เข้าสู่ระบบ ×
ล็อกอิน ลงทะเบียน
เมนู ×
หน้าหลักโปรแกรมทัวร์ขอจัดทัวร์หมู่คณะโปรโมชั่น คู่มือท่องเที่ยว ฝากขายทัวร์(บริษัททัวร์)

แพคเกจทัวร์จีน ซีอาน ลั่วหยาง 5 วัน 4 คืน FD

Upated: 10/28/2019 1:27:35 PM
เปิดดู: 382  Rating:ซีอาน ลั่วหยาง 5 วัน 4 คืน FD Link has been Rated 4.0 stars คะแนนเฉลี่ย : 4.0/5  (โหวตแล้ว 1 ท่าน)
 กรุณาช่วยโหวตรายการทัวร์นี้

จุดเด่นของทัวร์ : ซีอาน-กำแพงเมืองโบราณ-เจดีย์ห่านป่าเล็ก-พิพิธภัณฑ์ซีอาน-นั่งรถไฟความเร็วสูงไปเมืองลั่วหยาง-เมืองเติ้งฟง-วัดเส้าหลิน(รวมรถไฟฟ้า)-ป่าเจดีย์-ชมโชว์กังฟู-ถ้ำหลงเหมิน-ศาลเจ้ากวนอู-ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาหัวซาน-ชมการแสดงโชว์ราชวงศ์ถัง-ช็อปปิ้งจัตุรัสหอระฆัง

เมืองและสถานที่ท่องเที่ยว: ซีอาน ลั่วหยาง กำแพงเมืองโบราณ เจดีย์ห่านป่าเล็ก พิพิธภัณฑ์ซีอาน วัดเส้าหลิน ถ้ำหลงเหมิน ศาลเจ้ากวนอู ช็อปปิ้งจัตุรัสหอระฆัง

อาหารเด่น: ชวนชิมเกี้ยวน้ำนานาชนิด รูปแบบชาวซีอาน

ทัวร์จีน: แพคเกจทัวร์จีน ซีอาน ลั่วหยาง 5 วัน 4 คืน FD

ทัวร์ไอดี: 13955
หมวดหมู่ : ทัวร์จีน  มาตราฐาน: Tour Code: ME

กำหนดออกเดินทาง ทัวร์จีน: แพคเกจทัวร์จีน ซีอาน ลั่วหยาง 5 วัน 4 คืน FD

ออกเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด ที่นั่งเหลือ ราคานอนคู่ สั่งจอง

ขออภัย โปรแกรมทัวร์ ยังไม่พบกำหนดการเดินทาง หรือ อยู่ในระหว่างกำหนดการเดินทาง
กรุณาติดต่อสอบถาม ฝ่ายรับจองทัวร์ 02-374-8866


แพคเกจทัวร์จีน ซีอาน ลั่วหยาง กำแพงเมืองโบราณ เจดีย์ห่านป่าเล็ก นั่งรถไฟความเร็วสูงไปเมืองลั่วหยาง วัดเส้าหลิน ชมโชว์กังฟู ศาลเจ้ากวนอู ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาหัวซาน ช็อปปิ้งจัตุรัสหอระฆัง ชมการแสดงโชว์ราชวงศ์ถัง ซีอาน ลั่วหยาง กำแพงเมืองโบราณ เจดีย์ห่านป่าเล็ก พิพิธภัณฑ์ซีอาน วัดเส้าหลิน ถ้ำหลงเหมิน ศาลเจ้ากวนอู ช็อปปิ้งจัตุรัสหอระฆัง

