เข้าสู่ระบบ ×
ล็อกอิน ลงทะเบียน
เมนู ×
หน้าหลักโปรแกรมทัวร์ขอจัดทัวร์หมู่คณะโปรโมชั่น คู่มือท่องเที่ยว ฝากขายทัวร์(บริษัททัวร์)

ทัวร์จีนสุดคุ้ม เทียนสิน ปักกิ่ง ซาลาเปาลาวา กำแพงเมืองจีน 4D3N(XW)

Upated: 10/17/2019 1:43:12 PM
เปิดดู: 66  Rating:เทียนสิน ปักกิ่ง ซาลาเปาลาวา กำแพงเมืองจีน นั่งรถไฟความเร็วสูง 4D3N(XW) Link has been Rated 4.0 stars คะแนนเฉลี่ย : 4.0/5  (โหวตแล้ว 1 ท่าน)
 กรุณาช่วยโหวตรายการทัวร์นี้

จุดเด่นของทัวร์ : ชมหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก กำแพงเมืองจีน-ชมจัตุรัสประจำเมืองจัตุรัสเทียนอันเหมิน-ชมโชว์ที่มีชื่อเสียง การแสดงที่สนุก หวาดเสียว กายกรรมปักกิ่ง-สัมผัสบรรยากาศ นั่งรถไฟความเร็วสูงเทียนสิน-ปักกิ่ง-ลิ้มรสเมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง สุกี้มองโกล อาหารแต้จิ๋ว

เมืองและสถานที่ท่องเที่ยว: จัตุรัสเทียนอันเหมิน เทียนสิน ปักกิ่ง พระราชวังต้องห้ามกู้กง พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน กำแพงเมืองจีน พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ ตลาดรัสเซีย

อาหารเด่น: เป็ดปักกิ่ง สุกี้มองโกล อาหารแต้จิ๋ว BUFFET BBQ

ทัวร์จีน: ทัวร์จีนสุดคุ้ม เทียนสิน ปักกิ่ง ซาลาเปาลาวา กำแพงเมืองจีน 4D3N(XW)

ทัวร์ไอดี: 13935
หมวดหมู่ : ทัวร์จีน  มาตราฐาน: Tour Code: SH(C)-cstsnxw07

กำหนดออกเดินทาง ทัวร์จีน: ทัวร์จีนสุดคุ้ม เทียนสิน ปักกิ่ง ซาลาเปาลาวา กำแพงเมืองจีน 4D3N(XW)

ออกเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด ที่นั่งเหลือ ราคานอนคู่ สั่งจอง

ขออภัย โปรแกรมทัวร์ ยังไม่พบกำหนดการเดินทาง หรือ อยู่ในระหว่างกำหนดการเดินทาง
กรุณาติดต่อสอบถาม ฝ่ายรับจองทัวร์ 02-374-8866


ชมหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก กำแพงเมืองจีน จัตุรัสเทียนอันเหมิน ชมกายกรรมปักกิ่ง นั่งรถไฟความเร็วสูงเทียนสิจัตุรัสเทียนอันเหมิน เทียนสิน ปักกิ่ง พระราชวังต้องห้ามกู้กง พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน กำแพงเมืองจีน พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ ตลาดรัสเซีย

โปรแกรมการเดินทาง

วันแรก              ดอนเมือง-เทียนสิน-นั่งรถไฟความเร็วสูง-ปักกิ่ง                                                                           

08.30 น.            พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ (TERMINAL 1) ชั้น 3 ประตู 5 แถวที่ 6 สายการบิน NOK SCOOT (XW) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน

11.20 น.            เหิรฟ้าสู่ นครเทียนสิน ประเทศจีน เที่ยวบินที่ XW880

17.00 น.            เดินทางถึง สนามบินเทียนสินปินไห่ นครเทียนสิน ประเทศจีน ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟเทียนสิน เพื่อ นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่ ปักกิ่ง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30-45 นาที) ด้วยความเร็วสูงสุด 295 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

                        (บนเครื่องไม่มีบริการอาหารและน้ำดื่มฟรี แต่มีจำหน่ายบนเครื่อง)

พักที่                 HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สอง           จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังต้องห้ามกู้กง-พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน-ร้านไข่มุก-ร้านหมอนยางพารา-กายกรรมปักกิ่ง

เช้า                    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1)

นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจีนยุคใหม่ ชมศาลาประชาคมที่สามารถบรรจุคนได้นับหมื่นคน สถานที่จัดงานพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ จากนั้นนำท่านผ่านประตูเข้าสู่ พระราชวังต้องห้ามกู้กง สถานที่ว่าราชการและที่ประทับของจักรพรรดิ์ 24 พระองค์ ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง

เที่ยง                 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)

บ่าย                  นำท่านสู่ พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน อุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 800 ปีก่อน ชมทะเลสาบคุนหมิงที่ขุดขึ้นด้วยแรงงานคนล้วน ชมที่ประทับของพระนางซูสีไทเฮาและจักรพรรดิกวางสู ชมระเบียงกตัญญูและเรือหินอ่อน นำท่านเดินทางสู่ ร้านไข่มุก ที่มีชื่อเสียงของเมืองจีน อาทิเช่น ครีมไข่มุก ผงไข่มุก เป็นต้น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านหมอนยางพารา ให้ท่านได้เลือกชมสินค้าและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพชนิดต่างๆ

