เข้าสู่ระบบ ×
ล็อกอิน ลงทะเบียน
เมนู ×
หน้าหลักโปรแกรมทัวร์ขอจัดทัวร์หมู่คณะโปรโมชั่น คู่มือท่องเที่ยว ฝากขายทัวร์(บริษัททัวร์)

สแกนดิเนเวีย - ฟินแลนด์ สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 9วัน6คืน QR

Upated: 1/9/2020 8:05:24 PM
เปิดดู: 929  Rating:ยุโรปเหนือ สแกนดิเนเวีย FINLAND SWEDEN NORWAY DENMARK  9วัน6คืน  QR Link has been Rated 4.0 stars คะแนนเฉลี่ย : 4.0/5  (โหวตแล้ว 1 ท่าน)
 กรุณาช่วยโหวตรายการทัวร์นี้

จุดเด่นของทัวร์ : ฟินแลนด์,เมืองเฮลซิงกิ,โบสถ์เทมเปลิโอคิโอ,วิหารอุสเพนสกี้,สวีเดน,กรุงสตอกโฮล์ม,จัตุรัสกุสตาฟอดอฟท์,ศาลาว่าการกรุงสต็อคโฮล์ม,เมืองเออเรบลู,ปราสาทเออเรบลู,เมืองคาลสตัท,นอร์เวย์,กรุงออสโล,อุทยานหินฟรอกเนอร์,ลานกระโดดสกีโฮเมนโคเล่นเดนมาร์ก,กรุงโคเปนเฮเกน

เมืองและสถานที่ท่องเที่ยว: ฟินแลนด์ เมืองเฮลซิงกิ โบสถ์เทมเปลิโอคิโอ วิหารอุสเพนสกี้ สวีเดน กรุงสตอกโฮล์ม จัตุรัสกุสตาฟอดอฟท์ ศาลาว่าการกรุงสต็อคโฮล์ม เมืองเออเรบลู ปราสาทเออเรบลู เมืองคาลสตัท นอร์เวย์ กรุงออสโล อุทยานหินฟรอกเนอร์ ลานกระโดดสกีโฮเมนโคเล่นเดนมาร์ก กรุงโคเปนเฮเกน

อาหารเด่น: บุฟเฟ่ต์สไตล์สแกนดิเนเวียน

ทัวร์เดนมาร์ก: สแกนดิเนเวีย - ฟินแลนด์ สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 9วัน6คืน QR

ทัวร์ไอดี: 13969
หมวดหมู่ : ทัวร์เดนมาร์ก  มาตราฐาน: Tour Code: IT-QR902

กำหนดออกเดินทาง ทัวร์เดนมาร์ก: สแกนดิเนเวีย - ฟินแลนด์ สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 9วัน6คืน QR

ออกเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด ที่นั่งเหลือ ราคานอนคู่ สั่งจอง

ขออภัย โปรแกรมทัวร์ ยังไม่พบกำหนดการเดินทาง หรือ อยู่ในระหว่างกำหนดการเดินทาง
กรุณาติดต่อสอบถาม ฝ่ายรับจองทัวร์ 02-374-8866


ฟินแลนด์ เมืองเฮลซิงกิ โบสถ์เทมเปลิโอคิโอ วิหารอุสเพนสกี้ สวีเดน กรุงสตอกโฮล์ม จัตุรัสกุสตาฟอดอฟท์ ศาลาว่าการกรุงสต็อคโฮล์ม เมืองเออเรบลู ปราสาทเออเรบลู เมืองคาลสตัท นอร์เวย์ กรุงออสโล อุทยานหินฟรอกเนอร์ ลานกระโดดสกีโฮเมนโคเล่นเดนมาร์ก กรุงโคเปนเฮเกนฟินแลนด์ เมืองเฮลซิงกิ โบสถ์เทมเปลิโอคิโอ วิหารอุสเพนสกี้ สวีเดน กรุงสตอกโฮล์ม จัตุรัสกุสตาฟอดอฟท์ ศาลาว่าการกรุงสต็อคโฮล์ม เมืองเออเรบลู ปราสาทเออเรบลู เมืองคาลสตัท นอร์เวย์ กรุงออสโล อุทยานหินฟรอกเนอร์ ลานกระโดดสกีโฮเมนโคเล่นเดนมาร์ก กรุงโคเปนเฮเกน

