เข้าสู่ระบบ ×
ล็อกอิน ลงทะเบียน
เมนู ×
หน้าหลักโปรแกรมทัวร์ขอจัดทัวร์หมู่คณะโปรโมชั่น คู่มือท่องเที่ยว ฝากขายทัวร์(บริษัททัวร์)

แพคเกจทัวร์รัสเซีย ตามล่าแสงเหนือ มอสโคว์ มูรมันสก์ ซากรอส์

Upated: 2/20/2020 9:10:44 PM
เปิดดู: 269  Rating:รัสเซีย แสงเหนือ  มอสโคว์ มูรมันสก์ ซากรอส์   7วัน  TG  Link has been Rated 4.0 stars คะแนนเฉลี่ย : 4.0/5  (โหวตแล้ว 1 ท่าน)
 กรุณาช่วยโหวตรายการทัวร์นี้

จุดเด่นของทัวร์ : ตามล่าหาแสงเหนือ Aurora Hunting ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันสวยงาม,สนุกกับการขับรถสโนโมบิลตะลุยหิมะ ,นั่งรถลากเลื่อน โดย สุนัขไซบีเรียน ฮัสกี้, Husky Farm,กวางเรนเดียที่ Sami Village,เที่ยวจุใจมอสโคว์ ซากรอส์

ทัวร์รัสเซีย: แพคเกจทัวร์รัสเซีย ตามล่าแสงเหนือ มอสโคว์ มูรมันสก์ ซากรอส์

ทัวร์ไอดี: 14001
หมวดหมู่ : ทัวร์รัสเซีย  มาตราฐาน: Tour Code: GTG-รัสเซีย

กำหนดออกเดินทาง ทัวร์รัสเซีย: แพคเกจทัวร์รัสเซีย ตามล่าแสงเหนือ มอสโคว์ มูรมันสก์ ซากรอส์

ออกเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด ที่นั่งเหลือ ราคานอนคู่ สั่งจอง

ขออภัย โปรแกรมทัวร์ ยังไม่พบกำหนดการเดินทาง หรือ อยู่ในระหว่างกำหนดการเดินทาง
กรุณาติดต่อสอบถาม ฝ่ายรับจองทัวร์ 02-374-8866


ตามล่าหาแสงเหนือ Aurora Hunting ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันสวยงาม สนุกกับการขับรถสโนโมบิลตะลุยหิมะ นั่งรถลากเลื่อน โดย สุนัขไซบีเรียน ฮัสกี้ Husky Farm กวางเรนเดียที่ Sami Village เที่ยวจุใจมอสโคว์ ซากรอส์

วันแรก    กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – มอสโค
07.30 น.    คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทางเข้าที่ 4 พบกับเจ้าหน้าที่ ของบริษัทฯ ที่ชั้น4 แถว H-Y  เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เวย์ (TG)  ประตู 4 โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
10.50 น.    “ ออกเดินทางสู่ มอสโคว์ (MOSCOW) โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG974 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 09.45 ชม.)
17.10 น.    เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว กรุงมอสโค ประเทศรัสเซีย นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 
จากนั้นทำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก
ค่ำ    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารของโรงแรม
    HOLIDAY INN SELIGERSKAYA หรือเทียบเท่า


