เข้าสู่ระบบ ×
ล็อกอิน ลงทะเบียน
เมนู ×
หน้าหลักโปรแกรมทัวร์ขอจัดทัวร์หมู่คณะโปรโมชั่น คู่มือท่องเที่ยว ฝากขายทัวร์(บริษัททัวร์)

แพคเกจทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ-เกาะใต้ 8 วัน 6 คืน

Upated: 9/21/2020 2:50:34 PM
เปิดดู: 277  Rating:Perfect Tour New Zealand เกาะเหนือ-เกาะใต้ 8 วัน 6 คืน  Link has been Rated 4.0 stars คะแนนเฉลี่ย : 4.0/5  (โหวตแล้ว 1 ท่าน)
 กรุณาช่วยโหวตรายการทัวร์นี้

จุดเด่นของทัวร์ : เมืองไคร้สท์เชิร์ช,ทะเลสาบเทคาโป,อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ,กระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค,ควีนส์ทาวน์ ริมทะเลสาบวาคาทีปู,ฟาร์มแซลม่อน,ชมการกระโดดบันจี้เมืองควีนส์ทาวน์,อุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ดซาวด์,หมู่บ้านของชาวฮอบบิท,ชมโชว์การแสดงของชาวเผ่าเมารี

เมืองและสถานที่ท่องเที่ยว: เมืองไคร้สท์เชิร์ช ทะเลสาบเทคาโป อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ ควีนส์ทาวน์ ริมทะเลสาบวาคาทีปู ฟาร์มแซลม่อน อุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ดซาวด์ หมู่บ้านของชาวฮอบบิท

อาหารเด่น: ลิ้มรสแซลมอนสดๆ อาหารไทย บุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนยอดเขาบ๊อบส์พีค อาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี

ทัวร์นิวซีแลนด์: แพคเกจทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ-เกาะใต้ 8 วัน 6 คืน

ทัวร์ไอดี: 14003
หมวดหมู่ : ทัวร์นิวซีแลนด์  มาตราฐาน: Tour Code: BW-NZ-Perfect

กำหนดออกเดินทาง ทัวร์นิวซีแลนด์: แพคเกจทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ-เกาะใต้ 8 วัน 6 คืน

ออกเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด ที่นั่งเหลือ ราคานอนคู่ สั่งจอง

ขออภัย โปรแกรมทัวร์ ยังไม่พบกำหนดการเดินทาง หรือ อยู่ในระหว่างกำหนดการเดินทาง
กรุณาติดต่อสอบถาม ฝ่ายรับจองทัวร์ 02-374-8866


เมืองไคร้สท์เชิร์ช ทะเลสาบเทคาโป อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ กระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค ควีนส์ทาวน์ ริมทะเลสาบวาคาทีปู ฟาร์มแซลม่อน ชมการกระโดดบันจี้เมืองควีนส์ทาวน์ อุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ดซาวด์ หมู่บ้านของชาวฮอบบิท ชมโชว์การแสดงของชาวเผ่าเมารีเมืองไคร้สท์เชิร์ช ทะเลสาบเทคาโป อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ ควีนส์ทาวน์ ริมทะเลสาบวาคาทีปู ฟาร์มแซลม่อน อุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ดซาวด์ หมู่บ้านของชาวฮอบบิท

วันแรก     (25 ธันวาคม 2562)        กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด์
15.30 น.        คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 4 แถว D เคาน์เตอร์ สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารในการเดินทาง
18.45 น.        ออกเดินทางสู่อ็อคแลนด์ โดยเที่ยวบินที่ TG 491

 

