เข้าสู่ระบบ ×
ล็อกอิน ลงทะเบียน
เมนู ×
หน้าหลักโปรแกรมทัวร์ขอจัดทัวร์หมู่คณะโปรโมชั่น คู่มือท่องเที่ยว ฝากขายทัวร์(บริษัททัวร์)

ทัวร์ญี่ปุ่น มาซามูเนะ ซากปราสาทเซนได ล่องเรือชมอ่าวมัตซึชิม่า เยือนอาโอโมริ นมัสการพระใหญ่ วัดเซอิริวจิ ตลาดปลาฟูรุคาวะ ชมพิพิธภัณฑ์เนบุตะวารัสเซ่

Upated: 1/20/2020 11:30:11 AM
เปิดดู: 227  Rating:ญี่ปุ่น เซนได อาโอโมริ ฮาโกเดเตะ SAPPORO PREMIUM รอบเกาะ  6วัน4คืน   TG Link has been Rated 4.0 stars คะแนนเฉลี่ย : 4.0/5  (โหวตแล้ว 1 ท่าน)
 กรุณาช่วยโหวตรายการทัวร์นี้

จุดเด่นของทัวร์ : เยี่ยมชมรูปปั้นท่านไดเมียวดาเตะ,มาซามูเนะ,ซากปราสาทเซนได,ล่องเรือชมอ่าวมัตซึชิม่า,เยือนอาโอโมริ,นมัสการพระใหญ่ วัดเซอิริวจิ,ตลาดปลาฟูรุคาวะ,ชมพิพิธภัณฑ์เนบุตะวารัสเซ่,นั่งกระเช้าชมวิวค่ำคืน,เมืองฮาโกดาเตะ,ป้อมโกเรียวคาคุ,หมีภูเขา สวนหมีภูเขาไฟโชวะ

อาหารเด่น: บุฟเฟ่ต์ ขาปู

ทัวร์ญี่ปุ่น: ทัวร์ญี่ปุ่น มาซามูเนะ ซากปราสาทเซนได ล่องเรือชมอ่าวมัตซึชิม่า เยือนอาโอโมริ นมัสการพระใหญ่ วัดเซอิริวจิ ตลาดปลาฟูรุคาวะ ชมพิพิธภัณฑ์เนบุตะวารัสเซ่

ทัวร์ไอดี: 15039
หมวดหมู่ : ทัวร์ญี่ปุ่น  มาตราฐาน: Tour Code: TTN-TGSDJCTS01

กำหนดออกเดินทาง ทัวร์ญี่ปุ่น: ทัวร์ญี่ปุ่น มาซามูเนะ ซากปราสาทเซนได ล่องเรือชมอ่าวมัตซึชิม่า เยือนอาโอโมริ นมัสการพระใหญ่ วัดเซอิริวจิ ตลาดปลาฟูรุคาวะ ชมพิพิธภัณฑ์เนบุตะวารัสเซ่

ออกเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด ที่นั่งเหลือ ราคานอนคู่ สั่งจอง
8 ก.พ. 63-13 ก.พ. 63 30 ที่นั่ง มีที่ว่าง 43,888
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
53,788 43,888 43,888 43,888
13 ก.พ. 63-18 ก.พ. 63 30 ที่นั่ง มีที่ว่าง 39,888
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
49,788 39,888 39,888 39,888
20 ก.พ. 63-25 ก.พ. 63 30 ที่นั่ง เกือบเต็ม 39,888
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
49,788 39,888 39,888 39,888
27 ก.พ. 63-3 มี.ค. 63 30 ที่นั่ง เกือบเต็ม 39,888
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
49,788 39,888 39,888 39,888

เยี่ยมชมรูปปั้นท่านไดเมียวดาเตะ มาซามูเนะ ซากปราสาทเซนได ล่องเรือชมอ่าวมัตซึชิม่า เยือนอาโอโมริ นมัสการพระใหญ่ วัดเซอิริวจิ ตลาดปลาฟูรุคาวะ ชมพิพิธภัณฑ์เนบุตะวารัสเซ่ นั่งกระเช้าชมวิวค่ำคืน เมืองฮาโกดาเตะ ป้อมโกเรียวคาคุ หมีภูเขา สวนหมีภูเขาไฟโชวะ

