เข้าสู่ระบบ ×
ล็อกอิน ลงทะเบียน
เมนู ×
หน้าหลักโปรแกรมทัวร์ขอจัดทัวร์หมู่คณะโปรโมชั่น คู่มือท่องเที่ยว ฝากขายทัวร์(บริษัททัวร์)

แพคเกจทัวร์จอร์เจีย ทบิลิชิ 8วัน6คืน

Upated: 9/18/2019 7:12:37 PM
เปิดดู: 172  Rating:จอร์เจีย AMAZING GEORGIA จอร์เจีย 8วัน6คืน KC Link has been Rated 4.0 stars คะแนนเฉลี่ย : 4.0/5  (โหวตแล้ว 1 ท่าน)
 กรุณาช่วยโหวตรายการทัวร์นี้

จุดเด่นของทัวร์ : ดินแดนเมืองเทพนิยายแห่งคอเซซัส สุดขอบเอเชีย,เมืองทบิลิซิ,เมืองมิสเคด้า,มหาวิหารจวารี,วิหารสเวติสเคอเวรี,ป้อมนาริกาลา,เมืองอันนานูรี,ป้อมอันนานูรี,อ่างเก็บน้ำชินวารี,โบสถ์เกอร์เก,เมืองไซห์นากี,กำแพงเมืองโบราณ,เมืองอัพลิสสิค,พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน

เมืองและสถานที่ท่องเที่ยว: เมืองทบิลิซิ เมืองมิสเคด้า มหาวิหารจวารี วิหารสเวติสเคอเวรี ป้อมนาริกาลา เมืองอันนานูรี ป้อมอันนานูรี อ่างเก็บน้ำชินวารี โบสถ์เกอร์เก เมืองไซห์นากี กำแพงเมืองโบราณ เมืองอัพลิสสิค พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน

ทัวร์จอร์เจีย: แพคเกจทัวร์จอร์เจีย ทบิลิชิ 8วัน6คืน

ทัวร์ไอดี: 14007
หมวดหมู่ : ทัวร์จอร์เจีย  มาตราฐาน: Tour Code: IT-KC951

กำหนดออกเดินทาง ทัวร์จอร์เจีย: แพคเกจทัวร์จอร์เจีย ทบิลิชิ 8วัน6คืน

ออกเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด ที่นั่งเหลือ ราคานอนคู่ สั่งจอง

ขออภัย โปรแกรมทัวร์ ยังไม่พบกำหนดการเดินทาง หรือ อยู่ในระหว่างกำหนดการเดินทาง
กรุณาติดต่อสอบถาม ฝ่ายรับจองทัวร์ 02-374-8866


ดินแดนเมืองเทพนิยายแห่งคอเซซัส สุดขอบเอเชีย เมืองทบิลิซิ เมืองมิสเคด้า มหาวิหารจวารี วิหารสเวติสเคอเวรี ป้อมนาริกาลา เมืองอันนานูรี ป้อมอันนานูรี อ่างเก็บน้ำชินวารี โบสถ์เกอร์เก เมืองไซห์นากี กำแพงเมืองโบราณ เมืองอัพลิสสิค พิพิธภัณฑ์ของสตาลินเมืองทบิลิซิ เมืองมิสเคด้า มหาวิหารจวารี วิหารสเวติสเคอเวรี ป้อมนาริกาลา เมืองอันนานูรี ป้อมอันนานูรี อ่างเก็บน้ำชินวารี โบสถ์เกอร์เก เมืองไซห์นากี กำแพงเมืองโบราณ เมืองอัพลิสสิค พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน

วันที่หนึ่ง    ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - อัลมาตี้ - ทบิลิซิ            
07.00 น.        พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ขาออกชั้น 4 โซน เคาน์เตอร์ U สายการบินแอร์ อัสตาน่า (KC) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

และอำนวยความสะดวกด้านเอกสารติดแท็กกระเป๋าก่อนขึ้นเครื่อง
10.15 น.        ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอัลมาตี้ ประเทศคาซัคสถาน โดยสายการบินแอร์ อัสตาน่า เที่ยวบินที่ KC932  (บริการอาหารร้อนบนเครื่อง)
16.25 น.        เดินทางถึงท่าอากาศยานอัลมาตี้ แวะรอเปลี่ยนเครื่อง
19.30 น.         ออกเดินทางต่อโดยสายการบินแอร์ อัสตาน่า เที่ยวบิน KC139 (บริการอาหารร้อนบนเครื่อง)
21.40 น.        เดินทางถึง สนามบินนานาชาติทบิลิซิ ประเทศจอร์เจีย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 3 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา)  นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ เมืองทบิลิซิ (TBILISI) เมืองหลวงของจอร์เจีย สู่ที่พัก
 ที่พัก :  Ramada Encore by Wyndham Tbilisi ระดับ 4ดาว หรือระดับใกล้เคียงกัน  
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

