เข้าสู่ระบบ ×
ล็อกอิน ลงทะเบียน
เมนู ×
หน้าหลักโปรแกรมทัวร์ขอจัดทัวร์หมู่คณะโปรโมชั่น คู่มือท่องเที่ยว ฝากขายทัวร์(บริษัททัวร์)

แพคเกจทัวร์พม่า Yangon-Bagan-Mandalay ย่างกุ้ง-พุกาม-มัณฑะเลย์ 4D3N

Upated: 10/16/2019 11:47:12 AM
เปิดดู: 47  Rating:พม่า ย่างกุ้ง,พุกาม,มัณฑะเลย์  4วัน3คืน  8M Link has been Rated 4.0 stars คะแนนเฉลี่ย : 4.0/5  (โหวตแล้ว 1 ท่าน)
 กรุณาช่วยโหวตรายการทัวร์นี้

จุดเด่นของทัวร์ : สักการะมหาบูชาศักดิ์สิทธิ์แห่งพม่าพุกาม,เมืองแห่งทะเลเจดีย์,เจดีย์ชเวสิกอง,ชมหุ่นกระบอกมัณฑะเลย์,พิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี,ย่างกุ้ง,พุกาม,พระเจดีย์ชเวสิกอง,มัณฑะเลย์,วัดมหากันดายง,พระราชวังหลวงมัณฑะเลย์,Mandalay Hill

เมืองและสถานที่ท่องเที่ยว: เมืองแห่งทะเลเจดีย์ เจดีย์ชเวสิกอง ย่างกุ้ง พุกาม พระเจดีย์ชเวสิกอง มัณฑะเลย์ วัดมหากันดายง พระราชวังหลวงมัณฑะเลย์ Mandalay Hill พระมหามัยมุนี

อาหารเด่น: เป็ดปักกิ่ง กุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำ

ทัวร์พม่า: แพคเกจทัวร์พม่า Yangon-Bagan-Mandalay ย่างกุ้ง-พุกาม-มัณฑะเลย์ 4D3N

ทัวร์ไอดี: 14031
หมวดหมู่ : ทัวร์พม่า  มาตราฐาน: Tour Code: WS-(RGN2-8M Gold II)

กำหนดออกเดินทาง ทัวร์พม่า: แพคเกจทัวร์พม่า Yangon-Bagan-Mandalay ย่างกุ้ง-พุกาม-มัณฑะเลย์ 4D3N

ออกเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด ที่นั่งเหลือ ราคานอนคู่ สั่งจอง
21 พ.ย. 62-24 พ.ย. 62 25 ที่นั่ง มีที่ว่าง 31,999
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
37,499 31,999 30,999 29,999
19 ธ.ค. 62-22 ธ.ค. 62 25 ที่นั่ง มีที่ว่าง 31,999
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
37,499 31,999 30,999 29,999

สักการะมหาบูชาศักดิ์สิทธิ์แห่งพม่าพุกาม เมืองแห่งทะเลเจดีย์ เจดีย์ชเวสิกอง ชมหุ่นกระบอกมัณฑะเลย์ พิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี ย่างกุ้ง พุกาม พระเจดีย์ชเวสิกอง มัณฑะเลย์ วัดมหากันดายง พระราชวังหลวงมัณฑะเลย์ Mandalay Hillเมืองแห่งทะเลเจดีย์ เจดีย์ชเวสิกอง ย่างกุ้ง พุกาม พระเจดีย์ชเวสิกอง มัณฑะเลย์ วัดมหากันดายง พระราชวังหลวงมัณฑะเลย์ Mandalay Hill พระมหามัยมุนี

วันแรก    กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง
16.30 น.    พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 7 เคาน์เตอร์ N สายการบิน เมียนม่าร์แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก
19.15 น.    เดินทางจากกรุงเทพฯ สู่เมืองย่างกุ้ง โดยเที่ยวบินที่ 8M 332 (บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
20.00 น.    ถึงสนามบินกาลาดอน เมืองย่างกุ้ง (เวลาพม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว
ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก
พักที่ BEST WESTERN GREEN HILL HOTEL หรือเทียบเท่า 4*

