เข้าสู่ระบบ ×
ล็อกอิน ลงทะเบียน
เมนู ×
หน้าหลักโปรแกรมทัวร์ขอจัดทัวร์หมู่คณะโปรโมชั่น คู่มือท่องเที่ยว ฝากขายทัวร์(บริษัททัวร์)

ทัวร์แกรนด์รัสเซีย มอสโคว์ มูร์มันสค์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

Upated: 4/22/2020 10:51:38 AM
เปิดดู: 304  Rating:รัสเซีย แกรนด์ (มอสโคว์-มูร์มันสค์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก)  9วัน6คืน QR Link has been Rated 4.0 stars คะแนนเฉลี่ย : 4.0/5  (โหวตแล้ว 1 ท่าน)
 กรุณาช่วยโหวตรายการทัวร์นี้

จุดเด่นของทัวร์ : ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ รวบรวมสมบัติที่ล้ำค่าในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่19,ชมโบราณวัตถุล้ำค่าและภาพวาดมากมาย พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ,สัมผัสความงดงามทางธรรมชาติ ของแสงเหนือ เมืองมูร์มันสค์,สนุกสนานกับการขับสโนว์โมบิลตะลุยหิมะ,นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน

ทัวร์รัสเซีย: ทัวร์แกรนด์รัสเซีย มอสโคว์ มูร์มันสค์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

ทัวร์ไอดี: 14002
หมวดหมู่ : ทัวร์รัสเซีย  มาตราฐาน: Tour Code: WC-WQR1009D

กำหนดออกเดินทาง ทัวร์รัสเซีย: ทัวร์แกรนด์รัสเซีย มอสโคว์ มูร์มันสค์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

ออกเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด ที่นั่งเหลือ ราคานอนคู่ สั่งจอง

ขออภัย โปรแกรมทัวร์ ยังไม่พบกำหนดการเดินทาง หรือ อยู่ในระหว่างกำหนดการเดินทาง
กรุณาติดต่อสอบถาม ฝ่ายรับจองทัวร์ 02-374-8866


แกรนด์รัสเซีย มอสโคว์ มูร์มันสค์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ แสงเหนือ เมืองมูร์มันสค์ ขับสโนว์โมบิลตะลุยหิมะ นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน

วันที่01     ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
22.30 น.    สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์  
สายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ (เคาน์เตอร์ P / Q) เจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง

วันที่02     โดฮา – มอสโคว์ – ตลาดสินค้าพื้นเมือง – สถานีรถไฟใต้ดิน
01.20 น.    เหินฟ้าสู่ กรุงโดฮา โดยสายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 837
05.25 น.    เดินทางถึง ประเทศกาตาร์ ให้ท่านแวะพักเปลี่ยนเครื่อง
06.55 น.      ออกเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ โดยสายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 233
12.15 น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยานโดโมเดโดโว ประเทศรัสเซีย นำท่านผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้น นำท่านสู่ “ตลาดสินค้าพื้นเมือง” (IZMAILOVO MARKET) ตลาดที่ใหญ่ที่สุดของมอสโคว์ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด ในราคาย่อมเยา และตัวตลาดเองก็จำลองรูปแบบอาคารสวยงามหลายแห่งของรัสเซีย มาไว้อยู่ในที่เดียวกัน ท่านสามารถหาของที่ระลึกหรือของฝาก ได้บนถนนสายนี้ เช่น ตุ๊กตามาทรอชก้า หรือตุ๊กตาแม่ลูกดก, กล่องไม้แกะสลัก ที่ทำจากไม้เบิร์ช , หมวกขนสัตว์ ขนหมี(ขนเทียม), ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ คลุมผม (PLATOK), ไข่อีสเตอร์, เครื่องถม (KHOKHLOMA), อำพัน, รองเท้าบูทรัสเซีย ที่ใส่สบายโดยไม่ต้องใส่ถุงเท้า (VALENKI) ฯลฯ มีเวลาให้ทุกท่านเลือกซื้ออุปกรณ์กันหนาว เช่น เสื้อกันหนาว รองเท้า กางเกง ถุงมือ ถุงเท้า  นำท่านชม “สถานีรถไฟใต้ดิน” (METRO STATION) สถานีรถไฟใต้ดินเป็นสิ่งก่อสร้างที่ชาวรัสเซียสามารถอวดชาวต่างชาติให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ ประวัติศาสตร์ความเป็นชาตินิยมและวัฒนธรรมประเพณีอันสวยงาม สถานีแตกต่างกันด้วยประติมากรรม โคมไฟระย้า เครื่องแก้ว หินแกรนิต หินอ่อนที่สวยงาม
ค่ำ    บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก :      MILAN HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง

