เข้าสู่ระบบ ×
ล็อกอิน ลงทะเบียน
เมนู ×
หน้าหลักโปรแกรมทัวร์ขอจัดทัวร์หมู่คณะโปรโมชั่น คู่มือท่องเที่ยว ฝากขายทัวร์(บริษัททัวร์)

แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่นสุดคุ้ม โตเกียว-ฟูจิ-โอซาก้า 6D4N-Dec19

Upated: 11/1/2019 2:30:58 PM
เปิดดู: 107  Rating:ญี่ปุ่น พรีเมี่ยม TOKYO FUJI OSAKA PREMIUM SKI WINTER 6วัน4คืน  TG Link has been Rated 4.0 stars คะแนนเฉลี่ย : 4.0/5  (โหวตแล้ว 1 ท่าน)
 กรุณาช่วยโหวตรายการทัวร์นี้

จุดเด่นของทัวร์ : ไหว้พระขอพร วัดอาซากุสะ,โตเกียวสกายทรี,ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น5,ศาลเจ้าเฮอัน,ปราสาททอง,คินคะคุจิ,วัดน้ำใส,ช้อปปิ้งจุใจชินจูกุ,ซาคาเอะ,ชินไซบาชิ,นมัสการพระใหญ่ไดบุทสึ,เมืองนารา,น้ำตกมิโนะ,อาบน้ำแร่ธรรมชาติ,ดินเนอร์ขาปูยักษ์

ทัวร์ญี่ปุ่น: แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่นสุดคุ้ม โตเกียว-ฟูจิ-โอซาก้า 6D4N-Dec19

ทัวร์ไอดี: 15036
หมวดหมู่ : ทัวร์ญี่ปุ่น  มาตราฐาน: Tour Code: TTN-TGNRTKIX07

กำหนดออกเดินทาง ทัวร์ญี่ปุ่น: แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่นสุดคุ้ม โตเกียว-ฟูจิ-โอซาก้า 6D4N-Dec19

ออกเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด ที่นั่งเหลือ ราคานอนคู่ สั่งจอง

ขออภัย โปรแกรมทัวร์ ยังไม่พบกำหนดการเดินทาง หรือ อยู่ในระหว่างกำหนดการเดินทาง
กรุณาติดต่อสอบถาม ฝ่ายรับจองทัวร์ 02-374-8866


ไหว้พระขอพร วัดอาซากุสะ โตเกียวสกายทรี ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น5 ศาลเจ้าเฮอัน ปราสาททอง คินคะคุจิ วัดน้ำใส ช้อปปิ้งจุใจชินจูกุ ซาคาเอะ ชินไซบาชิ นมัสการพระใหญ่ไดบุทสึ เมืองนารา น้ำตกมิโนะ อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์

วันแรก         กรุงเทพ   สนามบินสุวรรณภูมิ
19.00 น.         พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยตอนรับท่าน
22.10 น.         ออกเดินทางสู่สนามบินนาริตะ ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG640
(บริการอาหารร้อน พร้อมเครื่องดื่ม บนเครื่อง)

 

วันที่สอง      สนามบินนาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ผ่านชม) - ช้อปปิ้งชินจูกุ - หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก - Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ 
06.20 น.    เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้ว (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สำคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ***  
เดินทางสู่ เมืองโตเกียว นำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ ASAKUSA TEMPLE วัดที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ศักดิ์สิทธิ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่งมักจะมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นที่ตั้งของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าที่อยู่ด้านหน้าสุดของวัด ที่มีชื่อว่า “ประตูฟ้าคำรณ” และถนนจากประตูเข้าสู่ตัววิหารที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคำ มีชื่อว่า ถนนนากามิเซะ ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านค้าขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึกอิสระ และท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้ำสุมิดะ หอคอยโตเกียวสกาย ทรี TOKYO SKY TREE (ไม่รวมค่าขึ้นหอคอย) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก ทิวทัศน์ของหอคอยโตเกียวสกายทรี ที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหน้าสุดสามารถมองเห็นได้จากละแวกวัดอาซะกุซ่าที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายแบบเมืองเก่าของเอะโดะ