วันที่หนึ่ง     ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  – ท่าอากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร์ 
17.30 น.    พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก4 ประตู 8 เคานเตอร์ Q สายการบิน กาตาร์แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร ออกบัตรที่นั่ง โหลดสัมภาระ และออกเดินทางสู่สนามบิน ** ใช้เวลาบินประมาณ 7 ชั่วโมง 39 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **
21.05 น.    เดินทางสู่ท่าอากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร์ เที่ยวบินที่ QR839 
00.05 น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร์ แวะรอเปลี่ยนเครื่อง
 

วันที่สอง  ท่าอากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร์ – เฮลซิงกิ (ฟินแลนด์ ) –จัตุรัสเซเนท – โบสถ์เทมเปลิโอคิโอ  มหาวิหารอุสเพนสกี้ ออร์ธอดอกซ – มาร์เกตสแควร์ – เรือ Silja (พักบนเรือ)                                 

02.00 น.    ออกเดินทางต่อโดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR303 
        ** ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง 45 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **
07.55 น.    เดินทางถึงสนามบินกรุงเฮลซิงกิ กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และพิธีการทางศุลกากร จากนั้น นำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศเดินทางสู่ กรุงเฮลซิงกิ (Helsinki)(ระยะทาง 20 ก.ม./ใช้เวลา30นาที)  เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศฟินแลนด์ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศ ริมชายฝั่งอ่าวฟินแลนด์ จากนั้น นำท่านสู่ เซเนท สแควร์ (Senate Square)จตุรัสกลางเมืองที่ใช้จัดกิจกรรมใหญ่ ๆ กลางจตุรัสมี อนุสาวรีย์พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ ที่ 2 (Alexander II Monument) ประดิษฐานอยู่ ถัดไปด้านบนเป็น วิหารอุสเพนสกี้ (Uspensy Cathedral)เด่นตระหง่านตามแบบฉบับสถาปัตยกรรมรัสเซีย เนื่องจากถูกปกครองด้วยรัสเซีย (Russia)มานานถึง 100 ปี จากนั้น นำท่านชม โบสถ์เทมเปลิโอคิโอ (Temppeliaukio Church) หรือเป็นที่รู้จักกันในนาม โบสถ์หิน (Rock Church) แต่เดิมเป็นภูเขาหินแกรนิตใหญ่ที่ตั้งเกะกะอยู่กลางเมือง เกือบจะถูกระเบิดทิ้งอยู่รอมร่อ โชคดีที่มีการระดมความเห็นเสนอให้ก่อสร้างเป็นโบสถ์ จนกลายเป็นสถานที่ขึ้นชื่อมาจนทุกวันนี้ โดยเฉพาะชาวญี่ปุ่นที่มักจะเดินทางมาประกอบพิธีสมรสกันที่นี่ อาจจะเป็นเพราะลักษณะโบสถ์แห่งนี้เก๋ไก๋ด้วยดีไซน์ ผนังเป็นหินแกรนิต ด้านบนระบายโปร่งให้แสงเข้า หลังคาประดับด้วยลวดทองแดงหนา 1 นิ้ว นำมาขดเป็นวงกลมใหญ่ดูแปลกตา แต่ชวนให้หวาดเสียวไม่ได้สำหรับพวกที่ชอบสาบานให้ฟ้าผ่าซึ่งเป็นโบสถ์ที่มีสถาปัตยกรรมแปลกกว่าที่อื่นโดยสร้างเข้าไปในภูเขาหินแกรนิตทั้งลูกและมีระบบเสียงที่ดีที่สุดหนุ่มสาวชาวเฮลซิงกินิยมมาจัดงานแต่งงานกันที่โบสถ์นี้
เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน (มื้อที่1) 
            หลังรับประทานอาหารกลางวัน นำท่านชม “ตลาดนัดริมทะเล” Market Square ตลาดย่านใจกลางเมืองที่ขายของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว แหล่วงขายปลานานาชนิด รวมไปถึงอาหารและผลไม้อีกมากมาย จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อเช็คอินขึ้นเรือ Silja จากเฮลซิงกิไปยังเมืองสตอกโฮล์ม ชมวิวทิวทัศน์ระหว่างทาง ผ่านเกาะแก่งต่างๆระหว่างสองเมืองหลวงทรงเสน่ห์ของสแกนดิเนเวีย** ท่านควรเตรียมกระเป๋าสัมภาระใบเล็ก เพื่อแยกสัมภาระสำหรับค้างคืนบนเรือสำราญ 1 คืนเพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่านกระเป๋าใบใหญ่จะถูกโหลดที่ใต้ท้องเรือ **        
ค่ำ         รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือ (มื้อที่2) 
(พิเศษ !! เมนู บุฟเฟ่ต์สไตล์สแกนดิเนเวียน)หลังรับประทานอาหาร อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นไนท์คลับ ช้อปปิ้ง รวมไปถึงโชว์ต่างๆบนเรือ (จะไม่รวมค่าเข้าชมต่างๆภายในเรือ )
ที่พัก: บนเรือสำราญ ซิลเลีย ไลน์ (Silja Line cruise )  
ห้องพักแบบปกติ (Inside Cabin) หรือเทียบเท่า
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)
** กรณีต้องการจองห้องพักแบบวิวทะเล (Sea View Cabin) กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ เพื่อตรวจสอบห้องว่างและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ เริ่มต้น ประมาณ 4,000-5,000 บาทโดยชำระค่าบริการส่วนนี้ทันทีที่ห้องพักถูกยืนยันจากต่างประเทศ รวมไปถึงกรณีที่ห้องพักแบบปกติ (Inside Cabin) เต็มไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และทางบริษัทจำเป็นต้องจองห้องพักในระดับมากกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้กับราคาค่าทัวร์ (Upgrade)ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงกับผู้เดินทางทั้งนี้ทางบริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ **
       