วันที่03     มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – จัตุรัสแดง – พระราชวังเครมลิน- พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่    
เช้า    บริการมื้ออาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม “มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ หรือ มหาวิหารโดมทอง” (CATHEDRAL OF CHRIST THE SAVIOUR) (ด้านนอก) (ห้ามถ่ายภาพด้านใน) เป็นมหาวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมอสโคว์ พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 1 โปรดให้สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระผู้เป็นเจ้าและยังเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะหลังจากที่รัสเซียรอดพ้นภัยในสงครามกับสงครามนโปเลียน เมื่อปี ค.ศ.1812 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี เป็นวิหารที่สำคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์เป็นสถานที่หลักในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ “จัตุรัสแดง” (RED SQUARE) ลานกว้างใจกลางเมืองที่เป็นเวทีของเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซีย บริเวณโดยรอบของจัตุรัสแดงจะเป็นที่ตั้งของกลุ่มสถาปัตยกรรมที่สวยงาม เช่น วิหารเซนต์บาซิล ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอด มีสีสันสวยงามสดใส ชมหอนาฬิกาซาวิเออร์ ตั้งอยู่บนป้อม สปาสกายา เป็นศิลปะโกธิกบนยอดมีดาวแดง 5 แฉก   ที่ทำมาจากทับทิมน้ำหนักกว่า 20 ตัน เก็บภาพประทับใจที่ หอนาฬิกาซาวิเออร์ เป็นศิลปะแบบโกธิค บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ทำมาจากทับทิมหนัก 20 ตัน 
เที่ยง    บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย    นำท่านเดินทางสู่ “พระราชวังเครมลิน” นำท่านเข้าชม “พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่” เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย เริ่มก่อสร้างตามพระบัญชาของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 1 ปัจจุบันเป็นสถานที่รวบรวมทรัพย์สมบัติที่ล้ำค่าในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 แวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกบริเวณด้านหน้าพระราชวังเครมลิน ซึ่งตั้งอยู่บนชายฝั่งของแม่น้ำมอสโคว์และแม่น้ำเนกลินนายา สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับของพระเจ้าซาร์ผู้ครองเมืองทุกพระองค์ จนกระทั่งยุคของซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงย้ายไปเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ปัจจุบันเป็นที่ประชุมของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดับประมุขของประเทศ นำท่านสู่ จัตุรัสวิหาร ถ่ายรูปกับโบสถ์อัสสัมชัญ โบสถ์อันนันซิเอชั่น โบสถ์อาร์คแอนเจลไมเคิล หอระฆังอีวาน และเข้าชมด้านในโบสถ์อัสสัมชัญ ซึ่งเป็นโบสถ์ที่สำคัญใช้ในงานพิธีกรรมที่สำคัญ สร้างในปี ค.ศ.1475-1479 จากนั้น ชมระฆังพระเจ้าซาร์ สร้างในสมัยพระนางแอนนาที่ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อ  นำไปติดบนหอระฆังแต่เกิดความผิดพลาดระหว่างการหล่อทำให้ระฆังแตก ต่อด้วยชมปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ที่มีความต้องการสร้างปืนใหญ่ที่สุดในโลกที่ยังไม่เคยมีการใช้ยิงเลย ทำด้วยบรอนซ์น้ำหนัก 40 ตัน 
ค่ำ    บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก :      MILAN HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง

วันที่04    มอสโคว์ – เมืองมูร์มันสค์ – เรือทำลายน้ำแข็ง – อนุสาวรีย์อัลโยวา – ล่าแสงเหนือ     
เช้า    บริการมื้ออาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
    ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อทำการเช็คอินสัมภาระ
XX.XX น.    ออกเดินทางสู่ เมืองมูร์มันสค์ โดยสายการบิน --- เที่ยวบินที่ --- (ใช้เวลาบินประมาณ 2.30 ช.ม.)  (โปรแกรมและเมืองที่พัก อาจมีการสลับปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับเวลาของเที่ยวบิน และ สภาพอากาศ)
XX.XX น.   ถึงสนามบินมูร์มันสค์ หลังจากรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
เที่ยง    บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร (หรือแบบกล่อง เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือเวลาบินของเที่ยวบินภายในประเทศ)

นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ “เมืองมูร์มันสค์” (MURMANSK) ซึ่งเป็นเมืองท่าของรัฐมูร์มันสค์ อ๊อบ-ลาสต์ (MURMANSK OBLAST) ตั้งอยู่บริเวณอ่าวโคลา “KOLA BAY” โดยมีแหลมโคลายื่นไปในมหาสมุทร เป็นเมืองที่อยู่ติดกับประเทศฟินแลนด์ และนอร์เวย์ ซึ่งเป็นเมืองท่าที่สําคัญในการมุ่งหน้าออกสู่อาร์คติก นําท่าน “เข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์” (NUCLEAR POWERED ICEBREAKERS) รุ่น LENIN ซึ่งเป็นเรือทําลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์รุ่นแรก เปิดตัวเมื่อปี ค.ศ. 1957 และได้ปลดประจำการแล้ว ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ได้ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชม จอดเทียบท่าอยู่ที่เมืองมูร์มันสค์ (MURMANSK) ในอดีตเรือลำนี้ใช้ตัดน้ำแข็งเพื่อเปิดทางน้ำแข็งให้เรือเดินสมุทรในการขนส่งสินค้า โดยในปัจจุบันยังมีเรือทีปฏิบัติการตัดน้ำแข็งอยู่ จากนั้น นำท่านชมอนุสาวรีย์อโลชา (ALYOSHA MEMORIAL) ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเหล่าทหารกองทัพของโซเวียตที่สามารถตรึงกองกำลังเพื่อหยุดยั้งการรุกคืบจากกองทัพเยอรมัน เป็นรูปปั้นขนาดสูงถึง 35.5 เมตร สูงเป็นอันดับสองของรัสเซียและมีน้ำหนักกว่า 5,000 ตัน 
ค่ำ    บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก นัดหมายทุกท่าน ณ ล็อบบี้ของโรงแรมเพื่อนำท่านเดินทางชมแสงเหนือ
เมืองมูร์มังสค์     เดือนธันวาคม     อุณหภูมิโดยเฉลี่ย ประมาณ   -5   ถึง   -11
                  เดือนมกราคม    อุณหภูมิโดยเฉลี่ย ประมาณ   -7   ถึง   -14
                     เดือนกุมภาพันธ์  อุณหภูมิโดยเฉลี่ย ประมาณ   -2   ถึง   -13
             เดือนมีนาคม     อุณหภูมิโดยเฉลี่ย ประมาณ   -2   ถึง   -9
20.00 น.    นําท่านตามล่าหาแสงเหนือ (NORTHERN LIGHTS) หรือ แสงออโรร่า (AURORA BOREALIS) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น ซึ่ง แสงออโรร่า (AURORA BOREALIS) จะปรากฎเป็นแสงสีเขียวที่พาดผ่านท้องฟ้ายามค่ําคืน *** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถกำหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสําคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม***

ที่พัก: PARK INN BY RADISSON POLIARNIE ZORI MURMANSK HOTELหรือระดับใกล้เคียง   

วันที่05     มูร์มันสค์ – หมู่บ้านซามิ – ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ – นั่งรถเทียมสุนัขลากเลื่อน -รถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน – ทดลองขับสโนว์โมบิล 
เช้า               บริการมื้ออาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
    นำท่านเดินทางสู่ “เมืองโลโวซีโร่” (LOVOZERO) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองมูร์มันสค์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านซามิ (ใช้เวลาในการเดินทาง 2 ชั่วโมง 30 นาที) เดินทางเข้าสู่ “หมู่บ้านซามิ” (SAMI VILLAGE) ณ หมู่บ้านชาวพื้นเมืองซามินี้ ท่านจะได้สัมผัสถึงวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการแต่งกายของชาวพื้นเมืองซามิที่ใช้ชีวิตอาศัยอยู่ตั้งแต่บรรพบุรุษในแถบตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาและคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย โดยสืบสานวิถีชีวิตดั้งเดิมชมสัตว์เมืองหนาว เช่น กวางเรนเดียร์ (REINDEER) หมาป่า(FOX) เพื่อใช้ประโยชน์ในการเดินทาง รวมทั้งเป็นเป็นสัตว์เศรษฐกิจ จากนั้น ให้ท่านได้สัมผัสการนั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน (REINDEER SLEDDING) แบบชาวพื้นเมืองซามิ และสนุกสนานกับการขับรถสโนว์โมบิล (SNOW MOBILE) ตะลุยหิมะ ท่านสามารถขับ
สโนว์โมบิล ไปบนหิมะ ซึ่งเป็นประสบการณ์สุดสนุกและเร้าใจเป็นอย่างยิ่ง  
เที่ยง    บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย    จากนั้น นำท่านสู่ “ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้” (HUSKY FARM) ชมความน่ารักและสุนัขแสนรู้ พร้อมเก็บภาพตามอัธยาศัย จากนั้น  ให้ท่านได้สัมผัสกับประสบการณ์นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน (HUSKY SLEDDING) ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองมูร์มันสค์
ค่ำ    บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
20.00 น.    นําท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ (NORTHERN LIGHTS) หรือ แสงออโรร่า (AURORA BOREALIS) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น ซึ่ง แสงออโรร่า (AURORA BOREALIS) จะปรากฎเป็นแสงสีเขียวที่พาดผ่านท้องฟ้ายามค่ําคืน *** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถกำหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสําคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม***