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
นำท่านสู่ ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ SHINJUKU ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายและ เครื่องใช้ ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า แบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆ อีกมากมาย 
จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก OSHINO HAKKAI ในช่วงฤดูหนาวเป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญอีกสถานที่หนึ่ง ที่ในวันที่แม้ท่านจะขึ้นไปชมภูเขาไฟฟูจิใกล้ๆ ไม่ได้ (สภาพอากาศ อาจทำให้ถนนที่ขึ้นไปจุดชมวิวปิด ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย) แต่ท่านสามารถถ่ายรูปภูเขาไฟฟูจิ สวยๆจากหมู่บ้านแห่งนี้ได้ โอชิโนะฮักไกเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ประกอบด้วยบ่อน้ำ 8 บ่อในโอชิโนะ ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบคาวากูจิโกะ กับทะเลสาบยามานาคาโกะ บ่อน้ำทั้ง 8 นี้เป็นน้ำจากหิมะที่ละลายในช่วงฤดูร้อน ที่ไหลมาจากทางลาดใกล้ๆภูเขาไฟฟูจิผ่านหินลาวาที่มีรูพรุนอายุกว่า 80 ปี ทำให้น้ำใสสะอาดเป็นพิเศษ นอกจากนี้ยังมีร้านอาหาร ร้านจำหน่ายของที่ระลึก และซุ้มรอบๆบ่อ ที่ขายทั้งผัก ขนมหวาน ผักดอง งานฝีมือ และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นอื่นๆ อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปและซื้อของที่ระลึกตาม
ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม เมนู บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ (2)
พักที่    FUJI SAN RESORT HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 
จากนั้นให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

 

วันที่สาม      ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท – ทะเลสาบฮามานาโกะ - นาโกย่า - ช้อปปิ้งซาคาเอะ
เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
นำท่านสัมผัสประสบการณ์ความสนุกสนานที่ ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท FUJITEN SKI RESORT  ลานสกีและที่พักที่ตั้งอยู่บริเวณภูเขาไฟฟูจิ ท่านจะได้สัมผัสกับหิมะ อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการลื่นไถลด้วยสกี เลือกสนุกกับสโนว์บอร์ด หรือตื่นเต้นไปกับการนั่งรถเลื่อนหิมะ ณ ลานสกีแห่งนี้ ท่านสามารถดื่มด่ำกับทัศนียภาพที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะที่ดูแล้วสะอาดตาอย่างยิ่ง และในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ท่านจะพบกับวิว ภูเขาไฟฟูจิ (Mount Fuji) สัญลักษณ์หนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัว และยังถือว่าเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนญี่ปุ่นตลอดทุกฤดูกาล  (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์และชุดสำหรับเล่นกิจกรรมต่างๆ)
**หมายเหตุ: ในช่วงต้นฤดูกาลหากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยในการเล่นสกี เช่น หิมะยังไม่หนาพอที่จะเล่นสกีได้นั้น ปรับโปรแกรมเป็นขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 แทน ทั้งนี้ทั้งนั้น การขึ้นภูเขาไฟฟูจิ อาจไม่สามารถขึ้นถึงชั้น 5 ได้ เนื่องจากปัจจัยด้านสภาพอากาศ สงวนสิทธิ์ไม่ขึ้นภูเขาไฟและปรับรายการท่องเที่ยว ตามความเหมาะสมแทน

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
เดินทางสู่ ทะเลสาบฮามานาโกะ LAKE HAMANA หรือ ทะเลสาบปลาไหล เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ริมชายฝั่งแปซิฟิค ทิศตะวันตกของจังหวัดชิซุโอกะ แต่เดิมเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่แยกออกมาจากมหาสมุทร ต่อมาเกิดแผ่นดินไหวในปี 1498 ทำให้น้ำจืดเปลี่ยนเป็นน้ำเค็มในที่สุด  สาเหตุที่ชื่อว่าทะเลสาปปลาไหล เนื่องจากบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่มีการจับปลาไหลได้มากเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศญี่ปุ่น โดยสถานที่แห่งนี้จะเป็นจุดชมวิวและเป็นที่พักจอดรถ มีร้านค้าและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับปลาไหลให้เลือกซื้อเป็นของที่ระลึก  นำท่านสู่ นาโกย่า NAGOYA เป็นตัวเมืองของจังหวัดไอจิ (Aichi) มีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า 2 ล้านคน เป็นเมืองศูนย์รวมการค้าและการคมนาคมที่สำคัญแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น นำท่านสู่ ย่านซาคาเอะ SAKAE เป็นย่านธุรกิจการค้า มีห้างสรรพสินค้ามัตสึซาคายะ หรือ เมืองใต้ดิน (central park) ที่เต็มไปด้วยร้านต่างๆ เช่น ร้านเสื้อผ้าแฟชั่น, ร้านของใช้กระจุกกระจิก, ร้านซาลอนความงาม เป็นต้น ที่นี่กินบริเวณตั้งแต่สถานีซาคาเอะไปจนถึงสถานีฮิซายะโอโดริ
ค่ำ            อิสระรับประทานอาหารค่ำ ณ ตามอัธยาศัย
ที่พัก     NAGOYA SAKAE TOKYU REI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

