เข้าสู่ระบบ ×
ล็อกอิน ลงทะเบียน
เมนู ×
หน้าหลักโปรแกรมทัวร์ขอจัดทัวร์หมู่คณะโปรโมชั่น คู่มือท่องเที่ยว ฝากขายทัวร์(บริษัททัวร์)

แพคเกจทัวร์พม่า Yangon-Bagan-Mandalay ย่างกุ้ง-พุกาม-มัณฑะเลย์ 4D3N

Upated: 12/19/2019 7:45:14 PM
เปิดดู: 114  Rating:พม่า ย่างกุ้ง,พุกาม,มัณฑะเลย์  4วัน3คืน  8M Link has been Rated 4.0 stars คะแนนเฉลี่ย : 4.0/5  (โหวตแล้ว 1 ท่าน)
 กรุณาช่วยโหวตรายการทัวร์นี้

จุดเด่นของทัวร์ : สักการะมหาบูชาศักดิ์สิทธิ์แห่งพม่าพุกาม,เมืองแห่งทะเลเจดีย์,เจดีย์ชเวสิกอง,ชมหุ่นกระบอกมัณฑะเลย์,พิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี,ย่างกุ้ง,พุกาม,พระเจดีย์ชเวสิกอง,มัณฑะเลย์,วัดมหากันดายง,พระราชวังหลวงมัณฑะเลย์,Mandalay Hill

เมืองและสถานที่ท่องเที่ยว: เมืองแห่งทะเลเจดีย์ เจดีย์ชเวสิกอง ย่างกุ้ง พุกาม พระเจดีย์ชเวสิกอง มัณฑะเลย์ วัดมหากันดายง พระราชวังหลวงมัณฑะเลย์ Mandalay Hill พระมหามัยมุนี

อาหารเด่น: เป็ดปักกิ่ง กุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำ

ทัวร์พม่า: แพคเกจทัวร์พม่า Yangon-Bagan-Mandalay ย่างกุ้ง-พุกาม-มัณฑะเลย์ 4D3N

ทัวร์ไอดี: 14031
หมวดหมู่ : ทัวร์พม่า  มาตราฐาน: Tour Code: WS-(RGN2-8M Gold II)

กำหนดออกเดินทาง ทัวร์พม่า: แพคเกจทัวร์พม่า Yangon-Bagan-Mandalay ย่างกุ้ง-พุกาม-มัณฑะเลย์ 4D3N

ออกเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด ที่นั่งเหลือ ราคานอนคู่ สั่งจอง

ขออภัย โปรแกรมทัวร์ ยังไม่พบกำหนดการเดินทาง หรือ อยู่ในระหว่างกำหนดการเดินทาง
กรุณาติดต่อสอบถาม ฝ่ายรับจองทัวร์ 02-374-8866


สักการะมหาบูชาศักดิ์สิทธิ์แห่งพม่าพุกาม เมืองแห่งทะเลเจดีย์ เจดีย์ชเวสิกอง ชมหุ่นกระบอกมัณฑะเลย์ พิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี ย่างกุ้ง พุกาม พระเจดีย์ชเวสิกอง มัณฑะเลย์ วัดมหากันดายง พระราชวังหลวงมัณฑะเลย์ Mandalay Hillเมืองแห่งทะเลเจดีย์ เจดีย์ชเวสิกอง ย่างกุ้ง พุกาม พระเจดีย์ชเวสิกอง มัณฑะเลย์ วัดมหากันดายง พระราชวังหลวงมัณฑะเลย์ Mandalay Hill พระมหามัยมุนี

วันแรก    กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง
16.30 น.    พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 7 เคาน์เตอร์ N สายการบิน เมียนม่าร์แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก
19.15 น.    เดินทางจากกรุงเทพฯ สู่เมืองย่างกุ้ง โดยเที่ยวบินที่ 8M 332 (บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
20.00 น.    ถึงสนามบินกาลาดอน เมืองย่างกุ้ง (เวลาพม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว
ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก
พักที่ BEST WESTERN GREEN HILL HOTEL หรือเทียบเท่า 4*