ที่พัก: PARK INN BY RADISSON POLIARNIE ZORI MURMANSK HOTELหรือระดับใกล้เคียง   

วันที่06     มูร์มันสค์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ-มหาวิหารเซนต์ไอแซค (ด้านนอก) 
เช้า               บริการมื้ออาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
    ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อทำการเช็คอินสัมภาระ
….. น.           ออกเดินทางสู่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยสายการบิน --- เที่ยวบินที่ --- (ใช้เวลาบินประมาณ 2.30 ช.ม.) (โปรแกรมและเมืองที่พัก อาจมีการสลับปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับเวลาของเที่ยวบิน และ สภาพอากาศ)
….. น.         ถึงสนามบินเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก หลังจากรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
เที่ยง    บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย    นำท่านเข้าชม “พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ” (HERMITAGE MUSEUM)  หรือพระราชวังฤดูหนาว แรกเริ่มในปี ค.ศ.1764 พระนางแคทเธอรีนได้ทรงซื้อภาพเขียนจากยุโรปกว่า 250 ชิ้น จึงต้องสร้างห้องสำหรับเก็บและแสดงภาพส่วนพระองค์ขึ้นโดยที่พระนางเรียกห้องแสดงภาพนี้ว่าเฮอร์มิเทจ มีภาพเขียนที่ทรงโปรดปรานกว่า 3,000 ภาพ เหรียญโบราณ และอัญมณีมีค่า งานที่มีคุณค่าถูกเก็บสะสมในพระราชวังฤดูหนาวสะสมต่อเนื่องกันมากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งรัชสมัยของพระเจ้า เจ้านิโคลัสที่ 1 มีการจัดหมวดหมู่ของสะสมทั้งหมด และได้เปิดพิพิธภัณฑ์แห่งแรกที่ให้คนทั่วไปเข้าชมได้ ปัจจุบันมีสิ่งของต่างๆ ที่ทรงคุณค่าจัดแสดงอยู่เกือบ 3 ล้านชิ้น  นำท่านชม “มหาวิหารเซนต์ไอแซค” (ด้านนอก) (ST.ISAAC’S CATHEDRAL) ที่ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิหารที่สวยงามที่สุด ใหญ่เป็นลำดับ 4 ของโลก เป็นต้นแบบของที่ทำการรัฐบาลกรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ด้านหลังของมหาวิหารเซนต์ไอแซค จะมีรูปปั้นของพระเจ้านิโคลัสที่ 1 ทรงม้ากับฐานที่มีรูปปั้นพระมเหสี
 ค่ำ    บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก :      PARK INN BY RADISSON PRIBALTIYSKAYA  HOTEL            หรือระดับใกล้เคียง