วันที่สาม   เมืองสต็อคโฮล์ม  ประเทศสวีเดน – City Hall – ย่านเมืองเก่า – จัตุรัสกุสตาฟ อดอฟท์ – ถนน(Drottninggatan)

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ(มื้อที่3)
                เรือเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือกรุงสตอกโฮล์ม (Stockholm) เมืองหลวงใหญ่แสนสวยของประเทศสวีเดน (Sweden) (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) เป็นนครหลวงอันงดงามที่สุดในสแกนดิเนเวีย จนได้รับขนานนามว่า ราชินีแห่งทะเลบอลติก ประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อย 14 เกาะที่โอบล้อมด้วยทะเลบอลติก (Baltic Sea) ทะเลสาบมาลาเร็น (Lake Malaren) ทำให้สตอกโฮล์มเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก กรุงสตอกโฮล์ม งดงามแปลกตาในบรรยากาศรอบๆเมืองที่ตั้งอยู่บนพื้นน้ำ มีสถานที่สำคัญ อาทิ อาคารรัฐสภา,พิพิธภัณฑ์ในยุคกลาง,มหาวิหารแห่งเมือง,พระราชวังหลวงและพิธีเปลี่ยนการ์ดทหารด้านหน้าของลานจัตุรัสกว้าง เป็นต้น จากนั้น นำท่านเข้าชมศาลาว่าการกรุงสต็อคโฮล์ม (City Hall) ซึ่งใช้เวลาสร้างถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังของสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อน และมุงหลังคาด้วยหินโมเสค สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 และทุกๆ วันที่ 10 ของเดือนธันวาคมของทุกปี จะมีพิธีเลี้ยงรับรองผู้ได้รับรางวัลโนเบล (Nobel Prize)
เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน (มื้อที่4)                    
บ่าย            นำท่านเยี่ยมชม Old Town ซึ่งเป็นเขตเมืองเก่าแห่งสต็อคโฮล์ม เต็มไปด้วยที่อยู่อาศัยสมัยโบราณของศตวรรษที่13 ที่ยังคงรักษาสภาพอาคารบ้านเรื่อนได้อย่างดี ซึ่งถนนในเมืองยังใช้ปูด้วยก้อนหินสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ อีกทั้งตึกราม มีทัศนียภาพสวยที่สุดของกรุงสตอกโฮล์ม เชิญเดินเที่ยวชมบริเวณเมืองเก่าแก่ที่สวยงามราวกับภาพวาด ย้อนสู่อตีดอันรุ่งเรือง ที่ปัจจุบันยังทิ้งร่องรอยแห่งความเป็นเมืองแห่งยุคกลาง และยังเป็นที่ตั้งของ พระราชวังหลวง รัฐสภา มหาวิหาร ตลาดหุ้น ตลอดจนกลุ่มอาคารพิพิธภัณฑ์ จากนั้น นำท่านเยี่ยมชม Kungliga Slottet ( Royal Palace ) และ จัตุรัสกุสตาฟ อดอฟท์ ที่มีอีกชื่อที่รู้จักกันเป็นอย่างดีว่า Stortorget ซึ่งเเปลว่า จัตุรัสใหญ่ เป็นจัตุรัสที่มีความเก่าเเก่อย่างมากเเละกว้างขวางโอ่อ่า ด้วยพื้นอิฐสีเเดงที่มีความสวยงามเเละเป็นรูปลักษณ์ลายเลขาคณิตที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปเลย ส่วนผนังโดยรอบของอาคารต่างๆ ก็นับว่าสวยงามเป็นอย่างยิ่ง จากนั้น นำท่านสามารถเดินสู่ ถนนช้อปปิ้ง(Drottninggatan) ช้อปปิ้งสินค้าและของที่ระลึกที่ ห้างสรรพสินค้า NK ห้างที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเหนือ ถนนคนเดินที่มีร้านค้ามากมาย
ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน (มื้อที่5) 
    หลังอาหารนำท่านเข้าที่พักแรม
ที่พัก: Quality Hotel Globe หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