วันที่สอง (26 ธันวาคม 2562)        อ็อคแลนด์ – ไคร้สท์เชิร์ช ชมเมือง 

12.05 น.        เดินทางถึง เมืองอ็อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเช็คอินกระเป๋าเพื่อเดินทางต่อต่อไปยังเมืองไคร้สท์เชิร์ช  (อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัยระหว่าง รอแวะเปลี่ยนเครื่อง)
16.00 น.    ออกเดินทางจากเมืองอ็อคแลนด์ โดยสายการบินแอร์นิวซีแลนด์ เที่ยวบินที่ NZ555
17.25 น.    ถึงสนามบินเมือง ไคร้สท์เชิร์ช  เมืองใหญ่อันดับสามของประเทศนิวซีแลนด์ นำท่านผ่านชม    เมืองไคร้สท์เชิร์ช ที่ได้รับสมญานามว่า “เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ” ชมอาคารบ้านเรือนที่กำหลังก่อนสร้างขึ้นมาใหม่เนื่องจากเกิดแผ่นดินไหวเมื่อหลายปีก่อน บางแห่งยังมีร่องรอยความเสียหายให้เห็นสลับกับอาคารสมัยใหม่ที่สร้างขึ้นมามากมาย
ค่ำ             รับประทานอาหารค่ำ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร 
            นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  RENDEZVOUS HOTEL CHRISTCHRUCH หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม (27 ธันวาคม 2562)       ไคร้สท์เชิร์ช-แอชเบอร์ตั้น-ทะเลสาบเทคาโป-อนุสาวรีย์สุนัขต้องแกะ-แซลม่อนฟาร์ม - ทะเลสาบวานาคา 

เช้า        รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำเดินทางสู่ เมืองแอชเบอร์ตัน เมืองที่อยู่ทุ่งราบแคนเทอร์เบอร์รีที่คนส่วนใหญ่มีอาชีพทำฟาร์มเลี้ยงแกะ หรือฟาร์มวัว ให้ท่านได้แวะช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิว เซรั่ม ครีมลาโนลิน หรือจะชื้อของฝาก อาทิเช่น ตุ๊กตาแกะ ฯลฯ แล้วนำท่านเดินทางต่อสู่ ทะเลสาบเทคาโป ที่สวยงามและเงียบสงบน้ำในทะเลสาบมีสีเขียวอมฟ้าหรือบางท่านเรียกว่าทะเลสาบสีน้ำนม สีพิเศษนี้เกิดจากแร่ธาตุผสมกับธารน้ำแข็งของภูเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดปีไหลลงมาสู่ทะเลสาบ ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ ที่เจ้าของฟาร์มให้ความสำคัญมากเพเจ้าของในการต้อนแกะในฟาร์มอันกว้างใหญ่ และใกล้ๆกันนั้นท่านจะได้เห็นโบสถ์ขนาดเล็ก CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถ์ที่เล็กที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ที่ยังคงใช้ในการการประกอบพิธีทางศาสนาอยู่จากอดีตจนถึงปัจจุบันหากท่านเข้าไปด้านในมองผ่านหน้าต่างออกมาด้านนอกแล้วท่านจะประทับใจกับวิวของทะเลสาบเทคาโปและยอดเขาที่สวยงามราวกับภาพวาด 
เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
    นำท่านเดินทางสู่ฟาร์มแซลม่อน (High Country Salmon Farm) ที่คุณภาพสูงและรสชาติเยี่ยมเป็นฟาร์มแซลม่อนที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศนิวซีแลนด์ ให้ท่านได้ลิ้มรสแซลมอนสดๆ แสนอร่อยหรือจะซื้อเป็นของฝากคนทางบ้านก็เป็นที่ยอดนิยมอย่างมาก
นำท่านเดินทางผ่านชมทะเลสาบปูคากิ ที่มีความงดงามดั่งภาพวาด ให้ท่านแวะจุดชมวิวของทะเลสาบที่สามารถมองเห็นยอดเขาเม้าท์คุ้กที่ถ่ายรูปได้สวยที่สุดของ อุทยานแห่งชาติเม้าท์คุ้ก บริเวณเทือกเขาเซาท์เทิร์นแอลป์ที่มียอดเขาเม้าท์คุ้กที่โดดเด่นด้วยความสูงถึง 3,754 เมตร ยอดเขามีหิมะและธารน้ำแข็งปกคลุมตลอดปี นำท่านเดินทางผ่านเมืองโอมาราม่า เมืองขนาดเล็กบนที่ราบสูง และเดินทางสู่ ทะเลสาบวานาก้า โดยชมทัศนียภาพที่สวยงามระหว่างทางที่เป็นภูเขาสูงผ่านไร่องุ่นที่นำมาผลิตไวน์ที่มีชื่อเสียงก่อนเข้าสู่เมืองวานาก้า โดยมีภูเขาสูงอยู่อีกฟากหนึ่งของทะเลสาบที่ทำให้เป็นเมืองที่มีทัศนียภาพที่สวยงามและน่าอยู่เมืองของเกาะใต้
ค่ำ             รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
            นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก   DOUIBLE TREE BY HILTON QUEENSTOWN หรือเทียบเท่า

 