วันแรก        สนามบินสุวรรณภูมิ 
20.00 น.          พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยตอนรับท่าน
23.50 น.         ออกเดินทางสู่สนามบินนาริตะ ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG626
(บริการอาหารร้อน พร้อมเครื่องดื่ม บนเครื่อง)

วันที่สอง    สนามบินเซ็นได - ปราสาทอาโอบะ - ท่าเรือชิโกม่า – อ่าวมัตซึชิม่า – วัดโกไดโดะ- วัดซูอิกันจิ – วัดเอนสึอิน – หมู่บ้านเอะสะชิ ฟูจิวาระ – เมืองโมริโอกะ
07.40 น.    เดินทางถึง สนามบินเซ็นได (Sendai Airport) ประเทศญี่ปุ่น ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้ว (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สำคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ นำท่านเดินทางสู่เดินทางสู่ เมืองเซ็นได (Sendai) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) เป็นเมืองหลวงของ จังหวัดมิยางิ และยังเป็นเมืองที่มีความเจริญและมีขนาดใหญ่ที่สุดของภูมิภาคโทโฮคุได้รับฉายาว่า เมืองแห่งต้นไม้ เพราะมีสวนสาธารณะหลายแห่งทั่วเมืองที่เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ร่มรื่น เซนไดมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญหลากหลายทั้งปราสาท วัดวาอาราม ห้างสรรพสินค้า แหล่งช้อปปิ้ง และร้านค้าร้านอาหารต่างๆ อีกมากมาย

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)  
นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือชิโกม่า (Marine Gate Shiogama) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) เพื่อล่องเรือเฟอรรี่เพื่อชม อ่าวมัตซึชิม่า (Matsushima Bay) ที่ติดอันดับ 1 ใน 3 วิวที่สวยงามที่สุดของประเทศญี่ปุ่น (Nihon Sankei) เป็นอ่าวที่เต็มไปด้วยเกาะหินเล็กๆกระจายตัวกันมากกว่า 200 เกาะและบนเกาะเล็กๆนี้ยังมีต้นสนญี่ปุ่นขึ้นอยู่ด้วยทำให้เกิดภาพที่แปลกตา ใช้เวลาล่องเรือประมาณ 30 นาที จากนั้น วัดโกไดโดะ (Godaido Temple) เป็นพระอุโบสถขนาดเล็กบนเกาะติดกับท่าเรือมัตสึชิมะ เนื่องจากตั้งอยู่ในตำแหน่งที่โดดเด่น ทำให้วัดแห่งนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองมัตสึชิมะ ถูกสร้างขึ้นในปี 807 เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูป 5 องค์ ซึ่งก่อตั้งโดยพระสงฆ์ที่ก่อตั้งวัดซูอิกันจิ โดยรูปปั้นจะถูกนำมาให้ประชาชนได้ชมกันทุกๆ 33 ปี เดินทางสู่ วัดซูอิกันจิ (Zuiganji Temple) เป็นวัดเซนที่มีชื่อเสียงที่สุดในภูมิภาคโทโฮคุ ภายในอาคารมีการลงรักปิดทองและเพ้นท์สีประตูบานเลื่อนไว้อย่างสวยงาม ก่อตั้งครั้งแรกในปี 828 เดิมเป็นวัดนิกายเทนได และได้ถูกดัดแปลงให้เป็นวัดเซนในช่วงสมัยคามาคูระ วัดแห่งนี้ได้สะท้อนความสวยงามตามธรรมชาติของเมืองมัตสึชิมะได้เป็นอย่างดี โดยบริเวณทางเข้าห้องโถงใหญ่สองข้างทางจะเรียงรายด้วยไม้สนซีดาร์ และถ้ำต่างๆที่ อดีตเคยเป็นสถานที่ทำสมาธิ ปัจจุบันเต็มไปด้วยรูปปั้นต่างๆ ไม่ไกลกันนัก นำท่านเข้าชม วัดเอนสึอิน (Entsuin Temple) วัดแห่งนี้รู้จักคุ้นเคยกันในชื่อ วัดแห่งกุหลาบ มีการวาดรูปดอกกุหลาบตะวันตกที่ว่ากันว่าเก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นเอาไว้ด้านในบานประตูขวาของตู้ประดิษฐานพระพุทธรูป วัดสร้างขึ้นในปี 1646 เพื่อไว้ทุกข์และบูชาเทพ Mitsumune เทพแห่งความเมตตาที่เสียชีวิตเมื่ออายุเพียง 19 ปี ทางเข้าวัดมีสวนมอสและหินตั้งอยู่ และด้านหลังวัดเป็นป่าไม้สนซีดาร์สำหรับนั่งทำสมาธิ บริเวณพื้นที่วัดเป็นที่ตั้งของหลุมฝังศพ และรูปปั้นของขุนนางดาเตะหนุ่มขี่ม้าขาวล้อมรอบด้วยองค์รักษ์ผู้ภักดีที่ปลิดชีพตายตามไป นำท่านสู่ หมู่บ้านเอะสะชิ ฟูจิวาระ (Esashi Fujiwara Heritage Park) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ที่นี่จะเป็นหมู่บ้านโบราณในบรรยากาศประวัติศาสตร์สมัยเฮอัน เป็นสถานที่สำหรับถ่ายภาพยนต์ ละครทีวี มากกว่า 200 เรื่องด้วยกัน นอกจากจะเดินชมบรรยากาศสไตล์ย้อนยุคแล้วนั้น ภายในยังมีกิจกรรมสนุกๆ อีกมากมาย เช่น การแต่งกายเป็นขุนนางสมัยเฮอัน (มีแบบฟรีและเสียเงินเพิ่มเติม) การแต่งกายแบบซามูไร โดยทดลองสวมเกราะแบบซามูไร การลองฝึกยิงธนู นอกจากนี้ยังมีโซนถ่ายภาพแบบ ART 3 มิติ อีกด้วย จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)
ค่ำ    อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย 
ที่พัก    Active Resorts Iwate Hachimantai  หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน  