วันที่สอง    มอสโคว์-มูร์มันสค์-กีรอฟสก์
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
06.00 น.    นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยาน เพื่อเตรียมตัวเดินทาง
10.15 น.    “ ออกเดินทางสู่ มูร์มันสค์ (MURMANSK) โดยสายการบินนอร์ดดาเวียรีเจียนัลแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ 5N-517 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 02.00 ชม.)
12.50 น.    เดินทางถึงท่าอากาศยานมูร์มันสค์ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
เมืองมูร์มันสค์ (Murmansk) เป็นเมืองท่าของรัฐมูร์มันสค์ อ๊อบ-ลาสต์ (Murmansk Oblast) ตั้งอยู่บริเวณอ่าวโคลา “Kola Bay” โดยมีแหลมโคลายื่นไปในมหาสมุทร เป็นเมืองที่อยู่ติดกับประเทศฟินแลนด์ และนอร์เวย์ ซึ่งเป็นเมืองท่าที่สําคัญในการมุ่งหน้าออกสู่อาร์คติก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านซามิ (Sami Village) ณ หมู่บ้านชาวพื้นเมืองซามินี้ ท่านจะได้สัมผัสถึงวิถีชีวิต ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และการแต่งกายของชาวพื้นเมืองซามิที่ใช้ชีวิตอาศัยอยู่ตั้งแต่บรรพบุรุษในแถบตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาและคาบสมุทรสแกนดินเวีย โดยสืบสานวิถึชีวิตดั้งเดิมชมสัตว์เมืองหนาวเช่น กวางเรนเดียร์ (Reindeer) หมาป่า(Foxes) เพื่อใช้ประโยชน์ในการเดินทาง รวมทั้งเป็นเป็นสัตว์เศรษฐกิจ  แบบชาวพื้นเมืองซามิ
บ่าย    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นนำท่านนำท่านเดินทางสู่ เมืองกีรอฟสก์ เมืองที่เต็มไปด้วยหิมะอันขาวโพลนในฤดูหนาว  เนื่องจากเมืองกิรอฟสก์ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาในเขตมูร์มันสก์ กายาโอบลาสต์ จึงเหมาะกับการทำกิจกรรมกลางแจ้งหรือเล่นกีฬาฤดูหนาว
ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม
    HOTEL SEVERNAYA KIROVSK หรือเทียบเท่า
21.00 น.    นำท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น ซึ่ง แสงออโรร่า (Aurora borealis) จะปรากฏเป็นแสงสีเขียวที่พาดผ่านท้องฟ้ายามค่ำคืน *** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถกำหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสําคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม***

วันที่สาม    กีรอฟสก์-มูร์มันสก์
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น.    นำท่านขับรถสโนโมบิล (Snow mobile) (เปิดให้บริการตั้งแต่ 05 ธันวาคม 61 – 25 เมษายน 61) ตะลุยหิมะ ให้ท่านได้สนุกตื่นเต้นกับลานน้ำแข็งกว้างใหญ่ ซึ่งเป็นประสบการณ์สุดสนุกและเร้าใจเป็นอย่างยิ่ง (ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองหิมะ (Snow Village) ที่สร้างขึ้นจากหิมะทั้งหมด ที่มีการสร้างประติมากรรมน้ำแข็งเป็นรูปร่างต่างๆที่สวยงาม มีทั้งอาคาร,รูปปั้น, โบสถ์น้ำแข็ง,อุโมงค์ถ้ำ,เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ (เปิดให้บริการตั้งแต่ 24 ธันวาคม 61 – 25 เมษายน 61)
เที่ยง    รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหาร 
บ่าย    จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบอิมมันดร้า (Imandra Lake) ซึ่งตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของคาบสมุทรโคลา ในเขตของมูร์มันสก์ ซึ่งไม่ได้เป็นแค่ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดแค่ในเขตมูร์มันสก์ แต่ยังถือว่าเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ในยุโรปอาร์ติกอีกด้วย ขนาดของทะเลสบอินมันดร้าใหญ่พอๆ กับทะเลสาบอินารี ในฟินแลนด์ มีพื้นที่โดยรวมประมาณ 876 ตารางกิโลเมตร อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้   (Husky Farm: เปิดบริการ พฤหัสฯ/ศุกร์/อาทิตย์) ให้ท่านได้ชมความน่ารักของสุนัขแสนรู้ เป็นพันธุ์ที่ฉลาดเฉลียวและแข็งแรงมาก โดยอาศัยอยู่ในเขตหนาว ซึ่งชาวแลปป์ได้เลี้ยงสุนัขพันธุ์นี้เพื่อใช้ในการลากเลื่อนบนน้ำแข็งหรือหิมะ ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน(Husky Sledding) โดยที่ฟาร์มนี้จะบริการต้อนรับท่านด้วยชาร้อน ขนมพื้นเมือง กับบรรยากาศต้อนรับที่แสนจะ 
ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
    AZIMUT HOTEL MURMANKS หรือเทียบเท่า
21.00 น.    นำท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น ซึ่ง แสงออโรร่า (Aurora borealis) จะปรากฏเป็นแสงสีเขียวที่พาดผ่านท้องฟ้ายามค่ำคืน *** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถกำหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสําคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม***