วันที่สี่ (28 ธันวาคม 2562)      ควีนส์ทาวน์ – ล่องเรือมิลฟอร์ด ซาวน์ – เทอานาว
เช้า        รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่มิลฟอร์ดซาวน์ โดยผ่านทะเลสาบเตอานาว ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ เข้าสู่เขตอุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ดซาวด์ ผ่านเขตป่าพรุ ป่าเบญจพรรณ ทุ่งกว้าง เข้าสู่วนอุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ดซาวด์ ( MILFORD SOUND) ในดินแดนส่วนที่เป็นฟยอร์ดแลนด์ (FIORD LAND) ซึ่งถูกประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ของขั้วโลกใต้ซึ่งมีในลักษณะนี้เพียง 2 แห่งในโลก กล่าวคือภูมิประเทศแบบทะเลที่เคยเป็นธารน้ำแข็งในยุคโบราณ กัดเซาะหินทำให้น้ำท่วมแทนที่กลายเป็นอ่าวลึกระหว่างทางท่านจะได้ชมความงามที่สร้างโดยธรรมชาติทะเลสาบ MIRROR LAKE ทะเลสาบที่ใสราวกระจก เป็นทะเลสาบที่ท่านจะสามารถมองสะท้อนภาพภูเขา ซึ่งเป็นวิวอยู่เบื้องล่าง  และให้ท่านดื่มน้ำแร่บริสุทธิ์จากธรรมชาติที่ MONKEY CREEK และแวะชมน้ำตกที่มีความยิ่งใหญ่ที่ CHASM
เที่ยง        นำท่านล่องเรือสำราญ  MILFORD MONARCH CRUISE ชมความงามของธรรมชาติโดยรอบ ตื่นตาตื่นใจกับภาพของสายน้ำตกอันสูงตระหง่านของน้ำตกโบเวน ซึ่งมีความสูง160เมตรจากหน้าผา ชมแมวน้ำนอนอาบแดดบนโขดหินอย่างสบายใจ พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟต์บนเรือ 
เดินทางสู่ ทะเลสาบวานาก้า โดยชมทัศนียภาพที่สวยงามระหว่างทางที่เป็นภูเขาสูงผ่านไร่องุ่นที่นำมาผลิตไวน์ที่มีชื่อเสียงก่อนเข้าสู่เมืองวานาก้า โดยมีภูเขาสูงอยู่อีกฟากหนึ่งของทะเลสาบที่ทำให้เป็นเมืองที่มีทัศนียภาพที่สวยงามและน่าอยู่เมืองของเกาะใต้ นำท่านเดินทางสู่เมืองเทอานาวที่สวยงามและเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของเกาะใต้และใหญ่เป็นที่สองของประเทศนิวซีแลนด์ มีพื้นที่ถึง 344 ตารางกิโลเมตร พื้นน้ำที่ใสสะอาดและเยือกเย็นและเต็มไปด้วยป่าและภูเขาสูงที่สวยงาม
ค่ำ        รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารในโรงแรม
        นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก   TE ANAU VILLAGE INN หรือเทียบเท่า

 