 

วันที่สอง    ย่างกุ้ง-พุกาม 
เช้า    รับประทานอาหารเช้า แบบกล่อง
06.15 น.    นำท่านเดินทางสู่เมืองพุกามโดยสายการบิน Air Baganเที่ยวบินที่ W9 009
07.10 น.    เดินทางถึงสนามบินเมืองพุกาม นำท่านท่องเมืองพุกาม (Bagan) ดินแดนแห่งเจดีย์หมื่นองค์ที่มีอายุกว่า 2,000ปี ของกษัตริย์อนุรุทมหาราชแห่งอาณาจักรพุกาม นำท่านสัมผัสแหล่งโบราณสถานและประวัติศาสตร์ของอาณาจักรพุกามนำท่านชม พระเจดีย์ชเวสิกอง (Shwezigon Pagoda)**สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 1ใน 5แห่งของพม่าซึ่งเป็นสถูปดั้งเดิมของพม่าโดยแท้ สร้างขึ้นหลังพระเจ้าอโนรธาขึ้นครองราชย์ เพื่อใช้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จากพระสรีระหลายส่วน มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ ใช้เป็นทั้งที่ประชุมสวดมนต์ และศูนย์กลางของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในพุกาม นำท่านเข้าชม วัดอนันดา (Ananda Temple) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของกำแพงเมือง เป็นวัดสีขาว มองเห็นได้ชัดเจน สร้างเสร็จเมื่อปี 1091 ซึ่งวิหารแห่งนี้นับได้ว่าเป็นวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพุกาม มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีมุขเด็จยื่นออกไปทั้ง 4 ด้าน แผนผังเหมือนไม้กางเขนแบบกรีก ซึ่งต่อมาเจดีย์แห่งนี้เป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมพม่าในยุคต้นของพุกาม และสิ่งที่น่าทึ่งของวิหารแห่งนี้ก็คือ ที่ช่องหลังคาเจาะเป็นช่องเล็กๆ ให้แสงสว่างส่องลงมาต้ององค์พระ ให้มีแสงสว่างอย่างน่าอัศจรรย์
จากนั้นชม วัดมนูหะ (Manuha Temple)ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของหมู่บ้านมยินกะบา สร้างเมื่อปี 1059 โดยพระเจ้ามนูหะกษัตริย์แห่งมอญ เพื่อสั่งสมบุญไว้สำหรับชาติหน้า จึงได้นำอัญมณีบางส่วนไปขายมาสร้างวัดนี้โครงสร้างวิหารค่อนข้างแคบ มีพระนอนหนึ่งองค์ กับ พระพุทธรูปอีกสามองค์นั่งเบียดเสียดอยู่ภายใน สะท้อนถึงความคับแค้นพระทัยของกษัตริย์เชลยพระองค์นี้เป็นอย่างดี

