เข้าสู่ระบบ ×
ล็อกอิน ลงทะเบียน
เมนู ×
หน้าหลักโปรแกรมทัวร์ขอจัดทัวร์หมู่คณะโปรโมชั่น คู่มือท่องเที่ยว ฝากขายทัวร์(บริษัททัวร์)

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์

Upated: 11/15/2019 12:11:06 PM
เปิดดู: 234  Rating:ยุโรป เยอรมัน เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์  8วัน5คืน  CX Link has been Rated 4.0 stars คะแนนเฉลี่ย : 4.0/5  (โหวตแล้ว 1 ท่าน)
 กรุณาช่วยโหวตรายการทัวร์นี้

จุดเด่นของทัวร์ : แฟรงเฟิร์ต,เมืองโคโลญจน์,มหาวิหารโคโลญจน์,เลเวอร์คูเซ่น,เบลเยี่ยม,เมืองบรัสเซลล์,เมืองบรูจส์,กรุงอัมเตอร์ดัม,หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ ,หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม,พระราชวังอัมสเตอร์ดัม

เมืองและสถานที่ท่องเที่ยว: แฟรงเฟิร์ต เมืองโคโลญจน์ มหาวิหารโคโลญจน์ เลเวอร์คูเซ่น เบลเยี่ยม เมืองบรัสเซลล์ เมืองบรูจส์ กรุงอัมเตอร์ดัม หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม พระราชวังอัมสเตอร์ดัม

อาหารเด่น: เมนูอาหารจีน เมนูอาหารท้องถิ่น

ทัวร์เนเธอร์แลนด์: ทัวร์ยุโรป เยอรมัน เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์

ทัวร์ไอดี: 13967
หมวดหมู่ : ทัวร์เนเธอร์แลนด์  มาตราฐาน: Tour Code: IT-CX881

กำหนดออกเดินทาง ทัวร์เนเธอร์แลนด์: ทัวร์ยุโรป เยอรมัน เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์

ออกเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด ที่นั่งเหลือ ราคานอนคู่ สั่งจอง

ขออภัย โปรแกรมทัวร์ ยังไม่พบกำหนดการเดินทาง หรือ อยู่ในระหว่างกำหนดการเดินทาง
กรุณาติดต่อสอบถาม ฝ่ายรับจองทัวร์ 02-374-8866


แฟรงเฟิร์ต เมืองโคโลญจน์ มหาวิหารโคโลญจน์ เลเวอร์คูเซ่น เบลเยี่ยม เมืองบรัสเซลล์ เมืองบรูจส์ กรุงอัมเตอร์ดัม หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม พระราชวังอัมสเตอร์ดัมแฟรงเฟิร์ต เมืองโคโลญจน์ มหาวิหารโคโลญจน์ เลเวอร์คูเซ่น เบลเยี่ยม เมืองบรัสเซลล์ เมืองบรูจส์ กรุงอัมเตอร์ดัม หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม พระราชวังอัมสเตอร์ดัม

วันที่หนึ่ง         กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติเช็คแล็บก็อก   
15.30 น.    พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน Cathay Pacific Airways โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร ออกบัตรโดยสารและโหลดกระเป๋าสัมภาระ
19.10 น.    ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเช็คแล็บก็อก ประเทศฮ่องกง โดยสายการบิน Cathay Pacific Airways เที่ยวบินที่ CX702 **บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน**
22.50 น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเช็คแล็บก็อก ประเทศฮ่องกง แวะรอเปลี่ยนเครื่อง **บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน**

 

