ทัวร์ญี่ปุ่น56 โปรแกรม

Upated: 10/12/2017 10:19:43 AM : 33954 ท่าน ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น โปรแกรม เที่ยว ญี่ปุ่น ที่คนไทยนิยมมากสุดๆ หลังจากยกเว้นวีซ่าให้คนไทย ทัวร์ ญี่ปุ่น ราคาถูก มีให้เลือกมากมาย ข้อมูลท่องเที่ยว ประเทศญี่ปุ่น หาได้สะดวกสบายในเว็บไซต์ของเรา บริการ เที่ยวญี่ปุ่นครบวงจร ตลอดปีมีทุกมุมเมือง ทุกฤดูกาล

ข้อมูลทั่วไปญี่ปุ่น

ธงชาติ ญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่น (ญี่ปุ่น: 日本国 Nihon-koku/Nippon-koku นิฮงโกะกุ/นิปปงโกะกุ ?)  เป็นประเทศหมู่เกาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก ทางตะวันตกติดกับคาบสมุทรเกาหลี และสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีทะเลญี่ปุ่นกั้น ส่วนทางทิศเหนือ ติดกับประเทศรัสเซีย มีทะเลโอค็อตสก์ เป็นเส้นแบ่งแดน ตัวอักษรคันจิของชื่อญี่ปุ่นแปลว่าถิ่นกำเนิดของดวงอาทิตย์ จึงทำให้บางครั้งถูกเรียกว่าดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย
ญี่ปุ่นมีเนื้อที่กว่า 377,930 ตารางกิโลเมตร นับเป็นอันดับที่ 61 ของโลก หมู่เกาะญี่ปุ่นประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่กว่า 3,000 เกาะ เกาะที่ใหญ่ที่สุดก็คือเกาะฮอนชู ฮอกไกโด คิวชู และ ชิโกกุ ตามลำดับ เกาะของญี่ปุ่นส่วนมากจะเป็นหมู่เกาะภูเขา ซึ่งในนั้นมีจำนวนหนึ่งเป็นภูเขาไฟ เช่นภูเขาไฟฟูจิ ภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศ เป็นต้น ประชากรของญี่ปุ่นนั้นมีมากเป็นอันดับที่ 10 ของโลก คือประมาณ 128 ล้านคน  เมืองหลวงของญี่ปุ่นคือกรุงโตเกียว ซึ่งถ้ารวมบริเวณปริมณฑลเข้าไปด้วยแล้วจะกลายเป็นเขตเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่มีประชากรอยู่อาศัยมากกว่า 30 ล้านคน
สันนิษฐานว่ามนุษย์มาอาศัยในญี่ปุ่นครั้งแรกตั้งแต่ยุคหินเก่า การกล่าวถึงญี่ปุ่นครั้งแรกปรากฏขึ้นในบันทึกของราชสำนักจีนตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 1 ญี่ปุ่นได้รับอิทธิพลจากจีนในหลายด้าน เช่นภาษา การปกครองและวัฒนธรรม แต่ในขณะเดียวกันก็มีการปรับเปลี่ยนให้เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง จึงทำให้ญี่ปุ่นมีวัฒนธรรมที่โดดเด่นมาจนปัจจุบัน อีกหลายศตวรรษต่อมา ญี่ปุ่นก็รับเอาเทคโนโลยีตะวันตกและนำมาพัฒนาประเทศจนกลายเป็นประเทศที่ก้าวหน้าและมีอิทธิพลมากที่สุดในเอเชียตะวันออก หลังจากแพ้สงครามโลกครั้งที่สอง ญี่ปุ่นก็มีการเปลี่ยนแปลงทางการปกครองโดยการใช้รัฐธรรมนูญใหม่ใน พ.ศ. 2490
ญี่ปุ่นเป็นประเทศผู้นำทางเศรษฐกิจ โดยมีจีดีพีสูงเป็นอันดับสองของโลก ญี่ปุ่นเป็นสมาชิกของสหประชาชาติ จี 8 โออีซีดี และเอเปค และมีความตื่นตัวที่จะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของต่างประเทศ ญี่ปุ่นมีมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดี และยังเป็นผู้นำทางเทคโนโลยี เครื่องจักร และหุ่นยนต์

