาะเล็กๆนี้ยังมีต้นสนญี่ปุ่นขึ้นอยู่ด้วยทำให้เกิดภาพที่แปลกตา ใช้เวลาล่องเรือประมาณ 50 นาที จากนั้น วัดโกไดโดะ (Godaido Temple) เป็นพระอุโบสถขนาดเล็กบนเกาะติดกับท่าเรือมัตสึชิมะ เนื่องจากตั้งอยู่ในตำแหน่งที่โดดเด่น ทำให้วัดแห่งนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองมัตสึชิมะ ถูกสร้างขึ้นในปี 807 เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูป 5 องค์ ซึ่งก่อตั้งโดยพระสงฆ์ที่ก่อตั้งวัดซูอิกันจิ โดยรูปปั้นจะถูกนำมาให้ประชาชนได้ชมกันทุกๆ 33 ปี เดินทางสู่ วัดซูอิกันจิ (Zuiganji Temple) เป็นวัดเซนที่มีชื่อเสียงที่สุดในภูมิภาคโทโฮคุ ภายในอาคารมีการลงรักปิดทองและเพ้นท์สีประตูบานเลื่อนไว้อย่างสวยงาม ก่อตั้งครั้งแรกในปี 828 เดิมเป็นวัดนิกายเทนได และได้ถูกดัดแปลงให้เป็นวัดเซนในช่วงสมัยคามาคูระ วัดแห่งนี้ได้สะท้อนความสวยงามตามธรรมชาติของเมืองมัตสึชิมะได้เป็นอย่างดี โดยบริเวณทางเข้าห้องโถงใหญ่สองข้างทางจะเรียงรายด้วยไม้สนซีดาร์ และถ้ำต่างๆที่ อดีตเคยเป็นสถานที่ทำสมาธิ ปัจจุบันเต็มไปด้วยรูปปั้นต่างๆ ไม่ไกลกันนัก นำท่านเข้าชม วัดเอนสึอิน (Entsuin Temple) วัดแห่งนี้รู้จักคุ้นเคยกันในชื่อ วัดแห่งกุหลาบ มีการวาดรูปดอกกุหลาบตะวันตกที่ว่ากันว่าเก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นเอาไว้ด้านในบานประตูขวาของตู้ประดิษฐานพระพุทธรูป วัดสร้างขึ้นในปี 1646 เพื่อไว้ทุกข์และบูชาเทพ Mitsumune เทพแห่งความเมตตาที่เสียชีวิตเมื่ออายุเพียง 19 ปี ทางเข้าวัดมีสวนมอสและหินตั้งอยู่ และด้านหลังวัดเป็นป่าไม้สนซีดาร์สำหรับนั่งทำสมาธิ บริเวณพื้นที่วัดเป็นที่ตั้งของหลุมฝังศพ และรูปปั้นของขุนนางดาเตะหนุ่มขี่ม้าขาวล้อมรอบด้วยองค์รักษ์ผู้ภักดีที่ปลิดชีพตายตามไป
จากนั้นท่านชม ซากปราสาทเซนได หรือ ปราสาทอาโอบะ (Aoba Castle) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 55 นาที) สร้างขึ้นในปี 1600 โดยขุนนางนามว่า ดาเตะ มาซามูเนะ สร้างขึ้นสำหรับป้องกันเมือง ปราสาทแห่งนี้ล้อมรอบไปด้วยแม่น้ำ ภูเขาและป่าซึ่งยังคงอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ แม้ปัจจุบันเหลือเพียงเศษซาก แต่กำแพงหินและประตูนั้นได้รับการบูรณะขึ้นใหม่อีกครั้ง จากทำเลที่ตั้งของบริเวณปราสาท ท่านสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่งดงามของเมืองเซนไดได้ จากนั้นอิสระช้อปปิ้ง ถนนคลิสโรด (Clis Road) ถนนสายช็อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดของเมือง มีสินค้าให้เลือกหลากหลายตั้งแต่อาหารท้องถิ่นหรือฟาสต์ฟู้ด ร้านคาเฟ่เก๋ๆ ศูนย์เกมส์ ไปจนถึงแบรนด์เนมระดับไฮ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
เย็น        อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย 
ที่พัก        ROUTE INN SENDAI HIGASHI หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน  

วันที่หก    สนามบินเซนได – สนามบินสุวรรณภูมิ
เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)
        ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเซนได
11.15 น.           เหินฟ้าสู่ เมืองไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG627
16.05 น.    เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ยม
(บริการอาหารร้อน พร้อมเครื่องดื่ม บนเครื่อง)
 

************************************

ทัวร์อื่นที่น่าสนใจ

ญี่ปุ่น ฮอกไกโด HOKKAIDO LAVENDER   5วัน3คืน XJ

ญี่ปุ่น ฮอกไกโด HOKKAIDO LAVENDER 5วัน3คืน XJ

รหัสทัวร์: 13675
ราคาท่านละ 35,900 บาท
Rating:ญี่ปุ่น-ฮอกไกโด-hokkaido-lavender-5วัน3คืน-xj Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 390
ญี่ปุ่น โตเกียว TOKYO FUJI FREEDAY ซุปตาร์ มหานครดอกไม้ ไฟไหม้9   5วัน3คืน  XJ

ญี่ปุ่น โตเกียว TOKYO FUJI FREEDAY ซุปตาร์ มหานครดอกไม้ ไฟไหม้9 5วัน3คืน XJ

รหัสทัวร์: 9089
ราคาท่านละ 23,888 บาท
Rating:ญี่ปุ่น-โตเกียว-tokyo-fuji-freeday-ซุปตาร์-มหานครดอกไม้-ไฟไหม้9-5วัน3คืน-xj Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 2831
ญี่ปุ่น ฮอกไกโด HOKKAIDO LAVENDER   5วัน3คืน XJ

ญี่ปุ่น ฮอกไกโด HOKKAIDO LAVENDER 5วัน3คืน XJ

รหัสทัวร์: 6909
ราคาท่านละ 29,900 บาท
Rating:ญี่ปุ่น-ฮอกไกโด-hokkaido-lavender-5วัน3คืน-xj Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 383