วันที่สี่    มูร์มันสก์-มอสโคว์-จตุรัสแดง
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น.    นำท่าน ชมพิพิธภัณฑ์เรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ (Nuclear powered Icebreakers) รุ่น Lenin ซึ่งเป็นเรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์รุ่นแรก เปิดตัวเมื่อปีค.ศ. 1957 และได้ปลดประจำการแล้ว ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ได้ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชม จอดเทียบท่า อยู่ที่เมืองมูร์มันสก์ (Murmansk) ในอดีตเรือลำ นี้ใช้ตัดน้ำแข็งเพื่อเปิดทาง น้ำแข็งให้เรือเดินสมุทรในการขนส่งสินค้า โดยในปัจจุบันยังมีเรือที่ปฏิบัติการตัดน้ำแข็งอยู่ จากนั้นนำท่านชมบรรยากาศเมืองมูรมันสก์แบบพาโนรามิค ให้ท่านได้ชมวิวเมืองที่เกิดจากธรรมชาติของอ่าวริมฝั่งที่ทอดยาวประมาณ 20 กิโลเมตรเคียงข้างเนินเขา จากเหนือจรดใต้ และบริเวณนี้ยังมีท่าเรือประมงและยังเป็นท่าเรือที่ทหารใช้ขึ้นบก ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 อีกด้วย จากนั้นนำทำชมเมืองมูรมันสก์  ให้ท่านได้ชมศูนย์กลางของเมือง Five Corners Square ซึ่งตั้งอยู่กลางเมืองจากนั้นให้ท่านได้ชมอาคารสำคัญของเมือง Town Hall และ Regional Museum of Local Lore ซึ่งเป็นอาคารที่เก่าแก่ที่สุดในมูรมันสก์ ผ่านชม Monument to the Patriarchs Cyril and Methodius ให้ท่านได้ทราบเรื่องราวว่าใครเป็นผู้ประดิษฐ์ตัวอักษีซีริลกของรัสเซีย ผ่านชมโรงละคร Drama Theater ถัดจากโรงละครผ่านชมอนุสาวรีย์พรหมแดน Monument to the Arctic Border Guards จากนั้นนำท่านชม  Lieutenant Schmidt Avenue ผ่านชม อนุสาวรีย์ชาวเรือและกองทัพเรือ Monument to the Sailors and Ships of the Fleet ชมสถานีรถไฟ Central Station ซึ่งบริเวณนี้ มีสถานที่ออกกำลังกายของชุมชน จากนั้นนำท่านชม โบสถ์เซนต์ซาร์เวียร์ของเมืองมูรมันสก์ The Orthodox Church of Saint Saviour on the Waters นำท่านชมอนุสาวรีย์อโลชา (Alyosha Memorial) ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเหล่าทหารกองทัพของโซเวียตที่สามารถตรึงกองกำลังเพื่อหยุดยั้งการรุกคืบจากกองทัพเยอรมัน เป็นรูปปั้นขนาดสูงถึง 35.5 เมตร สูงเป็นอันดับสองของรัสเซียและมีน้ำหนักกว่า 5,000 ตัน 
เที่ยง    รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหาร
บ่าย    จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่มอสโค
13.50 น.    “ ออกเดินทางสู่ มอสโคว์ (MOSCOW) โดยสายการบินนอร์ดดาเวียรีเจียนัลแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ 5N-518 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 02.35 ชม.)
(อิสระให้ท่านได้รับประทานอาหารเที่ยงที่สนามบินและพักผ่อนระหว่างเดินทาง)
16.25 น.    เดินทางถึงสนามบินมอสโคว์ จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก
ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
    HOLIDAY INN SELIGERSKAYA หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า    มอสโคว์-เนินเขานกกระจอก-จัตุรัสแดง-โบสถ์ลูกกวาด-พระราชวังเครมลิน-สถานีรถไฟใต้ดิน-มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
gเช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น.    นำท่านไปชมความสวยงามของกรุงมอสโคว์ จากเลนินฮิลล์ หรือ เนินเขานกกระจอก (Sparrow Hill ) ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาและเป็นที่ตั้งบ้านพักของเลนินผู้นำในอดีต ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยงามมากสามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ที่อยู่เบื้องล่างได้โดยทั่วตลอด และสามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกที่สร้างในสมัยสตาลิน ซึ่งท่านสามารถถ่ายรูปกับหนึ่งในเจ็ดตึกที่ใกล้ที่สุด คือ มหาวิทยาลัยมอสโคว์ ที่เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในรัสเซีย สร้างในสมัยพระนางแคทเธอรีนมหาราช จากนั้นให้ท่านได้แวะถ่ายภาพ ณ ชมจัตุรัสแดง (Red Square) ลานกว้างใจกลางเมืองที่เป็นเวทีของเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซียไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิม ฉลองทางศาสนา หรือการประท้วงทางการเมือง สร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ใช้จัดงานในช่วงเทศกาลสำคัญๆ เช่น วันปีใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันที่ระลึกสงครามโลกครั้งที่ 2 บริเวณโดยรอบของจัตุรัสแดงเป็นที่ตั้ง ของกลุ่มสถาปัตยกรรมที่สวยงาม จากนั้นนำท่านเข้าชมวิหารเซนต์บาซิล(Saint Basil's Cathedral) ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใส สร้างด้วยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเออร์ ตั้งอยู่บนป้อมสปาสสกายา เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ทำมาจากทับทิม น้ำหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์นำมาประดับ ไว้เมื่อปีค.