 

วันที่สอง    ย่างกุ้ง-พุกาม 
เช้า    รับประทานอาหารเช้า แบบกล่อง
06.15 น.    นำท่านเดินทางสู่เมืองพุกามโดยสายการบิน Air Baganเที่ยวบินที่ W9 009
07.10 น.    เดินทางถึงสนามบินเมืองพุกาม นำท่านท่องเมืองพุกาม (Bagan) ดินแดนแห่งเจดีย์หมื่นองค์ที่มีอายุกว่า 2,000ปี ของกษัตริย์อนุรุทมหาราชแห่งอาณาจักรพุกาม นำท่านสัมผัสแหล่งโบราณสถานและประวัติศาสตร์ของอาณาจักรพุกามนำท่านชม พระเจดีย์ชเวสิกอง (Shwezigon Pagoda)**สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 1ใน 5แห่งของพม่าซึ่งเป็นสถูปดั้งเดิมของพม่าโดยแท้ สร้างขึ้นหลังพระเจ้าอโนรธาขึ้นครองราชย์ เพื่อใช้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จากพระสรีระหลายส่วน มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ ใช้เป็นทั้งที่ประชุมสวดมนต์ และศูนย์กลางของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในพุกาม นำท่านเข้าชม วัดอนันดา (Ananda Temple) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของกำแพงเมือง เป็นวัดสีขาว มองเห็นได้ชัดเจน สร้างเสร็จเมื่อปี 1091 ซึ่งวิหารแห่งนี้นับได้ว่าเป็นวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพุกาม มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีมุขเด็จยื่นออกไปทั้ง 4 ด้าน แผนผังเหมือนไม้กางเขนแบบกรีก ซึ่งต่อมาเจดีย์แห่งนี้เป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมพม่าในยุคต้นของพุกาม และสิ่งที่น่าทึ่งของวิหารแห่งนี้ก็คือ ที่ช่องหลังคาเจาะเป็นช่องเล็กๆ ให้แสงสว่างส่องลงมาต้ององค์พระ ให้มีแสงสว่างอย่างน่าอัศจรรย์
จากนั้นชม วัดมนูหะ (Manuha Temple)ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของหมู่บ้านมยินกะบา สร้างเมื่อปี 1059 โดยพระเจ้ามนูหะกษัตริย์แห่งมอญ เพื่อสั่งสมบุญไว้สำหรับชาติหน้า จึงได้นำอัญมณีบางส่วนไปขายมาสร้างวัดนี้โครงสร้างวิหารค่อนข้างแคบ มีพระนอนหนึ่งองค์ กับ พระพุทธรูปอีกสามองค์นั่งเบียดเสียดอยู่ภายใน สะท้อนถึงความคับแค้นพระทัยของกษัตริย์เชลยพระองค์นี้เป็นอย่างดี