 

วันที่สี่   เมืองสต็อคโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรือวาซา – เออเรบลู (สวีเดน) – เมืองคาลสตัท

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่6)
                นำท่านชม พิพิธภัณฑ์เรือวาซา Vasa-Museum เรือรบโบราณอายุร่วม 400 ปีที่กษัตริย์กุสตาฟที่2รับสั่งให้สร้างเป็นเรือรบใหญ่ที่สุดในยุโรปในสมัยนั้น แต่เพียง 20 นาทีลงน้ำเรือวาซ่าที่ยิ่งใหญ่ก็จมลงอยู่ใต้ทะเลมากกว่า 300 ปี ถึงได้กู้ขึ้นมาขึ้นมา เนื่องจากสามารถรักษาชิ้นส่วนเดิมของเรือไว้ได้กว่า 95 เปอร์เซ็นต์และตกแต่งประดับประดาด้วยรูปแกะสลักนับร้อยชิ้น เป็นทรัพย์สมบัติทางศิลปะที่โดดเด่น โดยต้องนำชิ้นส่วนหลายล้านชิ้นที่กระจายไปทั่วท้องน้ำแถบนั้นมาปะติดปะต่อเหมือนต่อโมเดลขนาดยักษ์ ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในโลก จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองเออเรบลู (Orebro) (197กิโลเมตร/ ใช้เวลา 3.30 ช.ม)เมืองป้อมและปราสาทริมแม่น้ำอันเป็นเอกลักษณ์ของเมือง เมืองเออเรบลูนั้นตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของทะเลสาบเยลมาเรน เป็นอีก 1 เมืองที่มีชื่อเสียงของสวีเดนนำท่านผ่านชม ปราสาทเออเรบลู (Orebro Castle) ที่ตั้งตระหง่านอยู่บนเกาะเล็กๆ ริมแม่น้ำสวาร์ตานซึ่งเป็นปราสาทหรือป้อมปราการในยุคสมัยกลาง ที่มีอายุมากกว่า 700 ปี สร้างขึ้นครั้งแรกในราชวงศ์วาซา (Royal Family Vaza) โดยหอคอยถือว่าเป็นส่วนที่เก่าแก่ที่สุดสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 ห้องพักบางห้องของปราสาทถูกใช้เป็นห้องเรียนสำหรับนักเรียนจากโรงเรียน Karolinska 
เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารนานาชาติ   (มื้อที่ 7)
บ่าย    นำท่านเดินทางสู่เมืองคาลสตัท (Karlstad) (112 กม./2ชม.) เมืองสวยงามเล็กๆ ริมทะเลสาบอยู่ระหว่างเมืองสต็อคโฮล์ม ของประเทศสวีเดนและเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ เพราะเป็นเมืองผ่านระหว่างสองเมืองใหญ่นี้ สร้างเมืองโดยกษัตริย์คาร์ลที่ 9 (Karl IX) ในปีค.ศ.1604 ชื่อเมืองจึงเรียกตามพระนามของพระองค์ Karl-stad ที่นี่มีโบสถ์ใหญ่ของเมือง สร้างขึ้นเมื่อปี 1730, จัตุรัสใจกลางเมือง, ศาลากลางประจำจังหวัด และสะพานหิน
ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน (มื้อที่8) 
    หลังอาหารนำท่านเข้าที่พักแรม
ที่พัก: Scandic Karlstad city หรือระดับใกล้เคียงกัน
 (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

 

วันที่ห้า      เมืองคาลสตัท  -  เมืองออสโล (นอร์เวย์ ) – อุทยานฟรอกเนอร์ - ลานกระโดดสกี โฮเมนโคเล่น