 

วันที่สี่     เมืองเกียวโต - แต่งกายด้วยชุดกิโมโน ชุดประจำชาติญี่ปุ่น - ศาลเจ้าเฮอัน – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – วัดคินคะคุจิ – วัดคิโยะมิซุ - ย่านกิอน
เช้า        รับประทานอาหาร  เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
นำท่านเดินทางสู่ เกียวโต KYOTO ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นมายาวนานที่สุด คือตั้งแต่ปีค.ศ. 794 จนถึง 1868 ร่วมๆ 1,100 ปีเลยทีเดียว เกียวโตจึงเป็นเมืองสำคัญที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของญี่ปุ่นด้วย จากนั้น นำท่าน เปลี่ยนเครื่องแต่งกายด้วยชุดกิโมโน ชุดประจำชาติญี่ปุ่น พิเศษ!!! ท่านสามารถแต่งกายด้วยชุดกิโมโนพร้อมถ่ายรูปสวยๆ และสำหรับสุภาพสตรี ฟรี!!! ชุดยูคาตะ ที่ทางบริษัทมอบให้เพื่อเป็นของที่ระลึก  จากทางบริษัท นำท่านสู่ ศาลเจ้าเฮอัน HEIAN SHRINE ศาลเจ้าแห่งนี้นั้นถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ระลึกถึงจักรพรรดิคามมุและจักรพรรดิ์โคเมอิ ผู้ที่มีความสำคัญต่อเมืองเกียวโตอย่างมาก เนื่องจากเป็นจักรพรรดิองค์แรกและองค์สุดท้ายของเกียวโต โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมในยุคเฮอัน โดยเฉพาะเสาและประคูโทริอิยักษ์สีแดงที่ตั้งอยู่ด้านหน้าของวัด มีสีแดงสดใสมองเห็นมาแต่ไกล ไฮไลท์!!! จากนั้นสัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น นั่นก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น SADO โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ่นนั้น มีขั้นตอนมากมาย เริ่มตั้งแต่การชงชา การรับชา และการดื่มชา ทุกขั้นตอนนั้นล้วนมีพิธี รายละเอียดที่บรรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พิธีชงชานี้ ไม่ใช่แค่รับชมอย่างเดียว ยังเปิดโอกาสให้ท่านได้มีส่วนร่วมในพิธีการชงชานี้อีกด้วย 

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
เดินทางสู่ ปราสาททอง วัดคินคะคุจิ KINKAKUJI เดิมสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นบ้านพักของท่านโชกุนอาชิกาก้า โยชิมิสุและท่านมีความตั้งใจยกบ้านพักแห่งนี้ให้เป็นวัดนิกายเซนภายหลังจากที่ท่านเสียชีวิต คนไทยนิยมเรียกกันว่า วัดทอง เนื่องจากที่วัดนี้จะมีอาคารหลักเป็นสีทองเกือบทั้งหลังตั้งโดดเด่นอยู่กลางน้ำ ทำให้เกิดเป็นเงาสะท้อนกับพื้นน้ำเบื้องหน้า จนเกิดเป็นภาพที่สวยงามเป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งของเมืองเกียวโต เดินทางสู่ วัดคิโยะมิซุ KIYOMIZU DERA หรือ วัดน้ำใส เป็นวัดที่ดังที่สุดในญี่ปุ่น เนื่องจากการที่วัดมีสถาปัตยกรรมโบราณที่งดงามชวนตะลึงจนยูเนสโกได้บันทึกให้วัดแห่งนี้ขึ้นเป็นมรดกโลก (UNESCO world heritage sites) วัดแห่งนี้นั้นได้ถูกสร้างขึ้นปี ค.ศ. 780 แล้วได้มีน้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากน้ำตกโอโตวะ (Otowa Waterfall) ไหลผ่านตัววัด ไฮไลท์!!! อาคารไม้ขนาดใหญ่ ที่สร้างโดยไม่มีการใช้ตะปูใดๆทั้งสิ้น ถือว่าเป็นภูมิปัญญาของคนโบราณ เสาของอาคารมีความสูงถึง 13 เมตรจากพื้นดิน และโถงอาคารถูกสร้างให้ยื่นออกไปภายนอกทำให้บริเวณนี้เป็นจุดชมวิวที่สวยงาม มองเห็นเมืองเกียวโตในฤดูต่างๆ และเป็นจุดชมซากุระและชมใบไม้แดงที่ขึ้นชื่อของเกียวโตอีกด้วย นำท่านเดินทางสู่ ย่านกิอน GION อิสระให้ท่านเดินช้อปปิ้งพร้อมสัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของคนญี่ปุ่นอย่างเกอิชาไว้ด้วย ในบางโอกาส ท่านสามารถเห็นเกอิชาเดินไปๆมาๆในบริเวณนี้ได้ ถนนเส้นหลักจะเต็มไปด้วยร้านค้า ร้านดื่มชาและร้านอาหารท้องถิ่นเยอะยากมาย 
ค่ำ            อิสระรับประทานอาหารค่ำ ณ ตามอัธยาศัย
ที่พัก     THE CELECTON KYOTO HORIKAWA SANJO หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