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก             กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – ซีอาน – กำแพงเมืองโบราณ – เจดีย์ห่านป่าเล็ก – พิพิธภัณฑ์ซีอาน
06.30 น.     คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 2 ประตู1-2 สายการบิน AIR ASIA  พบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง 
09.45 น.         นำท่านบินตรงสู่ มหานครซีอาน โดยสายการ AIR ASIA  เที่ยวบินที่ FD588
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
14.35 น.        เดินทางถึง เมืองซีอาน เมืองหลวงของมณฑลส่านซี ตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีแม่น้ำเว่ยไหลผ่านมีประวัติศาสตร์    ยาว นานกว่า 6,000 ปี ได้ถูกสถาปนาเป็นราชธานีในนาม “นครฉางอาน” เคยเป็นนครหลวงในสมัยต่างๆ รวมทั้งสิ้น 12 ราชวงศ์ ซีอานได้เป็นศูนย์กลางการติดต่อทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหว่างจีนกับประเทศต่างๆทั่วโลก เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางสายไหมอันเลื่องชื่อมีโบราณสถาน โบราณวัตถุเก่าแก่อันล้ำค่าและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจีน จากนั้นนำท่านชม กู่เฉิงเฉียงกำแพงเมืองโบราณ ซีอานสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิงมีความยาว 14 กิโลเมตร และมีความสูง 39 ฟุต ปัจจุบันทรุดโทรมแต่ยังคงล้อมรอบเมืองซีอานอยู่และได้มีการบูรณะให้อยู่ในสภาพเดิม โดยด้านนอกจัดเป็นสวนสาธารณะให้ผู้คนเข้ามาเที่ยวชมและพักผ่อน...นำท่านชม เจดีย์ห่านป่าเล็ก (เสี่ยวเยี่ยนถ่า) เป็นเจดีย์เหลี่ยม 13 ชั้นโครงสร้างไม้ก่ออิฐ สร้างในสมัยราชวงศ์ถัง  เคยเกิดรอยร้าวจากแผ่นดินไหวถึงสามครั้ง แต่ในที่สุดรอยร้าวก็จากหายไปราวปฎิหารทั้งสามครั้ง  ปัจจุบันเจดีย์ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก ยูเนสโก้  อีกทั้งเป็นแลนด์มาร์คคู่ของนครซีอานเช่นเดียวกับ เจดีย์ห่านป่าใหญ่ในวัดฉือเอิน ชมพิพิธภัณฑ์ซีอาน พิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ที่จัดแสดงโบราณ    วัตถุนับแสนชิ้นจากมณฑลส่านซีและระแวกใกล้เคียง
ค่ำ        รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
            พักที่ SKYTEL  HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

      

วันที่สอง         นั่งรถไฟความเร็วสูง – ลั่วหยาง – เมืองเติ้งฟง – วัดเส้าหลิน(รวมรถไฟฟ้า) – ป่าเจดีย์ – โชว์กังฟู
เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
            หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ นำท่านโดยสารรถไฟความเร็วสูง ขบวนที่ G654
08.50 น.               นำท่านเดินทางโดยรถไฟความเร็วสูง 350 กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือเป็นรถไฟชินคันเซ็นเมืองจีนเลยทีเดียว 
10.34 น.                ถึงลั่วหยาง นำท่านเดินทางสู่ เมืองลั่วหยาง เมืองท่องเที่ยวสำคัญในมณฑลเหอหนาน เป็นอดีตราชธานีที่ยิ่งใหญ่นับเป็นที่สองรองจากซีอาน เมืองนี้รุ่งโรจน์ที่สุดในสมัยราชวงศ์ซ่ง และราชวงศ์ถัง
กลางวัน            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองเติ้งฟง (หยางเฉิง) ราชธานีโบราณในสมัยราชวงศ์เซี่ย นำท่านชมวัดเส้าหลิน หรืออารามเส้าหลินซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเทือกเขาซงซาน(รวมรถเล็ก) เส้าหลินก่อตั้งโดยภิกษุชาวอินเดียนามว่าพระโพธิธรรม ซึ่งเป็นผู้นำพุทธศาสนานิกายเซนที่เข้ามาเผยแพร่พระศาสนาเมื่อราวปี พ.ศ. 1070 โดยเน้นการฝึกญาณสมาธิเพื่อให้เข้าถึงสัจธรรม ต่อมาอารามแห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางของการฝึกฝนศิลปะการป้องกันตัวที่รู้จักกันดีในนาม “กังฟู” ปัจจุบันกังฟูมีการสืบทอดเป็นบทเรียนแล้ว ชมสิ่งสำคัญในวัดเส้าหลินอันได้แก่วิหารสหัสพุทธซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานประติมากรรมรูปพระพุทธเจ้าในอดีตปัจจุบันและอนาคต รวม 1,000 องค์ จากนั้นนำท่านชม ป่าเจดีย์ หรือถ่าหลิน ชมหมู่เจดีย์กว่า 200 องค์ ซึ่งเป็นสถานที่บรรจุอัฐิของอดีตเจ้าอาวาสของวัดเส้าหลิน  ออกจากวัดเส้าหลิน แล้วนำท่านไปเลือกซื้อหยกจีนซึ่งเป็นของฝากที่มีคุณค่า 
จากนั้นนำท่านไปชมการแสดงกังฟูอันน่าตื่นตาตื่นใจ ที่โรงเรียนฝึกกังฟู
ค่ำ        รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
พักที่  XIN YUAN  HOTEL  HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

