เข้าสู่ระบบ ×
ล็อกอิน ลงทะเบียน
เมนู ×
หน้าหลักโปรแกรมทัวร์ขอจัดทัวร์หมู่คณะโปรโมชั่น คู่มือท่องเที่ยว ฝากขายทัวร์(บริษัททัวร์)

ืทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี เจนีวา อานซี ชาโมนิกซ์ อีวัวร์ โลซานน์ มองเทรอซ์ ปราสาทชิลลอง ตูริน มิลาน ดูโอโม ฟลอเรนซ์ โคลอสเซียม น้ำพุเทรวี่ วิหารแพนธีออน บันไดสเปน

Upated: 2/7/2020 10:17:54 AM
เปิดดู: 1365  Rating:ยุโรปตะวันตก สวิสฯ-ฝรั่งเศส-อิตาลี (ชมเขามองบลังค์)   7 วัน  EY Link has been Rated 4.5 stars คะแนนเฉลี่ย : 4.5/5  (โหวตแล้ว 2 ท่าน)
 กรุณาช่วยโหวตรายการทัวร์นี้

จุดเด่นของทัวร์ : เจนีวำ – อำนซี – ชำโมนิกซ์ – อีวัวร์ – โลซำนน์ – มองเทรอซ์ – ปรำสำทชิลลอง มิลำน – ดูโอโม – ฟลอเรนซ์ – มหำวิหำรซำนตำมำเรียเดลฟิออเร – ปิซ่ำ – โรม นครรัฐวำติกัน – มหำวิหำรเซ็นต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม – นำพุเทรวี่ – บันไดสเปน เข้ำชมพิธิภัณฑ์เฟอร์รำรี่

เมืองและสถานที่ท่องเที่ยว: ปารีส แรงส์ กอลมาร์ อินเทอร์ลาเก้น มิลาน เวนิส ปิซ่า โรม หอคอยไอเฟิล มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน จัตุรัสเซนต์มาร์ค มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ St.Peter’s Basilica สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม ย่านบันไดสเปน Spanish Step

ทัวร์ฝรั่งเศส: ืทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี เจนีวา อานซี ชาโมนิกซ์ อีวัวร์ โลซานน์ มองเทรอซ์ ปราสาทชิลลอง ตูริน มิลาน ดูโอโม ฟลอเรนซ์ โคลอสเซียม น้ำพุเทรวี่ วิหารแพนธีออน บันไดสเปน

ทัวร์ไอดี: 13430
หมวดหมู่ : ทัวร์ฝรั่งเศส  มาตราฐาน: Tour Code: WC-EY0107F

กำหนดออกเดินทาง ทัวร์ฝรั่งเศส: ืทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี เจนีวา อานซี ชาโมนิกซ์ อีวัวร์ โลซานน์ มองเทรอซ์ ปราสาทชิลลอง ตูริน มิลาน ดูโอโม ฟลอเรนซ์ โคลอสเซียม น้ำพุเทรวี่ วิหารแพนธีออน บันไดสเปน

ออกเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด ที่นั่งเหลือ ราคานอนคู่ สั่งจอง
10 ต.ค. 63-16 ต.ค. 63 31 ที่นั่ง มีที่ว่าง 42,900
ผู้ใหญ่นอนเดี่ยว นอนเตียง 3 เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
54,900 42,900 42,900 42,900

ืทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี เจนีวา อานซี ชาโมนิกซ์ อีวัวร์ โลซานน์ มองเทรอซ์ ปราสาทชิลลอง ตูริน มิลาน ดูโอโม ฟลอเรนซ์ โคลอสเซียม น้ำพุเทรวี่ วิหารแพนธีออน บันไดสเปนปารีส แรงส์ กอลมาร์ อินเทอร์ลาเก้น มิลาน เวนิส ปิซ่า โรม หอคอยไอเฟิล มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน จัตุรัสเซนต์มาร์ค มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ St.Peter’s Basilica สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม ย่านบันไดสเปน Spanish Step

  

ทัวร์อื่นที่น่าสนใจ

ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ (จุงเฟรา) ฝรั่งเศส TGV  9วัน6คืน TG

ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ (จุงเฟรา) ฝรั่งเศส TGV 9วัน6คืน TG

รหัสทัวร์: 9925
ราคาท่านละ 69,900 บาท
Rating:ยุโรปตะวันตก-อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-จุงเฟรา-ฝรั่งเศส-tgv-9วัน6คืน-tg Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 1660
ยุโรปตะวันตก อิตาลี-สวิสเซอร์เเลนด์(จูงเฟรา)-ฝรั่งเศส  8วัน QR

ยุโรปตะวันตก อิตาลี-สวิสเซอร์เเลนด์(จูงเฟรา)-ฝรั่งเศส 8วัน QR

รหัสทัวร์: 13533
ราคาท่านละ 59,900 บาท
Rating:ยุโรปตะวันตก-อิตาลี-สวิสเซอร์เเลนด์-จูงเฟรา-ฝรั่งเศส-8วัน-qr Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 912
ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส  10วัน TG

ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10วัน TG

รหัสทัวร์: 10046
ราคาท่านละ 102,000 บาท
Rating:ยุโรปตะวันตก-อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส-10วัน-tg Link has been Rated 4.0 stars Vote: 4.0/5 Views: 1219