เข้าสู่ระบบ ×
ล็อกอิน ลงทะเบียน
เมนู ×
หน้าหลักโปรแกรมทัวร์ขอจัดทัวร์หมู่คณะโปรโมชั่น คู่มือท่องเที่ยว ฝากขายทัวร์(บริษัททัวร์)

แพคเกจทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง

Upated: 11/20/2019 10:57:26 AM
เปิดดู: 235  Rating:จีน จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง No Shop  6วัน5คืน  FD Link has been Rated 4.0 stars คะแนนเฉลี่ย : 4.0/5  (โหวตแล้ว 1 ท่าน)
 กรุณาช่วยโหวตรายการทัวร์นี้

จุดเด่นของทัวร์ : ฉางซา-สะพานหงเฉียว-ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง-ชมแสงสียามค่ำคืนเมืองโบราณฟ่งหวง-เมืองจางเจียเจี้ย-พิชิตยอดเขาเทียนเหมินซาน-หน้าผาลอยฟ้าทางเดินกระจกใสจางเจียเจี้ย-โพรงประตูสวรรค์-อุทยานจางเจียเจี้ย-เขาหวงซือจ้าย-เขาอวตาร-ถนนคนเดินซีปู้เจีย-โชว์หนังตะลุง

เมืองและสถานที่ท่องเที่ยว: จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง เขาเทียนเหมินซาน โพรงประตูสวรรค์ อุทยานจางเจียเจี้ย เขาหวงซือจ้าย ถนนคนเดินซีปู้เจีย

ทัวร์จีน: แพคเกจทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง

ทัวร์ไอดี: 13956
หมวดหมู่ : ทัวร์จีน  มาตราฐาน: Tour Code: ME

กำหนดออกเดินทาง ทัวร์จีน: แพคเกจทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง

ออกเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด ที่นั่งเหลือ ราคานอนคู่ สั่งจอง
11 เม.ย. 63-16 เม.ย. 63 20 ที่นั่ง เกือบเต็ม 24,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
30,400 24,900 24,900 24,900
21 เม.ย. 63-26 เม.ย. 63 20 ที่นั่ง เกือบเต็ม 19,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
25,400 19,900 19,900 19,900
25 เม.ย. 63-30 เม.ย. 63 20 ที่นั่ง เกือบเต็ม 19,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
25,400 19,900 19,900 19,900

แพคเกจทัวร์จีน สะพานหงเฉียว ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง ชมแสงสียามค่ำคืนเมืองโบราณฟ่งหวง พิชิตยอดเขาเทียนเหมินซาน หน้าผาลอยฟ้าทางเดินกระจกใสจางเจียเจี้ย โพรงประตูสวรรค์ อุทยานจางเจียเจี้ย เขาหวงซือจ้าย โชว์หนังตะลุงจางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง เขาเทียนเหมินซาน โพรงประตูสวรรค์ อุทยานจางเจียเจี้ย เขาหวงซือจ้าย ถนนคนเดินซีปู้เจีย

รายละเอียดการเดินทาง     

วันแรก        สนามบินดอนเมือง – ฉางซา

15.20 น.    พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 3 ประตู 1 โดยสายการบิน THAI AIR ASIA 
เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
18.20 น.    นำท่านเดินทางสู่เมืองฉางซา โดยสายการบิน THAI AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD 540
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)    
22.20 น.    ถึงสนามบินหวางฮวา เมืองฉางซา ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
พักที่ โรงแรม DOLTONCHANGSHA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน     

 

วันที่สอง    ฉางซา – เมืองโบราณฟ่งหวง – สะพานหงเฉียว – ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง  – ชมแสงสียามค่ำคืนเมืองโบราณฟ่งหวง  

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่ เมืองจางเจียเจี้ย (โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 7 ชั่วโมง)