 

วันที่ห้า    หุบเขามิโนะ - น้ำตกมิโนะ - เมืองนารา – วัดโทไดจิ - พระพุทธรูปไดบุทสึ - โอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ 
 เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)
 จากนั้นนำท่านเที่ยวชม หุบเขามิโนะ Minoh park หรือ มิโนะโอะ Mino-o นำท่านชม น้ำตกมิโนะ MINOH WATER FALL ที่ตั้งตระหง่านด้วยความกว้าง 5 เมตร และสูง 33 เมตรลงไปเป็นหุบเขาซึ่งทอดลัดเลาะไปตามแนวป่า มีพรรณไม้ราว 980 ชนิด แมลงกว่า 3,000 ชนิดอาศัยอยู่ อิสระให้ท่านชมความงามตามอัธยาศัย เดินทางสู่ เมืองนารา NARA เป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่นตั้งแต่ช่วงเริ่มแรกของราชวงศ์ยามาโต้ (300-600)   เมืองหลวงเก่าแก่แห่งนี้มีวัดและศาลเจ้ามากมายซึ่งบางแห่งได้รับการจดทะเบียนเป็นมรกดโลก

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8)
นำท่านสู่ วัดโทไดจิ TODAIJI  วัดหลวงพ่อโตแห่งเมืองนารา หรือ ไดบุทสึ DAIBUTSU OF NARA  เป็นหนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่น ถูกสร้างขึ้นในปี 752 เป็นเหมือนศูนย์กลางของวัดทั้งหมดในประเทศและมีอิทธิพลเป็นอย่างมากในยุคนั้น เพื่อลดบทบาทและอิทธิพลของวัดต่อรัฐบาลลง จึงได้มีการย้ายเมืองหลวงจากนาราไปยังนากาโอกะในปี 784 ภายในเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโตหรือ ไดบุทสึเดน ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น มีความสูงถึง 15 เมตร อีกจุดที่น่าสนใจและเป็นที่นิยมอย่างมากก็คือ เสาไม้ยักษ์ ซึ่งฐานขนาดรอบเสานี้มีขนาดเท่ากันรูจมูกของหลวงพ่อโต และด้านล่างของเสาร์จะเป็นช่องขนาดไม่ใหญ่มาก มีความเชื่อว่าหากใครสามารถรอดผ่านช่องนี้ไปได้ก็จะสามารถตรัสรู้ได้ในชาติหน้า
    นำท่านช้อปปิ้งกันต่อย่าน ชินไซบาชิ SHINSAIBASHI บริเวณแหล่งช้อปปิ้งแห่งนี้มีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปด้วยร้านค้าปลีก ร้านแฟรนไชส์ ร้านเครื่องสำอางค์ ร้านรองเท้า กระเป๋านาฬิกา ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านขนม ร้านเสื้อผ้าสตรีทแบรนด์ทั้งญี่ปุ่นและต่างประเทศ เช่น Zara H&M Beans ABC Mart เป็นต้น เรียกว่ามีทุกอย่างที่ต้องการรวมกันอยู่บริเวณนี้    
ค่ำ            อิสระรับประทานอาหารค่ำ ณ ตามอัธยาศัย
ที่พัก     RECO MIKUNI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

 

