เข้าสู่ระบบ ×
ล็อกอิน ลงทะเบียน
เมนู ×
หน้าหลักโปรแกรมทัวร์ขอจัดทัวร์หมู่คณะโปรโมชั่น คู่มือท่องเที่ยว ฝากขายทัวร์(บริษัททัวร์)

PB PTW21 XW TAIWAN ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ปล่อยโคมผิงซี 5D3N Airline : XW182

Upated: 1/9/2019 2:24:32 PM
เปิดดู: 17  Rating:TAIWAN ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ปล่อยโคมผิงซี 5D3N Airline : XW182 Link has been Rated 4.0 stars คะแนนเฉลี่ย : 4.0/5  (โหวตแล้ว 1 ท่าน)
 กรุณาช่วยโหวตรายการทัวร์นี้

จุดเด่นของทัวร์ : TAIWAN ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ปล่อยโคมผิงซี 5D3N (XW) สัมผัสธรรมชาติ กับไฮไลท์เด็ดๆของไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน: TAIWAN ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ปล่อยโคมผิงซี 5D3N Airline : XW182

ทัวร์ไอดี: 13544
หมวดหมู่ : ทัวร์ไต้หวัน  มาตราฐาน: Tour Code:

กำหนดออกเดินทาง

ออกเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด ที่นั่งเหลือ ราคานอนคู่ สั่งจอง
20 ก.พ. 62-24 ก.พ. 62 30 ที่นั่ง มีที่ว่าง 16,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
22,800 16,900 16,900 16,900
21 ก.พ. 62-25 ก.พ. 62 30 ที่นั่ง เกือบเต็ม 16,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
22,800 16,900 16,900 16,900
22 ก.พ. 62-26 ก.พ. 62 30 ที่นั่ง เกือบเต็ม 16,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
22,800 16,900 16,900 16,900
27 ก.พ. 62-3 มี.ค. 62 30 ที่นั่ง (เหลือแค่ 3 ที่) 16,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
22,800 16,900 16,900 16,900
28 ก.พ. 62-4 มี.ค. 62 30 ที่นั่ง มีที่ว่าง 16,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
22,800 16,900 16,900 16,900
1 มี.ค. 62-5 มี.ค. 62 30 ที่นั่ง มีที่ว่าง 16,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
22,800 16,900 16,900 16,900
6 มี.ค. 62-10 มี.ค. 62 30 ที่นั่ง มีที่ว่าง 16,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
22,800 16,900 16,900 16,900
7 มี.ค. 62-11 มี.ค. 62 30 ที่นั่ง มีที่ว่าง 16,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
22,800 16,900 16,900 16,900
8 มี.ค. 62-12 มี.ค. 62 30 ที่นั่ง มีที่ว่าง 16,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
22,800 16,900 16,900 16,900
13 มี.ค. 62-17 มี.ค. 62 30 ที่นั่ง มีที่ว่าง 16,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
22,800 16,900 16,900 16,900
14 มี.ค. 62-18 มี.ค. 62 30 ที่นั่ง มีที่ว่าง 16,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
22,800 16,900 16,900 16,900
15 มี.ค. 62-19 มี.ค. 62 30 ที่นั่ง มีที่ว่าง 16,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
22,800 16,900 16,900 16,900
20 มี.ค. 62-24 มี.ค. 62 30 ที่นั่ง มีที่ว่าง 16,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
22,800 16,900 16,900 16,900
21 มี.ค. 62-25 มี.ค. 62 30 ที่นั่ง มีที่ว่าง 16,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
22,800 16,900 16,900 16,900
22 มี.ค. 62-26 มี.ค. 62 30 ที่นั่ง มีที่ว่าง 16,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
22,800 16,900 16,900 16,900



    วันที่1      กรุงเทพ(ดอนเมือง)

      ……. น.  คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินนกสกู๊ต (Nokscoot) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ                                                             คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

     *สำหรับกรุ๊ปที่ เช็คอิน ขาไปในวัน พฤหัสบดี,ศุกร์ เวลาบินคือ 00.30-05.05 นัดพบที่สนามบิน 22.00 น. 

       *สำหรับกรุ๊ปที่ เช็คอิน ขาไปในวัน พุธ เวลาบินคือ 02.25-07.05 นัดพบที่สนามบิน 23.30 น.