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารชมวัดดัมมะหยั่นจี (Dhammayangyi Temple) สร้างโดยพระเจ้านะระตู่ และพระองค์ก็เชื่อว่าเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองพุกาม สร้างขึ้นเพื่อล้างบาป ด้วยทรงปริวิตกว่าผลกรรมจากการกระทำปิตุฆาตจะติดตามพระองค์ไปในชาติภพหน้า ตั้งโดดเด่นยิ่งใหญ่ตระหง่านดังตำนานที่โหดร้ายได้เล่าต่อกันมา
นำท่านเข้าชม วัดกุบยางกี(Gubyaukkyi Temple)สร้างโดยพระโอรสของพระเจ้าจันสิทธะ สิ่งที่โดดเด่นคือ ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามที่สุดในพุกาม ที่ยังคงเหลืออยู่ 
    จากนั้นเข้าชม วัดติโลมินโล(Htilominlo Temple)อยู่ห่างจากตัวเมืองมาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 1.5 กิโลเมตร สร้างขึ้นเมื่อปี 1211 โดยพระบัญชาของพระเจ้านันต่าว-มยา เป็นพระโอรสในพระเจ้านรปติสิทธู ซึ่งเกิดกับนางห้ามผู้หนึ่ง และได้เสี่ยงทางเลือกให้เป็นราชทายาท เป็นวัดสูง 46 เมตร ยาว 43 เมตร เท่ากันทั้ง 4ด้านมีพระพุทธรูปประดิษฐ์ฐานอยู่ทั้ง 4 ทิศ ทั้งสองชั้น มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันเก่าแก่กับลวดลายปูนปั้น อันประณีตสวยงามสร้างโดยพระติโลมินโล เมื่อปี พ.ศ.1761ซึ่งได้รับการยกย่องว่ามีความสวยงามมากทั้งภายในและภายนอกโดยเฉพาะลายปูนปั้นบริเวณฐานด้านนอก 
จากนั้นชมวัดชเวกู่จี (Shwegugyi Temple) เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในพม่า มีเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมโดยเฉพาะ สร้างเมื่อปี 1131 โดยพระเจ้าอลองสิทธู และพระองค์ก็ได้สิ้นพระชนที่วัดนี้ โดนปลงพระชนม์โดยรัชทายาท แปลว่าถ้ำทองที่ยิ่งใหญ่งดงามด้วยสถาปัตยกรรมที่อยู่ในช่วงต่อของศิลปะพุกามยุคแรกและยุคหลังจากนั้นนำท่านนมัสการ เจดีย์พพัญญา ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในเมืองพุกามมีความสูงถึง6 เมตรชมพระอาทิตย์ยามอัสดงที่เจดีย์ชเวสันดอ (Shwesandaw Pagoda)เช่นเดียวกับเจดีย์ชเวสิกอง เจดีย์แห่งนี้สร้างขึ้นโดยกษัตริย์ที่มีอำนาจมากพระองค์หนึ่งแห่งอาณาจักรพุกาม นอกจากเจดีย์แห่งนี้จะเป็นที่บรรจุของพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าแล้ว ก็ยังมีรูปปั้นเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาฮินดูตั้งอยู่บริเวณลานของวิหาร จึงมีชื่อเรียกแบบฮินดูว่าเจดีย์กาเนซา (Ganesha Pagoda) 
นำท่านสู่จุดชมทุ่งเจดีย์ของพุกามเมื่อยามอาทิตย์ตก จะได้เห็นภาพหมู่เจดีย์สุดลูกหูลูกตา  ที่ต้องแสงสีแดงอ่อนแห่งยามเย็นอย่างงดงาม
ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำพร้อมชมการแสดงหุ่นกระบอก ณ ร้านอาหาร อนันดา เมืองพุกาม
    พักที่ MYANMAR TREASURE RESORT BAGAN หรือเทียบเท่า 4*

 

วันที่สาม    พุกาม-มัณฑะเลย์
เช้า    รับประทานอาหารเช้า แบบกล่อง
07.35 น.    นำท่านเดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์โดยสายการบิน Air Baganเที่ยวบินที่ W9 009 
08.50 น.    เดินทางถึงสนามบินเมืองมัณฑะเลย์นำท่านเดินทางสู่ เมืองอมรปุระ เมืองแห่งผู้เป็นอมตะที่อยู่ทางตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งเป็นราชธานีแห่งหนึ่งของพม่าเพียง 76 ปี ก่อนที่จะย้ายมาอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์ในปี พ.ศ. 2400นำท่านไปทำบุญที่ วัดมหากันดายง Mahakanta Templeซึ่งเป็นโรงเรียนสอนพระปริยัตธรรมที่ใหญ่ที่สุดในพม่า มีสามเณร และพระจำพรรษาอยู่มากถึงพันกว่ารูป จากนั้นนำท่านชม สะพานอูเบียนสร้างขึ้นจากไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก ทอดข้ามทะเลสาบตองตะมาน ทางตอนใต้ของเมืองอมรปุระ มุ่งตรงไป สู่เจดีย์เจ๊าต่อจีอยู่อีกฟากหนึ่งของทะเลสาบ พระเจ้าปุดงโปรดฯ ให้ขุนนางนามว่า อูเบียนเป็นแม่ทัพนายกองงานสร้างสะพานแห่งนี้โดยใช้ไม้สักที่รื้อจากพระราชวังเก่าแห่งกรุงอังวะ จำนวน 1,208ต้น ที่สร้างไว้เมื่อ 200 กว่าปีที่แล้ว มีความยาวถึง 2 กิโลเมตร