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารระหว่างทาง  
จากนั้นนำท่านชม เมืองโบราณฟ่งหวง (เมืองหงส์) นำท่านชมเมืองที่สร้างขึ้นสมัยราชวงศ์ถัง มีชื่อว่า “หวงซือเฉียวกู่เฉิง”มีจุดเด่น คือ กำแพงโบราณ และบ้านเรือนโบราณที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของเมืองแห่งนี้ ปัจจุบันบ้านเรือนโบราณในอดีตกาลถูกดัดแปลงเป็นร้านค้า และร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก ชมจัตุรัสหงส์ที่มีรูปนกหงส์จำลองที่ทำจากทองเหลือ อันเป็นสัญญลักษณ์ที่โดดเด่นของเมืองโบราณแห่งนี้   จากนั้นพาท่านชม สะพานหงเฉียว สะพานไม้โบราณที่มี หลังคาคลุมเหมือนสะพานข้ามคลองในเวนีส  สะพานแห่งนี้เคยเป็นด่านเก็บภาษีเกลือในสมัยราชวงศ์ชิง  ซึ่งยังคงรักษารูปทรงในอดีตไม่เปลี่ยนแปลงจากนั้นนำท่าน นั่งเรือแจวล่องแม่น้ำถัวเจียง ชมบ้านเรือนโบราณห้อยขาสองฝั่งแม่น้ำถัวเจียงอันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองโบราณแห่งนี้ สัมผัสวิถีชีวิตที่ของชนเผ่าพื้นเมืองที่อาศัยอยู่บริเวณชุมชนนี้มาช้านาน เช่นชาวบ้านที่อาบน้ำ ซักผ้า หรือล้างผักอยู่ริมแมน้ำ บางครั้งท่านอาจได้เห็นชาวบ้านพายเรือไปร้องเพลงพื้นเมืองไป ช่างเป็นบรรยากาศที่สร้างมนต์สเน่ห์ สำหรับชุมชนชลบทแห่งนี้ที่เดียว......

ค่ำ        รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร
นำท่านเที่ยวชมเมืองฟ่งหวงยามค่ำคืน ชมเมืองโบราณฟ่งหวง ที่เต็มไปด้วยแสงสีแบบตื่นตาตื่นใจ ชมผับบาร์ที่คึกคักริมแม่น้ำถัวเจียง ตกแต่งแบบแนวแนวสุดฤทธิ์สุดเดช ชมและเลือกซื้อสินค้าHANDMADE เสื้อยืด,รองเท้าเก๋ๆ เขียนสีลงลายสดใส แบบนั่งวาดกันให้เห็น และของพื้นเมืองต่างๆอีกมากมาย สถานที่บันเทิงจะปิดประมาณ ตีหนึ่ง ร้านค้าเริ่มทยอยปิดประมาณ 5 ทุ่ม ในย่านเมืองโบราณฟ่งหวง
พักที่ โรงแรม PHOENIX INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 
    

วันที่สาม    เมืองฟ่งหวง – เมืองจางเจียเจี้ย – เทียนเหมินซาน (กระเช้าขึ้นลง) – หน้าผาลอยฟ้าทางเดินกระจก – ประตูสวรรค์ – เส้นทาง 99 โค้ง 
เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่ เมืองจางเจียเจี้ย (โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 4 ชั่วโมง)

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านขึ้น พิชิตยอดเขาเทียนเหมินซาน โดยนั่งกระเช้าขึ้น-ลง (กระเช้ามีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร)  อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,518 เมตร ระหว่างที่นั่งกระเช้าขึ้นเขา ท่านจะได้พบกับทัศนียภาพที่สวยงาม ของเส้นทาง 99 โค้ง และมองเห็นช่องประตูสวรรค์อย่างชัดเจน เมื่อถึงยอดเขาเทียนเหมินซาน ให้ท่านได้เดินชมวิวทิวทัศนียภาพรอบเขา เดินทางตามชง้อนหน้าผา ซึ่งทางการท่องเที่ยวได้จัดไว้ให้ท่านเดินทางอย่างปลอดภัย และให้ท่านได้สัมผัสการเดินทางบนทางเดินกระจกใสจางเจียเจี้ย ทดสอบความหวาดเสียว  สำหรับท่านที่ไม่ต้องการเผชิญกับความหวาดเสียว สามารถนั่งรอบริเวณทางออกอีกด้านของทางเดินกระจกใสจางเจียเจี้ย ได้
จากนั้นนำท่านสู่ โพรงประตูสวรรค์ โดยบันไดเลื่อนที่สร้างขึ้นโดยการเจาะทะลุภูเขา มีความสูงถึง 7 ขั้น ซึ่งนับเป็นสิ่ง   อำนวยความสะดวกใหม่ล่าสุดของเขาเทียนเหมินต้ง ซึ่งหาดูได้ยากตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ทั่วโลกให้ท่านเที่ยวชมประตูสวรรค์ท่านสามารถทดสอบกำลังขาของท่านโดยการเดินลงบันได 999 ขั้น เพื่อลงมายังลานจอดรถและให้ท่านได้ถ่ายรูป ชมความงามของประตูสวรรค์ ซึ่งเคยมีชาวรัสเซียได้ขับเครื่องบินเล็กลอดผ่านช่อง  ภูเขาประตูสวรรค์มาแล้วเป็นสถานที่ที่น่าสนใจจากชาวต่างชาติอีกแห่งหนึ่ง 
จากนั้นนำท่านนั่งรถของอุทยานจางเจียเจี้ยโดยคนขับผู้ชำนาญทางเป็นพิเศษขับรถผ่านเส้นทาง 99 โค้ง ที่บรรยายได้คำเดียวว่าทั้งสวยและทั้งเสียว เพื่อลงมาสู่ลานจอดรถใหญ่บริเวณต้นทางสถานีกระเช้า
**หมายเหตุ : อาจจะมีเปลี่ยนแปลงเป็นนั่งรถอุทยาน + ขึ้นบันไดเลื่อน + ลงกระเช้า เพื่อความสะดวกแก่ลูกค้าที่จะไม่ต้องรอคิวนาน หรือหากบันไดเลื่อนประกาศปิด การเที่ยวต้องเป็นขึ้น+ลงกระเช้า ทั้งนี้ทางบริษัทจะจัดตามความเหมาะสมอย่างใดอย่างหนึ่ง และเรื่องการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ยึดตามทางการท่องเที่ยวจีน ที่ประกาศ โดยที่ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**เดือนมกราคม กุมภาพันธ์ของทุกปีทาง 99 โค้งจะปิดขึ้นอยู่กับอุทยานประกาศเป็นหลัก 
โปรดทราบ!! ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภา 2559 เป็นต้นไป ทางบริษัท ฯ ได้รวมค่าขึ้น และลงบันไดเลื่อนที่เชื่อมต่อระหว่างยอดเขา มายังโพรงหินประตูสวรรค์ และบริเวณลานจอดรถเชิงบันได 999 ขั้นไว้ในค่าทัวร์แล้ว ทั้งนี้นักท่องเที่ยวที่ซื้อโปรแกรมทัวร์กับบริษัท ฯ สามารถเลือกที่จะขึ้นหรือลงบันได 999 ขั้นเพื่อทดสอบกำลังขา หรือจะใช้บันไดเลื่อนขึ้น หรือลงโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 
ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร
พักที่ โรงแรม DACHENG SHANSHUI INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