ขั้นตอนการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออกไปยัง ญี่ปุ่น

ขั้นตอนเข้าเมืองประเทศญี่ปุ่น

หลังจากได้ทำการโหลดกระเป๋าขึ้นเครื่องบินแล้ว และได้รับ boarding pass และ passport คืนจากเจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป ให้รอฟังคำชี้แจง และเข้าแถวช่องหนังสือเดินทางไทย
แสดงหนังสือเดินทาง พร้อม Thai Immigration Bureau (เอกสารตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย บัตรขาเข้า/บัตรขาออก) ให้เจ้าหน้าที่
ผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ ขั้นตอนสุดท้ายก่อนถึงประตู (Gate)
เมื่อผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออกเรียบร้อย ท่านสามารถเดินเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีได้ตามอัธยาศัย โดยต้องตรวจสอบเวลาจากตั๋วเครื่องบินหรือจากจอของสนามบินเพื่อให้ทันขึ้นเครื่อง
 พยายามให้ไปถึง Gate ก่อนเวลานัดสัก 10-15 นาที เนื่องจากบาง Gate จะใช้เวลาเดินค่อนข้างนาน และปกติ gate จะปิดก่อนเครื่องออกประมาณ 30 นาที

ระเบียบศุลกากรญี่ปุ่น

ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น ศุลกากรห้ามนำเข้าผลไม้ และอาหารสดทุกชนิด อนุญาตให้นำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่เกิน 1 ขวด บุหรี่ไม่เกิน 1 ห่อ น้ำหอม 2 ออนซ์ และของขวัญมีราคา ไม่เกิน 100,000 เยนมิฉะนั้นจะต้องเสียภาษีตามระเบียบ

หมายเหตุ***ของใช้หากซื้อใน  Duty free  สามารถนำขึ้นเครื่องได้***

 1. อาหารเด็กและยาต่าง ๆ  ที่เป็นของเหลว  จะต้องสำแดงให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย  ตรวจสอบก่อนนำขึ้นเครื่อง
 2. โทรศัพท์มือถือสามารถนำขึ้นเครื่องได้ปกติ  แต่ท่านจะต้องปิดมือถือก่อนขึ้นเครื่อง

กรมการตรวจคนเข้าเมืองประเทศญี่ปุ่น

ตามขั้นตอนดังนี้

 1. เมื่อเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น เจ้าหน้าที่จะอ่านบันทึกลายนิ้วมือด้วยอุปกรณ์พิเศษ 
 2. พร้อมถ่ายรูปหน้าตรง
 3. จากนั้นเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะทำการพิจารณา และซักถามข้อมูล

** ในกรณีชาวต่างชาติซึ่งไม่อยู่ตามเงื่อนไขที่ได้รับการยกเว้นการตรวจสอบดังกล่าวข้างต้น และหากปฏิเสธการอ่านลายนิ้วมือพร้อมการถ่ายรูปแล้ว เจ้าหน้าที่จะไม่อนุญาตให้ผู้นั้นเข้าประเทศญี่ปุ่นและผลักดันให้กลับประเทศ **

ยกเว้นสำหรับชาวต่างชาติที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างล่างนี้ 

 1.  บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้พำนักถาวรเป็นกรณีพิเศษ
 2. บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี
 3. บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่โดยได้รับการรับรองสถานภาพการพำนักในฐานะนักการทูตและข้าราชการ
 4. บุคคลที่ได้รับการเชิญจากหน่วยงานราชการในประเทศญี่ปุ่น
 5. บุคคลที่ได้รับการพิจารณาว่ามีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับบุคคลในข้อ(3)และ(4) ตามกฎระเบียบ กระทรวงยุติธรรมญี่ปุ่น