วันที่ห้า (29 ธันวาคม 2562)      เต อานาว – ควีนส์ทาวน์ นั่งกระเช้าพร้อมอาหารกลางวัน – อ็อคแลนด์     
เช้า        รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านนั่งรถโค้ชเดินทางจากเมืองเต อานาว สู่ควีนส์ทาวน์เมืองที่เต็มไปด้วยกิจกรรมท้าทายความสามารถมากมายเป็นเมืองที่สวยงามริมทะเลสาบวาคาทีปูและเป็นที่นิยมที่นักท่องเที่ยวจะต้องไม่พลาดเมื่อมาถึงเกาะใต้ของนิวซีแลนด์
                    แนะนำทัวร์นอกรายการสำหรับการนั่งเรือเร็วเจ็ตโบ๊ท หรือ กระโดดบันจี้
เจ็ทโบ๊ท (JETBOAT, Optional tour) เรือเร็วนี้ออกแบบมาให้วิ่งด้วยความเร็วและหมุนได้ 360 องศา พร้อมคนขับที่มีความชำนาญเป็นพิเศษ ให้ท่านที่นั่งเรือมีความตื่นเต้นและสนุกสุด ๆ แบบไม่รู้ลืมและเป็นความประทับใจในการมาเยือนประเทศนี้  ชมการกระโดดบันจี้ที่สะพานคาวารัวเป็นการกระโดดบันจี้แห่งแรกของโลกที่เปิดทำการให้นักท่องเที่ยวทำกิจกรรมอันน่าตื่นเต้นนี้จนมีชื่อเสียงไปทั่วโลกและเป็นกิจกรรมที่จะพลาดไม่ได้เมื่อท่านมาเที่ยวนิวซีแลนด์ กระโดดจากสะพานด้วยความสูง 43 เมตร สู่พื้นน้ำอันใสและเชี่ยวกราดใต้สะพาน 
(**การนั่งเรือเร็วเจ๊ทโบ๊ทหรือกระโดดบันจี้เป็นทัวร์นอกรายการ กรุณาติดต่อสอบถามราคาจากหัวหน้าทัวร์ จะไม่สามารถการันตีว่าจะทำได้หรือไม่เพราะไม่ได้จองล่วงหน้าจึงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ฤดูกาลหรือจำนวนจำนวนการจองในแต่ละวันรวมถึงเวลาที่เหมาะสมหรือความต้องการของคณะส่วนใหญ่  สำหรับผู้ที่นั่งรถไปคันเดียวกันแต่ไม่ได้ซื่อทัวร์นี้สามารถ เดินเล่น ถ่ายรูป ซื้อของที่ระลึกหรือเครื่องดื่มตามอัธยาศัย)  
จากนั้นนำท่าน นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาบ๊อบส์ พีค ให้ท่านได้ชมความงามของเมืองควีนส์ทาวน์จากมุมสูงที่สามารถมองเห็นเมืองทั้งเมืองอยู่ริมทะเลสาบและภูเขาสูงรอบรอบที่ตัดกับท้องฟ้าสีครามจะเป็นภาพที่ประทับใจมิรู้ลืม
เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารบนยอดเขาบ๊อบส์พีคพร้อมชมวิว
                   อันสวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์

จากนั้นเดินทางสู่ สนามบินของเมืองควีนส์ทาวน์
16.55 น.    ออกเดินทางจากเมืองควีนส์ทาวน์ โดยสายการบินแอร์นิวซีแลนด์ เที่ยวบินที่  NZ626   
18.45 น.    เดินทางถึงเมืองอ๊อคแลนด์ เมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด์ซึ่งอยู่เกาะเหนือของประเทศ
นำท่านชมเมืองอ็อคแลนด์ เมืองที่ใหญ่อันดับหนึ่ง เป็นเมืองที่สำคัญทางด้านการค้าการศึกษา การเงิน นำท่านชมท่าเรือริมอ่าวที่สวยงามเต็มไปด้วยเรือนับร้อยลำ 
ค่ำ        รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารไทย
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก   AUCKLAND GRAND MILLENNIUM HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่หก (30 ธันวาคม 2562)       อ็อคแลนด์  - หมู่บ้านฮอบบิท – โรโตรัว – อะโกรโดม – ชมโชว์การแสดงของชาวเมารีพร้อมอาหารค่ำ
เช้า        รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
    นำท่านเดินทางสู่ เมืองมาตามาตา เยี่ยมชม หมู่บ้านของชาวฮอบบิท (HOBBITON MOVIE SET) สัมผัส    ประสบการณ์เบื้องหลังของสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ไตรภาคฟอร์มยักษ์ เรื่อง ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ และ เดอะ ฮอบบิต ขอผู้กำกับ เซอร์ปีเตอร์ แจ๊คสัน ให้ท่านได้ชื่นชมพื้นที่อันสวยงามของฟาร์มเลี้ยงแกะ ที่มีพื้นที่มากกว่าพันเอเคอร์ประกอบกับวิวทิวทัศน์ของเทือกเขา ไคไมเรนจ์ (Kaimai Ranges) อันตระการตา นำชมหมู่บ้านฮอบบิทในภาพยนตร์ดังเรื่อง The Hobbit มีจำนวน 44 หลัง แต่ละหลังถูกออกแบบให้แตกต่างกันไป บางหลังก็ปกคลุมไปด้วยหญ้าและบางหลังก็ปลูกดอกไม้สวยงามหน้าบ้าน 
เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก 
    นำท่านเดินทางต่อด้วยรถโค้ชสู่ เมืองโรโตรัว เมืองที่เต็มไปด้วยพลังความร้อนใต้พิภพ มีชาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเพราะเป็นเมืองที่มีความร้อนจากใต้ดินที่สามารถปรุงอาหารได้โดยการนำเนื้อสัตว์ไปฝังในดินที่มีความร้อนสูงจนกว่าจะสุก อาหารนี้ชาวเมารีเรียกว่าฮังงิ (HANGI) นอกจากนี้เมืองโรโตรัวยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของเกาะเหนือที่นักท่องเที่ยวนิยมมามากที่สุด 
นำท่านสู่ อะโกรโดม (AGRODOME) ฟาร์มเลี้ยงแกะใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองโรโตรัว ชมการแสดงของแกะพันธุ์ต่างๆที่เดินเรียงรายบนเวทีให้ท่านชมและโชว์ความสามารถของสายพันธุ์ ให้ท่านสัมผัสถึงความน่ารักของการป้อนอาหารเจ้าแกะตัวน้อย ประทับใจกับการชมการสาธิตการตัดขนแกะ และการต้อนแกะโดยสุนัขแสนรู้ 
        นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก   ROTORUA MILLENNIUM HOTEL หรือเทียบเท่า
ค่ำ            รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวพื้นเมืองเมารี 