วันที่สาม    เมืองคะคุโนะดาเตะ – บ้านซามูไรโบราณที่คะคุโนะดาเตะ – ตลาดปลาฟูรุคาวะ – วัดเซอิเรียวจิ – พระใหญ่แห่งอาโอโมริ – พิพิธภัณฑ์เนบุตะวารัสเซ่
เช้า    รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองคะคุโนะดาเตะ (Kakunodate) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.50 ชั่วโมง)ชม บ้านซามูไรโบราณที่คะคุโนะดาเตะ เห็นภาพคฤหาสน์ซามูไร หรือที่เรียกว่า บุเคะยะชิกิ (Bukeyashiki) และบ้านเรือนของพ่อค้าซึ่งยังคงได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดีแม้เวลาจะล่วงเลยมาราว 400 ปีแล้วก็ตาม ทำให้ที่นี่ได้รับฉายาว่าเป็น เกียวโตน้อย (The Little Kyoto) ปัจจุบันเหลือบ้านซามูไรที่เปิดให้เข้าชมเพียง 6 หลัง และหากเดินเล่นจนรู้สึกเมื่อย ก็สามารถนั่งรถลากชมเมืองได้ด้วย 

เที่ยง        อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ณ ตลาดปลาฟูรุคาวะ เมืองอาโอโมริ
    เดินทางสู่ ตลาดปลาฟูรุคาวะ (Furukawa Fish Market หรือ Aomori Gyosai Center) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.40 ชั่วโมง >>วันนี้ทุกท่านจะได้รับประทานอาหารเที่ยงช้ากว่าปกติ เนื่องจากเดินทางไกล แต่ระหว่างทางรถบัสจะหยุดพัก ณ จุกพักรถ ลูกค้าสามารถซื้ออาหารรับประทานรองท้องก่อนได้) ตลาดปลาฟูรุคาวะ เป็นตลาดปลาที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอาโอโมริ ท่านจะได้ลิ้มรสกับอาหารทะเลสดๆ จากท้องถิ่น ผัดสดผักดองชนิดต่างๆ HILIGHT!!! ของตลาดปลาแห่งนี้ คือ ให้นักท่องเที่ยวได้สร้างสรรค์ข้าวดงบูริ (donburi ข้าวราดหน้าต่างๆ) ด้วยตนเอง เรียกว่า นกเคะดน (Nokkedon) จากอาหารทะเลตามฤดูกาลประจำท้องถิ่น ที่ขายอยู่ภายในตลาดเป็นประจำทุกวันที่ตลาดเปิด
จากนั้นเดินทางสู่ วัดเซอิเรียวจิ (Seiryu Temple) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) สร้างขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ.1984 วัดแห่งนี้ก็ครบองค์ประกอบทั้งสถาปัตยกรรมที่คงความดั้งเดิมของญี่ปุ่น ธรรมชาติที่โอบล้อม นำท่านสักการะ พระใหญ่แห่งอาโอโมริ (Showa Daibutsu) องค์พระสัมฤทธิ์ที่ได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นด้วยความสูงกว่า 21.35 เมตร ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่า ที่นาราและคามาคุระ นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เนบุตะวารัสเซ่ (Nebuta Warasse) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงหรือจำลองเกี่ยวกับเทศกาลเนบุตะ หรือเทศกาลแห่โคมไฟแห่งจังหวัดอะโอโมริ ซึ่งจะจัดกันเป็นประจำในช่วงต้นเดือนสิงหาคมของทุกปี ภายในจะได้สัมผัสกับโคมไฟของจริงที่ใช้แห่ในเทศกาลอย่างใกล้ชิด จัดแสดงวิธีการประดิษฐ์โคมไฟอันละเอียดอ่อน รวมถึงจำลองบรรยากาศงานแห่ และการแสดงตีกลองอันกึกก้อง เสมือนว่าได้เข้าไปร่วมในเทศกาลจริงๆ