ภูมิศาสตร์ ประเทศญี่ปุ่น

แผนที่ ประเทศญี่ปุ่น

ประเทศญี่ปุ่นมีลักษณะเป็นหมู่เกาะซึ่งมีจำนวนมากกว่า 3,000 เกาะวางตัวอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันออกของทวีปเอเชีย เกาะที่สำคัญเรียงจากเหนือไปใต้ได้แก่ฮกไกโด ฮนชู ชิโกกุ และคีวชู นอกจากนี้ยังมีหมู่เกาะริวกิวทางตอนใต้ของเกาะคีวชู ซึ่งเกาะทั้งหมดนี้เรียกรวมกันว่าหมู่เกาะญี่ปุ่น ญี่ปุ่นถูกล้อมรอบด้วยทะเลทุกด้าน ได้แก่ทะเลโอค็อตสค์ทางเหนือ ทะเลญี่ปุ่นทางตะวันตก ทะเลจีนตะวันออกทางตะวันตกเฉียงใต้ ทะเลฟิลิปปินส์ทางใต้ และมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันออก พื้นที่ประมาณร้อยละ 70 เป็นภูเขา ซึ่งไม่สามารถใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือทำการเพาะปลูกได้ เพราะมีลักษณะสูงชันและมีโอกาสที่จะเกิดดินถล่มจากแผ่นดินไหวหรือฝนที่ตกหนัก ประชากรญี่ปุ่นส่วนใหญ่จึงต้องอาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งอย่างหนาแน่น และทำให้เมืองสำคัญในญี่ปุ่นมีประชากรหนาแน่นมาก ใน พ.ศ. 2548 ญี่ปุ่นมีป่าไม้ร้อยละ 66.4 พื้นที่ทางการเกษตรร้อยละ 12.6 อาคารร้อยละ 4.9 พื้นน้ำร้อยละ 3.5 ถนนร้อยละ 3.5 และอื่น ๆ ร้อยละ 9
ประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่ในวงแหวนแห่งไฟ บริเวณรอยต่อระหว่างแผ่นเปลือกโลก 3 แผ่น ทำให้เกิดแผ่นดินไหวความรุนแรงต่ำบ่อย ๆ  และยังมีแผ่นดินไหวความรุนแรงสูงที่ทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงหลายครั้งในศตวรรษที่ผ่านมา เช่นเหตุการณ์แผ่นดินไหวในชูเอะสึ พ.ศ. 2547 และ แผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิในโทโฮะกุ พ.ศ. 2554 เป็นต้น นอกจากนี้ การที่ญี่ปุ่นตั้งอยู่ในบริเวณวงแหวนแห่งไฟ ยังทำให้ญี่ปุ่นมีบ่อน้ำพุร้อนจำนวนมากทั่วประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่ถูกพัฒนาให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ภูเขาฟูจิซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่นก็เป็นภูเขาไฟ
หมู่เกาะญี่ปุ่นวางตัวยาวในแนวเหนือใต้ จึงทำให้มีลักษณะภูมิอากาศแตกต่างกันมาก ประเทศญี่ปุ่นสามารถแบ่งเขตภูมิอากาศออกเป็น 6 เขต คือ

