เข้าสู่ระบบ ×
ล็อกอิน ลงทะเบียน
เมนู ×
หน้าหลักโปรแกรมทัวร์ขอจัดทัวร์หมู่คณะโปรโมชั่น คู่มือท่องเที่ยว ฝากขายทัวร์(บริษัททัวร์)

แพคเกจทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม ประสาทบันทายศรี ตาพรหม องค์เจ้าเจ๊กและเจ้าจอม วัดใหม่(ทุ่งสังหาร) โตนเลสาบ

Upated: 1/3/2019 3:12:52 PM
เปิดดู: 476  Rating:CAMBODIA กัมพูชา ซุปตาร์..ซัวซะไดย 2วัน1คืน WE Link has been Rated 4.0 stars คะแนนเฉลี่ย : 4.0/5  (โหวตแล้ว 1 ท่าน)
 กรุณาช่วยโหวตรายการทัวร์นี้

จุดเด่นของทัวร์ : สัมผัสประสบการณ์สุด exclusive- สักการะองค์เจ้าเจ๊กและเจ้าจอม-ชมวัดใหม่(ทุ่งสังหาร) วัดเพรียพรหมรัตน์-โตนเลสาบ-เดินเที่ยวตลาดซาจ๊ะ-ประสาทบันทายศรี เมืองนครธม ตาพรหม นครวัด

เมืองและสถานที่ท่องเที่ยว: จังหวัดเสียมเรียบ นครวัด ศาลพระองค์เจ๊ะพระองค์จอม วัดใหม่ ทุ่งสังหาร วัดเพรียพรหมรัตน์ โตนเลสาบ ช้อปปิ้งที่ตลาดซาจ๊ะ ปราสาทบันทายสรี นครธม ปราสาทตาพรหม ปราสาทบายน มหาปราสาทนครวัด

ทัวร์กัมพูชา: แพคเกจทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม ประสาทบันทายศรี ตาพรหม องค์เจ้าเจ๊กและเจ้าจอม วัดใหม่(ทุ่งสังหาร) โตนเลสาบ

ทัวร์ไอดี: 13536
หมวดหมู่ : ทัวร์กัมพูชา  มาตราฐาน: Tour Code: TTN-WE01

กำหนดออกเดินทาง ทัวร์กัมพูชา: แพคเกจทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม ประสาทบันทายศรี ตาพรหม องค์เจ้าเจ๊กและเจ้าจอม วัดใหม่(ทุ่งสังหาร) โตนเลสาบ

ออกเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด ที่นั่งเหลือ ราคานอนคู่ สั่งจอง

ขออภัย โปรแกรมทัวร์ ยังไม่พบกำหนดการเดินทาง หรือ อยู่ในระหว่างกำหนดการเดินทาง
กรุณาติดต่อสอบถาม ฝ่ายรับจองทัวร์ 02-374-8866


สักการะองค์เจ้าเจ๊ก เจ้าจอม วัดใหม่ ทุ่งสังหาร วัดเพรียพรหมรัตน์ ชม โตนเลสาบ นครวัด นครธม ปราสาทบันทายสรี ปราสาทตาพรหม ปราสาทบายน มหาปราสาทนครวัดจังหวัดเสียมเรียบ นครวัด ศาลพระองค์เจ๊ะพระองค์จอม วัดใหม่ ทุ่งสังหาร วัดเพรียพรหมรัตน์ โตนเลสาบ ช้อปปิ้งที่ตลาดซาจ๊ะ ปราสาทบันทายสรี นครธม ปราสาทตาพรหม ปราสาทบายน มหาปราสาทนครวัด

วันแรก         กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติเสียมเรียบ –                     
สักการะองค์เจ้าเจ๊ก เจ้าจอม – วัดใหม่ (ทุ่งสังหาร) – วัดเพรียพรหมรัตน์ – โตนเลสาบ – ตลาดซาจ๊ะ


