เข้าสู่ระบบ ×
ล็อกอิน ลงทะเบียน
เมนู ×
หน้าหลักโปรแกรมทัวร์ขอจัดทัวร์หมู่คณะโปรโมชั่น คู่มือท่องเที่ยว ฝากขายทัวร์(บริษัททัวร์)

แพคเกจทัวร์เวียดนาม-ปีใหม่2020 HAPPY VIETNAM บาน่าฮิลล์ 4D3N

Upated: 1/13/2020 9:45:48 PM
เปิดดู: 156  Rating:เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์HAPPY VIETNAM ปีใหม่  4วัน3คืน  XW Link has been Rated 4.0 stars คะแนนเฉลี่ย : 4.0/5  (โหวตแล้ว 1 ท่าน)
 กรุณาช่วยโหวตรายการทัวร์นี้

จุดเด่นของทัวร์ : เมืองดานัง,สะพานแห่งความรัก,สะพานมังกรทอง,เมืองเว้,เรือท้องถิ่นเพื่อชมวิวสองฝั่งแม่น้ำหอม,วัดเทียนหมุ,นั่งรถสามล้อผ่านชมพระราชวังไดนอย,เมืองมรดกโลกฮอยอัน,พายเรือกระด้งหมู่บ้านก๋ำทาน,นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่บาน่าฮิลล์,สะพานมือทอง,วัดหลินอึ๋ง,ตลาดห่าน

อาหารเด่น: เมนูซีฟู้ด เมนูอาหารพื้นเมือง เมนูบุเฟ่ต์บนบาน่าฮิลล์

ทัวร์เวียดนาม: แพคเกจทัวร์เวียดนาม-ปีใหม่2020 HAPPY VIETNAM บาน่าฮิลล์ 4D3N

ทัวร์ไอดี: 14025
หมวดหมู่ : ทัวร์เวียดนาม  มาตราฐาน: Tour Code: HT-HVD-XW43-A04

กำหนดออกเดินทาง ทัวร์เวียดนาม: แพคเกจทัวร์เวียดนาม-ปีใหม่2020 HAPPY VIETNAM บาน่าฮิลล์ 4D3N

ออกเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด ที่นั่งเหลือ ราคานอนคู่ สั่งจอง

ขออภัย โปรแกรมทัวร์ ยังไม่พบกำหนดการเดินทาง หรือ อยู่ในระหว่างกำหนดการเดินทาง
กรุณาติดต่อสอบถาม ฝ่ายรับจองทัวร์ 02-374-8866


เมืองดานัง สะพานแห่งความรัก สะพานมังกรทอง เมืองเว้ เรือท้องถิ่นเพื่อชมวิวสองฝั่งแม่น้ำหอม วัดเทียนหมุ นั่งรถสามล้อผ่านชมพระราชวังไดนอย เมืองมรดกโลกฮอยอัน พายเรือกระด้งหมู่บ้านก๋ำทาน นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่บาน่าฮิลล์ สะพานมือทอง วัดหลินอึ๋ง ตลาดห่าน