ศ.1995 จากนั้นนำท่านชม พระราชวังเครมลิน (Kremlin) ที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งของแม่น้ำมอสโคว์และแม่น้ำเนกลินนายา สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับของพระเจ้าซาร์ผู้ครองเมืองทุกพระองค์ กระทั้งยุคของซาร์ปีเตอร์มหาราช ได้ทรงย้ายไปอยู่ที่เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก ปัจจุบันเป็นที่ประชุมของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดับประมุขของประเทศ 
นำท่านสู่ จัตุรัสวิหาร ถ่ายรูปกับโบสถ์อัสสัมชัญ โบสถ์อันนันซิเอชั่น โบสถ์อาร์คแอนเจลไมเคิล หอระฆังอีวาน และเข้าชมด้านในโบสถ์อัสสัมชัญ ซึ่งเป็นโบสถ์ที่สำคัญใช้ในงานพิธีกรรมที่สำคัญ เช่น การประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของพระเจ้าซาร์ และพระเจ้าแผ่นดินทุกพระองค์ สร้างในปีค.ศ. 1475 - 1479 โดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน สถาปัตยกรรมภายนอกประกอบด้วยโดม 9 ยอด ภายในมีศิลปะภาพวาดแบบเฟรสโกบนผนังจุดศูนย์กลางของโบสถ์จะมีประตูสวรรค์ รูปภาพไอคอน 5 ชั้น เป็นภาพประวัติของพระเยซู ภาพของพระแม่มาเรีย พระบุตร พระจิต ภาพของนักบุญที่ทำความดีซึ่งภายหลังจากเสียชีวิตได้ไปอยู่บนสวรรค์  ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ (The Kremlin Armory ) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซียเพื่อเป็นที่เก็บสะสมของเจ้าชายมัสโควี่ ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 14-15 ปัจจุบันเป็นสถานที่เก็บสะสมของมีค่าที่ดีที่สุดของรัสเซียจากคริสต์ศตวรรษที่ 14  ถึงช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่เป็นหนึ่งในสามพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติของพระเจ้าแผ่นดินที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งอีก 2 ที่อยู่ที่อังกฤษ และ อิหร่าน 
(หมายเหตุ : จัตุรัสแดง, พระราชวังเครมลิน, พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่  อาจมีการเปลี่ยนแปลงการเข้าชม เนื่องจากอาจมีการประกาศปิดจากทางรัฐบาลรัสเซีย ด้วยเหตุผลที่ไม่ได้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือทดแทนรายการให้ท่านโดยที่ไม่คืนเงินใดๆ )
บ่าย    รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหาร
บ่าย    นำท่านไปชม สถานีรถไฟใต้ดิน เป็นสถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้นอย่างประณีตมีความงดงามและสวยที่สุดในโลก สถานีรถไฟใต้ดินเป็นสิ่งก่อสร้างที่ชาวรัสเซียสามารถอวดชาวต่างชาติให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ ประวัติศาสตร์ ความเป็นชาตินิยมและวัฒนธรรมประเพณีอันงดงาม การตกแต่งของแต่ละสถานีแตกต่างกันด้วยประติมากรรม โคมไฟระย้า เครื่องแก้ว หินแกรนิต หินอ่อน
ท่านชม มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ ตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำมอสโคว์ เป็นวิหารโดมทองคำที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซียมีอยู่ด้วยกัน 5 โดม ตัวอาคารเป็นสีขาว ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ที่รัสเซียชนะกองทัพนโปเลียน สามารถจุคนได้ 10,000 คน
จากนั้น นำท่านไปสู่ ย่านถนนอาราบัท (Arabat Road) ซึ่งเป็นแหล่งช๊อปปิ้งสำหรับนักท่อง เที่ยว เป็นถนนคนเดิน เป็นทั้งย่านการค้า ที่มีความยาวประมาณ 1 กม. ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย สนุกสนานกับการชมสินค้าพื้นเมือง เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัยที่ร้านค้าของที่ระลึก ร้านนั่งเล่น อาทิ แมคโดนัล สตาร์บัค ฮาร์ดร็อคคาเฟต์ และมีศิลปินมานั่งวาดรูปเหมือน รูปล้อเลียน ศิลปินเล่นดนตรีเปิดหมวก
ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร 
19.00 น.    ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ไม่ควรพลาด เช่น สุนัข ลิง ม้า ฯลฯ รวมทั้งมายากล กายกรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ แบ่งการแสดงออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก 45 นาที พัก 15 บาที และช่วงหลังอีก 45 นาที นอกจากนั้น ยังมีบริการถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆ และมีของที่ระลึกสำหรับเด็กๆ เครื่องดื่ม ขนม ไอศกรีม ให้ซื้อหาไปทานระหว่างนั่งชมการแสดงอีกด้วย
    HOLIDAY INN SELIGERSKAYA หรือเทียบเท่า