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารชมวัดดัมมะหยั่นจี (Dhammayangyi Temple) สร้างโดยพระเจ้านะระตู่ และพระองค์ก็เชื่อว่าเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองพุกาม สร้างขึ้นเพื่อล้างบาป ด้วยทรงปริวิตกว่าผลกรรมจากการกระทำปิตุฆาตจะติดตามพระองค์ไปในชาติภพหน้า ตั้งโดดเด่นยิ่งใหญ่ตระหง่านดังตำนานที่โหดร้ายได้เล่าต่อกันมา
นำท่านเข้าชม วัดกุบยางกี(Gubyaukkyi Temple)สร้างโดยพระโอรสของพระเจ้าจันสิทธะ สิ่งที่โดดเด่นคือ ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามที่สุดในพุกาม ที่ยังคงเหลืออยู่ 
    จากนั้นเข้าชม วัดติโลมินโล(Htilominlo Temple)อยู่ห่างจากตัวเมืองมาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 1.5 กิโลเมตร สร้างขึ้นเมื่อปี 1211 โดยพระบัญชาของพระเจ้านันต่าว-มยา เป็นพระโอรสในพระเจ้านรปติสิทธู ซึ่งเกิดกับนางห้ามผู้หนึ่ง และได้เสี่ยงทางเลือกให้เป็นราชทายาท เป็นวัดสูง 46 เมตร ยาว 43 เมตร เท่ากันทั้ง 4ด้านมีพระพุทธรูปประดิษฐ์ฐานอยู่ทั้ง 4 ทิศ ทั้งสองชั้น มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันเก่าแก่กับลวดลายปูนปั้น อันประณีตสวยงามสร้างโดยพระติโลมินโล เมื่อปี พ.ศ.1761ซึ่งได้รับการยกย่องว่ามีความสวยงามมากทั้งภายในและภายนอกโดยเฉพาะลายปูนปั้นบริเวณฐานด้านนอก 
จากนั้นชมวัดชเวกู่จี (Shwegugyi Temple) เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในพม่า มีเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมโดยเฉพาะ สร้างเมื่อปี 1131 โดยพระเจ้าอลองสิทธู และพระองค์ก็ได้สิ้นพระชนที่วัดนี้ โดนปลงพระชนม์โดยรัชทายาท แปลว่าถ้ำทองที่ยิ่งใหญ่งดงามด้วยสถาปัตยกรรมที่อยู่ในช่วงต่อของศิลปะพุกามยุคแรกและยุคหลังจากนั้นนำท่านนมัสการ เจดีย์พพัญญา ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในเมืองพุกามมีความสูงถึง6 เมตรชมพระอาทิตย์ยามอัสดงที่เจดีย์ชเวสันดอ (Shwesandaw Pagoda)เช่นเดียวกับเจดีย์ชเวสิกอง เจดีย์แห่งนี้สร้างขึ้นโดยกษัตริย์ที่มีอำนาจมากพระองค์หนึ่งแห่งอาณาจักรพุกาม นอกจากเจดีย์แห่งนี้จะเป็นที่บรรจุของพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าแล้ว ก็ยังมีรูปปั้นเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาฮินดูตั้งอยู่บริเวณลานของวิหาร จึงมีชื่อเรียกแบบฮินดูว่าเจดีย์กาเนซา (Ganesha Pagoda) 
นำท่านสู่จุดชมทุ่งเจดีย์ของพุกามเมื่อยามอาทิตย์ตก จะได้เห็นภาพหมู่เจดีย์สุดลูกหูลูกตา  ที่ต้องแสงสีแดงอ่อนแห่งยามเย็นอย่างงดงาม
ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำพร้อมชมการแสดงหุ่นกระบอก ณ ร้านอาหาร อนันดา เมืองพุกาม
    พักที่ MYANMAR TREASURE RESORT BAGAN หรือเทียบเท่า 4*

 

วันที่สาม    พุกาม-มัณฑะเลย์
เช้า    รับประทานอาหารเช้า แบบกล่อง
07.35 น.    นำท่านเดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์โดยสายการบิน Air Baganเที่ยวบินที่ W9 009 
08.50 น.    เดินทางถึงสนามบินเมืองมัณฑะเลย์นำท่านเดินทางสู่ เมืองอมรปุระ เมืองแห่งผู้เป็นอมตะที่อยู่ทางตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งเป็นราชธานีแห่งหนึ่งของพม่าเพียง 76 ปี ก่อนที่จะย้ายมาอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์ในปี พ.ศ. 2400นำท่านไปทำบุญที่ วัดมหากันดายง Mahakanta Templeซึ่งเป็นโรงเรียนสอนพระปริยัตธรรมที่ใหญ่ที่สุดในพม่า มีสามเณร และพระจำพรรษาอยู่มากถึงพันกว่ารูป จากนั้นนำท่านชม สะพานอูเบียนสร้างขึ้นจากไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก ทอดข้ามทะเลสาบตองตะมาน ทางตอนใต้ของเมืองอมรปุระ มุ่งตรงไป สู่เจดีย์เจ๊าต่อจีอยู่อีกฟากหนึ่งของทะเลสาบ พระเจ้าปุดงโปรดฯ ให้ขุนนางนามว่า อูเบียนเป็นแม่ทัพนายกองงานสร้างสะพานแห่งนี้โดยใช้ไม้สักที่รื้อจากพระราชวังเก่าแห่งกรุงอังวะ จำนวน 1,208ต้น ที่สร้างไว้เมื่อ 200 กว่าปีที่แล้ว มีความยาวถึง 2 กิโลเมตร