      

วันที่สาม         ลั่วหยาง – ถ้ำหลงเหมิน – ศาลเจ้ากวนอู – นั่งรถโค้ชกลับซีอาน
เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่ เมืองลั่วหยาง เมืองท่องเที่ยวสำคัญในมณฑลเหอหนาน ลั่วหยางเป็นอดีตราชธานีที่ยิ่งใหญ่นับเป็นที่สองรองจากซีอาน เมืองนี้รุ่งโรจน์ที่สุดในสมัยราชวงศ์ซ่ง และราชวงศ์ถัง นำท่านชม ถ้ำหินหลงเหมิน หรือ ถ้ำประตูมังกร (รวมรถไฟฟ้า) เป็นถ้ำหิน 1 ใน 3 ถ้ำใหญ่ ที่มีการแกะสลักของประเทศจีนและเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ปี ค.ศ. 2000 ตั้งอยู่ชานเมืองลั่วหยางห่างไปทางใต้ 12.5 กิโลเมตร เป็นพุทธสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศจีน การสร้างถ้ำพระพุทธแห่งนี้ ที่ได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียและเอเชียกลาง ถ้ำหินหลงเหมิน มีอายุราว 1,500 ปี สร้างเมื่อราวปี ค.ศ. 494 ในสมัยเว่ยเหนือ และสร้างเพิ่มเติมเรื่อยมาจนถึงสมัยราชวงศ์ถัง ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง บูรณะ และต่อเติมยาวนานถึง 400 กว่าปี มีความยาวตั้งแต่เหนือจรดใต้ประมาณ 1 กิโลเมตร โดยการเจาะหน้าผาหินให้เป็นถ้ำหรืออุโมงค์เข้าไปแล้วสลักรูปพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์  เทวดา นางฟ้า ทวารบาล รวมถึงการเขียนภาพจิตรกรรมลงบนผนังถ้ำพระนางบูเซ็คเทียนสมัยเป็นฮองเฮาเคยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนมากบูรณะถ้ำหินหลงเหมินแห่งนี้   ปัจจุบันยังคงหลงเหลือถ้ำผาแกะสลักอยู่จำนวน 2,100 กว่าคูหา โพรงแท่นบูชา 2,345 ช่อง ศิลาจารึกสลักอักษรจีนและหมายเหตุบันทึกต่างๆ อีก 3,600 กว่าหลัก รวมถึงเจดีย์พุทธ 50 กว่าแห่ง พระพุทธรูปสลักมากกว่า 100,000 องค์ องค์ใหญ่สูงสุด 17 เมตร องค์เล็กสุดเพียงแค่ 2 เซนติเมตร
กลางวัน            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนั้นนำท่านสู่ ศาลเจ้ากวนอู ตั้งอยู่ทางใต้ของเมืองลั่วหยางออกไป 7 กิโลเมตร เล่าขานกันว่าเป็นที่ฝังศีรษะของกวนอู แม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยสามก๊ก และเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งของชาวจีน ปัจจุบันกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจีน ภายในศาลเจ้าประกอบไปด้วยตำหนักสามตำหนัก ตำหนักหลักของศาลเจ้ากวนอูตั้งอยู่ภายใน ระยะทางผ่านจากประตูใหญ่เข้าไป ประมาณ 50 เมตร มีสิงโตหินจำนวน 104 ตัวเรียงรายสองข้างทาง ที่บริเวณตำหนักใหญ่ มีรูปปั้นกวนอูขนาดใหญ่เพื่อให้ผู้คนที่เคารพนับถือสักการบูชา ตำหนักที่สอง หันหน้าไปทาง ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของลัวหยาง ตามเรื่องของสามก๊ก กวนอูแพ้สงครามจึงถูกจับตัดหัว เพื่อยุให้โจโฉและเล่าปี่เกลียดแค้นกัน ซุนกวนได้นำศีรษะของกวนอูส่งไปให้โจโฉ โจโฉซึ่งชื่นชอบในตัวกวนอู ได้นำศีรษะของกวนอูไปฝังอย่างสมเกียรติ บริเวณรอบๆ ปลูกต้นสนมากมายจนเป็นป่าสน จึงมีชื่อว่า “กวนหลิน”  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซานเหมินเสีย เป็นเมืองใหม่ที่ได้รับสมญานามว่า “ ไข่มุกแห่งริมแม่น้ำหวงเหอ ” เป็นหนึ่งในแหล่งอารยธรรมของจีน ซึ่งมีอายุมากกว่า 5,000 – 6,000 ปีมาแล้ว อดีตเคยเป็นจุดศูนย์กลางการปกครองของราชวงศ์ซ่งและเป็นเมืองคัญในราชวงศ์ต่างๆ อีกมากมายจนถึงราชวงศ์ชิง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ซีอาน เพื่อไปยัง เขตอำเภอหวายิน(บริเวณตีนเขาหัวซาน) 
 ค่ำ        รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารในโรงแรม 
พักที่  HUA SHAN KE ZHAN  HOTEL หรือ เทียบเท่าระดับเดียวกัน