วันแรก    สนามบินดอนเมือง - สนามบินดานัง – เมืองดานัง – อาหารพื้นเมือง – สะพานแห่งความรัก 
13.30  น.    คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ระหว่างประเทศ ชั้น 3 ประตู 5-6 สายการบินนก สกู๊ต (XW) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
16.25 น.    เหินฟ้าสู่เมืองดานัง โดยสายการบิน นกสกู๊ต เที่ยวบินที่ XW.......... (รวมบริการอาหารบนเครื่อง)
    ใช้เวลาบินประมาณ 2 ชั่วโมง เวลาท้องถิ่น (เวียดนาม) เท่ากับประเทศไทย
18.05 น.    เดินทางถึงสนามบินดานัง ประเทศเวียดนาม หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านโดยสารรถโค้ชปรับอากาศ ยินดีต้อนรับสู่ เมืองดานัง ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย ด้วยความที่ตั้งอยู่ในพื้นที่หุบเขาและชายฝั่งทะเล ได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมจากฝรั่งเศส จึงทำให้เมืองดานังมีอาคารบ้านเรือนและลักษณะการจัดผังเมืองคล้ายกับเมืองในฝรั่งเศส
ค่ำ    บริการอาหารอาหารค่ำ (มื้อที่ 1) ณ ร้านอาหาร เมนูอาหารพื้นเมือง 
นำชมสะพานแห่งความรักดานัง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำหาน ซึ่งมีความกว้างใกล้เคียงกับแม่น้ำเจ้าพระยา เดินเล่นถ่ายรูปถนนเลียบแม่น้าที่ประดับประดาสวยงามด้วยดวงไฟรูปหัวใจ ด้านหลังสามารถมองเห็น สะพานมังกรทอง ความยาว 666 เมตร สร้างตามสัตว์มงคลของชาวจีน ชม คาร์ฟดราก้อน สัตว์ที่มีลำตัวเป็นปลาหัวเป็นมังกร ตามนิยายปรัมปราของเวียดนาม สายน้ำแห่งชีวิตพุ่งออกมาจากปาก ลักษณะคล้ายเมอร์ไลอ้อนของสิงคโปร์  
ที่พัก    GOLDEN ROSE HOTEL , RUBY LIGHT HOTEL หรือเทียบเท่า (เมืองดานัง)

 