06.00 น.    สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ สายการบิน ไทยสมายล์ (WE)  โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสำหรับทุกท่านและนำท่านโหลดสัมภาระ 
07.45 น.    ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติเสียมเรียบ โดยสายการบิน THAI SMILE เที่ยวบินที่ WE588 (รับประทานอาหารเช้าบนเครื่อง) (1)
08.50 น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเสียมเรียบ หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองนำท่านรับสัมภาระเรียบร้อยจากนั้น นำท่านเดินทางสู่จังหวัดเสียมเรียบ ซึ่งเป็นที่ตั้งของนครวัดและกลุ่มปราสาทหินหลายแห่ง อาทิ หมู่ปราสาทหินจากอาณาจักรขอม ได้แก่ ปราสาทนครวัด, กลุ่มปราสาทนครธม, ตาพรหม และบายน, บันทายศรี, บากอง, โลเลย, พนมบาเค็ง, พนมกุเลน และบารายตะวันตก

จากนั้นทำท่านสักการะ ศาลพระองค์เจ๊ะพระองค์จอม หรือในภาษาเขมรเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า (เปรี๊ยะอองเจ๊ะขเปรี๊ยะอองจอม) สถานที่แห่งนี้เปรียบเสมือนศาลคู่บ้านคู่เมือง ที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเมืองเสียมเรียบ ทั้งชาวบ้านที่นี้ และนักท่องเที่ยวที่มาเยือน ต่างก็นิยมมากราบไหว้สักการะและขอพร จากประวัติได้เล่าขานกันว่า องค์เจ๊กกับองค์จอม เป็นพี่น้องกัน และมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างมาก วันหนึ่งหลังจากกลับจากที่ทำบุญกลับบ้านไปก็นอนหลับไม่ตื่นขึ้นมากอีก ซึ่งทางบิดาและมารดานั้นได้เสียใจเป็นอย่างมาก และอาลัยกับลูกสาวทั้งสองคนเป็นอย่างมาก จึงได้ให้สร้างพระพุทธรูปขึ้นมาสององค์ องค์ใหญ่นามว่าองค์เจ๊ก องค์เล็กเป็นน้องนามว่าองค์จอม จากนั้นก็ได้เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองในเวลาต่อมา
    
จากนั้นนำท่านชม วัดใหม่ (ทุ่งสังหาร) วัดแห่งนี้เคยเป็นพื้นที่สำหรับทิ้งศพจากผู้ที่เสียชีวิตจากสงครามเขมรแดง ต่อมาได้มีการสร้างวัดขึ้นคร่อมทับพื้นดินเดิม และนำเอาโครงกระดูกหัวกระโหลกศรีษะของผู้ที่เสียชีวิตมารวบรวมและจัดแสดงในตู้กระจกภายในบริเวณของวัดแห่งนี้ ทั้งนี้เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานถึงความโหดร้ายของสงครามเขมรแดงในอดีต
    
จากนั้นนำท่านชม วัดเพรียพรหมรัตน์ เป็นวัดที่สร้างขึ้นใหม่ของประเทศกัมพูชา ภายในพระวิหารของวัดมีพระนอนศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างขึ้นด้วยกาบเรือของพระชื่อดังที่ชื่อว่า Preah Ang Chong Hoy ที่เป็นที่เคารพสักการะของชาวพนมเปญ และกัมพูชา มาตั้งแต่ในสมัย พ.ศ.1900 ภายในโบสถ์มีพระประธานตั้งประดิษฐานอยู่ ซึ่งถูกสร้างอย่างเรียบง่าย แต่หากเดินออกไปด้านหลังพระประธานนั้น นักท่องเที่ยวจะได้เห็นพระนอนที่ซ่อนตัวอยู่ด้านหลังอย่างน่าเลื่อมใส ภายนอกอาคารของวัดมีศาลารายที่ประดับตกแต่งด้วยภาพพุทธประวัติซึ่งเป็นศิลปะแบบใหม่ที่ศิลปินแนวใหม่ของประเทศกัมพูชาสร้างสรรค์ขึ้น และมีเอกลักษณ์จากฝาผนังที่ทำให้ดูมีมิติจากการเล่นลวดลายของภาพนูนต่ำ

เที่ยง        บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารพื้นเมืองเมนูบุฟเฟต์อินเตอร์เนชั่นแนล (2)
    
จากนั้นนำท่านชม โตนเลสาบ เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ ให้ท่านได้ล่องเรือชมทัศนีย์ภาพของการใช้วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวประมงพื้นเมืองเขมรที่ได้อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้
  
จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งที่ตลาดซาจ๊ะ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า ผ้าทอ ของฝากพวงกุญแจ และอื่นๆ เครื่องเงิน และอัญมณี นอกจากการซื้อของฝากแล้ว ให้ท่านได้ลองชิมปาเตที่มีขายอยู่ทั่วไปในเมืองเสียมเรียบ