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
    เที่ยวชม พระราชวังหลวง มัณฑะเลย์(Mandalay Palace)โดยพระเจ้ามินดง สร้างขึ้นตามผังภูมิจักรวาลแบบพราหมณ์ปนพุทธ โดยสมมุติว่าเป็นจุดศูนย์กลางของโลก (เขาพระสุเมรุ) เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีกำแพงล้อมรอบทั้งสี่ทิศ ใจกลางพระราชวังเป็นห้องพระมหาปราสาท ยอดปราสาทหุ้มด้วยแผ่นทองซ้อนกัน 7 ชั้น สูง 78 เมตร รอยอดีตสุดท้ายก่อนพม่าเสียเมืองให้แก่อังกฤษ 
เข้าชม วัดชเวนันตอ(Shwenuntow Temple)เคยตั้งอยู่ในเขตพระราชวังหลวง สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง เป็นสิ่งปลูกสร้างในสมัยพระเจ้ามินดงที่เหลือเพียงหลังเดียวที่ยังเหลือรอดมาได้ หลังจากพระองค์สิ้นพระชนม์ พระเจ้าตี่ป่อก็ได้โปรดให้ทรงย้ายมาตั้งไว้ยังที่ปัจจุบัน เป็นที่ประทับนั่งสมาธิของพระเจ้ามินดงพระราชบิดาของพระเจ้าตี่ป่อ และสิ้นพระชนม์ชีพที่วิหารแห่งนี้ 
นำท่านชม วัดกุโสดอ ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่ทำการ สังคายนาพระไตรปิฎกที่ใหญ่ที่สุดในโลก ครั้งที่ 5 มีแผ่นศิลาจารึกพระไตรปิฎกทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์ และหนังสือกินเนสบุ๊คได้บันทึกไว้ว่า เป็นพระไตรปิฎกที่ใหญ่ที่สุดในโลก 
นำท่านเดินทางเข้าสู่เขา Mandalay Hill ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง เขาลูกนี้สูง 240 เมตร เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดของเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งอยู่บนยอดเขา ณ จุดนี้ท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพของ เมืองมัณฑะเลย์ เกือบทั้งเมือง ให้ท่านบันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึก
ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ...กุ้งแม่น้ำ
    พักที่ MANDALAY HILL RESORT หรือเทียบเท่า 5*

 