วันที่สอง    เมืองดานัง - อุโมงค์หายเวิน – เมืองลังโก - เมืองเว้ - เรือท้องถิ่นเพื่อชมวิวสองฝั่งแม่น้ำหอม - เจดีย์ ณ วัดเทียนหมุ – ศูนย์ร้านค้าโอท๊อป – นั่งรถสามล้อผ่านชมพระราชวังไดนอย – เมืองดานัง 
เช้า    บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 2) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำคณะออกเดินทางเมืองดานังสู่เมืองเว้ นั่งรถลอดผ่านอุโมงค์หายเวิน เป็นอุโมงค์รถยนต์ลอดใต้ภูเขาที่ยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีความยาว 6.28 กิโลเมตร สู่เมืองลังโก เมืองริมทะเลที่มีบรรยากาศดี มีแหลมยื่นยาวไปในทะเล ขึ้นชื่อในเรื่องอาหารทะเลอร่อย เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอฝูหลก จังหวัดเถื่อเทียนเว้ ตั้งอยู่ห่างจากตัวดานังประมาณ 40 กม. ห่างจากเว้ประมาณ 60 กม. คำว่า “ลังโก” หมายถึง “หมู่บ้านนก” เป็นเมืองผ่านและเมืองแวะพักในเส้นทาง ดานัง-เว้ นำท่านออกเดินทางต่อสู่เมืองเว้ เมืองมรดกโลกที่ตั้งอยู่ตอนกลางของประเทศเวียดนามริมฝั่งแม่น้ำหอม เดิมเป็นเมืองเล็กๆในสมัยแผ่นดินของราชวงศ์เล หลังจากราชวงศ์นี้ปกครองได้ไม่นานก็เกิดสงครามแบ่งแยกดินแดนขึ้น ขุนนางเหวียนฉวาง (องเชียงสือ) ซึ่งเป็นผู้ปกครองเวียดนามใต้อยู่ในขณะนั้นได้ปราบกบฏลงและรวบรวมดินแดนทางตอนเหนือและตอนใต้เข้าไว้ด้วยกันในปี พ.ศ. 2345 พร้อมกับสถาปนาตนเองเป็นจักรพรรดิยาลองแห่งราชวงศ์เหวียน มีศูนย์กลางการปกครองอยู่เมืองเว้ หลังจากนั้น 33 ปี ฝรั่งเศสก็บุกเข้าโจมตีเมืองเว้ จักรพรรดิผลัดกันขึ้นสู้ชิงบัลลังก์ในช่วงสั้นๆ เกิดการเดินขบวนต่อต้านฝรั่งเศสและการต่อสู้กับลัทธิจักรพรรดินิยม รวมถึงการยึดครองของญี่ปุ่นในมหาสงครามเอเชียบูรพาเมื่อปี พ.ศ. 2488 จนในสิงหาคมปีเดียวกันนี้ “พระเจ้าเบ๋าได่” ได้สละราชสมบัติ เมืองเว้จึงเป็นจุดต้นเริ่มต้นและเป็นราชธานีสุดท้ายของราชวงศ์เหวียนเช่นกัน นำคณะลงเรือท้องถิ่นเพื่อชมวิวสองฝั่งแม่น้ำหอม ร่มรื่นด้วยต้นไม้นานาชนิด วัดวาอาราม และผ่านบริเวณสุสานจักรพรรดิแห่งราชวงศ์เหวียง ชื่อแม่น้ำหอมมีจุดกำเนิดมาจากบริเวณต้นน้ำที่เต็มไปด้วยดอกไม้ป่าที่ส่งกลิ่นหอมและร่วงลอยมากับน้ำจึงเป็นที่มาของชื่อแม่น้ำแห่งนี้ ระหว่างทางจะได้พบกับหมู่บ้านชาวน้ำให้เห็นอยู่เป็นระยะซึ่งใช้เรือเป็นที่อยู่อาศัยมีอาชีพจับปลาและขุดทรายในแม่น้ำ นำชม เจดีย์ ณ วัดเทียนหมุ เป็นวัดพุทธมหายาน ตั้งอยู่ริมแม่น้ำหอม เป็นอาคารทรงเจดีย์แปดเหลี่ยม 7 ชั้น สูง 21 เมตร ซึ่งสร้างขึ้นใน ค.ศ.1601 ในสมัยขุนนางเหวียนฮวาง คำว่า “เทียนหมุ” แปลว่า เทพธิดา ดังนั้น นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่มาเยือนจึงตั้งชื่อภาษาไทยให้ว่า “วัดเทพธิดาราม” 
เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 3) ณ ร้านอาหาร เมนูซีฟู้ด
บ่าย    แวะชมและชิมขนมพื้นเมืองเว้ ณ ศูนย์ร้านค้าโอท๊อป ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย 
จากท่าเรือนำทุกท่านสัมผัสกับการนั่งรถสามล้อท้องถิ่น (Cyclo) 1 ท่านต่อ 1 คัน เที่ยวชมเมืองเว้ ผ่านชมพระราชวังไดนอย (ชมด้านนอก) นครแห่งจักรพรรดิที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมรดกตกทอดอันยิ่งใหญ่และสวยงามของราชวงศ์เหวียน นครจักรพรรดิหรือพระราชวังแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นตามแบบแผนความเชื่อของจี น ได้รับการออกแบบให้มีกำแพงล้อมรอบถึง 3 ชั้น ร่วมถ่ายรูปเก็บความประทับใจด้านหน้าพระราชวัง นำคณะเดินทางกลับเมืองดานัง ผ่านเมืองลังโก นั่งรถลอดผ่านอุโมงค์หายเวิน ออกเดินทางสู่ เมืองดานัง
ค่ำ    บริการอาหารอาหารค่ำ (มื้อที่ 4) ณ ร้านอาหาร 
ที่พัก    GOLDEN ROSE HOTEL , RUBY LIGHT HOTEL หรือเทียบเท่า (เมืองดานัง)

 