 

วันที่สอง    เมืองทบิลิซิ – เมืองมิสเคด้า – มหาวิหารจวารี – วิหารสเวติสเคอเวรี - เมืองทบิลิซิ - ป้อมนาริกาลา
เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อทื่ 1) 
    จากนั้น นำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองมิสเคด้า Mtskheta (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 35 นาที) เป็นศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศจอร์เจีย เมืองที่เก่าแก่ที่สุดของจอร์เจียอายุกว่า 3,000 ปี ตั้งอยู่ห่างจากกรุงทบิลิซี ประมาณ 20 กม. และในอดีตเมืองนี้เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรอิเบเรีย (Iberia Kingdom) ซึ่งเป็นราชอาณาจักรของจอร์เจียในช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาล ถึงปี ค.ศ.500 แต่ตอนนี้ไม่มีอะไรจากสมัยนั้นหลงเหลืออยู่แล้ว นำท่านชม มหาวิหารจวารี (Jvari Monastry) หรือโบสถ์แห่งไม้กางเขนอันศักดิ์สิทธิ์  ของศานาคริสต์นิกายออโธด๊อก สร้างขึ้นเมื่อคริสตวรรษที่ 6 ชาวจอร์เจียสักการะนับถือวิหารแห่งนี้เป็นอย่างมาก ภายในโบสถ์มีไม้กางเขนขนาดใหญ่ ซึ่งชาวเมืองกล่าวกันว่า นักบุญนีโน่ หรือแม่ชีนีโน่ แห่งคัปปาโดเกีย (เมืองหนึ่งในประเทศตุรกีปัจจุบัน) ได้นำไม้กางเขนนี้เข้ามาพร้อมกับการเผยแพร่ศาสนาคริสต์เป็นครั้งแรกในช่วงโบราณกาล 
จากนั้น นำท่านชมวิหารสเวติสเคอเวรี (Svetitkhoveli Cathedral) สร้างราวศตวรรษที่ 11 โบสถ์แห่งนี้ถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอร์เจีย สร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ชื่อ Arsukisdze มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางที่ทำให้ชาวจอร์เจียเปลี่ยนความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต์ และให้ศาสนาคริสต์มาเป็นศาสนาประจำชาติของจอร์เจียเมื่อปี ค.ศ.337 และถือเป็นสิ่งก่อสร้างยุคโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโก้อย่างงดงาม จากนั้น อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสิ้นค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่2) 
บ่าย    นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองทบิลิซิ จากนั้น นำท่านนั่งกระเช้าเคเบิ้ลขึ้นชมป้อมนาริกาลา (Narigala Fortress)ป้อมปราการโบราณสมัยยุคศตวรรษที่ 4 ซึ่งนักประวัติศาสตร์ยกย่องว่าเป็นป้อมปราการป้อมหนึ่งบนเส้นทางสายไหมที่แข็งแกร่งและตีได้ยากที่สุด อิสระให้ท่านได้เก็บภาพมุมสูงของเมืองทบิลิซิตามอัธยาศัย (การขึ้นกระเช้าขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ณ วันนั้นถ้าขึ้นไม่ได้จำเป็นขอเปลี่ยนเป็นการนั่งรถบัสขึ้นแทน) จากนั้นชมโรงอาบน้ำแร่เก่าแก่ ถ่ายภาพด้านนอก (Bath Houses) ในย่านโซโลลากี (Sololaki) ที่นี่มีชื่อเสียงในเรื่องบ่อน้ำร้อนกำมะถันธรรมชาติ (Sulphur Spring Water) จากนั้นนำท่านผ่านชม สะพานแห่งสันติภาพ (THE BRIDGE OF PEACE) เป็นอีกหนึ่งงานสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจใน ออกแบบโดยสถาปัคนิกชาวอิตาเลื่ยนชื่อ Michele De Lucchi สะพานมีความยาวที่ 150 เมตร ลักษณะการออกแบบร่วมสมัยเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2010 โครงสร้างนั้นถูกออกแบบและสร้างที่อิตาลี ที่ตั้งนั้นอยู่บนแม่น้ำ Mtkvari River สามารถมองเห็นได้หลายมุมจากในเมือง และยังมี illuminating ที่จะแสดงแสงสีจากไฟ LED ที่ติดตัวรอบตัวสะพานเป็นเวลา 90 นาทีก่อนที่พระอาทิตย์จะลับขอบฟ้า
ค่ำ         รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่3)
    หลังอาหารเย็นนำท่านเดินทางเข้าที่พัก
         ที่พัก :  Ramada Encore by Wyndham Tbilisi ระดับ 4 ดาว หรือระดับใกล้เคียงกัน  
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)