วันที่สอง         ท่าอากาศยานนานาชาติเช็คแล็บก็อก – แฟรงเฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ – เมืองโคโลญจน์ – มหาวิหารโคโลญจน์                                                                         
00.35 น.    ออกเดินทางต่อโดยสายการบิน Cathay Pacific Airways เที่ยวบินที่ CX289
06.45 น.       เดินทางถึงท่าอากาศยานแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 5 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา)  เมืองแห่งศูนย์กลางทางพาณิชยกรรมและการธนาคารของเยอรมนี จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) (ระยะทาง13ก.ม.ใช้เวลา 30นาที) เมืองที่ตั้งอยู่บนริมฝั่งแม่น้ำไมน์ ของประเทศเยอรมัน เป็นเมืองที่มีประวัติต่อเนื่องอันยาวนานหลายศตวรรษ เคยเป็นเมืองที่กษัตริย์และจักรพรรดิหลายพระองค์เคยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีราชาภิเษกในปัจจุบัน นอกจากนี้เมืองแฟรงเฟิร์ตยังเป็นเมืองศูนย์กลางของการคมนาคมการค้าของประเทศเยอรมันและเป็นเมืองที่มีความร่ำรวยมากที่สุดในสหภาพยุโรปอีกด้วย จากนั้น นำท่านชม มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt Cathedral)(ถ่ายรูปด้านนอก) มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งเมืองแฟรงก์เฟิร์ต ถูกสร้างขึ้นแบบกอธิค ในช่วงศตวรรษที่ 13 ซึ่งในอดีตกาลมหาวิหารแห่งนี้ยังใช้เป็นสถานที่ในการเลือกตั้งผู้ปกครองแคว้นแห่งโรมันคริสตจักร และเป็นสัญลักษณ์แห่งศูนย์รวมจิตใจของชาวเยอรมันตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสโรเมอร์ (Romer Square) เป็นหัวใจของเมืองเก่าเล็กๆ เป็นสิ่งก่อสร้างประวัติศาสตร์ที่ยังคงหลงเหลือภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ที่บริเวณนี้ถูกทิ้งระเบิดจากฝ่ายพันธมิตรเมื่อคืนวันที่ 22 มีนาคม ค.ศ. 1944 อาคารบริเวณนี้ประกอบด้วย โบสถ์เซนต์นิโคลาส (Saint Nicolas) และอาคารยุคกลางลักษณะกรอบไม้ซุง งานประติมากรรมงดงามนี้ชื่อ Gerechtigkeitsbrunnen หรือ น้ำพุแห่งความยุติธรรม (Fountain of Justice) เป็นเทพธิดาแห่งความยุติธรรมชื่อจัสทิเตีย (Goddess Justitia) ตั้งอยู่กลางจัตุรัสมือซ้ายถือตราชั่งแต่มือขวาถือดาบดูน่าเกรงขาม บริเวณเดียวกัน เป็นที่ตั้งของ ศาลาว่าการเมืองแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt City Hall) เป็นอาคาร 3 หลังสร้างติดกัน ด้านหน้าของอาคารประกอบด้วยรูปปั้นของจักรพรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ 4 พระองค์ ตราเครื่องหมายของตระกูลขุนนางและนาฬิกาอันแสดงถึงสัญลักษณ์แห่งความเที่ยงธรรม
เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร มื้อที่1 (เมนูอาหารจีน)
บ่าย    นำท่านเดินทางสู่เมืองโคโลญจน์ (ระยะทาง190ก.ม.ใช้เวลา 2 ชั่งโมง) เมืองที่ตั้งอยู่ฝั่ง แม่น้ำไรน์ (Rhine River) และเป็นเมืองเก่าแก่ที่เคยอยู่ภายใต้การปกครองของพวกโรมัน จากนั้น นำท่านชมมหาวิหารโคโลญจน์ (ถ่ายรูปด้านนอก) ชาวเยอรมันเรียกว่า DOM เป็นศาสนสถานของคริสต์ศาสนาโรมันคาทอลิก วิหารแห่งนี้ใหญ่และสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค (Gothic) ปัจจุบันมหาวิหารโคโลญจน์นับเป็นจุดหมายสำคัญของเมืองโคโลญจน์และของประเทศเยอรมนี ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี 1996 ย่านถนนคนเดิน Hohe Straße สองข้างของถนนเรียงรายไปด้วยร้านค้าคลาคล่ำไปด้วยผู้คน
ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร มื้อที่2 (เมนูอาหารท้องถิ่น) 
 ที่พัก: Best Western Leoso Hotel Leverkusen หรือระดับใกล้เคียงกัน (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)  
หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนที่พักไปพักเมืองใกล้เคียง กรณีโรงแรมในมิวนิค ติดงานแฟร์ หรือมีเทศกาลสำคัญต่างๆ** 

 