วันที่หก    มอสโคว์-ซากรอสค์-มอสโคว์
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
    นำท่านออกเดินทางไปยัง เมืองซากรอสค์ (Zagorsk) ซึ่งตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียง เหนือ ห่างจากกรุงมอสโคว์ประมาณ 75 กม.  
ซากรอสค์ เป็นเมืองโบราณซึ่งเป็นที่ตั้งของอาณาจักรทางศาสนาคริสต์นิกายออร์โธด๊อกซ์อันยิ่งใหญ่ และเก่าแก่ที่สุดตั้งแต่ศตวรรษที่ 14-17  ในทางความเชื่อและศรัทธา ซึ่งถือว่าเป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธ์และยังเป็นที่แสวงบุญของชาวรัสเซีย มีวิทยาลัยสอนศิลปะ สอนการร้องเพลงทางด้านศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน และยังมี    วิทยาลัยสงฆ์ที่มีบาทหลวงและนักศึกษาทางด้านศาสนา เมืองนี้ได้มีการเปลี่ยนชื่อหลายครั้ง ชื่อ โพซาด (Posad/1782)  เซอร์เกียฟ (Sergiev/1919) ซากรอสค์ (Sagorsk/1930) เซอร์เกียฟ โพซาด (Sergiev Posad/1992) นำท่านเข้าชม โบสถ์โฮลี่ทรินิตี้ (Holy Trinity Monastery) ซึ่งเป็นโบสถ์แห่งแรกของเมืองที่มียอดโดมหัวหอมสีทอง ชมความยิ่งใหญ่ภายในวิหารที่ถูกตกแต่งด้วยเงินและทองอย่างวิจิตรตระการตาด้วยภาพเฟรสโก้และภาพไอคอน และยังมีโลงศพของนักบุญเซอร์เจียส (St. Sergius) ที่ภายในบรรจุกระดูกของท่านไว้ ชมพิพิธภัณฑ์ที่ได้เก็บรวบรวมเครื่องใช้ต่างๆที่มีค่ามากมายของนักบวชในสมัยก่อนที่ใช้ตบแต่ง ซึ่งในปัจจุบันนี้ได้เป็นโรงเรียนสอนศาสนาสำหรับนักบวชต่างๆ
บ่าย    รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหาร
14.30 น.    จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่มอสโคว์ จากนั้นเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว กรุงมอสโค ประเทศรัสเซีย เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
18.40 น.    “ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ” โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG975 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 09.05 ชม.)

วันที่เจ็ด    กรุงเทพฯ
07.30 น.     ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

*.*.*.*. Go Together *.*.*.*.
 

ทัวร์อื่นที่น่าสนใจ

รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส  6วัน3คืน EK

รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 6วัน3คืน EK

รหัสทัวร์: 9700
ราคาท่านละ 32,900 บาท
Rating:รัสเซีย-มอสโคว์-ซากอร์ส-6วัน3คืน-ek Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 1546
รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก [เลสโก มอสเซนต์เสน่ห์หา] 7วัน5คืน TG

รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก [เลสโก มอสเซนต์เสน่ห์หา] 7วัน5คืน TG

รหัสทัวร์: 9450
ราคาท่านละ 51,999 บาท
Rating:รัสเซีย-มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-[เลสโก-มอสเซนต์เสน่ห์หา]-7วัน5คืน-tg Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 1016