วันที่สาม         เมืองอันนานูรี– ป้อมอันนานูรี – อ่างเก็บน้ำชินวารี -โบสถ์เกอร์เกติ -เมืองทบิลิซิ        

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  (มื้อที่4)
จากนั้นออกเดินทางสู่เมือง Ananuri (ระยะทาง 69 ก.ม//ใช้เวลา 1.30 ช.ม.)นำท่านชมป้อมอันนานูรี(Anauri Fortress) ป้อมปราการอันเก่าแก่ ถูกสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 16-17 ชมร่องรอยของซากกำแพงที่ล้อมรอบป้อมปราการแห่งนี้ไว้เปรียบเสมือนม่านที่ซ่อนเร้นความงดงามของโบสถ์ 2 หลังที่ตั้งอยู่ภายใน ซึ่งเป็นโบสถ์ของชาวเวอร์จิน ภายในยังมีหอคอยทรงสี่เหลี่ยมใหญ่ที่ตั้งตระหง่าน จากมุมสูงของป้อมปราการนี้จะมองทัศนียภาพที่สวยงามของ อ่างเก็บน้ำชินวารี (ZHINVALI) ที่ซึ่งทำให้ชาวเมืองทบิลิซีมีน้ำไว้ดื่มไว้ใฃ้และชื่นชมทัศนียภาพทิวทัศน์ ของภูเขาล้อมรอบสถานที่แห่งนี้ 
เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่5)
บ่าย    เดินทางต่อสู่ เมืองกูดาอูรี (Gudauri) (ระยะทาง 55 ก.ม//ใช้เวลา 1 ช.ม)ตั้งอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัส แวะถ่ายรูปกับ Georgia-Russia Friendship Monument อนุสาวรีย์มิตรภาพจอร์เจียเป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นในปี 1983 เพื่อเฉลิมฉลองสองร้อยปีของสนธิสัญญา Georgievsk และมิตรภาพที่ต่อเนื่องระหว่างโซเวียตจอร์เจียกับโซเวียตรัสเซีย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองสเตปันสมิตา (Stepantsminda) ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อเดิมว่าคัสเบกิ (Kazbegi) เพิ่งถูกเปลี่ยนใหม่ในปี 2006 แต่ผู้คนก็ยังนิยมเรียกกันว่า “คัสเบกิ” อยู่เพราะติดปากกว่า เมืองนี้เป็นเมืองเล็ก ๆ ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจอร์เจีย จากนั้นเปลี่ยนยานพาหนะเป็นรถจิ๊ป 4WD (1 คันนั่งได้ประมาณ 6 ท่าน) พาท่านเดินทางขึ้นไปเที่ยวชม โบสถ์เกอร์เกติ (Gergeti Trinity Church) ซึ่งตั้งอยู่อย่างสวยงามและโดดเด่น บนเนินเขาซึ่งล้อมรอบไปด้วยทุ่งหญ้าเขียวขจี ที่ระดับความสูง 2,170 เมตร ซึ่งหากในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ทุกท่านจะได้เห็นยอดเขาคัสเบกิที่มีความสูงถึง 5,047 เมตร โดยส่วนยอดปกคลุมด้วยหิมะตลอดทั้งปี เดินทางกลับสู่เมืองทบิลิซิ (ระยะทาง 154 ก.ม//ใช้เวลา 3 ช.ม)
ค่ำ             รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่6)
         ที่พัก :  Ramada Encore by Wyndham Tbilisi ระดับ 4 ดาว หรือระดับใกล้เคียงกัน  
            (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

 