       

วันที่สี่  พิชิตเขาหัวซาน (ไม่รวมค่าบัตรผ่านประตู กระเช้าขึ้นเขา และรถในอุทยาน)-สุสานกองทัพทหารม้าจิ๋นซี-ช้อปปิ้งสินค้าที่ทำจากถ่าน-ร้านยาบัวหิมะ-โชว์ราชวงศ์ถัง
07.00 น.              รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  
หลังอาหารนำท่าน ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาหัวซาน (ไม่รวมค่าบัตรผ่านประตู กระเช้าขึ้นเขา และรถในอุทยาน) 
หนึ่งในห้าขุนเขาสุดยิ่งใหญ่อลังการของจีนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ภูเขาหัวซานเคยเป็นที่มาของนวนิยายกำลังภายในที่ได้กลายเป็นภาพยนตร์ที่โด่งดังไปทั่วโลกหลายเรื่อง เช่น มังกรหยก กระบี่เย้ยยุทธจักร ที่ประพันธ์โดยนักเขียนนวนิยายกำลังภายในที่โด่งดังนาม กิมย้ง ซึ่งท่านได้นำเอาภูเขาลูกนี้มาเป็นฉากหลัง และจุดกำเนิดของนวนิยายชื่อดัง จนเป็นที่มาของการประลองกระบี่บนเขาหัวซาน ภูเขาลูกนี้ได้ชื่อว่าเป็นภูเขาที่สวยงามและน่าหวาดเสียวที่สุดของจีน ภูเขาหัวซานประกอบด้วยยอดเขา 5 ยอด ได้แก่ ยอดเขาด้านทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก และยอดเขากลาง ซึ่งมียอดเขาทางทิศใต้สูงที่สุด โดยมีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลถึง 2155 เมตร......นำท่านขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาทางทิศเหนือที่มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 1614 เมตร ท่านจะได้สัมผัสยอดเขาทางทิศเหนือซึ่งเป็นยอดเขาที่ชันและหวาดเสียวที่สุดของหัวซาน สำหรับท่านที่ชอบความหวาดเสียวและท้าทายท่านสามารถปีนไปตามเส้นทางไปจนถึงยอดเขาอื่น ๆ อีกหลายยอด เราจะมีเวลาให้ท่านชื่อชมทัศนียภาพของขุนเขาหวาซานอยู่บนเขาประมาณ 3 ชั่วโมง จนควรแก่เวลา นำท่านนั่งกระเช้าลงจากเขาหัวซาน หมายเหตุ....โปรแกรมเที่ยวชม เขาหัวซาน ไม่ได้รวมอยู่ในกำหนดการท่องเที่ยว สำหรับท่านที่ต้องการไปเที่ยวชม เขาหัวซาน (รวมค่าบัตรผ่านประตู กระเช้าขึ้นเขา และรถในอุทยาน) สามารถซื้อโปรแกรมนี้เพิ่มกับไกด์ท้องถิ่นหรือหัวหน้าทัวร์ช่วงวันเดินทางได้ โดยมีอัตราค่าเข้าชม 550 หยวนต่อท่าน ทั้งนี้การซื้อเพิ่มโปรแกรมท่องเที่ยวขึ้นอยู่กับความสมัครใจของลูกทัวร์ ซึ่งบริษัท ฯไม่มีส่วนได้เสียกับการซื้อเพิ่มโปรแกรมของลูกทัวร์แต่อย่างใด ส่วนไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์มีหน้าที่แนะนำ แต่ไม่มีสิทธิ์ในการบีบบังคับให้ลูกทัวร์จ่ายเงินซื้อโปรแกรมท่องเที่ยวเพิ่ม... 