วันที่สี่    มัณฑะเลย์-ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ
04.00 น.    นำท่านเดินทางสู่ วัดมหามัยมุนี (Mahamaimuni Temple)ซึ่งแปลว่า วัดปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ วัดมหามัยมุนีอยู่ห่างจากใจกลางเมืองลงมาทางใต้ราว 3 กิโลเมตร บนถนนที่ตัดตรงไปสู่อมรปุระ สร้างขึ้นในปี 1784 โดยพระเจ้าโบ่ต่อพญา แต่ร้อยปีให้หลังนั้นเกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ ทำให้ต้องสร้างซ้ำขึ้นใหม่  นำท่านนมัสการ พระมหามัยมุนี *** อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 5 แห่งของพม่า หากได้ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี ชีวิตจะมีแต่ความสุขความเจริญ เล่ากันว่าถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองคำขนาดใหญ่ ทรงเครื่องกษัตริย์ที่ได้รับการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม”ที่พระเจ้ากรุงยะไข่ทรงหล่อขึ้นที่เมืองธรรมวดี เมื่อปี พ.ศ.689 สูง 12 ฟุต 7 นิ้ว หุ้มด้วยทองคำเปลวหนา 2 นิ้ว ทรงเครื่องประดับทองปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 9 ฟุต ในปี พ.ศ.2327 พระเจ้าปดุงได้สร้างวัดมหามุนีหรือวัดยะไข่ (วัดอาระกันหรือวัดพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามุนีและในปี พ.ศ.2422 สมัยพระเจ้าสีปอ ก่อนจะเสียเมืองพม่าให้อังกฤษได้เกิดไฟไหม้วัดทองคำ จึงทำให้ทองคำเปลวที่ปิดพระละลายเก็บเนื้อทองได้น้ำหนักถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ. 2426ชาวพม่าได้เรี่ยไรเงินเพื่อบูรณะวัดขึ้นใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนับได้ว่าเป็นวัดที่สร้างใหม่ที่สุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ที่สุดในเมืองพม่าโดยรอบๆระเบียงเจดีย์ยังมีโบราณวัตถุที่นำไปจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งกรุงแตกครั้งที่ 1 จากนั้นกลับโรงแรมที่พัก

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
10.20 น.    นำท่านเดินทางกลับย่างกุ้งโดยสายการบิน Air Baganเที่ยวบินที่ W9 001 
11.55 น.    เดินทางถึงเมืองย่างกุ้ง

เที่ยง       รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร พิเศษ เป็ดปักกิ่ง และสลัดกุ้งมังกร
    นำท่านเลือกซื้อสินค้าที่ “สก๊อตมาเก็ต” หรือตลาดโบโจ๊ก ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของพม่า รวบรวมความหลากหลายของสินค้า อาทิ อัญมณี ทับทิม ไพลิน หยก ไข่มุก งานไม้สัก ไม้หอมแกะสลัก งาช้างแกะสลัก ผ้าโสร่ง และผ้าต่างๆ ส่งตรงจากเกาหลีและญี่ปุ่น ภาพเขียนสีน้ำ และสีน้ำมันอันงดงามในราคาถูกจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติเม็งกะลาดง
16.30 น.    ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย เที่ยวบินที่ 8M331 (บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
18.15 น.    เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 

***ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ***
 

ทัวร์อื่นที่น่าสนใจ

พม่า  ย่างกุ้ง-พุกาม-มัณฑะเลย์-อินเล  5วัน4คืน  8M

พม่า ย่างกุ้ง-พุกาม-มัณฑะเลย์-อินเล 5วัน4คืน 8M

รหัสทัวร์: 14032
ราคาท่านละ 39,999 บาท
Rating:พม่า-ย่างกุ้ง-พุกาม-มัณฑะเลย์-อินเล-5วัน4คืน-8m Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 53
พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน [เลสโก ชุ่มบุญ] - (พัก 5 ดาว)  3วัน2คืน   FD

พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน [เลสโก ชุ่มบุญ] - (พัก 5 ดาว) 3วัน2คืน FD

รหัสทัวร์: 8994
ราคาท่านละ 11,999 บาท
Rating:พม่า-ย่างกุ้ง-หงสา-สิเรียม-อินทร์แขวน-[เลสโก-ชุ่มบุญ]-พัก-5-ดาว-3วัน2คืน-fd Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 770
พม่า-ย่างกุ้ง-ไหว้พระเก้าวัด  2วัน1คืน 8M

พม่า-ย่างกุ้ง-ไหว้พระเก้าวัด 2วัน1คืน 8M

รหัสทัวร์: 9468
ราคาท่านละ 8,999 บาท
Rating:พม่า-ย่างกุ้ง-ไหว้พระเก้าวัด-2วัน1คืน-8m Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 861