วันที่สาม         ดีไซน์เนอร์ เอาท์เล็ท โรมอนด์ – เมืองบรัสเซลส์ – อะตอมเมี่ยม – จัตุรัสแกรนด์ พาเลส 
เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม มื้อที่3
นำท่านเดินทางสู่ ดีไซน์เนอร์ เอาท์เล็ท โรมอนด์ (Designer Outlet Roermond) (ระยะทาง79ก.ม.ใช้เวลา 1 ชั่งโมง)  อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำอย่างจุใจ อาทิเช่น GUCCI , PRADA , BALLY , BURBERRY , CALVIN KLEIN , GUESS , SUPERDRY , NIKE , SKECHERS , DIESEL , AEMANI , CLARK , DESIGUAL , KIPLING , LEVI’S ฯลฯ    (อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง )

บ่าย                นำท่านเดินทางสู่ เมืองบรัสเซลส์ (Brussel) (ระยะทาง149ก.ม.ใช้เวลา 2.30ชั่งโมง)  เมืองหลวงของ ประเทศเบลเยียม (Belgium) ตั้งอยู่ในทวีปยุโรปตะวันตกเฉียงเหนือ เบลเยี่ยมเป็นประเทศเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,000 ปี เป็นประเทศเล็กๆแสนสวยงาม เหมือนอยู่ในยุโรปยุคกลาง ปลอดภัย บรรยากาศโรแมนติก จึงเป็นประเทศที่มีคู่บ่าวสาวนิยมมาฮันนีมูนกัน ด้วยตีกรามบ้านช่องและสถาปัตยกรรมสำคัญๆ เช่น มหาวิหาร หอระฆัง ซึ่งยังคงไว้ด้วยความงดงาม วิจิตรแบบศิลปะโกธิคอย่างครบถ้วน นอกจากนี้เมืองบรัสเซลส์ ยังเป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการที่มีความสำคัญของสหภาพยุโรป อย่างเช่น สำนักงานใหญ่ของสหภาพยุโรป และ Nato จากนั้น นำท่าน ถ่ายรูปกับอะตอมเมี่ยม (THE ATOMIUM) ซึ่งเป็นประติมากรรมรูปอะตอมมหึมา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์จากการรวมตัว ครั้งแรกของกลุ่มประเทศยุโรปเมื่อปี ค.ศ. 1959 ผ่านชมอาคารบ้านเรือนในยุคเก่าๆสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างกอธิค และนีโอกอธิค ผ่านชมบริเวณพระราชวังที่ประทับของกษัตริย์แห่งเบลเยี่ยม (THE ROYAL PALACE OF BRUSSELS) ถ่ายภาพกับ แมนาคิน พิส (MANNEKEN PIS) อนุสาวรีย์หนูน้อยยืนปัสสาวะ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ถ่ายภาพกับ จัตุรัสกรองด์ ปลาซ (Grong Plas) หรือที่จะเรียกกันอีกอย่างว่า จัตุรัสแกรนด์ พาเลส (Grand Palace) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบรัสเซลล์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของประเทศเบลเยียม ได้ชื่อว่ามีความสวยงามมากที่สุดของยุโรป แวดล้อมไปด้วยอาคารเก่าแก่ สถาปัตยกรรมแบบบาร็อค, โกธิค และ นีโอโกธิค เรียกว่าเป็นจุดรวมของบรรดาสถาปัตยกรรมแนวต่างๆ ซึ่งอาคารส่วนใหญ่นั้นจะสร้างมาตั้งแต่สมัยยุคกลาง โดยแต่ละอาคารที่ล้อมรอบจัตุรัสแห่งนี้อยู่จะมีความสูงสง่างามเป็นอย่างยิ่ง อดีตอาคารเหล่านี้เคยถูกทำลายด้วยน้ำมือของทหารฝรั่งเศสที่ใช้ปืนใหญ่ยิงทำลายทิ้ง หลังจากที่กองทัพฝรั่งเศสพ่ายเเพ้อย่างยับเยินที่สงครามวอเตอร์ลู โดย ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1998
ค่ำ         รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร มื้อที่4 (เมนูอาหารจีน) จนสมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ เมือง เลเวอร์คูเซ่น ระยะทาง 25กม. 30 นาที จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก 
 ที่พัก: Holiday Inn Hotel Brussels Airport  หรือระดับใกล้เคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)  
**หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนที่พักไปพักเมืองใกล้เคียง กรณีโรงแรมในมิวนิค ติดงานแฟร์ หรือมีเทศกาลสำคัญต่างๆ**

 