***สำหรับท่านใดที่ไม่ต้องการซื้อโปรแกรมเที่ยวชม เขาหัวซาน ท่านสามารถเที่ยวชมความงามและถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศบริเวณโดยรอบด้านล่างของอุทยานเขาหัวซาน***
12.00            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
หลังอาหารนำท่านชมสถานที่ที่น่าสนใจและสำคัญที่สุดของเมืองซีอานคือ กองทัพทหารดินเผาของกษัตริย์จิ๋นซี (รวมรถเล็ก) ชมหุ่นปั้นนักรบกองทหารอารักขาสุสาน ซึ่งถูกฝังไว้ใต้ดินพร้อมกับจักรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต้ สุสานทหารหุ่นแห่งนี้ชาวนาจีนได้ขุดค้นพบในปี ค.ศ. 1974 เป็นจำนวนกว่า 7,000 ตัว หุ่นทหารทุกตัวมีขนาดเท่าตัวคนจริง และมีใบหน้าแตกต่างกันทุกตัว มีบันทึกว่าสุสานแห่งนี้ใช้แรงงานทาสเป็นจำนวนถึง 726,000 คน และใช้เวลาก่อสร้าง 36 ปี นำชมประวัติฯ บนจอยักษ์ 360 องศา ผ่านชมบริเวณที่คาดว่าเป็นสุสานของจักรพรรดิจิ๋นซี ปฐมจักรพรรดิของประเทศจีนที่ได้ทรงรวบรวม แผ่นดินจีนให้เป็นหนึ่งเดียวได้สำเร็จ ปัจจุบันมีการค้นพบที่ตั้งของสุสานแล้วแต่ยังไม่มีการเปิดสุสาน คงอยู่ในระหว่างการศึกษาถึงวิธีการป้องกันการเสื่อม สภาพของวัตถุโบราณที่อาจเสียหายเมื่อถูกอากาศภายนอก
นำท่านช้อปปิ้งสินค้าที่ทำขึ้นมาจากถ่าน ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษมากมายที่สามารถนำมาผลิตเป็นสินค้าได้อย่างน่าทึ่ง จากนั้นนำท่านสู่ ร้านยาบัวหิมะ เป็นที่รู้จักกันดีของคนไทย เมื่อคราวเกิดอุบัติเหตุรถแก๊สคว่ำที่ถนนเพชรบุรี เมื่อ 24 กันยายน 2533 ครั้งนั้น รัฐบาลจีนได้ส่งยาบัวหิมะอันมีสรรพคุณรักษาแผลไฟไหม้ มาช่วยเหลือผู้ป่วยที่โดนไฟไหม้ทั่วตัว จากนั้นมาคนไทยก็รู้จักสรรพคุณของบัวหิมะเรื่อยมา พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ให้ท่านได้ชมการสาธิตการนวดเท้า ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเคลียด และบำรุงการไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ จากนั้นนำท่านกลับเข้าสู่ตัวเมืองซีอาน
ค่ำ                  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
นำท่านชมการแสดงโชว์ราชวงศ์ถัง อันตระการตา ชมการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่างๆในสมัยราชวงศ์ถัง ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองในประวัติศาสตร์จีน 
พักที่ SKYTEL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