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
    เที่ยวชม พระราชวังหลวง มัณฑะเลย์(Mandalay Palace)โดยพระเจ้ามินดง สร้างขึ้นตามผังภูมิจักรวาลแบบพราหมณ์ปนพุทธ โดยสมมุติว่าเป็นจุดศูนย์กลางของโลก (เขาพระสุเมรุ) เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีกำแพงล้อมรอบทั้งสี่ทิศ ใจกลางพระราชวังเป็นห้องพระมหาปราสาท ยอดปราสาทหุ้มด้วยแผ่นทองซ้อนกัน 7 ชั้น สูง 78 เมตร รอยอดีตสุดท้ายก่อนพม่าเสียเมืองให้แก่อังกฤษ 
เข้าชม วัดชเวนันตอ(Shwenuntow Temple)เคยตั้งอยู่ในเขตพระราชวังหลวง สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง เป็นสิ่งปลูกสร้างในสมัยพระเจ้ามินดงที่เหลือเพียงหลังเดียวที่ยังเหลือรอดมาได้ หลังจากพระองค์สิ้นพระชนม์ พระเจ้าตี่ป่อก็ได้โปรดให้ทรงย้ายมาตั้งไว้ยังที่ปัจจุบัน เป็นที่ประทับนั่งสมาธิของพระเจ้ามินดงพระราชบิดาของพระเจ้าตี่ป่อ และสิ้นพระชนม์ชีพที่วิหารแห่งนี้ 
นำท่านชม วัดกุโสดอ ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่ทำการ สังคายนาพระไตรปิฎกที่ใหญ่ที่สุดในโลก ครั้งที่ 5 มีแผ่นศิลาจารึกพระไตรปิฎกทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์ และหนังสือกินเนสบุ๊คได้บันทึกไว้ว่า เป็นพระไตรปิฎกที่ใหญ่ที่สุดในโลก 
นำท่านเดินทางเข้าสู่เขา Mandalay Hill ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง เขาลูกนี้สูง 240 เมตร เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดของเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งอยู่บนยอดเขา ณ จุดนี้ท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพของ เมืองมัณฑะเลย์ เกือบทั้งเมือง ให้ท่านบันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึก
ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ...กุ้งแม่น้ำ
    พักที่ MANDALAY HILL RESORT หรือเทียบเท่า 5*

 