วันที่หก    ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – เอ็กซ์โป ซิตี้ - ห้างอิออน – สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)
เดินทางสู่ ปราสาท  โอซาก้า Osaka Castle (ด้านนอก) เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองโอซาก้า หอคอยปราสาทจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 8 ชั้น ตัวปราสาทถูกล้อมรอบด้วยกำแพงหินคอนกรีต, คูน้ำ และสวนนิชิโนมารุซึ่งอยู่ทางป้อมตะวักตก มีต้นซากุระกว่า 600 ต้น ในช่วงเดือนเมษายนจึงเป็นแหล่งชมซากุระที่โด่งดังเพราะฉากด้านหลังของสวนแห่งนี้จะมองเห็นภาพปราสาทโอซาก้าที่สวยงามเป็นอย่างยิ่ง 

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)
    นำท่านช้อปปิ้งกันต่อ ณ เอ็กซ์โปซิตี้ EXPO CITY  ศูนย์รวมความบันเทิงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น เอ็กซ์โปซิตี้เป็นส่วนหนึ่งของสวนสาธารณะที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงงานเวิลด์เอ็กซ์โป ที่จัดขึ้นเมื่อปี 1970 ตั้งอยู่ในเมืองซุอิตะ จังหวัดโอซาก้า มีเนื้อที่ทั้งหมดราว ๆ 172,000 ตารางเมตร ภายในพื้นที่แห่งนี้มีแหล่งความบันเทิงมากมาย ภายใต้คอนเซ็ปต์ fusing the enjoyment of playing, learning, and discovering อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ ทั้งช้อปปิ้ง กินข้าว หรือแม้แต่ถ่ายรูปได้ตามอัธยาศัย
เอ็กซ์โปซิตี้ ได้แบ่งออกเป็น โซนใหญ่ๆ ด้วยกัน ดังนี้
1. NIFREL พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ จัดแสดงสัตว์ต่าง ๆ ในรูปแบบการนำเสนองานศิลปะ และยังให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับสัตว์อย่างใกล้ชิด
2. Osaka English Village ชุมชนสำหรับคนรักภาษาอังกฤษ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ไม่ซ้ำใคร ท่ามกลางบรรยากาศของเมืองต่าง ๆ จากทั่วทั้งอเมริกา
3. Pokemon Expogym สวนสนุกของโปเกมอนแห่งแรกในญี่ปุ่น ที่จะทำให้คุณหลงใหลและผจญภัยไปกับการ์ตูนตัวโปรด
4. Orbi สถานที่แห่งการเรียนรู้ธรรมชาติ
5. Entertainmentfield สวนสนุกภายใต้คอนเซ็ปต์ Shaun the Sheep ซึ่งเป็นภาพยนตร์การ์ตูนอันโด่งดัง
นำท่านอิสระช้อปปิ้ง ห้างอิออน AEON MALL อยู่ไม่ไกลจากสนามบินคันไซ จากจุดนี้สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของอ่าวโอซาก้า ภายในประกอบด้วย ร้านอาหาร 43 ร้านและร้านสินค้าแบรนเนมด์ต่างๆ อีกกว่า 86 ร้าน อิสระให้ท่านเลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกตามอัธยาศัยจากนั้นได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า
17.35 น.      ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG673
    (บริการอาหารร้อน พร้อมเครื่องดื่ม บนเครื่อง)
21.25 น.        เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

****************************************
 

ทัวร์อื่นที่น่าสนใจ

ญี่ปุ่น ฮอกไกโด HOKKAIDO LAVENDER   5วัน3คืน XJ

ญี่ปุ่น ฮอกไกโด HOKKAIDO LAVENDER 5วัน3คืน XJ

รหัสทัวร์: 6909
ราคาท่านละ 29,900 บาท
Rating:ญี่ปุ่น-ฮอกไกโด-hokkaido-lavender-5วัน3คืน-xj Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 378
ญี่ปุ่น ฮอกไกโด HOKKAIDO LAVENDER 6วัน4คืน XJ

ญี่ปุ่น ฮอกไกโด HOKKAIDO LAVENDER 6วัน4คืน XJ

รหัสทัวร์: 9189
ราคาท่านละ 39,900 บาท
Rating:ญี่ปุ่น-ฮอกไกโด-hokkaido-lavender-6วัน4คืน-xj Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 1947
ญี่ปุ่น ฮอกไกโด HOKKAIDO LAVENDER   5วัน3คืน XJ

ญี่ปุ่น ฮอกไกโด HOKKAIDO LAVENDER 5วัน3คืน XJ

รหัสทัวร์: 13675
ราคาท่านละ 35,900 บาท
Rating:ญี่ปุ่น-ฮอกไกโด-hokkaido-lavender-5วัน3คืน-xj Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 386