วันที่สี่             เมืองบรัสเซลล์ – เมืองบรูจส์– จัตุรัสเมืองเก่า – ศาลาว่าการเมืองบรูจจ์ – โบสถ์พระแม่มารี – โบสถ์พระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ – เมืองเกนต์ – มหาวิหารเซนต์ บราโว – ปราสาทกราเวนสตีน – เมืองแอนท์เวิร์ป – โบสถ์พระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ – ศาลาว่าการเมืองแอนท์เวิร์ป
เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  มื้อที่5  
จากนั้น นำนำท่านเดินทางสู่เมืองบรูจส์ (BRUGES) (ระยะทาง109ก.ม.ใช้เวลา 1.30ชั่งโมง) เมืองที่ถูกกล่าวขานว่าเป็นเวนิสแห่งตอนเหนือ เป็นเมืองที่เงียบสงบและมีมนต์เสน่ห์ของอารยธรรมในสมัยยุคกลาง จนรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การ UNESCO จนกระทั่งเดินทางถึงเมืองบรูจส์ นำท่านชมเมืองบรูจน์ เมืองหลวงของแคว้นฟลันเดอร์ ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่สวยที่สุดเมืองหนึ่ง ของยุโรป ในอดีตบรูจส์เคยเป็นเมืองท่าที่สำคัญของเบลเยี่ยม แต่เมื่อเมืองถูกปิดล้อมไม่มีทางออกทะเล จึงเสียความเป็นเมืองท่าให้แก่แอนต์เวิร์ป ซึ่งกลายมาเป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดของเบลเยี่ยม จากนั้น นำท่านเดินทางสู่จัตุรัสเมืองเก่า เพื่อนำท่านถ่ายรูปคู่กับหอระฆัง และศาลาว่าการเมืองบรูจจ์ (Belfry & Halle) ศาลาว่าการและหอระฆังแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1248 หอระฆังแห่งนี้มีความสูงประมาณ 83 เมตร และมีระฆังอยู่ประมาณ 47 อันที่ยังคงอยู่บนหอระฆัง ปัจจุบันที่แห่งนี้เปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของเมืองบรูจจ์แห่งนี้ จากนั้น นำท่านชม โบสถ์พระแม่มารี (Church of Our lady) โบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1230 และมีหอคอยสูงประมาณ 112 เมตร นอกจากนี้ห้ามพลาดชมประติมากรรมแกะสลักจากหินอ่อนที่ดูวิจิตร และงดงามชื่อว่า“Madonna & Child” จากการรังสรรค์โดยศิลปินชื่อก้องโลกชาวอิตาลี ไมเคิล แองเจโล จากนั้น นำท่านชมโบสถ์พระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ (Basilica of the Holy Blood)(ถ่ายรูปด้านนอก) ซึ่งจะมีการแห่พระธาตุขึ้นทุกปีในวันที่พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สรวงสวรรค์  