วันที่สี่         เมืองบาคูรินิ – เมืองไซห์นากี – กำแพงเมืองโบราณ – เมืองทบิลิซี
เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่7)
นำท่านแวะชมร้าน Old Georgian Bakery Tone ร้านขนมปังขึ้นชื่อของเมืองทิบิลิซีที่มีประวัติอันยาวนาน 
(ขึ้นอยู่กับวันเปิด-ปิดของร้านด้วยจะไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองบาคูรินิ (Bakuriani) (ระยะทาง 74 ก.ม//ใช้เวลา 1.30 ช.ม) 
เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่8) 
บ่าย        นำท่านเดินทางสู่ เมืองไซห์นากี Sighnaghi (ระยะทาง37ก.ม/ใช้เวลา40 นาที)เมืองที่ได้ชื่อว่า “เมืองแห่งความรัก” ตั้งอยู่บนทิวทัศนันสวยงามของแม่น้ำเลซานิ Alazani กลางหุบเขาคเคซัส ที่เมืองนี้สร้างที่ประกบพิธีแต่งงานจะเปิดตลอดเวลา ซึ่งท่านสามารถทำการแต่งงาน หรือจดทะเบียนเมื่อใดก็ได้ เมืองแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 18 ด้วยพระราชโอการแห่งกษัตริย์ KakhetiErekle II มาถึงแล้วต้องชมกำแพงเมืองโบราณ (Sighnaghi City Wall) ที่เหลือเพียงแห่งเดียวในจอร์เจีย 
        ให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปภายในเมืองและซื้อของฝากกลับบ้าน ที่เมืองนี้มีชื่อเสียงด้านการทำไร่องุ่นซึ่งมีกำลังการผลิตไวน์ได้ถึง 70% ของประเทศ จากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่ เมืองทบิลิซี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.)
เย็น         รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 9) หลังอาหารเย็น นำท่านเดินทางเข้าที่พัก
 ที่พัก :  Ramada Encore by Wyndham Tbilisi ระดับ 4 ดาว หรือระดับใกล้เคียงกัน  
            (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)


วันที่ห้า         เมืองอัพลิสสิค – เมืองกอรี – พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน – เมืองทบิลิซิ

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่10)
นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองอัพลิสสิค (Uplistsikhe) (ระยะทาง 86 ก.ม//ใช้เวลา 2ช.ม) นำท่านชม
เมืองถ้ำอุพลิสชิเค่ (Uplistsikhe Cave Town) หนึ่งในเมืองถ้ำที่เก่าแก่ของจอร์เจีย สันนิษฐานว่ามีการตั้งถิ่นฐานในดินแดนแถบนี้มานานกว่า3,000 ปี หินผาขนาดใหญ่ที่ถูกสกัดและสลักเสลาเป็นช่องซอกหลืบไปจนถึงห้อง โถงใหญ่มากมาย เคยเป็นที่ตั้งของนครเก่าแก่บนแนวเทือกเขาหินทราย มี เนื้อที่รวมกว่า50 ไร่ แม้เคยได้รับความเสียหายไปหลายจุดจากแผ่นดินไหว โดยเฉพาะ บริเวณที่เป็นโรงละครฝั่งที่เป็นอัฒจันทร์ของผู้ชมที่พังทลาย ทำให้เหลือแค่ เพียงส่วนของเวทีที่เจาะเข้าไป แต่ก็ยังคงเห็นโครงสร้างหลักๆ ได้อยู่ เมือง ถ้ำอุปลิสสิเคนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกไป เมื่อปี ค.ศ. 2007
เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่11) 
บ่าย        นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองกอรี (GORI) (ระยะทาง 15 ก.ม//ใช้เวลา 25 นาที)  ทุกวันนี้เป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นบ้านเกิดของ “โจเซฟ สตาลิน” (Joseph Stalin) ชาวจอร์เจียที่ในอดีตเป็นผู้ปกครองสหภาพโซเวียต ในยุคศตวรรษที่ 1920 ถึง 1950 และมีชื่อเสียง เรื่องความโหดเหี้ยมในการปกครองในเมืองกอรีแห่งนี้ นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน (MUSEUM OF STALIN) ซึ่งเป็นสถานที่ที่ได้รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ พร้อมทั้งเรื่องราวต่างๆของท่านสตาลิน และยังมีการแสดงถึงประวัติชีวิตตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต เดินทางสู่ เมืองทบิลิซี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.)