วันที่07     เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก – พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – เมืองพุชกิ้น -พระราชวังแคทเธอรีน – โบสถ์หยดเลือด (ด้านนอก)
เช้า    บริการมื้ออาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ “เมืองปีเตอร์ฮอฟ” (PETRODVORETS) ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของอ่าวฟินแลนด์ รู้จักเมืองนี้กันอย่างแพร่หลายว่าเป็นศูนย์รวมของสวนแห่งเมืองปีเตอร์ฮอฟ นำท่านสู่ พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส พระตำหนักชายฝั่งของกษัตริย์รัสเซียเพื่อใช้พักผ่อนและล่าสัตว์ในฤดูร้อนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลก ประกอบด้วยพระราชวัง น้ำพุ สวนตอนล่าง สวนตอนบน เป็นหนึ่งในบรรดาสุดยอดสถาปัตยกรรมของโลก โดยเฉพาะน้ำตกที่ลดหลั่นกันถึง 27 ขั้น น้ำพุตกแต่งด้วยรูปปั้นถึง 255 ชิ้น มี น้ำพุใหญ่ที่สุด และ รูปปั้นแซมซันกำลังง้างปากสิงโต ที่มีชื่อเสียง สูง 21 เมตร ฝีมือของสถาปนิก BARTOLOMEO CARLO RASTRELLI เพื่อเป็นสัญลักษณ์ครบรอบ 25 ปีแห่งชัยชนะเหนือสวีเดนที่ทุ่งโปลตาวา เข้าชมภายในพระราชวัง ประกอบด้วยห้องพักผ่อน 26 ห้อง อาทิ ห้องเต้นรำที่หรูหราฟู่ฟ่าด้วยศิลปะบารอก ห้องท้องพระโรงใหญ่เป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดในพระราชวัง ห้องรูปภาพที่แสดงรูปภาพของศิลปินชาวอิตาลีจำนวน 368 รูป พระราชวังแห่งนี้และบริเวณใจกลางเมืองได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก 
เที่ยง    บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย    นำท่านเดินทางสู่ “เมืองพุชกิ้น” (PUSHKIN) นำท่านเก็บภาพกับ “โบสถ์เชสมี” (CHESME CHURCH) โบสถ์แห่งการประสูติของเซนต์จอห์นเดอะแบปทิสต์ถูกสร้างขึ้นโดยสถาปนิกของรัสเซีย YURY  FELTEN ในปี ค.ศ. 1780 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะของกองทัพเรือรัสเซียเหนือกองทัพเรือรัสเซียเหนือกองทัพตุรกี ที่อ่าว
เชสมีในทะเลอีเจียน  นำท่านเข้าชม “พระราชวังฤดูร้อนแคทเธอรีน” (CATHERINE PALACE) ที่เริ่มสร้างในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราชให้เป็นที่พักผ่อนของมเหสีองค์โปรด พระนางแคทเธอรีนที่ 1 ต่อมาก็ยกให้พระธิดา อลิซาเบธ ในปี 1741 ได้ตกแต่งทำให้พระราชวังหรูหรามากขึ้นและสมัยพระนางแคทเธอรีนมหาราชก็ตกแต่งเพิ่มเติมขึ้นอีก ภายในเป็นอาคาร 2 ชั้น มีห้องพักผ่อน 50 ห้อง อาทิ ห้องโถงใหญ่ เป็นห้องที่สวยงาม ผลงานชิ้นเอกของ BARTOLOMEO CARLO RASTRELLI  หน้าต่างประดับประดาด้วยกระจก เทียน ปิดทองอร่ามตามรูปแบบศิลปะบารอก ชมห้องอำพัน เป็นห้องที่มีความสวยงามที่สุดไม่ว่าจะเป็นผนังหรือรูปภาพประดับก็นำอำพันมาตกแต่งทั้งหมด ห้องอาหารค่ำสีเขียว ออกแบบโดย CHARLES CAMERON เป็นห้องที่มีลักษณะเด่นด้วยศิลปะแบบคลาสสิก จากนั้น นำชม “โบสถ์หยดเลือด” (ด้านนอก) (CHURCH OF THE SAVIOR ON SPILLED BLOOD) โบสถ์แห่งหยดเลือด สร้างเพื่อเป็นเกียรติแห่งพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 2 ในปี ค.ศ. 1881 ซึ่งถูกลอบปลงพระชนม์ เป็นโบสถ์ที่สวยงาม ตั้งอยู่ข้างคลอง GRIBOYEDOV ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 โบสถ์ได้รับความเสียหายจากระเบิด หลังสิ้นสุดสงครามจึงได้มีการบูรณะใหม่ ปัจจุบันตั้งโดดเด่นด้วยสีสันที่สวยงามสะดุดตา ภายในของโบสถ์แห่งนี้ถูกตกแต่งกระเบื้องโมเสคอย่างสวยในสไตล์ ROMANTIC NATIONALISM ซึ่งแตกต่างจากโบสถ์อื่นๆ ในนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (ST.PETERSBURG) ซึ่งมักจะถูกตกแต่งในสไตล์บาโรค (BAROQUE) และนีโอคลาสสิค (NEOCLASSIC) โบสถ์แห่งนี้ถือว่าเป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียที่ถูกประดับประดาด้วยกระเบื้องโมเสค ละเอียดและสวยงามทุกตารางนิ้ว
ค่ำ    บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก:      PARK INN PRE BALTIC SKAYA HOTEL หรือระดับใกล้เคียง    
                          