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร มื้อที่6 (เมนูอาหารจีน)  
บ่าย                 นำท่านเดินทางสู่ เมืองเกนต์ (Ghent) (ระยะทาง51ก.ม.ใช้เวลา 1ชั่งโมง) เมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ของเบลเยี่ยม ถนนหนทางผังเมืองปูหินแบบโบราณ ในยุคกลางเมืองเกนต์ ได้ชื่อว่าเป็นรองนครปารีสเพียงแห่งเดียว นำท่านชมเมืองเกนต์ซึ่งแปลว่าการรวมกันของแม่น้ำสองสาย เพราะที่ตั้งของเมืองอยู่บริเวณที่แม่น้ำสเกลต์ Scheldt River มาบรรจบกับแม่น้ำไลส์ Lys River แม่น้ำสองสายนี้เป็นเส้นเลือดล่อเลี้ยงเมืองอันรุ่งเรืองในอดีตนานนับศตวรรษและยังคงต่อเนื่องจวบจนปัจจุบัน จากนั้น น่าท่านชม ปราสาทกราเวนสตีน (Gravensteen) (ถ่ายรูปด้านนอก) หนึ่งในแลนด์มาร์คส่าคัญใจกลางเมืองเกนท์ปราสาทหินที่มีความสวยงาม ตั้งอยู่ริมคลองใจกลางเมือง สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1180 โดยเคาน์ทฟิลลิปแห่งแคว้นอัลซาส เพื่อเป็นที่พ่านักของเหล่าอัศวินในช่วงสงครามครูเซด ต่อมาถูกซื้อขึ้นโดยสภาเมืองเกนท์ และถูกแปลงเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ประจ่าเมืองในที่สุด จากนั้น น่าท่านชม มหาวิหารเซนต์ บราโว (St. Bravo Cathedral) (ถ่ายรูปด้านนอก)  สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชาร์ลส ที่ 5 เป็นศิลปะแบบโกธิค ภายในมหาวิหารประดับประดาด้วยกระจกสีและแท่นบูชารวมไปถึงงานจิตรกรรมและประติมากรรมที่มีค่าหลายชิ้น ทั้งผลงานประติมากรรมหินอ่อนแบบบาโรค และธรรมาสน์หรือแท่นส่าหรับเทศนาสั่งสอนของนักบวช ศิลปะแบบร็อกโคโค่ จากนั้น นำท่านชม หอระฆังประจำเมือง (THE BELFRY) (ถ่ายรูปด้านนอก) ที่สูงตระหง่านถึง 91 เมตร เป็นจุดเด่นของเส้นขอบฟ้า ที่ด้านล่างนั้นเป็น หอประชุมสงฆ์ (CLOTH HALL) ที่มีมาตั้งแต่ทศวรรษที่ 15 และได้รับเกียรติเป็นมรดกโลกจาก UNESCO นำท่านเดินเล่นชม ถนน THE GRASLEI และ THE KORENLEI ถนนสายเก่าแก่ของเมืองเกนท์ เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในเมืองโดยจะมีอาคารเก่าแก่ตั้งแต่สมัยยุคกลางเรียงรายอยู่สองฝั่งถนน จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองแอนท์เวิร์ป (Antwerp) (ระยะทาง67ก.ม.ใช้เวลา 1.30ชั่งโมง) เมืองใหญ่อันดับ 2 รองจากเมืองบรัสเซลส์ของประเทศเบลเยี่ยม (Belgium) เมืองแอนท์เวิร์ปเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นศูนย์กลางการค้าเพชรระดับโลก เพชรเกือบ 70% มีการซื้อขายกันที่เมืองแห่งนี้ นอกจากนี้ยังโดดเด่นทั้งเรื่องแฟชั่นแนวอาว็อง-การ์ด และสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิคอีกด้วย จากนั้น นำท่านชม โบสถ์แห่งเจ้าหญิง (Cathedral of Our Lady)(ถ่ายรูปด้านนอก) เป็นโบสถ์สไตล์โกธิคขนาดใหญ่ที่สูงที่สุดในประเทศเบลเยียม เป็นที่เลื่องลือถึงถึงความงดงามที่ถูกประดับตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา ไม่ว่าจะเป็นตัวโบสถ์ ซุ้มประตู รูปปั้น ทางเดิน เรียกได้ว่าทุกอย่างงดงามไร้ที่ติ ด้านในมีจัดแสดงผลงานศิลปะของปีเตอร์ พอล รูเบ็น (Peter Paul Rubens) ซึ่งเป็นศิลปินชื่อดัง ชาวแอนท์เวิร์ป รวบรวมให้ผู้ชื่นชอบศิลปะได้ชมกันที่โบสถ์แห่งนี้ จากนั้น นำท่าชมศาลาว่าการเมืองแอนท์เวิร์ป (Antwerp City Hall)(ถ่ายรูปด้านนอก) ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่ทางทิศตะวันตก ก็เป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากมายเช่นกัน เป็นสถาปัตยกรรมเรเนสซองส์ที่ผสมผสานสไตล์เฟลมิชเข้ากับอิตาเลียนได้อย่างลงตัว  
ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร มื้อที่7 (เมนูอาหารท้องถิ่น)  
         ที่พัก: Tulip Inn Antwerpen  หรือระดับใกล้เคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)  
หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนที่พักไปพักเมืองใกล้เคียง กรณีโรงแรมในมิวนิค ติดงานแฟร์ หรือมีเทศกาลสำคัญต่างๆ**

 