 ค่ำ        อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย 
ที่พัก        Hotel JAL City Aomori หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน  

วันที่สี่    สัมผัสความเร็ว โดยการนั่งรถไฟชินคันเซ็น (สถานีรถไฟชินอาโอโมริ - สถานีรถไฟชินฮาโกดาเตะ  โฮคุตะ – โกดังอิฐแดงริมน้ำ – ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ - กระเช้าชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ
เช้า    รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
    นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟชินอาโอโมริ (Shin Aomori Station) นำท่านนั่งรถไฟชินคันเซน รถไฟความเร็วสูงที่จะทำให้ท่านประหยัดเวลาเดินทาง เพื่อนำท่านไปยัง สถานีรถไฟชินฮาโกดาเตะ  โฮคุตะ (Shin Hakodate Hokuto Station) เมืองฮาโกดาเตะ (Hakodate) แห่งเกาะฮอกไกโด  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เดินทางสู่ เมืองฮาโกดาเตะ (Hakodate) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)  เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของภูมิภาค ฮอกไกโด ตั้งอยู่ปลายสุดทางตอนใต้ของเกาะ มีชื่อเสียงด้านทิวทัศน์ที่สวยงามของภูเขาฮาโกดาเตะ และอาหารทะเลสดใหม่ ในอดีตเป็นเมืองหนึ่งที่มีท่าเรือสำหรับเปิดการค้าระหว่างประเทศในช่วงหลังจากยุคแยกประเทศ เมืองฮาโกดาเตะได้รับอิทธิพลจากต่างประเทศเป็นอย่างมาก มีย่านที่อยู่อาศัยของชาวต่างประเทศ และป้อมสไตล์ตะวันตก นำท่านสู่ ป้อมโกเรียวคาคุ (Fort Goryokaku) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ป้อมดาว 5 แฉก เพราะบริเวณนั้นเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่รูปดาวเนื่องจากต้องการเพิ่มพื้นที่ในการวางปืนใหญ่นั่นเอง ซึ่งจะมองเห็นได้จากมุมสูง ป้อมสร้างตามสไตล์ตะวันตก สร้างขึ้นในปีสุดท้ายของสมัยเอโดะเพื่อป้องกันเมืองฮาโกดาเตะจากการคุกคามจักรวรรดินิยมที่ ต่อมาป้อมแห่งนี้กลายเป็นฐานของสงครามกลางเมืองระหว่างกองทัพผู้สำเร็จราชการ และกองกำลังของรัฐบาลเมจิที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ปัจจุบันถูกดัดแปลงให้กลายเป็นสวนสาธารณะในช่วงปี 1910 (สะพานข้ามเข้าไปในพื้นที่รูปดาวเปิด 09:00-19:00 ไม่รวมค่าขึ้นหอคอยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 840 เยน) 