วันที่สาม    หมู่บ้านแกะสลักหิน – เมืองมรดกโลกฮอยอัน - พายเรือกระด้งหมู่บ้านก๋ำทาน – นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่    บาน่าฮิลล์ – สะพานมือ Golden Bridge - แฟนตาซีพาร์ค - บุฟเฟ่ต์บนบาน่าฮิลล์ 
เช้า    บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 5) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำคณะลงจากบาน่าฮิลล์ด้วยกระเช้าไฟฟ้า จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน เกือบทุกครอบครัวในหมู่บ้านนี้ทำอาชี  พแกะสลักหินอ่อน โดยนำมาจากภูเขาลูกเล็กๆ ในละแวกนั้น เพื่ออผลิตเป็นสินค้าจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยว อาทิ รูปปั้นทพเจ้าต่างๆ แจกัน โต๊ะ เก้าอี้ หรือแม่กระทั่งเครื่องประดับชั้นเล็กๆ ให้ท่านได้เลือกชมและซื้อเป็นของฝากของที่ระลึก จากนั้นเดินทางต่อสู่ฮอยอัน เมืองมรดกโลกที่ยังคงมีลมหายใจ ด้วยเสน่ห์ของตึกเก่าสีเหลืองสวยงามสไตล์โคโลเนียล ที่ยังอนุรักษ์เอาไว้ให้คงเอกลักษณ์ดังเช่นอดีต ชมวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวเมือง ชมย่านการค้าของชาวจีน ศาลเจ้าโบราณ สะพานญี่ปุ่น ซึ่งเชื่อว่าถูกสร้างเพื่อเชื่อมชุมชน 2 แห่งเข้าด้วยกัน และชมบ้านไม้เก่าแก่อายุกว่า 200 ปี เชิญชมและเลือกซื้อสินค้างานฝีมือแท้ๆ จากเวียดนาม พร้อมถ่ายภาพเก๋ๆชิคๆ 
*เนื่องจากเมืองฮอยอันไม่อนุญาตให้นำรถเข้า การเดินชมเมืองจึงเป็นวิธีการท่องเที่ยวที่ดีที่สุด*  
จากนั้นนำทุกท่านพายเรือกระด้งที่หมู่บ้านก๋ำทาน ซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวที่ประเทศเวียดนามนี้เลย ลักษณะของเรือเป็นไม้ไผ่สานครึ่งวงกลมคล้ายฝาชี ใช้น้ำมันสนเคลือบเพื่อกันน้ำเข้า เส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ 2 เมตร 
เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 6) ณ ร้านอาหาร 
บ่าย     
พาทุกท่านเดินทางสู่ดินแดนแห่งความสนุกกลิ่นอายฝรั่งเศสบนบาน่าฮิลล์ ตั้งอยู่ในเขต Hoa Ninh เมือง Hoa Vang จังหวัดดานัง อยู่ห่างจากตัวเมืองดานังไปประมาณ 38 กิโลเมตร  นำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้าสายยาวกว่า 5000 เมตร ที่ได้รับการบันทึกสถิติโลก โดย World Record ว่าเป็นกระเช้าเส้นเดียวที่ยาวที่สุดในโลก ซึ่งคุณจะได้สัมผัสบรรยากาศปุยเมฆหมอก ธรรมชาติที่บริสุทธิ์ สภาพพื้นป่าอันอุดมสมบูรณ์ เป็นสถานที่ตากอากาศที่ดีที่สุดในภาคกลางของเวียดนามเพราะมีอากาศที่หนาวเย็นตลอดปี ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ความสวยงามของน้ำตก (Toc Tien) และลำธาร (Suoi no) แวะถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเวียดนามที่ สะพานมือ Golden Bridge สถาปัตยกรรมโดดเด่นด้วยสะพานลอยฟ้าสีเหลืองทองริมหน้าผาสูง รวมระยะทางทั้งหมดประมาณ 150 เมตร ยาวพาดผ่านสองมือขนาดใหญ่ คล้ายรูปปั้นมือยักษ์ยกชูสะพานไว้ สามารถมองเห็นบรรยากาศรายรอบและวิวสวย ๆ เบื้องล่างได้ นำท่านเข้าแฟนตาซีพาร์ค (รวมค่าเครื่องเล่นในสวนสนุก ยกเว้นรถราง บ้านผีสิง และภาพยนตร์ 3D, 4D, 5D) สวนสนุกบนยอดเขาที่เต็มไปด้วยเครื่องเล่นมากมาย ได้รับแรงบันดาลใจมาจากนวนิยายที่มีชื่อเสียงของนักเขียนชาวฝรั่งเศส นามว่า Jules Verne ท่านจะเสมือนได้เดินเข้าสู่ป่าในเทพนิยาย ผ่านสวนไดโนเสาร์ ได้พิชิตหอคอยสูงกว่า 29 เมตร นอกจากนี้  ยังมีหมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศสสมัยยุคกลาง ร้านค้าร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก สวนดอกไม้หลากหลายสไตล์ และวัดที่งดงามตามศิลปะของแต่ละนิยาย รอให้ท่านได้แวะเข้าไปชมและถ่ายรูปสุดประทับใจอีกด้วย สมควรแก่เวลา คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย
ค่ำ    บริการอาหารอาหารค่ำ (มื้อที่ 7) ณ ร้านอาหารเมนูบุเฟ่ต์บนบาน่าฮิลล์ 
ที่พัก    MERCURE FRENCH VILLAGE BANAHILLS หรือเทียบเท่า

