เข้าสู่ระบบ ×
ล็อกอิน ลงทะเบียน
เมนู ×
หน้าหลักโปรแกรมทัวร์ขอจัดทัวร์หมู่คณะโปรโมชั่น คู่มือท่องเที่ยว ฝากขายทัวร์(บริษัททัวร์)

มหัศจรรย์อินเดีย พุทธคยา พาราณสี 4D3N FD

Upated: 4/22/2020 9:49:19 AM
เปิดดู: 331  Rating:อินเดีย พุทธคยา พาราณสี 4วัน3คืน  FD Link has been Rated 4.0 stars คะแนนเฉลี่ย : 4.0/5  (โหวตแล้ว 1 ท่าน)
 กรุณาช่วยโหวตรายการทัวร์นี้

จุดเด่นของทัวร์ : ชมเขาคิชฌกูฏ ที่ประทับของพระพุทธเจ้าก่อนเสด็จดับขันปริพนิพพาน-ชมวัดเวฬุวันมหาวิหาร วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา-ชมสังเวชนียสถานสารนาถ สถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา-ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา ชมพิธีคงคาอารตี-ล่องเรือชมความงามของพระอาทิตย์ขึ้น-ชมวัดมหาโพธิ์

เมืองและสถานที่ท่องเที่ยว: อินเดีย พุทธคยา พาราณสี เขาคิชฌกูฏ วัดเวฬุวันมหาวิหาร สังเวชนียสถานสารนาถ วัดมหาโพธิ์

ทัวร์อินเดีย: มหัศจรรย์อินเดีย พุทธคยา พาราณสี 4D3N FD

ทัวร์ไอดี: 13951
หมวดหมู่ : ทัวร์อินเดีย  มาตราฐาน: Tour Code: BT-GAY01_FD

กำหนดออกเดินทาง ทัวร์อินเดีย: มหัศจรรย์อินเดีย พุทธคยา พาราณสี 4D3N FD

ออกเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด ที่นั่งเหลือ ราคานอนคู่ สั่งจอง

ขออภัย โปรแกรมทัวร์ ยังไม่พบกำหนดการเดินทาง หรือ อยู่ในระหว่างกำหนดการเดินทาง
กรุณาติดต่อสอบถาม ฝ่ายรับจองทัวร์ 02-374-8866


ชมเขาคิชฌกูฏ ที่ประทับของพระพุทธเจ้าก่อนเสด็จดับขันปริพนิพพาน ชมวัดเวฬุวันมหาวิหาร วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา สังเวชนียสถานสารนาถ ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา ชมพิธีคงคาอารตี กระทงลอยขอพรแม่น้ำคงคา ชมวัดมหาโพธิ์อินเดีย พุทธคยา พาราณสี เขาคิชฌกูฏ วัดเวฬุวันมหาวิหาร สังเวชนียสถานสารนาถ วัดมหาโพธิ์

วันแรก        สนามบินดอนเมือง – สนามบินคยา – เมืองราชคฤห์ – เขาคิชฌกูฏ –วัดเวฬุวันมหาวิหาร 

05.30 น.    พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมืองอาคารผู้โดยสารขาออก 1 ชั้น 3  เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย ประตู 4  โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
08.20 น.    ออกเดินทางสู่ เมืองพุทธคยา ประทศอินเดิย โดยเที่ยวบินที่ FD122
        (**ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 03.20 ชั่วโมง) (มีบริการอาหารบนเครื่อง) 
10.10 น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยานสนามบินคยา เมืองพุทธคยา ประเทศอินเดีย นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อย พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่(**เวลาท้องถิ่นของประเทศอินเดียช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 1.30 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อสะดวกในการนัดหมาย)
เที่ยง        บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น    เดินทางสู่ เมืองราชคฤห์ เมืองหลวงแห่งแคว้นมคธ ครั้งสมัยพุทธกาล เป็นเมืองที่มีภูเขาใหญ่ 5 ลูกล้อมรอบ มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า เบญจคีรีนครจากนั้นเดินทางสู่ เขาคิชฌกูฏ(Girdhkut Cave)(ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)มีลักษณะเป็นภูเขาเอียงลาดยาวขึ้น และเป็นลานกว้าง จุดเด่นที่น่าสนใจคือจุดสูงสุดบนยอดเขาเป็นพระคันธกุฎีลักษณะเป็นอิฐปรักหักพังทรงสี่เหลี่ยม ซึ่งเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าก่อนเสด็จดับขันปริพนิพพาน และกุฏิวิหารสำหรับพระภิกษุสงฆ์อีกหลายท่าน และยังเป็นสถานที่ที่เงียบสงัด เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับผู้คนที่มาศักการะและระหว่างทางขึ้นเขาคิชฌกูฏ นำท่านสักการะถ้ำพระโมคคัลลานะ และถ้ำพระสารีบุตรสถานที่ที่พระสารีบุตรบรรลุเป็นพระอรหันต์จากนั้น นำท่านสู่ วัดเวฬุวันมหาวิหาร(Venuvan Vihara)หรือ พระวิหารเวฬุวันกลันทกนิวาปสถาน หมายถึง วัดสวนป่าไผ่ เป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา ตั้งอยู่ใกล้เชิงเขาเวภารบรรพต บนริมฝั่งแม่น้ำสรัสวดีและวัดนี้ยังเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่พระสาวกจำนวน 1,250 รูป มีสถูปที่บรรจุพระอัฐิธาตุของพระโมคคัลลานะและพระอัญญาโกญฑัญญะ ซึ่งในปัจจุบันยังคงเป็นซากโบราณสถานในสวนไผ่ที่ร่มรื่นแห่งนี้
เย็น        บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ที่พัก        DHAMMA GRAND HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวที่เมืองพุทธคยา