ค่ำ                     บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (3) เมนูพิเศษ !!  เป็ดปักกิ่ง

นำท่านชม กายกรรมปักกิ่ง สุดยอดของกายกรรมที่สุดแสนจะสวยงาม ให้ท่านตื่นตาตื่นใจกับโชว์ที่หลากหลาย อาทิ เช่น โชว์หมุนจาน โชว์ควงของ เป็นต้น

พักที่                 HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สาม           ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน-ร้านบัวหิมะ-พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ

                        ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก

เช้า                    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)

            นำท่านเดินทางสู่ ร้านหยก ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากล้ำค่านำท่านเดินทางสู่ กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน เป็นกำแพงที่มีป้อมคั่นเป็นช่วง ๆ ของจีนสมัยโบราณ สร้างในสมัยพระเจ้าจิ๋นซีฮ่องเต้เป็นครั้งแรก กำแพงส่วนใหญ่ที่ปรากฏในปัจจุบันสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ทั้งนี้เพื่อป้องกันการรุกรานจากพวกมองโกล และพวกเติร์ก มีความยาวทั้งหมดถึง 6,350 กิโลเมตร นับเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

            สุดพิเศษ!! ให้ท่านได้ใส่ชุดฮ่องเต้หรือชุดฮองเฮา ถ่ายรูปที่กำแพงเมืองจีน

เที่ยง                 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5) เมนูพิเศษ !! สุกี้มองโกล

บ่าย                  นำท่านเดินทางสู่ ร้านบัวหิมะ ชมครีมเป่าซู่ถัง หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ บัวหิมะ สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดต่อยเป็นยาสามัญประจำบ้าน จากนั้นนำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ เพื่อชมพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมงานศิลปะแบบ 3 มิติ ที่ท่านสามารถถ่ายรูปเสมือนอยู่ในภาพจำลองเหตุการณ์นั้นๆ ได้ นำท่าน ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนกออกแบบโดยสถาปนิกชาวสวิสเซอร์แลนด์ Herzog & de Meuron เดินตามรอยสนามกีฬาชื่อดังของโลก โคลอสเซี่ยม ในสนามจุได้ 91,000 ที่นั่ง ใช้จัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันโอลิมปิก 2008 มีลักษณะภายนอกคล้ายกับรังนก

ค่ำ                     บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (6) เมนูพิเศษ !! BUFFET BBQ

พักที่                 HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สี่               ร้านผีเซี๊ยะ-ตลาดรัสเซีย-ปักกิ่ง-เทียนสิน-ดอนเมือง

เช้า                    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)

นำท่านเดินทางสู่ ร้านผีเซี๊ยะ เครื่องรางโชคลาภตามความเชื่อของชาวจีน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดรัสเซีย แหล่งรวมสินค้าแบรนด์จีน และสินค้าเลียนแบบแบรนด์เนมต่างๆมากมาย อาทิกุชชี่ พราด้า ดีแอนด์จี หรืออย่างรองเท้ากีฬาชื่อดัง ไนกี้ อาดิดาส เป็นต้น

เที่ยง                 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8) เมนูพิเศษ !! อาหารแต้จิ๋ว

บ่าย                  นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เมืองเทียนสิน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ระหว่างทางให้ท่านได้พักผ่อนชมวิวธรรมชาติอันสวยงาม

18.15 น.            กลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW879

                        (บนเครื่องไม่มีบริการอาหารและน้ำดื่มฟรี แต่มีจำหน่ายบนเครื่อง)

22.20 น.            เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

ทัวร์อื่นที่น่าสนใจ

จีน จิ่วจ้ายโกว(Hello)  หวงหลง ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า 6วัน5คืน  TG

จีน จิ่วจ้ายโกว(Hello) หวงหลง ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า 6วัน5คืน TG

รหัสทัวร์: 8944
ราคาท่านละ 22,999 บาท
Rating:จีน-จิ่วจ้ายโกว-hello-หวงหลง-ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า-6วัน5คืน-tg Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 1390
จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง [เลสโก ยอดพยัคฆ์เปลี่ยนสี] 6วัน3คืน  8L

จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง [เลสโก ยอดพยัคฆ์เปลี่ยนสี] 6วัน3คืน 8L

รหัสทัวร์: 13215
ราคาท่านละ 14,999 บาท
Rating:จีน-เฉิงตู-จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง-[เลสโก-ยอดพยัคฆ์เปลี่ยนสี]-6วัน3คืน-8l Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 346
จีน เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี เจียซิน  5วัน3คืน XW

จีน เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี เจียซิน 5วัน3คืน XW

รหัสทัวร์: 13550
ราคาท่านละ 12,999 บาท
Rating:จีน-เซี่ยงไฮ้-อู๋ซี-เจียซิน-5วัน3คืน-xw Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 304