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(มื้อที่ 9)
                  นำท่านเดินทางสู่กรุงออสโล (Oslo) (220 กม./3ชม.) ประเทศนอร์เวย์ (Norway) เมืองที่ถูกสถาปนาขึ้นเมื่อประมาณ 60 ปี แต่มีประวัติศาสตร์ย้อนหลังกว่า 900 ปี 
เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน (มื้อที่10)
บ่าย              นำท่านเที่ยวชมเมืองออสโล จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ อุทยานฟรอกเนอร์ (Vigeland Sculpture Park , Frogner Park) ชมผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอร์เวย์ชื่อกุสตาฟ วิกเกแลนด์ ที่ใช้เวลา 40 ปีในการแกะกลุ่มรูปสลักหินแกรนิต และทองแดงให้คนรุ่นหลังได้เห็นวัฎจักรในหนึ่งชีวิตของมนุษย์ ตรงใจกลางของอุทยานเป็นที่ตั้งของรูปแกะสลักชิ้นโบว์แดงของท่านชื่อ โมโนลิท (สูง 17 เมตร) แกะจากหินสลักแกรนิตเพียงแท่งเดียว
นำท่านชมลานกระโดดสกี โฮเมนโคเล่น (Holmenkollen ski jump arena) นี้ตั้งสูงตระหง่านอยู่บนยอดเขา เป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในปี 1952
ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน (มื้อที่11) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ที่พัก
 ที่พัก: Scandic Helsfyr หรือระดับใกล้เคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

 

วันที่หก    ออสโล (นอร์เวย์ ) –  พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ  - ย่านคาร์ลโจฮันสตรีท  - ล่องเรือ DFDS 

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(มื้อที่ 12)          
นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ ( Viking Museum ) จัดแสดงเกี่ยวกับเรือไวกิ้งที่สร้างจากไม้ ในยุคคริสต์ศตวรรษที่ 9 โดยขุดได้จากรอบๆ ออสโลฟยอร์ด นอกจากนี้ยังจัดแสดงเกี่ยวกับเครื่องมือในชีวิตประจำวันที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี เป็นตำนานของชาวไวกิ้งเรือถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เพราะชาวไวกิ้งใช้เรือทั้งในเรื่องของการรบทำการค้าและออกสำรวจหาดินแดนใหม่ๆ จนมีคำกล่าวว่าถ้าไม่มีเรือไวกิ้งก็จะไม่มียุคที่รุ่งเรืองที่สุด
เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน (มื้อที่13)
บ่าย            อิสระช้อปปิ้งที่ย่านคาร์ลโจฮันสตรีท Karl Johan Street ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่เลื่องชื่อของเมืองออสโล สินค้าของฝากที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวคือ เครื่องครัว พวงกุญแจ เป็นต้น 
                สมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าเทียบเรือสำราญ (Port) เพื่อ ล่องเรือสำราญ ดีเอฟดีเอส จากเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ สู่ เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก (DFDS Scandinavian Seaway Cruise from Oslo , Norway to Copenhagen , Denmark) บนเรือสำราญ พรั่งพร้อมไปด้วยร้านค้าปลอดภาษี , ร้านอาหาร , ห้องซาวน่า , สปา , โรงภาพยนตร์ และ จุดชมวิว ฯลฯ สิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบครัน
** ท่านควรเตรียมกระเป๋าสัมภาระใบเล็ก เพื่อแยกสัมภาระสำหรับค้างคืนบนเรือสำราญ 1 คืน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่านกระเป๋าใบใหญ่จะถูกโหลดที่ใต้ท้องเรือ **
ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือ (มื้อที่ 14) (พิเศษ !! เมนู บุฟเฟ่ต์สไตล์สแกนดิเนเวียน) 
                หลังรับประทานอาหาร นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
 ที่พัก: บนเรือสำราญ ดีเอฟดีเอส ห้องพักแบบปกติ (Inside Cabin) หรือระดับใกล้เคียงกัน 
 (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)
** กรณีต้องการจองห้องพักแบบวิวทะเล  (Sea View Cabin) กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ เพื่อตรวจสอบห้องว่าง และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ เริ่มต้น ประมาณ 4,000-5,000 บาท โดยชำระค่าบริการส่วนนี้ทันทีที่ห้องพักถูกยืนยันจากต่างประเทศ รวมไปถึงกรณีที่ห้องพักแบบปกติ (Inside Cabin) เต็ม ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และทางบริษัทจำเป็นต้องจองห้องพักในระดับมากกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้กับราคาค่าทัวร์ (Upgrade) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงกับผู้เดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ **

 

วันที่เจ็ด      โคเปนเฮเกน(เดนมาร์ก) – ลิตเติ้ลเมอร์เมด – น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน – พระราชวังอมาเลียนบอร์ก

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือ (มื้อที่ 15)
                  เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ประเทศเดนมาร์ก (Denmark) นำท่านเที่ยวชมเมืองโคเปนเฮเกน แวะถ่ายรูปคู่กับเงือกน้อย(Little Mermaid) สัญลักษณ์ของเมือง ใกล้กันเป็นย่านท่าเรือขนาดใหญ่ที่มีเรือสินค้าและเรือสำราญเทียบท่าอยู่ ชมน้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน (Gefion Fountain)  มีตำนานเล่าขานว่า "เทพเจ้า ผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ดลบันดาลให้พระนางกอบกู้ชาติ โดยพระราชินีเกฟิออนได้แปลงร่างลูกชาย 4 คนให้เป็นโคเพื่อไถพื้นดินขึ้นมาจากใต้น้ำ ให้เกิดเป็นประเทศเดนมาร์กในทุกวันนี้

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน (มื้อที่16)
บ่าย            นำเที่ยวชม พระราชวังอมาเลียนบอร์ก(Amalienborg Palace) บริเวณด้านนอกที่ประทับในฤดูหนาวของราชวงศ์แห่งเดนมาร์กนับตั้งแต่ ค.ศ. 1794 ตกแต่งแบบสไตล์ร็อคโคโค่ และจะมีการเปลี่ยนทหารยามหน้าวังทุกวันตอนเที่ยงเมื่อสมเด็จพระราชินีนาถเสด็จประทับอยู่ที่นี่  จากนั้นให้อิสระท่านชมบริเวณจัตุรัสซิตี้ฮอลล์ (City Hall) จุดถ่ายรูปสวยงามประจำเมือง และท่านจะสามารถสัมผัสบรรยากาศครึกครื้นของใจกลางเมือง ช้อปปิ้งสินค้าย่าน ถนนสตรอยก์ (Stroget Street) ถนนช้อปปิ้ง ที่ยาวที่สุดในโลก เริ่มจากศาลาว่าการเมืองไปสิ้นสุดที่ Kongens Nytorv ที่มีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง อาทิ  Louis Vuitton, Emporio Armani, Bang & Olufsen, Tommy Hilfiger, Hermès, Gucci, Burberry ฯลฯ
 *เพื่อความสะดวกของท่านในการเดินเล่นและเลือกซื้อสินค้า ให้ท่านอิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย*
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
 ที่พัก: Scandic Hvidovre หรือระดับใกล้เคียงกัน 
 (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

 

วันที่แปด    ท่าเรือนูฮาวน์ - ท่าอากาศยานโคเปนเฮเกน  
เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(มื้อที่ 17)
                นำท่านเข้าชม ท่าเรือนูฮาวน์ Nyhavn เป็นเขตท่าเรืออันเก่าแก่ของโคเปนเฮเกน ตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันออกของตัวเมือง ตามประวัติได้กล่าวไว้ว่า พระเจ้าเฟรเดอริกที่ 5 ทรงรับสั่งให้สร้างท่าเรือใกล้ๆ ตัวเมืองหลวง เพื่อให้สะดวกง่ายต่อการขนย้ายสินค้า และใช้เป็นท่าเรือพาณิชย์สำหรับเรือจากทั่วทุกมุมโลกมาเทียบท่า ในวันอากาศดีๆ ถือเป็นศูนย์รวมของนักท่องเที่ยว สามารถเลือกทานอาหารชมบรรยากาศชิลๆ 
อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็นเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว 
17.00 น.    สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานโคเปนเฮเกน  
18:00 น.    เดินทางถึงสนามบินโคเปนเฮเกน ให้ท่านมีเวลาในการทำคืนภาษี (Tax Refund) และเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
22:35 น.    เหินฟ้าสู่ท่าอากาศยานโดฮาโดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR164

 

วันที่เก้า    ท่าอากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร์ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
  05:50 น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ ** เพื่อเปลี่ยนเครื่อง **
                ** ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง 20 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **
  08:00 น.    เหินฟ้าสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR832
                ** ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง 40 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **
  19:00 น.    เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

 

************************************

ทัวร์อื่นที่น่าสนใจ