 

วันที่สอง    เมืองราชคฤห์ – เมืองพาราณสี –สารนาถ –ล่องเรือแม่น้ำคงคา –ชมพิธีคงคาอารตี       

เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น    เดินทางสู่ เมืองพาราณสี(ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 6-7 ชั่วโมง)เป็นเมืองที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 4,000 ปี เป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศอินเดียและยังจัดเป็นเมืองที่มีผู้อยู่อาศัยต่อเนื่องยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์โลกอีกด้วย
เที่ยง        บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น    นำท่านชม สังเวชนียสถาน สารนาถเป็นพุทธสังเวชนียสถานแห่งที่ 3เดิมมีชื่อว่า“ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน”  สักการะ ธรรมเมกสถูปสถานที่ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ ลวดลายดอกไม้ที่รอบองค์พระสถูป เป็นศิลปะของยุคคุปตะแต่การสำรวจพบว่า แผ่นอิฐข้างในพระสถูปเป็นของยุค เมารยัน จึงสันนิษฐานไว้ว่า สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าอโศกนำชมเสาพระเจ้าอโศก สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระปฐมเทศนา ประกอบด้วยทางแห่งความสงบและความหลุดพ้น บนยอดเสาจะเป็นรูปสิงค์ 4 ตัว เสามีฐานบัวคว่ำ และฐานเสาทั้ง 4 ด้าน สลักเป็นธรรมจักรและรูปช้าง ม้า โค และสิงค์
เย็น        บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น    นำท่านล่องเรือสู่แม่น้ำคงคาชมความสวยงามของเมืองพาราณสี และชมพิธีคงคาอารตีหรือที่เรียกอีกอย่างว่า พิธีบูชาไฟ เป็นพิธีกรรมหนึ่งที่ปฎิบัติกันมาแต่โบราณ เป็นการแสดงความเคารพสูงสุดต่อพระแม่คงคา แต่ไม่เพียงแค่บูชาไปเท่านั้น ยังมีหลายอย่างที่ใช้ในการประกอบพิธี เช่น สังข์, ระฆัง, ธูป, ภาชนะหรือหม้อใส่น้ำ,การบูร, ดอกไม้, กำยาน, ตะเกียงน้ำมันฆี,พัดขนนกยูง และแส้หางจามรี เป็นต้น (พิเศษ! กระทงลอยขอพรแม่น้ำคงคา)

ที่พัก        CLARKS / MADIN HOTELหรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว ที่เมืองพาราณสี

 

วันที่สาม    ล่องเรือชมพระอาทิตย์ขึ้น – พุทธคยา หรือวัดมหาโพธิ์    
เช้า        นำท่านล่องเรือชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้าจากนั้นกลับเข้าสู่โรงแรม
เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น        นำท่านเดินทางสู่ เมืองพุทธคยา ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 6-7 ชั่วโมง
เที่ยง                   บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้น    นำท่านเดินทางสู่พุทธคยา หรือ วัดมหาโพธิ์(Mahabodhi Temple)ที่เป็นจุดกำเนิดของศาสนาพุทธ เพราะเป็นสถานที่ที่เจ้าชายสิทธัตถะ ได้ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่นี่เป็นเวลา 2,500 กว่าปีมาแล้ว เมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้แล้ว พระองค์ก็ได้ประทับอยู่ ณ พุทธคยา เพื่อเสวยวิมุตติสุข (ความสุขอันเกิดจากความหลุดพ้น) อยู่ 7 สัปดาห์ โดยมี ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เป็นต้นไม้แห่งการตรัสรู้ มีทั้งหมด 4 ต้น นับเป็นอนุสรณ์สถานอันทรงคุณค่าและสถานที่แห่งนี้ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม ขององค์การยูเนสโกอีกด้วย
เย็น        บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ที่พัก        DHAMMA GRAND HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวที่เมืองพุทธคยา
 

วันที่สี่        สนามบินคยา - สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ     

เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
10.40 น.    ได้เวลาอันสมควร เดินทางเข้าสู่สนามบินคยา เมืองพุทธคยา เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯโดยเที่ยวบินที่FD123
(มีบริการอาหารบนเครื่อง)
14.50 น.    เดินทางถึง สนามบินดอนเมืองกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม


*******************************************************
 

ทัวร์อื่นที่น่าสนใจ