 • ฮกไกโด: พื้นที่ตอนเหนือสุดของประเทศมีสภาพอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี แม้จะมีหยาดน้ำฟ้าไม่มาก แต่ในฤดูหนาวก็มีหิมะปกคลุมทั่วทั้งเกาะ
 • ทะเลญี่ปุ่น: ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลทางตะวันตกของเกาะฮนชู ลมตะวันตกเฉียงเหนือที่พัดผ่านในช่วงฤดูหนาวทำให้มีหิมะตกมาก ในช่วงฤดูร้อนอากาศมักจะเย็นกว่าฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก แม้ว่าบางครั้งจะเกิดปรากฏการณ์เฟห์นที่ทำให้อากาศร้อนมากผิดปกติ
 • ที่สูงตอนกลาง: อุณหภูมิระหว่างฤดูร้อนและฤดูหนาวและระหว่างกลางวันและกลางคืนมีความแตกต่างมาก
 • ทะเลเซะโตะ: ภูเขาบริเวณชูโงะกุและชิโกะกุช่วยป้องกันบริเวณทะเลเซะโตะจากลมฤดูต่าง ๆ ทำให้บริเวณนี้มีอากาศอบอุ่นและมีฝนตกน้อยตลอดทั้งปี
 • ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก: ตั้งอยู่ชายฝั่งมหาสมุทรทางตะวันออกของประเทศ ในฤดูหนาวมีอากาศที่หนาวเย็นแต่ไม่ค่อยมีหิมะตก ในฤดูร้อนมีอากาศร้อนและชื้นเพราะลมตะวันออกเฉียงใต้
 • หมู่เกาะตะวันตกเฉียงใต้: หมู่เกาะริวกิวมีอุณหภูมิกึ่งเขตร้อน คืออากาศอุ่นในฤดูหนาวและร้อนในฤดูร้อน มีฝนตกมากและมีไต้ฝุ่นผ่านมาในช่วงเปลี่ยนฤดู

ฤดูฝนหลักเริ่มต้นขึ้นในต้นเดือนพฤษภาคมที่โอะกินะวะ และจึงค่อย ๆ ไต่ขึ้นไปจนถึงฮกไกโดในปลายเดือนกรกฎาคม บนเกาะฮนชูฤดูฝนจะเริ่มในกลางเดือนของเดือนมิถุนายน มีระยะเวลาประมาณเดือนครึ่ง และในช่วงปลายฤดูร้อนจนถึงต้นฤดูใบไม้ร่วงมักมีไต้ฝุ่นพัดผ่าน โดยเฉลี่ยจะมีไต้ฝุ่นพัดเข้าใกล้ญี่ปุ่นปีละ 11 ลูก

สภาพอากาศในประเทศญี่ปุ่น

มี 4 ฤดูหลัก ที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน คือ

 1. ฤดูใบไม้ผลิ : (มีนาคม-พฤษภาคม) อากาศอบอุ่น อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 13-25 องศาเซลเซียส
 2. ฤดูร้อน : (มิถุนายน-สิงหาคม) อากาศร้อนชื้นโดยมีช่วงฤดูฝนสั้น ๆ ประมาณ 1 เดือน ในช่วงต้นฤดู อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 30-35 องศาเซลเซียส
 3. ฤดูใบไม้ร่วง : (กันยายน-พฤศจิกายน) อากาศอบอุ่น โดยมีพายุไต้ฝุ่นมากในช่วงเดือนกันยายน อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 22-27 องศาเซลเซียส
 4. ฤดูหนาว : (ธันวาคม-กุมภาพันธ์) อากาศหนาว มีหิมะตกมากทางภาคเหนือของประเทศและฝั่งทะเลญี่ปุ่น ส่วนทางใต้และฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก อากาศจะอบอุ่นกว่า อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 05-07 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิรอบปีของ ญี่ปุ่น

อุณหภูมิในญี่ปุ่น

ฝนตกรอบปีของ ญี่ปุ่น

ฝนตกรอบปีของญี่ปุ่น

สกุลเงิน ญี่ปุ่น ใช้ สกุลเงิน เยน (Yen)