วันที่2      เถาหยวน-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-ร้านชา-วัดจงไถฉานซื่อ -  ฟงเจี่ย ไนท์มาร์เก็ต

……. น.        ออกเดินทางสู่กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน นกสกู๊ต (XW) เที่ยวบินที่ XW182 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 3.40 ชั่วโมง)

 ไฟลท์บินออกเดินทาง พฤหัสบดี (เช็คอินคืนวันพุธ)  DMK-TPE  XW182   02.25 - 07.05 // TPE-DMK   XW181   09.10 - 12.10

ไฟลท์บินออกเดินทาง ศุกร์ (เช็คอินคืนวันพฤหัสฯ) และ เสาร์ (เช็คอินคืนวันศุกร์)  DMK-TPE  XW182   00.30 – 05.05 // TPE-DMK   XW181   09.10 - 12.10

……… น.     เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง                                                                                                                  (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น) หลังจากท่านได้ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว

เช้า            บริการอาหารเช้า ด้วย ชานม และ แซนวิส

จากนั้นนำท่าน ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทราหรือ SUN MOON LAKE ได้รับการขนานนามว่าเป็น "สวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน" และเป็นที่ๆคนไต้หวันนิยมมาฮันนีมูนกันด้วย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดัง และเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยว อีกแห่งของชาวไต้หวัน โดยบริเวณรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้มีจุดท่องเที่ยวที่สำคัญมากมาย ก็คือ วัดพระถังซัมจั๋ง ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่มาก ซึ่งสร้างมาเพื่อเป็นเกียรติ ให้พระถังซัมจั๋ง ที่บุกป่าฝ่าดงจากจีนไปอินเดียเพื่ออัญเชิญพระไตรปิฎกกลับมา วิวภายในวัดมีความสวยงาม สงบ เหมาะแก่การนั่งชมวิวทั้งทะเลสาบ รวมถึงของกินที่พลาดไม่ได้เมื่อใครได้มาเยือนยังทะเลสาบสุริยันจันทรา นั่นคือ ไข่ต้มใบชา ไข่ต้มน้ำซุปใบชาใส่เห็ดหอมและสมุนไพรจีนหอมกรุ่น รสชาติของไข่ต้มนั้นกลมกล่อมพอดีไม่ต้องเติมซอสให้เสียรสชาติ รับรองว่าอร่อยจนหยุดไม่อยู่เลยทีเดียว ถือได้ว่าไม่ว่าใครก็ต้องลิ้มลอง

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี

นำท่านสักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ หรือ วัดกวนอู เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งของไต้หวัน ซึ่งภายในจะเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นของศาสดาขงจื้อเทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ เป็นที่นับถือของชาวจีนและไต้หวัน รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัดซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน จากนั้นชมการสาธิตการชงชาแบบต่างๆ เพื่อให้ท่านได้ชิมและชงชาอย่างถูกวิธีและได้รับประโยชน์จากการดื่มชา ทั้งชาอู่หลงจากอาลีซาน ชาจากเมืองฮัวเหลียน และเลือกซื้อชาอู่หลงที่ขึ้นชื่อของไต้หวันไปเป็นของฝากและดื่มทานเอง

นำท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว “วัดจงไถฉานซื่อ” (Chung Tai Chan Monastery) 1 ใน 4 วัดใหญ่ของไต้หวัน เป็นสถานที่ศักดิสิทธิ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม มีผู้เข้าไปเยี่ยมชมสักการะเป็นจำนวนมาก ภายนอกอาคารบุด้วยหินอ่อน มีประตูทางเข้าด้านในอาคารทำจากทองแดง ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปหลายองค์ อย่างพระสังกัจจายน์ ที่มีใบหน้าอิ่มเอิ่มด้วยรอยยิ้ม ผ่านเข้าไปจะมีองค์เทพเจ้าสี่ทิศที่ชาวจีนเรียกว่า "สีเทียนไต้อ๊วง" และด้านในองค์พระประธานพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีชื่อจีนว่า "หนี่เล่อ" ส่วนทางห้องโถงด้านข้างก็ยังมีท่านปรมาจารย์ตั๊กม้อ พระภิกษุชาวอินเดียผู้ให้กำเนิดนิกายเซนในประเทศจีน และองค์เทพเจ้ากวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์