 

วันที่สี่    บาน่าฮิลล์ - เมืองดานัง - วัดหลินอึ๋ง – ชมโชดหินริมฝั่ง – ตลาดห่าน –สนามบินดานัง – สนามบินดอนเมือง
เช้า    บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 8) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านลงจากบาน่าฮิลล์ ไหว้ขอพรเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง ณ วัดหลินอึ๋ง ตั้งอยู่บนเกาะเซินตร่า (Son Tra) ทางเหนือของเมือง เป็นวัดใหญ่ที่สุดของที่นี่ เป็นรูปปั้นปูนขาวยืนหันหลังให้ภูเขา หันหน้าออกสู่ทะเลเพื่อเป็นการปกป้องคุ้มครองชาวประมงที่ออกไปหาปลา เชื่อกันว่าเสียงระฆังจากวัดที่ตีประสานกับเสียงคลื่นนั้นจะช่วยให้ชาวเรือรู้สึกสงบและสร้างขวัญกำลังใจได้อย่างดีเยี่ยม รวมถึงขึ้นชื่อมากในการขอพรเรื่องสุขภาพ การทำมาค้าขาย ความแคล้วคลาด และเรื่องขอลูกด้วย ใครกำลังสร้างครอบครัวควรมากราบไหว้เพื่อความมงคลอย่างยิ่ง แวะถ่ายรูปโชดหินริมทะเลอันสวยงามที่ประธานธิบดีบารัค โอบาม่า เคยมาพักเมื่อครั้งงาน Apec 2018 
เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 9) ณ ร้านอาหาร 
บ่าย    เลือกซื้อของฝากราคาถูกหลากหลายชนิดที่ ตลาดห่าน ถนนคนเดินขึ้นชื่อของเมืองดานังก่อนเดินทางกลับ อาทิ ผลิตภัณฑ์จากผ้า รองเท้า กระเป๋า หรือของที่ระลึกพื้นเมือง 
สมควรแก่เวลาพบกัน ณ จุดนัดหมาย นำคณะเดินทางสู่สนามบินดานัง เช็คอินรับบอร์ดดิ้งพาส 
19.05 น.    เดินทางกลับ โดยสายการบิน นก สกู๊ต เที่ยวบินที่ XW………. (รวมบริการอาหารบนเครื่อง)
20.45 น.    เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
 

**************************************

ทัวร์อื่นที่น่าสนใจ

เวียดนามใต้ ดานัด-มุยเน่ 3วัน2คืน VZ

เวียดนามใต้ ดานัด-มุยเน่ 3วัน2คืน VZ

รหัสทัวร์: 13523
ราคาท่านละ 8,888 บาท
Rating:เวียดนามใต้-ดานัด-มุยเน่-3วัน2คืน-vz Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 921
เวียดนามกลาง  เว้-ดานัง-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ 4วัน3คืน  FD

เวียดนามกลาง เว้-ดานัง-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ 4วัน3คืน FD

รหัสทัวร์: 15102
ราคาท่านละ 10,888 บาท
Rating:เวียดนามกลาง-เว้-ดานัง-ฮอยอัน-บานาฮิลล์-4วัน3คืน-fd Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 142
เวียดนามใต้ โฮจิมินห์,ดาลัด,มุยเน่ 4วัน3คืน   VN

เวียดนามใต้ โฮจิมินห์,ดาลัด,มุยเน่ 4วัน3คืน VN

รหัสทัวร์: 15049
ราคาท่านละ 13,999 บาท
Rating:เวียดนามใต้-โฮจิมินห์,ดาลัด,มุยเน่-4วัน3คืน-vn Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 277