สกุลเงินเยน ญี่ปุ่น

 เวลาในญีปุ่น

ประเทศญี่ปุ่นเวลาเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง

ภาษา

ประชากรญี่ปุ่นส่วนใหญ่ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาหลัก ส่วนภาษาอังกฤษตามสถานที่สำคัญ เช่น โรงแรม, สนามบิน, สถานที่ท่องเที่ยว หรือ ตาม เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลท่องเที่ยวสามารถพูดภาษาอังกฤษได้

การแต่งกาย 

เสื้อแขนยาว รองเท้าสวมใส่สบาย, ถุงเท้า. ครีมทาผิว ลิปมัน, หมวก, ร่ม (อุปกรณ์กันหนาว)

กระเป๋าเดินทาง 

กระเป๋าใบใหญ่ (ควรมีล้อลาก/เข็นได้) ที่จะบรรทุกใส่ใต้ท้องเครื่องบิน น้ำหนักไม่เกินท่านละ 20 กิโลกรัม (หากน้ำหนักเกิน ทางสายการบินอาจจะเรียกเก็บค่าระวางเพิ่มได้) ควรใส่กุญแจอย่างหนาแน่น

ยารักษาโรค 

ท่านที่มีโรคประจำตัว กรุณาน้ำยาติดตัวไปด้วย และกรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์ทราบด้วย

 
ช่วงเวลาเปิด-ปิดร้าน

ร้านค้าโดยทั่วไปเปิดบริการทุกวัน  ตั้งแต่เวลา 10:00 – 21:00 นาฬิกา 
ห้างสรรพสินค้าจะปิดทำการในวันธรรมดา 1 วันต่อสัปดาห์  วันหยุดของห้างจะไม่ตรงกันทุกห้าง โปรดสังเกตว่าห้างสรรพสินค้ามักจะปิดเร็วกว่าร้านค้าอื่นๆ ประมาณ 1 ชั่วโมง  (ราวๆ 19:00 นาฬิกา) 

สินค้าที่น่าซื้อ : เครื่องใช่ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์, กล้องถ่ายรูป,แว่นตา, นาฬิกา, เครื่องสำอาง, ชาเขียว, ชุดยูคาตะ เป็นต้น 

เครดิตการ์ด        สามารถใช้ได้ตามโรงแรม และห้างสรรพสินค้าในเมืองสำคัญ

น้ำประปา         น้ำประปาที่ประเทศญี่ปุ่นสะอาด สามารถดื่มได้ทุกแห่ง
กระแสไฟฟ้า     ญี่ปุ่นใช้กระแสไฟฟ้า 110 โวลต์ (ปลั๊กเสียบเป็น หัวแบน 2 ขา) 
ตัวอย่างปลั๊กไฟในประเทศญี่ปุ่น 
 ปลั๊กไฟ ใช้ในญี่ปุ่น
โทรศัพท์ หากต้องการนำโทรศัพท์ไปใช้ที่ประเทศญี่ปุ่น ตัวเครื่องโทรศัพท์จะต้องรองรับระบบ 3G ได้เท่านั้น และต้องเปิดบริการโรมมิ่ง (Roaming) ที่เครือข่ายที่ท่านสังกัด
ก่อนเดินทางและรหัสประเทศญี่ปุ่นคือ +81/รหัสประเทศไทยคือ +66

โทรจากประเทศไทย ไปญี่ปุ่น 

โทรจากเครื่องโทรศัพท์ของ True กด 009-81-รหัสเมือง-เบอร์โทรศัพท์
โทรจากเครื่องขององค์การโทรศัพท์ กด 001-809-81-รหัสเมือง-เบอร์โทรศัพท์
โทรจากมือถือทุกระบบ กด 009-81-รหัสเมือง-เบอร์โทรศัพท์ 
   (อัตราค่าบริการนาทีละ 7 บาท)