ค่ำ        อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย แนะนำให้ท่านรับประทานที่ตลาดกลางคืน PUP STREET
ที่พัก        โรงแรม Holy Angkor Hotel หรือเทียบเท่า    


วันที่สอง      บันทายสรี – นครธม –   ตาพรหม – นครวัด                                               

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
หลังรับประทานอาหารนำท่านเดินทางสู่ ปราสาทบันทายสรี สร้างขึ้นในช่วงตอนปลายของสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมินทร์ สร้างด้วยหินทรายสีชมพูและแกะสลักภาพนูนสูงได้อย่างสวยงามมาก 

จากนั้นนำท่านเดินทางชม ปราสาทบันทายสำเหร่ สร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 องค์ปราสาทคล้ายกับปราสาทหินพิมาย 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ปราสาทตาพรหม ซึ่งสร้างในปี พ.ศ.1729 โดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศถวายแด่พระราชมารดาเป็นวัดในพระพุทธศาสนา และเป็นปราสาทที่สวยงามดูมีมนต์ขลังมาก 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองพระนครธม นำท่านชม ปราสาทบายน สัมผัสกับ “รอยยื้มบายน” ซึ่งเป็นศูนย์กลางของนครธมเป็นปราสาทที่มีความสวยงามมากที่สุด ในยุคสมัยเขมรยุคเสื่อม ในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ยอดปราสาทขนาดยักษ์ทุกหลังจะแกะเป็นเทวพักตร์ 4 หน้า หันออกไปทอดพระเนตรความสุขความทุกข์ของประชาราษฎร์ 
    
เดินทางสู่ ปราสาทตาพรหม ที่สร้างโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศให้แก่พระมารดา ชมต้นสะปงขนาดใหญ่ที่แผ่รากเกาะกุมระเบียงคตตลอดแนวทางเดิน จนดูลึกลับสายตาเหมือนอยู่ในเขาวงกต

เที่ยง        อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย แนะนำให้ท่านรับประทานที้ร้าน ANGKOR CAFÉ , NARRY KHMER REACH ANGKOR

จากนั้นพาท่านชม มหาปราสาทนครวัด นับว่าเป็น 1 ใน 7 ของสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในรอบ 1 พันปี นำท่านชมภาพแกะสลักหินทรายนูนต่ำที่ระเบียงคตทั้ง 4 ด้าน ซึ่งแกะสลักเป็นเรื่องราวต่างๆ มากมาย เช่น การยกทัพของชาวขอม ภาพการกวนเกษียณสมุทร เป็นต้น

ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารพื้นเมือง (5) 
    
ในส่วนนี้หากใดท่านที่มีความประสงค์ที่สนใจกิจกรรมในการขึ้นบอลลูน เพื่อดูมุมสูงของปราสาทนครวัดพนมบาเค็ง เป็นบอลลูนที่อยู่กับที่จะขับเคลื่อนขึ้นลงมีความสูงจากพื้นประมาณ 200 เมตร จากพื้นดิน ใช้เวลาอยู่บนบอลลูนประมาณ 10 – 15 นาที จากนั้นก็นำท่านลอยลงสู่พื้นดิน สถานนี้บอลลูนจะตั้งอยู่บริเวณถนนตรงทางเข้าปราสาทนครวัดไปทางทิศตะวันตกประมาณ 800 เมตร แนะนำให้ท่านชมในช่วงเวลาตอนเย็น เพราะท่านจะได้เห็นพระอาทิตย์ตกทางด้านทิศตะวันตก (การขึ้นบอลลูนจะเป็นไปตามของสภาพอากาศ หากสภาพอากาศย่ำแย่ก็จะปิดให้บริการ) 
**สำหรับท่านที่ต้องการใช้บริการจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ท่านละ 1000 บาท** 
หลังจากนั้นถึงเวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติเสียมเรียบ
จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเสียมเรียบ     

21.25 น.    เดินทางสู่ท่าอากาศนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน THAI SMILE เที่ยวบินที่ WE591    
22.30 น.        เดินทางถึง ท่าอากาศนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

+++++++++++++++++++++++++++++++++

ทัวร์อื่นที่น่าสนใจ