วันที่ห้า    เมืองแอนท์เวิร์ป – เมืองรอตเตอร์ดัม – บ้านลูกเต๋า ไคก์คูมูส – Grote of St. Laurenskerk-ย่านบินเนนฮอฟ – ล่องเรือหลังคากระจก – สถาบันเจียระไนเพชร
เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  มื้อที่8  
    จากนั้น นำท่านสู่เมืองรอตเตอร์ดัม (ROTTERDAM) (ระยะทาง126ก.ม.ใช้เวลา 2ชั่งโมง) เเมืองท่าหลัก และเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมาส (MAAS RIVER) และยังเป็นเมืองท่าใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก  ในปี ค.ศ. 2007 เมืองนี้ได้รับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็น "เมืองแห่งสถาปัตยกรรม ปัจจุบันเมืองรอตเตอร์ดัมเป็นศูนย์กลางการค้าโลกในยุโรป อเมริกา และแอฟริกา ทำให้ที่นี่มีระบบการขนส่งที่ดีไม่ว่าจะเป็นการขนส่งระหว่างประเทศหรือ ภายในประเทศ เช่น รถไฟฟ้าใต้ดิน รถบัส รถราง และรถไฟ ที่ต้องสะอาดและตรงเวลา จากนั้น นำท่านถ่ายรูปกับ บ้านลูกเต๋า ไคก์คูมูส (Kiji kubus The Cubic Houses) (ถ่ายรูปด้านนอก)  กลุ่มอาคารเหลืองขาวทรงลูกเต๋า 39 หลังซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศการออกแบบสาขาประหยัดพลังงาน โดยสถาปนิกนาม Piet Bloem จากนั้น นำท่านชม Grote of  St. Laurenskerk(ถ่ายรูปด้านนอก) โบสถ์แห่งนี้คือสถาปัตยกรรมแบบโกธิคเพียงแห่งเดียวในเมืองนี้ ตั้งอยู่จุดศูนย์กลางของเมือง นับว่าเป็นสถานที่สำหรับงานเฉลิมฉลอง รวมไปถึงการจัดพิธีการทางศาสนาสำคัญต่างๆ ที่ได้ถูกสร้างครั้งแรกในปี ค.ส. 1400 และถูกการบูรณะฟื้นฟูอีกทีในปี ค.ศ. 1950 หลังจากที่โดนสงครามถล่มเมืองอย่างหนัก จากนั้น นำท่านสู่ กรุงเฮก (THE HAGUE) (ระยะทาง23ก.ม.ใช้เวลา 45นาที)  เมืองใหญ่เป็นอันดับ 3 ของเนเธอร์แลนด์ รองจากกรุงอัมสเตอร์ดัมและรอตเตอร์ดัม ปัจจุบันกรุงเฮก เป็นที่ตั้งของรัฐบาลดัตช์ อาคารรัฐสภา ศาลฎีกา และสภาแห่งรัฐ รวมไปถึงเป็นเมืองที่ประทับของพระราชินีแห่งเนเธอร์แลนด์อีกด้วย 