โทรกลับประเทศไทยโดยบัตรโทรศัพท์

มีขายทั่วไปตามเคาน์เตอร์โรงแรม, ซุปเปอร์มาร์เก็ต และสถานที่ท่องเที่ยว  ราคาเริ่ม 1,000 เยน 
กรุงเทพฯ  : 001-010-662-หมายเลขโทรศัพท์เจ็ดหลัก
ต่างจังหวัด : 001-010-66 ตามด้วยรหัสเมืองโดยตัดศูนย์ออก-หมายเลขโทรศัพท์หกหลัก
โทรภายในญี่ปุ่น : รหัสเมือง / มือถือ - หมายเลขโทรศัพท์
 

การให้ทิป ในประเทศญี่ปุ่น

การให้ทิปถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ ซึ่งผู้ให้บริการมุ่งหวังที่จะได้รับค่าทิปเป็นการตอบแทน สำหรับหัวหน้าทัวร์ ถ้าหากเขาเหล่านั้นน่ารัก และบริการดีเป็นพิเศษท่านอาจจะให้ทิปเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน

**โปรดเก็บรักษาพาสปอร์ตให้ดีที่สุด หากไปไหนทุกครั้งไม่ควรไปเพียงลำพังและควรนำนามบัตรโรงแรมติดตัว** 

การท่องเที่ยวเป็นกำไรชีวิต

หากท่านทำใจให้สนุกสนาน และปฏิบัติตามข้อแนะนำพิเศษนี้ ท่านจะเที่ยวอย่างสบายใจ สบายกาย และมีความสุข วัฒนธรรมบางอย่างอาจดูแปลกตาหรือตลก โปรดคิดเสียว่า  เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม บริการในร้านอาหาร และสถานที่ต่างๆ อาจไม่สุภาพอ่อนน้อมหรือบริการทุกอย่างเหมือนเมืองไทย อาหารบางอย่างท่านอาจไม่ชอบ หรือ รสชาติไม่อร่อย โปรดคิดเสียว่าท่านลองมาชิมและลิ้มลองอาหารที่แปลกและใหม่ และเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่าง
 

ภาษาญี่ปุ่นที่จำเป็น

おはようごさいます - ( o - ha - you - go - zai - masu อ่านว่า โอะ ฮา โยะ โก ไซ อิ มัส )  =  สวัสดีตอนเช้า
こんにちは - ( kon - ni - chi - wa อ่านว่า คอน นิ จิ วะ )  =  สวัสดีตอนบ่ายๆ
こんばんは - ( kom - ban - wa อ่านว่า  คอม บัง วะ )  =  สวัสดีตอนเย็น
さようなら - ( sa - you - na - ra อ่านว่า ซา โย นา ระ )  =  ลาก่อน
ありがとう ございます (a –ri-ga-tou-go-za-i-masu  อ่านว่า อะ ริ ง ะ โตะ โก ไซ อิ มัส)  = ขอบคุณมากครับ / ค่ะ
すみません (su-mi-ma-sen อ่านว่า ซุ มิ มะ เซน)  = ขอโทษครับ / ค่ะ
 

กรองค้นหาโดยราคา
กรองค้นหาโดยสายการบิน
 • Selecct All
 • (3)
 • (7)
 • (5)
 • (6)
 • (29)
 • (6)
รูปแบบการแสดง
NRT01 TOKYO รวบตึง
ทัวร์ไอดี: 13831

NRT01 TOKYO รวบตึง

สนุกสุดมันส์กับลานสกีฟูจิเท็น ฃมความงามหมู่บ้านโอชิโนะฮักไก ช้อปปิ้งชินจูกุ โอไดบะ ภูเขาไฟฟูจิ วัดอาซากุซะ
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน
NRT01 XJ TOKYO รวบตึง! 4D3N FEB-MAR

ราคาเริ่มต้น ฿ 17,999

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
23 ก.พ. 62 - 26 ก.พ. 62 30 (sold out) 21,999.00
7 มี.ค. 62 - 10 มี.ค. 62 30 มีที่ว่าง 21,999.00
14 มี.ค. 62 - 17 มี.ค. 62 30 เกือบเต็ม 21,999.00
17 มี.ค. 62 - 20 มี.ค. 62 30 เกือบเต็ม 21,999.00
NRT02 TOKYO ซากุระ ชนะน๊อค
ทัวร์ไอดี: 13832