 

วันที่สี่    เขาหวงซือจ้าย หรือ เขาสิงโตเหลือง (กระเช้าขึ้นลง) – เขาอวตาร – ลำธานจินเปียนซี
เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้านำท่านสู่ เขาหวงซือจ้าย หรือ เขาสิงโตเหลือง โดยนั่งกระเช้าขึ้น-ลง หวงซือจ้ายนั้นเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดและมีเนื้อที่กว่า 83,000 ไร่และสูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,300 เมตร ที่เขาสิงโตเหลืองจะมีจุดชมวิวที่เรียงรายลดหลั่นไปตามแนวหน้าผา นับเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งของจีน ที่จะทำให้คุณได้สัมผัสกับ ภาพของยอดเขาวงกตเทียมเมฆ “จางเจียเจี้ย”ที่มียอดเขาสูงนับไม่ถ้วนโผล่ขึ้นมาซึ่งเขาบางลูกมีลักษณะคล้ายบอนไซ บางลูกมีรูปร่างเหมือนดาบเล่มมหึมาปักอยู่ทั่วไป คุณจะได้ชมยอดเขาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ยอดเขาประตูสาวพรหมจรรย์ ยอดเขาประตูศักดิ์สิทธิ์ ยอดเขาหนังสือสวรรค์ เขาเสาเข็มมหัศจรรย์แห่งท้องสมุทร เขาเสาสวรรค์แห่งทิศใต้ ฯลฯ จากนั้นท่านจะได้ชม เขาอวตาร  ซึ่งท่านจะได้ตามรอยและสัมผัสกับ ความงดงามของสถานที่ในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องอวตาร(Avatar) ที่เป็นฉากส่วนใหญ่ในเรื่องซึ่งถ่ายจากอุทยานจางเจียเจี้ยบริเวณยอดเขาหวงซือจ้าย...สมควรแก่เวลานำท่านลงจากเขาหวงซือจ้าย ด้วย กระเช้าลอยฟ้า...
เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
***โปรแกรมเสริมสำหรับลูกค้าที่เลือกทัวร์แบบไม่เข้าร้าน***
จากนั้นนำท่านชมความงามของ ลำธารจินเปียนซี หรือ ลำธารแส้ทอง ลำธารที่สวยงามที่สุดภายในอุทยานจางเจียเจี้ย ธารน้ำไสไหลรินคดเคี้ยวตามแนวขุนเขาที่สูงเสียดฟ้า ให้ท่านเพลิดเพลินกับการเดินชมลำธารท่ามกลางเสียงวิหคและเสียงน้ำที่ไหลโซะแก่งหิน ในฤดูใบไม้ร่วงใบไม้จะเปลี่ยนเป็นสี
ค่ำ        รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร
พักที่ โรงแรม JINGXI INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