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร มื้อที่ 9  (เมนูอาหารจีน)  
บ่าย                นำท่านผ่านชม ย่านบินเนนฮอฟ (Binnenhof) เป็นย่านเก่าแก่ของเมืองเฮก และเป็นที่ตั้งของ หอคอยแห่งอัศวิน (Hall of Knights) ถูกใช้เป็นสถานที่กล่าวพระราชดำรัสของกษัตริย์ต้อนรับพระราชอาคันตุกะ และเป็นจัดประชุมรัฐสภาหรืองานสำคัญๆประจำเมือง จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม (AMSTERDAM) (ระยะทาง65ก.ม.ใช้เวลา 1ชั่งโมง) เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอัมสเทล (AMSTEL) เริ่มก่อตั้งประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 12 ปัจจุบันเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเนเธอร์แลนด์ มีประชากรประมาณ 1.5 ล้านคน เป็นเมืองศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ ที่สำคัญแห่งหนึ่งของทวีปยุโรป โดยเฉพาะช่วงคริสต์ศตวรรษที่17 ซึ่งเป็นช่วงยุคทองของเนเธอร์แลนด์เดินเที่ยว  Dagelijkse Groemarkt เป็นถนนช้อปปิ้งสำคัญของเมืองสองข้างทางเรียงรายด้วยร้านค้า สินค้าท้องถิ่น ร้านอาหารและคาเฟ่ตามอาคารเก่า จากนั้น นำท่านชมกรุงอัมสเตอร์ดัม ด้วยบรรยากาศการล่องเรือหลังคากระจก เรือจะล่องไปตามลำคลองของเมือง ที่จะให้ท่านได้เห็นบ้านเรือนแบบชาวดัชต์ถูกสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 มีเอกลักษณ์พิเศษจะเป็นอาคารทรงแคบ ที่มีตะขออยู่ชั้นบนสุดของอาคารเอาไว้ขนเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้าน ระหว่างล่องเรือผ่านบ้านเรือนแพที่อยู่ริมคลองที่มีอยู่มากถึง 2,500 หลัง แล้วไปชมเขตที่เก่าแก่ที่สุดของอัมสเตอดัม จากนั้นเรือจอดส่งท่านที่สถาบันเจียระไนเพชร (Diamond Factory) อุตสาหกรรมการเจียระไนเพชรของเนเธอร์แลนด์ ได้รับการยกย่องว่าดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ชมขั้นตอนการ  คัดเลือกเพชร โดยละเอียดจากวิทยากรผู้ชำนาญ ตลอดจนขั้นตอนการเจียระไนให้เป็นอัญมณีที่มีค่าที่สุด สำหรับท่านที่ต้องการเป็นเจ้าของอัญมณีล้ำค่า เชิญท่านเลือกซื้อเพชรชั้นดีพร้อมรับรองด้วย Certificate จากบริษัทฯที่มีชื่อเสียง 
ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร มื้อที่ 10 (เมนูอาหารท้องถิ่น)  
 ที่พัก: Van der Valk Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)  
**หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนที่พักไปพักเมืองใกล้เคียง กรณีโรงแรมในมิวนิค ติดงานแฟร์ หรือมีเทศกาลสำคัญต่างๆ**

 

วันที่หก           อัมเตอร์ดัม – หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ – หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม – พระราชวังอัมสเตอร์ดัม -จัตุรัสดัมสแควร์ 
เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม มื้อที่11 
นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์(ZAANSE SCHANS) (ระยะทาง20ก.ม.ใช้เวลา 30นาที) หมู่บ้านอนุรักษ์วัฒนธรรมเก่าแก่และวิถีชีวิตของชาวเนเธอร์แลนด์สมัยก่อนที่มีกลิ่นอายหรือสัญลักษณ์ของความเป็นเนเธอร์แลนด์ไว้ได้อย่างครบถ้วน อดีตในหมู่บ้านนี้มีกังหันลมกว่า 800 ตัวที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งอาจจะลดน้อยลงไปบ้างในปัจจุบันและได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ผู้คนได้เข้าชม นอกจากหมู่บ้านซานส์ สคันส์ ยังมีโรงสาธิตวิธีการทำชีส และทำรองเท้าไม้ให้ท่านได้เข้าชม อิสระให้ท่านเที่ยวชมหมู่บ้านน่ารักแห่งนี้ จากนั้น นำท่านเดินทางไปชมหมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม (Volendam) (ระยะทาง22ก.ม.ใช้เวลา 30นาที)  ที่เคยตั้งอยู่บริเวณปากอ่าวน้ำเค็มของทะเล “ไอซ์เซลเมียร์” ก่อนที่รัฐบาลได้สร้างเขื่อนสูงใหญ่ปิดทะเลเพื่อสร้างเป็นกำแพงกั้นน้ำท่วมและจัดทำเป็นแหล่งอนุรักษ์น้ำจืด หลังจากนั้นโวเลนดัมจึงกลายเป็นเมืองริมทะเลน้ำจืด ที่ยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมเอาไว้อย่างน่าสนใจ ขอเชิญเพลินชมบรรยากาศริมน้ำที่มีอากาศสดชื่น อิสระให้ท่านได้เดินเล่น ชมเมืองและวิถีชีวิตของชาวประมงดัชช์ ที่ยังคงอนุรักษ์ไว้อย่างดี หรือเลือกซื้อของที่ระลึกน่ารักๆ ภายในเมืองหมู่บ้านชาวประมงแห่งนี้จนกระทั่ง จากนั้น นำท่าน นำท่านเดินทางสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม (AMSTERDAM) 
เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร มื้อที่ 12  (เมนูอาหารจีน)  
บ่าย    นำท่านชม พระราชวังอัมสเตอร์ดัม (Royal Palace) (ถ่ายรูปด้านนอก) สร้างขึ้นในปี 1648 - 1654 เพื่อใช้เป็นศาลาว่าการเมือง จนมาในปี 1808 ในสมัยของกษัตริย์ Lodewijk Napoleon จึงได้เปลี่ยนเป็นที่พักอาศัยของราชวงศ์ปัจจุบันนี้ พระราชวังแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นที่รับรองพระราชอาคันตุกะของพระราชินี จากนั้น นำท่านเดินเที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้าที่บริเวณจัตุรัสดัมสแควร์ (Dam Square) ศูนย์กลางของเมืองที่มีอนุสรณ์สงครามเพื่อรำลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 2 และอดีตศาลาว่าการเมืองที่หลุยส์ โบนาปาร์ต เคยใช้เป็นพระราชวังหลวงในช่วงที่จักรพรรดินโปเลียนแห่งฝรั่งเศสเรืองอำนาจ นําท่านเดินทางสู่ ย่านคาลเวอร์สตรัส (Kalverstraat) เป็นถนนสายหลักของการชอปปิ้งของเมืองอัมสเตอร์ดัม โดยร้านเสื้อผ้าส่วนมากจะเป็นร้านแบรนด์ทั่วไปที่คุณสามารถพบเห็นได้ตามเมืองหลักๆทั่วโลก (อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง )
 ที่พัก: Van der Valk Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)  
**หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนที่พักไปพักเมืองใกล้เคียง กรณีโรงแรมในมิวนิค ติดงานแฟร์ หรือมีเทศกาลสำคัญต่างๆ** 