เที่ยง        อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่น ณ โกดังอิฐแดงริมน้ำ (Red Brick Warehouses ได้ปรับปรุงมาจากคลังสินค้าอิฐสีแดงที่เคยใช้ค้าขายในปลายสมัยเอโดะ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำของอ่าวฮาโกดาเตะ ศูนย์รวมแหล่งช้อปปิ้ง ร้านอาหาร และสถานบันเทิงที่ให้บรรยากาศเก่าๆ นอกจากร้านขายของที่ระลึกที่ทันสมัย เสื้อผ้าแฟชั่น ร้านขายอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน และร้านขนมหวานแล้ว ยังมีร้านอาหาร ลานเบียร์ โบสถ์สำหรับจัดพิธีแต่งงาน และบริการล่องเรือเพื่อชมวิวทิวทัศน์ของอ่าวฮาโกดาเตะอีกด้วย นำท่านสู่ ท่าเรือเมืองฮาโกดาเตะ หรือ ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ (Motomachi District) เป็นท่าเรือแรกที่เปิดให้มีการค้าระหว่างประเทศในปี 1854 ในช่วงสิ้นสุดยุคญี่ปุ่นแบ่งแยก ดังนั้นทำให้มีผู้ค้าจำนวนมากจากรัสเซีย จีน และประเทศตะวันตก ได้ย้ายถิ่นฐานมาอาศัยอยู่ในเมืองฮาโกดาเตะบริเวณฐานภูเขาฮาโกดาเตะ ส่งผลให้ฮาโกดาเตะได้รับอิทพลต่างๆมาจาก ชาวตะวันตก โดย ปัจจุบันยังคงมีอาคารสไตล์ต่างประเทศคงเหลืออยู่ สะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมของเมืองนี้ได้เป็นอย่างดี นำท่านนั่ง กระเช้าชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ (Mount Hakodate Night View) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที)  สูง 334 เมตร ตั้งอยู่ในป่าทางตอนใต้ของปลายคาบสมุทรใกล้ใจกลางเมืองฮาโกดาเตะ ในวันที่ท้องฟ้าโปร่งทั้งกลางวันและกลางคืน สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่งดงาม
ค่ำ    อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย 
ที่พัก    Hotel La'gent Plaza Hakodatehokuto  หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน   

วันที่ห้า    เมืองฮาโกดาเตะ – สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน - เมืองซัปโปโร - ศาลเจ้าฮอกไกโด – ดิวตี้ฟรี - ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - ผ่านชม หอนาฬิกาโบราณ - ช้อปปิ้งถนนทานุกิโคจิ
เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4) 
เดินทางสู่ ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.10 ชั่วโมง) นำท่านเข้าชม สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน (Showa-Shinzan Bear Park) เป็นสถานที่เพาะพันธุ์หมีสีน้ำตาล นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมลูกหมีสีน้ำตาลได้อย่างใกล้ชิดผ่านกระจกใส และมีหมีโตเต็มวัยที่ไม่ดุร้ายโชว์ลีลาอ้อนขออาหารจากนักท่องเที่ยว เป็นภาพที่น่ารักน่าเอ็นดูทีเดียว หากใครต้องการใกล้ชิดกว่านี้ก็สามารถเข้าไปยังห้องสังเกตการณ์พิเศษ กรงมนุษย์ ซึ่งจะมองเห็นหมีสีน้ำตาลเดินผ่านไปมา และได้ยินเสียงและกลิ่นของหมีผ่านรูระบายอากาศเล็กๆ นอกจากนี้ยังยังขายขนมปัง และแอปเปิ้ล ให้นักท่องเที่ยวได้ป้อนอาหารหมีอีกด้วย 