 

วันที่เจ็ด (31 ธันวาคม 2562)      โรโตรัว –ศูนย์วัฒนธรรมเมารี- เรนโบว์ สปริงส์ – ล่องเรือชมทะเลสาบโรโตรัว- พร้อมอาหารกลางวัน – อ็อคแลนด์ 
เช้า            รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี (TE PUIA) ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมือของชาวเมารี อาทิ การแกะสลักไม้ และการทอเครื่องนุ่งห่ม พร้อมชมบ่อน้ำพุร้อน บ่อโคลนเดือด สิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากพลังความร้อนใต้พิภพที่พวยพุ่งจากพื้นดินโดยผสมแร่ธาตุต่างๆตามธรรมชาติ 
นำท่านเดินทางสู่ เรนโบว์ สปริง ( RAINBOW SPRINGS) สถานอนุรักษ์ พันธุ์ปลาเทร้าที่มีปลาเทร้านับหมื่นตัวจาก  ทะเลสาบมาวางไข่ตามธรรมชาติ และท่านยังสามารถชมต้นเฟิร์นสีเงินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ มีเวลาให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย ให้ท่านได้สัมผัสและเรียนรู้ ความเป็นอยู่     สภาพบ้านเรือน ของผู้คนในเมืองโรโตรัว ที่เต็มไปด้วยชาวเมารี หรือชนพื้นเมืองอาศัยอยู
หลังจากนั้นนำท่านเพลิดเพลินกับการ ล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบโรโตรัว (LAKELAND QUEEN CRUISE) กับทิวทัศน์ของทั้งสองฟากฝั่ง ดื่มด่ำกับบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกพิเศษให้ท่านรับประทานอาหารกลางวันบนเรือที่กำลังล่องตลอดเส้นทางทะเลสาบ
เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ต์ บนเรือ
    จากนั้นเดินทางสู่เมืองอ็อคแลนด์ ชมสะพานฮาร์เบอร์ นำท่านผ่านชมย่าน Queen street ที่เป็นถนนสายสำคัญย่านการค้า และตึกสำคัญของเมือง ผ่านชมย่าน Parnell Village ที่ได้รับการกล่าวขานว่าเก่าแก่และสวยงาม รวมถึงนั่บรถภ่านชม Parnell Rose Garden สวนที่รวมพรรณไม้ และดอกไม้โดยเฉพาะดอกกุหลาบเป็นจำนวน
ค่ำ        รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
        นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก   AUCKLAND GRAND MILLENNIUM HOTEL หรือเทียบเท่า
*** COUNTDOWN NEW YEAR 2019***
ให้ท่านได้อิสระในการชมพลุฉลองปีใหม่อยากยิ่งใหญ่ก่อนประเทศไทยถึง 6 ชั่วโมง ประเทศนิวซีแลนด์เป็นประเทศแรกๆ ของโลกที่มีการจุดพลุและฉลองปีใหม่อย่างเป็นทางการ

 

วันที่แปด (1 มกราคม 2563)      อ็อคแลนด์ – กรุงเทพฯ
เช้า        รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
        ** เชิญท่านอิสระตามอัธยาศัย **
11.00 น.    นำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติแห่งเมืองอ็อคแลนด์ 
14.50 น.    ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 492
20.50 น.    เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ... โดยสวัสดิภาพ..

 

*********************************
 

ทัวร์อื่นที่น่าสนใจ