 

วันที่เจ็ด      ท่าอากาศยานอัมเตอร์ดัม–ท่าอากาศยานนานาชาติเช็คแล็บก็อก       
เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่16)
09.30 น.     สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานอัมเตอร์ดัมเพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกรุงเทพฯ (มีเวลาให้ท่านได้ทำคืนภาษีTax Refund ก่อนการเช็คอิน)
12.45 น.        ออกเดินทางกลับสู่ท่าอากาศยานนานาชาติเช็คแล็บก็อก เที่ยวบินที่  CX270

 

วันที่แปด      ท่าอากาศยานนานาชาติเช็คแล็บก็อก –ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ        
06.55+1 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเช็คแล็บก็อก แวะรอเปลี่ยนเครื่อง
09.10 น.       ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ CX619
11.15 น.       เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 

ทัวร์อื่นที่น่าสนใจ

ยุโรปตะวันตก แกรนด์เบเนลักซ์(เทศกาลดอกไม้เคอร์เคนฮอฟ) ฝรั่งเศส –ลักเซมเบิร์ก–เบลเยี่ยม –เนเธอร์แลนด์   8วัน TK

ยุโรปตะวันตก แกรนด์เบเนลักซ์(เทศกาลดอกไม้เคอร์เคนฮอฟ) ฝรั่งเศส –ลักเซมเบิร์ก–เบลเยี่ยม –เนเธอร์แลนด์ 8วัน TK

รหัสทัวร์: 13255
ราคาท่านละ 69,900 บาท
Rating:ยุโรปตะวันตก-แกรนด์เบเนลักซ์-เทศกาลดอกไม้เคอร์เคนฮอฟ-ฝรั่งเศส-–ลักเซมเบิร์ก–เบลเยี่ยม-–เนเธอร์แลนด์-8วัน-tk Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 1355
ยุโรปตะวันตก ดอกไม้ เยอรมัน-เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์ 8วัน5คืน EK

ยุโรปตะวันตก ดอกไม้ เยอรมัน-เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์ 8วัน5คืน EK

รหัสทัวร์: 15098
ราคาท่านละ 42,900 บาท
Rating:ยุโรปตะวันตก-ดอกไม้-เยอรมัน-เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์-8วัน5คืน-ek Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 82
ยุโรปตะวันตก เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม ฝรั่งเศส [เลสโก หลงรักสี่ดินแดน] 9วัน6คืน   TG

ยุโรปตะวันตก เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม ฝรั่งเศส [เลสโก หลงรักสี่ดินแดน] 9วัน6คืน TG

รหัสทัวร์: 13939
ราคาท่านละ 49,999 บาท
Rating:ยุโรปตะวันตก-เยอรมัน-เนเธอร์แลนด์-เบลเยียม-ฝรั่งเศส-[เลสโก-หลงรักสี่ดินแดน]-9วัน6คืน-tg Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 608