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
นำท่านเดินทางกลับ เมืองซัปโปโร (SAPPORO) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) นำท่านชม ศาลเจ้าฮอกไกโด (Hokkaido Shrine) หรือ เดิมชื่อ ศาลเจ้าซัปโปโร เปลี่ยนเพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด ศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปักษ์รักษา ให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน อิสระช้อปปิ้ง ดิวตี้ฟรี (Duty Free) นำท่านสู่ ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด (Former Hokkaido Government Office) เป็นอาคารสีแดงอิฐ สร้างในปี 1888 นับเป็นอาคารขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในไม่กี่อาคารของญี่ปุ่นในสมัยนั้น ภายในตกแต่งอย่างหรูหรา ด้านหน้ามีสัญลักษณ์ดาวห้าแฉก ธงรูปดาวเจ็ดแฉก และสวนหย่อมที่ร่มรื่น เรียงรายด้วยต้นซากุระ และต้นแปะก๊วย อาคารแห่งนี้เคยเป็นที่ทำการรัฐบาลท้องถิ่นสมัยบุกเบิกเกาะฮอกไกโด ปัจจุบันเปิดให้ประชาชนเข้าชมห้องทำงานต่างๆ และหอสมุดเก็บบันทึกทางราชการ ผ่านชม หอนาฬิกาโบราณ (Sapporo Clock Tower) ตัวอาคารและหอนาฬิกาสร้างขึ้นจากไม้ ออกแบบและบริจาคให้โดยรัฐบาลสหรัฐ ในปี 1878 สิบปีหลังจากที่มีการสร้างเมืองซับโปโร ตัวนาฬิกาถูกติดตั้งในปี 1881 จากบริษัท E. Howard & Co. เมือง Boston จากนั้นอิสระช้อปปิ้ง ถนนทานุกิโคจิ (Tanukikoji) เป็นย่านการค้าเก่าแก่ของเมืองซัปโปโร โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหล่งรวมร้านค้าต่างๆ อย่างร้านขายกิโมโน เครื่องดนตรี วิดีโอ โรงภาพยนตร์แล้ว ยังมีร้านอาหารมากมาย ทั้งยังเป็นศูนย์รวมของเหล่าวัยรุ่นด้วย เนื่องจากมีเกมเซ็นเตอร์ และตู้หนีบตุ๊กตามากมาย ร้อนดองกี ร้าน 100 เยน นอกจากนั้นที่นี่ยังมีการตกแต่งบนหลังคาด้วยตุ๊กตาทานุกิขนาดใหญ่
ค่ำ        รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (6) พิเศษเมนู ชาบู บุฟเฟต์+ขาปู 
ที่พัก        Sapporo Tokyu REI Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน   

วันที่หก    สนามบินชิโตเสะ  – สนามบินสุวรรณภูมิ
เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)
สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตะเสะ เมืองฮอกไกโด
10:30 น.           เหินฟ้าสู่ เมืองไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG671
15:30 น.    เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ยม
 

********************************************

ทัวร์อื่นที่น่าสนใจ

ญี่ปุ่น เซนได อาโอโมริ ฮาโกเดเตะ SAPPORO PREMIUM รอบเกาะ  6วัน4คืน   TG

ญี่ปุ่น เซนได อาโอโมริ ฮาโกเดเตะ SAPPORO PREMIUM รอบเกาะ 6วัน4คืน TG

รหัสทัวร์: 15039
ราคาท่านละ 39,888 บาท
Rating:ญี่ปุ่น-เซนได-อาโอโมริ-ฮาโกเดเตะ-sapporo-premium-รอบเกาะ-6วัน4คืน-tg Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 227
ญี่ปุ่น ฮอกไกโด SKI FREEDAY  ซุปตาร์ หิมะ น่ารักอ่ะ 5วัน3คืน  XJ

ญี่ปุ่น ฮอกไกโด SKI FREEDAY ซุปตาร์ หิมะ น่ารักอ่ะ 5วัน3คืน XJ

รหัสทัวร์: 15045
ราคาท่านละ 23,888 บาท
Rating:ญี่ปุ่น-ฮอกไกโด-ski-freeday-ซุปตาร์-หิมะ-น่ารักอ่ะ-5วัน3คืน-xj Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 101
ญี่ปุ่น โตเกียว TOKYO FUJI FUKUSHIMA SENDAI NIKKO  ซุปตาร์ บิ๊กไซส์   6วัน4คืน XJ

ญี่ปุ่น โตเกียว TOKYO FUJI FUKUSHIMA SENDAI NIKKO ซุปตาร์ บิ๊กไซส์ 6วัน4คืน XJ

รหัสทัวร์: 9937
ราคาท่านละ 28,888 บาท
Rating:ญี่ปุ่น-โตเกียว-tokyo-fuji-fukushima-sendai-nikko-ซุปตาร์-บิ๊กไซส์-6วัน4คืน-xj Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 699