วันที่สี่    มัณฑะเลย์-ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ
04.00 น.    นำท่านเดินทางสู่ วัดมหามัยมุนี (Mahamaimuni Temple)ซึ่งแปลว่า วัดปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ วัดมหามัยมุนีอยู่ห่างจากใจกลางเมืองลงมาทางใต้ราว 3 กิโลเมตร บนถนนที่ตัดตรงไปสู่อมรปุระ สร้างขึ้นในปี 1784 โดยพระเจ้าโบ่ต่อพญา แต่ร้อยปีให้หลังนั้นเกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ ทำให้ต้องสร้างซ้ำขึ้นใหม่  นำท่านนมัสการ พระมหามัยมุนี *** อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 5 แห่งของพม่า หากได้ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี ชีวิตจะมีแต่ความสุขความเจริญ เล่ากันว่าถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองคำขนาดใหญ่ ทรงเครื่องกษัตริย์ที่ได้รับการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม”ที่พระเจ้ากรุงยะไข่ทรงหล่อขึ้นที่เมืองธรรมวดี เมื่อปี พ.ศ.689 สูง 12 ฟุต 7 นิ้ว หุ้มด้วยทองคำเปลวหนา 2 นิ้ว ทรงเครื่องประดับทองปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 9 ฟุต ในปี พ.ศ.2327 พระเจ้าปดุงได้สร้างวัดมหามุนีหรือวัดยะไข่ (วัดอาระกันหรือวัดพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามุนีและในปี พ.ศ.2422 สมัยพระเจ้าสีปอ ก่อนจะเสียเมืองพม่าให้อังกฤษได้เกิดไฟไหม้วัดทองคำ จึงทำให้ทองคำเปลวที่ปิดพระละลายเก็บเนื้อทองได้น้ำหนักถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ. 2426ชาวพม่าได้เรี่ยไรเงินเพื่อบูรณะวัดขึ้นใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนับได้ว่าเป็นวัดที่สร้างใหม่ที่สุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ที่สุดในเมืองพม่าโดยรอบๆระเบียงเจดีย์ยังมีโบราณวัตถุที่นำไปจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งกรุงแตกครั้งที่ 1 จากนั้นกลับโรงแรมที่พัก

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
10.20 น.    นำท่านเดินทางกลับย่างกุ้งโดยสายการบิน Air Baganเที่ยวบินที่ W9 001 
11.55 น.    เดินทางถึงเมืองย่างกุ้ง

เที่ยง       รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร พิเศษ เป็ดปักกิ่ง และสลัดกุ้งมังกร
    นำท่านเลือกซื้อสินค้าที่ “สก๊อตมาเก็ต” หรือตลาดโบโจ๊ก ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของพม่า รวบรวมความหลากหลายของสินค้า อาทิ อัญมณี ทับทิม ไพลิน หยก ไข่มุก งานไม้สัก ไม้หอมแกะสลัก งาช้างแกะสลัก ผ้าโสร่ง และผ้าต่างๆ ส่งตรงจากเกาหลีและญี่ปุ่น ภาพเขียนสีน้ำ และสีน้ำมันอันงดงามในราคาถูกจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติเม็งกะลาดง
16.30 น.    ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย เที่ยวบินที่ 8M331 (บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
18.15 น.    เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 

***ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ***
 

ทัวร์อื่นที่น่าสนใจ

พม่า ย่างกุ้ง พระธาตุอินทร์แขวน(พัก 5 ดาว) อิ่มบุญ  3วัน2คืน 8M

พม่า ย่างกุ้ง พระธาตุอินทร์แขวน(พัก 5 ดาว) อิ่มบุญ 3วัน2คืน 8M

รหัสทัวร์: 8987
ราคาท่านละ 10,900 บาท
Rating:พม่า-ย่างกุ้ง-พระธาตุอินทร์แขวน-พัก-5-ดาว-อิ่มบุญ-3วัน2คืน-8m Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 960
พม่า ย่างกุ้ง พระธาตุอินทร์แขวน โปร.. 5 ดาว   3วัน2คืน  FD

พม่า ย่างกุ้ง พระธาตุอินทร์แขวน โปร.. 5 ดาว 3วัน2คืน FD

รหัสทัวร์: 13563
ราคาท่านละ 11,900 บาท
Rating:พม่า-ย่างกุ้ง-พระธาตุอินทร์แขวน-โปร-5-ดาว-3วัน2คืน-fd Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 576
พม่า พุกาม มหัศจรรย์ MYANMAR พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ  3วัน2คืน  PG

พม่า พุกาม มหัศจรรย์ MYANMAR พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ 3วัน2คืน PG

รหัสทัวร์: 12066
ราคาท่านละ 12,900 บาท
Rating:พม่า-พุกาม-มหัศจรรย์-myanmar-พุกาม-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-3วัน2คืน-pg Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 1096