หลังจากชิมชาแล้วท่านจะได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งชิลๆ ไปกับ ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ที่เป็นตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวันและราคาก็ถูกกว่าในไทเป มีของขายมากมายให้ทุกท่านได้ช้อปปิ้งกันอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอางค์ อีกทั้งอาหารท้องถิ่น หรืออาหารนานาชาติแบบ Street Food มากมายที่ดึงดูดนัดท่องเที่ยวให้เข้ามาชิม ลิ้มรสของความอร่อย และที่สำคัญและพิเศษสุดๆ ตลาดแห่งนี้นั้นมีสินค้าแบรนด์ที่มักจะลดราคาได้อย่างถูกสุดๆ อย่างเช่น ONITSUKA TIGER ลดราคาเยอะที่สุด และมีแบบให้เลือกมากที่สุดในไต้หวัน

เย็น              อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกสบายในการช้อปปิ้ง    

                   พักที่ Hotel Regal International หรือเทียบเท่า

วันที่3      ไทเป-ขนมพายสับปะรด-เจียงไคเช็ค-ร้านสร้อย-ซีเหมินติง

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางจากเมืองไทจง สู่เมืองไทเป แวะซื้อของฝาก ที่ ร้านขนมพายสับปะรด ซึ่งเป็นขนมชื่อดังของไต้หวัน มีรสชาติกลมกล่อมจนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก อิสระให้ทุกท่านได้ลองทานและเลือกซื้อขนมพายสับปะรด นอกจากนี้ยังมีขนมอีกมากมายให้ท่านได้เลือก ไม่ว่าจะเป็น ขนมพระอาทิตย์ ขนมพายเผือก เป็นต้น

นำท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  เป็นหนึ่งสัญญลักษณ์ของประเทศไต้หวัน และสถานที่ท่องเที่ยวหลักที่ต้องมาของเมืองไทเป สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1976 เพื่อเป็นการรำลึกและเทิดทูนอดีตประธานาธิบดีเจียง ไคเชก เป็นอาคารสีขาวทั้ง 4 ด้านมีหลังคาทรง 8 เหลี่ยมสีน้ำเงินแบบสถาปัตยกรรมแบบจีน ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงกลางของจตุรัสเสรีภาพ(Freedom Square) มีบันไดด้านหน้า 89 ขั้นเท่ากับอายุของท่านประธานาธิบดี โดยภายในจะมีรูปปั้นทำจากทองสัมฤทธิ์ของท่านในท่านั่งขนาดใหญ่ที่มีใบหน้ายิ้มแย้มต่างจากรูปปั้น  ของท่านในที่อื่นๆ ซึ่งจะมีทหารยืนเฝ้าไว้ 2 นายตลอดเวลา และที่กำแพงด้านในหลังจะมีข้อความปรัชญาทางการเมืองการปกครองของท่านอยู่ 3 คำ คือ จริยธรรม ประชาธิปไตย และวิทยาศาสตร์ พาท่านแวะชมศูนย์ สร้อยสุขภาพ(เจอมาเนี่ยม) ที่เป็นเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ มีทั้งแบบสร้อยข้อมือ และสร้อยคอ มีคุณสมบัติในการป้องกันรังสี ช่วยการไหลเวียนของเลือดในร่างกายคนเรา รวมทั้งมีชมหยกไต้หวัน และปะการังแดง เครื่องประดับล้ำค่าของชาวไต้หวันตั้งแต่โบราณ ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน เมนูพิเศษ พระกระโดดกำแพง

จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชั่นเทรนใหม่ๆมากมายตามอัธยาศัยที่ ตลาดซีเหมินติง เปรียบเสมือนสยามสแควร์ในกรุงเทพฯ แหล่งศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นไต้หวัน มีร้านค้าของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตล์วัยรุ่นมากมาย

เย็น              อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกสบายในการช้อปปิ้ง

                   พัก Highness Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่4        น้ำตกสือเฟิน-เหย่หลิว-Duty Free-ตึกไทเป 101  (ไม่รวมบัตร)-ไนท์ มาร์เก็ต