วันที่08    เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – ป้อมปีเตอร์และปอล  – ช้อปปิ้งถนน NEVSKY PROSPEKT-เอาท์เลทวิลเลจปูลโคโว – สนามบิน 
เช้า    บริการมื้ออาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม “ป้อมปีเตอร์และปอล” (PETER AND PAUL FORTRESS) สิ่งก่อสร้างแรกสุดของเมืองเพื่อเป็นอนุสรณ์ชัยชนะสงครามเหนือสวีเดนด้วยศิลปะบารอก ตั้งอยู่บนเกาะวาซิลเยฟสกี้ บนเกาะมีวิหารปีเตอร์และปอล ซึ่งเป็นที่เก็บพระศพของราชวงศ์โรมานอฟ เริ่มจากพระเจ้าปีเตอร์มหาราชจนกระทั่งกษัตริย์พระองค์สุดท้ายของราชวงศ์ พระเจ้านิโคลัสที่ 2 และครอบครัว  จากนั้น นั่งรถผ่านชมเรือออโรร่า สร้างในช่วงปีค.ศ 1904-1905 ระหว่างการทำสงครามของรัสเซียกับญี่ปุ่น เป็นเรือรบโบราณที่พ่ายแพ้กลับมาเพราะล้าสมัยสู้ญี่ปุ่นไม่ได้ ปัจจุบันเป็นเรือปลดระวางและทำเป็นพิพิธภัณฑ์ จากนั้น นำท่านเดินเที่ยวชม ถนน NEVSKY PROSPEKT เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะถนนประวัติศาสตร์ ศูนย์กลางของนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ความยาวของถนน 4.5 กิโลเมตร เริ่มต้นที่หน้าพระราชวังฤดูหนาว สิ้นสุดที่สถานีรถไฟมอสโก บนถนนมีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น ในช่วงศตวรรษที่ 18-20 เป็นทั้งสถานที่ย่านการค้า ย่านที่อยู่อาศัย พระราชวัง โรงละคร ร้านค้า โรงแรม และสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ  
บ่าย    นำท่านเดินทางสู่ “เอาท์เลทวิลเลจปุกคาวา” (OUTLET VILLAGE PULKOVO) เอาท์เลทแห่งแรกของเมืองเซนต์
ปีเตอร์สเบิร์ก มีสินค้าหลากหลายแบรนด์ อาทิ ADIDAS , CALVIN KLEIN , FURLA , GEOX , GUESS , LACOSTE , NIKE , PUMA , SAMSONITE , SWATCH อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็นเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
    ได้เวลาอันสมควร นำทุกท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานปูลโกโว นำคณะท่านเช็คอิน
23.20 น.    เหิรฟ้ากลับสู่กรุงโดฮา โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 282

วันที่09    กรุงเทพฯ
05.40 น.    ถึงสนามบินกรุงโดฮา รอเปลี่ยนเครื่อง ประมาณ 1 ชั่วโมง 25 นาที 
07.05 น.    เหิรฟ้ากลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 832
17.45 น.    เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
 

ทัวร์อื่นที่น่าสนใจ

รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก [เลสโก มอสเซนต์เสน่ห์หา] 7วัน5คืน TG

รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก [เลสโก มอสเซนต์เสน่ห์หา] 7วัน5คืน TG

รหัสทัวร์: 9450
ราคาท่านละ 51,999 บาท
Rating:รัสเซีย-มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-[เลสโก-มอสเซนต์เสน่ห์หา]-7วัน5คืน-tg Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 1254
รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส  6วัน3คืน EK

รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 6วัน3คืน EK

รหัสทัวร์: 9700
ราคาท่านละ 32,900 บาท
Rating:รัสเซีย-มอสโคว์-ซากอร์ส-6วัน3คืน-ek Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 1816