       

วันที่ห้า            ร้านผ้าไหม – ช็อปปิ้งจัตุรัสหอระฆัง – ถนนมุสลิม – สนามบินซีอาน –  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนำท่านชม ร้านผ้าไหม ผ้าไหมจีนมีชื่อเสียงทางการผลิตและส่งออกของโลก เพราะจีนเป็นประเทศแรกที่รู้จักการเลี้ยงไหมและพัฒนาคุณสมบัติพิเศษต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ท่านจะได้ชมวิธีการสาวเส้นไหมออกมาเป็นเส้นใยเส้นเล็กๆ ซึ่งมีความเหนียว โดยใช้ทั้งแบบเครื่องจักรและแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด เพื่อมาทำไส้นวมผ้าห่มไหม ภายในโรงงานจะตกแต่งไว้สวยงามมาก มีผลงานศิลปะที่ทำจากเส้นไหม ดูแล้วรู้สึกเพลินตาเลยทีเดียว และภายในยังมีตู้โชว์ แสดงเสื้อผ้าของฮ่องเต้ ในสมัยโบราณ ที่ทอมาจากเส้นไหมจีน...จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้งอย่างอิสระที่ จัตุรัสหอระฆัง และ หอกลอง ย่านช้อปปิ้งยอดนิยมของนครซีอาน และใกล้ๆ กันนั้นเป็นที่ตั้งของตลาดมุสลิม ที่นี่จะมีขนมและของกินหลากหลายรูปแบบที่ท่านอาจไม่เคยพบมาก่อนจากที่อื่นใดเลย
กลางวัน            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (**ชวนชิมเกี้ยวน้ำนานาชนิด รูปแบบชาวซีอาน)         
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สนามบินซีอาน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเตรียมเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง
15.35 น.        ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD589             
            (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
18.50 น.              ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ.....  

 
*************************************
 

ทัวร์อื่นที่น่าสนใจ

จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย [เลทส์โก จอมยุทธ์เทียมฟ้า] 4วัน3คืน  FD

จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย [เลทส์โก จอมยุทธ์เทียมฟ้า] 4วัน3คืน FD

รหัสทัวร์: 15105
ราคาท่านละ 5,000 บาท
Rating:จีน-ฉางซา-จางเจียเจี้ย-[เลทส์โก-จอมยุทธ์เทียมฟ้า]-4วัน3คืน-fd Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 102