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกสือเฟิน ตั้งอยู่บนลำธารเป็นน้ำตกที่มีขนาดกว้างที่สุดในไตหวัน แม้ว่า ขนาดจะไม่ใหญ่มาก แต่น้ำตกซือเฟินและบริเวณโดยรอบกลับมีทัศนียภาพที่งดงามยิ่งนัก นำท่านเดินทางสู่ เมืองผิงซี ในนคร นิวไทเปของไต้หวันจะมีการเทศกาลโคมประจำปี ซึ่งมีการ ฟรี! ปล่อยโคมลอย (4 ท่านต่อ 1 โคม) สู่ท้องฟ้าทั้งกลางวันและกลางคืนพร้อมใจเขียนคำอธิษฐาน และส่งความปรารถนาดีของพวกเขาสู่สวรรค์ เชื่อกันว่าโคมลอย หรือที่รู้จักกันในชื่อ “โคมขงหมิง” ถูกประดิษฐ์ขึ้นโดยขงเบ้ง ที่ปรึกษาด้านการทหารคนสำคัญ ในประวัติศาสตร์ยุคสามก๊ก เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารของกองทัพ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของไต้หวันตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของเมืองนิวไทเป (New Taipei City) เขตตำบลว่านหลี่ (Wanli District) ด้วยคโดดเด่นทางธรณีวิทยากับหินรูปร่างแปลกตา ซึ่งภูมิทัศน์หินของเหย่หลิวถือเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกอีกแห่งหนึ่งเลยก็ว่าได้เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงเต็มไปด้วยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซึ่งเกิดจากการกัดกร่อนของน้ำทะเลลมทะเล และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกประกอบด้วยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่าง ๆ เช่น หินเศียรราชินี และรองเท้าเทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด เต้าหู้ รังผึ้งซึ่งมีชื่อเสียงทั่วทั้งเกาะไต้หวัน และ ทั่วโลก 

นำท่านแวะช้อปปิ้งที่ร้าน Duty Free เจ้าใหญ่ที่สุดของไต้หวัน ที่ตึก Everrich ซึ่งใครมาไต้หวันต้องช้อปที่นี่ก่อนกลับ เพราะที่นี่รวมของฝากทั้งขนมและสินค้าแบรนด์เนมไว้ครบครัน

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีนซีฟุ้ด

จากนั้นพาท่านเที่ยวชม ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรเข้า) เป็นหนึ่งใน Landmark หลักของเมืองไทเป เป็นตึกที่สูงที่สุดในไต้หวัน และสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก(ปี 2004 เคยสูงที่สุดในโลก) มีควาสูงมากถึง 508 เมตร เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตเมื่อมาเยือนไทเป ที่ด้านบนจะมีจุดชมวิวในร่มที่ชั้น 89 ตึกไทเป 101 มีทั้งหมด 101   จากนั้นให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งชิลๆ ไปกับ ไนท์มาร์เก็ต ที่เป็นตลาดกลางคืนที่ของไต้หวันและราคาก็ถูกกว่าในไทเป มีของขายมากมายให้ทุกท่านได้ช้อปปิ้งกันอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอางค์ อีกทั้งอาหารท้องถิ่น หรืออาหารนานาชาติแบบ Street Food มากมายที่ดึงดูดนัดท่องเที่ยวให้เข้ามาชิม ลิ้มรสของความอร่อย

เย็น              อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกสบายในการช้อปปิ้ง    

      พัก Highness Hotel หรือเทียบเท่า

 

วันที่5        ไทเป-กรุงเทพ(ดอนเมือง)

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ

09.10 น.      ออกเดินทางจาก เมืองไทเป เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน นกสกู๊ต (Nokscoot) เที่ยวบินที่ XW181 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)

12.10 น.    เดินทางถึง สนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

 

JJJJJJJJJ

แนะนำติดตั้งโปรแกรมอ่านไฟล์ Acrobat (*.pdf) ได้ที่นี่ ฟรี   หรือโปรแกรม 

ทัวร์อื่นที่น่าสนใจ

ไต้หวัน อาลีซาน EVA เป๊ะปัง 5วัน3คืน BR

ไต้หวัน อาลีซาน EVA เป๊ะปัง 5วัน3คืน BR

รหัสทัวร์: 13358
ราคาท่านละ 21,555 บาท
Rating:ไต้หวัน-อาลีซาน-eva-เป๊ะปัง-5วัน3คืน-br Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 190
PARADISE IN TAIWAN อาลีซาน  4วัน3คืน TG

PARADISE IN TAIWAN อาลีซาน 4วัน3คืน TG

รหัสทัวร์: 13480
ราคาท่านละ 19,999 บาท
Rating:paradise-in-taiwan-อาลีซาน-4วัน3คืน-tg Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 156
ROMANTIC IN TAIWAN  5วัน3คืน SL

ROMANTIC IN TAIWAN 5วัน3คืน SL

รหัสทัวร์: 13506
ราคาท่านละ 14,999 บาท
Rating:romantic-in-taiwan-5วัน3คืน-sl Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 136