เย็น                  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่12) หลังอาหารเย็นนำท่านเดินทางเข้าที่พัก
 ที่พัก :  Ramada Encore by Wyndham Tbilisi ระดับ 4 ดาว หรือระดับใกล้เคียงกัน  
            (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

 

วันที่หก               เมืองบอร์โจมี - สวนบอร์โจมี
เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่13)
        นำท่านเที่ยวชม เมืองบอร์โจมี (BORJOMI) (ระยะทาง 162 ก.ม//ใช้เวลา 2ช.ม) เมืองตากอากาศเล็กๆทางในหุบเขาทางตอนใต้ของประเทศจอร์เจียมีประชากรอาศัยอยู่ไม่ถึง 15,000 คน เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงระดับโลกในเรื่องน้ำแร่โดยได้มีการบรรจุ ณ ธารน้ำแร่บริสุทธิ์ที่ไหลรินจากยอดเขาบาคุเรียนี (BAKURIANI MOUNTAIN) และส่งออกไปขายกว่า 40 ประเทศทั่วโลกโดยในอดีตชาวเมืองเชื่อกันว่าจะทำให้มีสุขภาพแข็งแรงและสามารถรักษาโรคร้ายได้  แวะช๊อปปิ้งให้ท่านได้ลองชิมน้ำแร่หลากหลายยี่ห้อ และสามารถซื้อกลับเป็นของฝากได้ที่นี่ 
เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่14) 
บ่าย     จากนั้น นำท่านเข้าชม สวนบอร์โจมี (BORJOMI CITY PARK) สถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนของชาวเมืองบอร์โจมีที่นิยมมาเดินเล่นและผ่อนคลาย อุทยานแห่งนี้มีน้ำพุกำมะถันดั้งเดิมซึ่งบรรจุน้ำแร่ Borjomi หลังจาก บริษัท บรรจุขวดย้ายสถานที่ผลิตไปที่อื่นในเมืองแล้วก็บริจาคที่ดินอุทยานให้กับเมือง ที่นี้นอกจากสวนแล้วยังมีทั้งสวนสนุกสำหรับเด็กเล็ก และ เส้นทางศึกษาธรรมชาติที่สวยงาม หรือท่านสนใจขึ้นกระเช้าไปชมวิวบนยอดเขาก็ได้ (ราคาทัวร์จะไม่ได้รวมค่าขึ้นกระเช้า ค่าใช้จ่าย 5 ลารี่ต่อเที่ยว ) 
        สมควรแก่เวลาเดินทางกลับ เมืองทบิลิซี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.)
เย็น         รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่15) หลังอาหารเย็น นำท่านเดินทางเข้าที่พัก
 ที่พัก :  Ramada Encore by Wyndham Tbilisi ระดับ 4 ดาว หรือระดับใกล้เคียงกัน  
            (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

 

วันที่เจ็ด           เมืองทบิลิซิ – เมืองอัลมาตี้
เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่16) 
        อิสระให้ท่านถ่ายรูปหรือเดินเที่ยวแถวที่พักจนถึงเวลานำท่านเดินทางไปรับประทานอาหารเที่ยง
 เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่17) 
        นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน เมืองทบิลิชิ ประเทศจอร์เจีย
15.45 น.    ออกเดินทางสู่ เมืองอัลมาตี้ ประเทศคาซัคสถานโดยสายการบินแอร์ อัสตาน่า เที่ยวบินที่ KC142 
21.20 น.    เดินทางถึง เมืองอัลมาตี้ แวะรอเปลี่ยนเครื่อง

 

วันที่แปด        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ        

01.05 น.        ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน Air Astana เที่ยวบินที่ KC931

08.55 น.        เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ

 

*****************************
 

ทัวร์อื่นที่น่าสนใจ

จอร์เจีย Ultimate View of the Caucasus Mountains จอร์เจีย-อาร์เมเนีย 8วัน5คืน QR

จอร์เจีย Ultimate View of the Caucasus Mountains จอร์เจีย-อาร์เมเนีย 8วัน5คืน QR

รหัสทัวร์: 13992
ราคาท่านละ 54,900 บาท
Rating:จอร์เจีย-ultimate-view-of-the-caucasus-mountains-จอร์เจีย-อาร์เมเนีย-8วัน5คืน-qr Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 85
จอร์เจีย อาร์เมเนีย Amazing View of the Caucasus Mountains  8วัน5คืน EK

จอร์เจีย อาร์เมเนีย Amazing View of the Caucasus Mountains 8วัน5คืน EK

รหัสทัวร์: 15053
ราคาท่านละ 49,900 บาท
Rating:จอร์เจีย-อาร์เมเนีย-amazing-view-of-the-caucasus-mountains-8วัน5คืน-ek Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 34
จอร์เจีย บาห์เรน อาร์เมเนีย(เที่ยว 3 นคร) 8วัน6คืน  GF

จอร์เจีย บาห์เรน อาร์เมเนีย(เที่ยว 3 นคร) 8วัน6คืน GF

รหัสทัวร์: 14011
ราคาท่านละ 55,990 บาท
Rating:จอร์เจีย-บาห์เรน-อาร์เมเนีย-เที่ยว-3-นคร-8วัน6คืน-gf Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 85