 

วันที่ห้า    ถนนคนเดินซีปู้เจีย – โชว์หนังตะลุง – สะพานกระจกที่ยาวที่สุดในโลก 
เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้านำท่านสู่ ถนนคนเดินซีปู้เจีย ตั้งอยูในเขตอุทยานอู่หลิงเหยียนเป็นถนนคนเดินที่ลงทุนโดยรัฐบาลท้องถิ่น เป็นแหล่งสินค้าพื้นเมืองเพื่อให้คนท้องถิ่นมีรายได้จากการขายสินค้าต่างๆ จำหน่ายสินค้าที่ระลึก และสินค้าเสื้อผ้าของพื้นเมืองต่างๆ ในราคาถูก…จากนั้นนำท่านชม โชว์หนังตะลุง เป็นการแสดงโชว์ที่ถ่ายทอดเรื่องราววัฒนธรรมพื้นเมืองท้องถิ่นให้ท่านได้ชม....
เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านสู่ หุบเขาแกรนด์ แคนยอน ในเขตอุทยานแห่งชาติจางเจียเจี้ย เพื่อนำท่านเดินผ่านสะพานกระจกข้ามหุบเขาที่สูงที่สุดในโลก สูงจากพื้น 980 ฟุต The Grand Canyon of Zhangjiajie Skywalk โดยมีความยาวของสะพาน 400 เมตร  สะพานที่น่าหวาดเสียวแห่งนี้ออกแบบ โดย  Haim  Dotanวิศวกรชาวอิสราเอล โดยต้องการสร้างสะพานกระจกเพื่อเชื่อมยอดเขาสองยอดเข้าไว้ด้วยกัน โดยสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้คราวละ 800 คนพร้อมกัน…
ค่ำ        รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร
        พักที่ โรงแรม JINGXI INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

 

วันที่หก    เมืองฉางเต๋อ – ถนนคนเดินเมืองฉางเต๋อ – สนามบินฉางซา – กรุงเทพฯ 
เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองฉางซา (โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 5-6 ชั่วโมง) 
เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารระหว่างทางเมืองฉางเต๋อ  
จากนั้นให้ท่านได้มีเวลาอิสระช้อปปิ้ง ณ ถนนคนเดินเมืองฉางเต๋อ ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้านานาชนิดตามอัธยาศัย สำหรับเป็นของฝากของที่ระลึกแก่คนทางบ้านหรือญาติมิตรสหาย....จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองฉางซา....
ค่ำ        รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่  สนามบินฉางซา เพื่อเตรียมเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง    
23.25 น.    เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบิน THAI AIR ASIA เที่ยวบินที่  FD 541
01.40 น.    ถึง สนามบินดอนเมือง   กรุงเทพฯ  โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ    

 

******************************
 

ทัวร์อื่นที่น่าสนใจ

จีน ซีอาน ลั่วหยาง มหัศจรยย์ถ้ำหินแกะสลักหลงเหมิน   5วัน4คืน  FD

จีน ซีอาน ลั่วหยาง มหัศจรยย์ถ้ำหินแกะสลักหลงเหมิน 5วัน4คืน FD

รหัสทัวร์: 13755
ราคาท่านละ 24,900 บาท
Rating:จีน-ซีอาน-ลั่วหยาง-มหัศจรยย์ถ้ำหินแกะสลักหลงเหมิน-5วัน4คืน-fd Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 353
จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว [เลทส์โก ยอดพยัคฆ์เกล็ดหิมะ EP.2]  6วัน3คืน  8L

จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว [เลทส์โก ยอดพยัคฆ์เกล็ดหิมะ EP.2] 6วัน3คืน 8L

รหัสทัวร์: 3494
ราคาท่านละ 13,999 บาท
Rating:จีน-เฉิงตู-จิ่วจ้ายโกว-[เลทส์โก-ยอดพยัคฆ์เกล็ดหิมะ-ep-2]-6วัน3คืน-8l Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 346
จีน เทียนสิน ฮาร์บิน คฤหาสน์วอลการ์ พักหรู 5 ดาว  6วัน4คืน  CA

จีน เทียนสิน ฮาร์บิน คฤหาสน์วอลการ์ พักหรู 5 ดาว 6วัน4คืน CA

รหัสทัวร์: 9647
ราคาท่านละ 34,900 บาท
Rating:จีน-เทียนสิน-ฮาร์บิน-คฤหาสน์วอลการ์-พักหรู-5-ดาว-6วัน4คืน-ca Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 1254