NRT02 TOKYO ซากุระ ชนะน๊อค

ตระการตาซากุระนับพันต้น ณ สวนอุเอโนะ ไหว้พระ ขอพร ร่ำรวยโชคลาภ วัดอาซากุสะ
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน
NRT02 XJ TOKYO ซากุระชนะน๊อค! 4D3N MAR-APR

ราคาเริ่มต้น ฿ 19,999

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
22 มี.ค. 62 - 25 มี.ค. 62 34 เกือบเต็ม 22,999.00
24 มี.ค. 62 - 27 มี.ค. 62 34 มีที่ว่าง 22,999.00
25 มี.ค. 62 - 28 มี.ค. 62 34 มีที่ว่าง 23,999.00
26 มี.ค. 62 - 29 มี.ค. 62 34 มีที่ว่าง 23,999.00
27 มี.ค. 62 - 30 มี.ค. 62 34 เกือบเต็ม 23,999.00
28 มี.ค. 62 - 31 มี.ค. 62 34 มีที่ว่าง 23,999.00
29 มี.ค. 62 - 1 เม.ย. 62 34 มีที่ว่าง 23,999.00
30 มี.ค. 62 - 2 เม.ย. 62 34 มีที่ว่าง 23,999.00
31 มี.ค. 62 - 3 เม.ย. 62 34 เกือบเต็ม 23,999.00
1 เม.ย. 62 - 4 เม.ย. 62 34 มีที่ว่าง 23,999.00
2 เม.ย. 62 - 5 เม.ย. 62 34 มีที่ว่าง 23,999.00
7 เม.ย. 62 - 10 เม.ย. 62 34 มีที่ว่าง 24,999.00
9 เม.ย. 62 - 12 เม.ย. 62 34 มีที่ว่าง 23,999.00
NRT15 TOKYO PINKMOSS ลา ลา ลอย
ทัวร์ไอดี: 13835

NRT15 TOKYO PINKMOSS ลา ลา ลอย

ชมทุ่งพิงค์มอส ที่งาน FUJI SHIBAZAKURA FESTIVAL เดินเล่นหมู่บ้านอิยาชิโนะซาโตะ ภูเขาไฟฟูจิชั้น5 วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งอิออน
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน
NRT15 XJ TOKYO PINKMOSS ลาลาลอย! 4D3N APR MAY

ราคาเริ่มต้น ฿ 19,999

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
16 เม.ย. 62 - 19 เม.ย. 62 34 มีที่ว่าง 23,999.00
17 เม.ย. 62 - 20 เม.ย. 62 34 มีที่ว่าง 23,999.00
18 เม.ย. 62 - 21 เม.ย. 62 34 มีที่ว่าง 23,999.00
19 เม.ย. 62 - 22 เม.ย. 62 34 มีที่ว่าง 23,999.00
20 เม.ย. 62 - 23 เม.ย. 62 34 มีที่ว่าง 23,999.00
21 เม.ย. 62 - 24 เม.ย. 62 34 มีที่ว่าง 23,999.00
22 เม.ย. 62 - 25 เม.ย. 62 34 มีที่ว่าง 23,999.00
23 เม.ย. 62 - 26 เม.ย. 62 34 มีที่ว่าง 23,999.00
10 พ.ค. 62 - 13 พ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 20,999.00
11 พ.ค. 62 - 14 พ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 20,999.00
12 พ.ค. 62 - 15 พ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 20,999.00
13 พ.ค. 62 - 16 พ.ค. 62 34 เกือบเต็ม 19,999.00
14 พ.ค. 62 - 17 พ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 20,999.00
โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า 5วัน3คืน XJ
ทัวร์ไอดี: 13404

โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า 5วัน3คืน XJ

โอซาก้า – เกียวโต – ฟูชิมิ อินาริ - สะพานโทเกทสึเคียว – สวนป่าไผ่อาราชิยาม่า – วัดคินคาคุจิ – นาโกย่า สเตชั่น-ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ -
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน
ZG-ZKIX08XJ

ราคาเริ่มต้น ฿ 21,999

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
7 พ.ค. 62 - 11 พ.ค. 62 35 มีที่ว่าง 23,999.00
8 พ.ค. 62 - 12 พ.ค. 62 35 มีที่ว่าง 23,999.00
15 พ.ค. 62 - 19 พ.ค. 62 35 มีที่ว่าง 23,999.00
16 พ.ค. 62 - 20 พ.ค. 62 35 มีที่ว่าง 23,999.00
22 พ.ค. 62 - 26 พ.ค. 62 35 มีที่ว่าง 23,999.00
5 มิ.ย. 62 - 9 มิ.ย. 62 35 มีที่ว่าง 21,999.00
7 มิ.ย. 62 - 11 มิ.ย. 62 35 มีที่ว่าง 22,999.00
12 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62 35 มีที่ว่าง 23,999.00
14 มิ.ย. 62 - 18 มิ.ย. 62 35 มีที่ว่าง 22,999.00
19 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62 35 มีที่ว่าง 23,999.00
21 มิ.ย. 62 - 25 มิ.ย. 62 35 มีที่ว่าง 23,999.00
26 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62 35 มีที่ว่าง 22,999.00
28 มิ.ย. 62 - 2 ก.ค. 62 35 มีที่ว่าง 23,999.00
3 ก.ค. 62 - 7 ก.ค. 62 35 มีที่ว่าง 23,999.00
12 ก.ค. 62 - 16 ก.ค. 62 35 มีที่ว่าง 25,999.00
13 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62 35 มีที่ว่าง 23,999.00
17 ก.ค. 62 - 21 ก.ค. 62 35 มีที่ว่าง 23,999.00
20 ก.ค. 62 - 24 ก.ค. 62 35 มีที่ว่าง 23,999.00
25 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 35 มีที่ว่าง 25,999.00
26 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62 35 มีที่ว่าง 25,999.00
20 ส.ค. 62 - 24 ส.ค. 62 35 มีที่ว่าง 23,999.00
22 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 35 มีที่ว่าง 23,999.00
4 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 35 มีที่ว่าง 23,999.00
6 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62 35 มีที่ว่าง 23,999.00
11 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 35 มีที่ว่าง 23,999.00
13 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62 35 มีที่ว่าง 23,999.00
18 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 35 มีที่ว่าง 23,999.00
20 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62 35 มีที่ว่าง 23,999.00
ยอดนิยม
ญี่ปุ่น ฟูจิ โตเกียว นาริตะ 5วัน3คืน SL
ทัวร์ไอดี: 9219

ญี่ปุ่น ฟูจิ โตเกียว นาริตะ 5วัน3คืน SL

นาริตะ – วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – ศาลเจ้าคาเมโดะเทนจิน - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ-ทุ่งดอกพิงค์มอส - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้นที่ 5 - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินจูกุ
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน
ZG-ZNRT15

ราคาเริ่มต้น ฿ 21,999

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
8 พ.ค. 62 - 12 พ.ค. 62 35 มีที่ว่าง 23,999.00
9 พ.ค. 62 - 13 พ.ค. 62 35 มีที่ว่าง 23,999.00
15 พ.ค. 62 - 19 พ.ค. 62 35 มีที่ว่าง 23,999.00
20 พ.ค. 62 - 24 พ.ค. 62 35 มีที่ว่าง 23,999.00
21 พ.ค. 62 - 25 พ.ค. 62 35 มีที่ว่าง 23,999.00
22 พ.ค. 62 - 26 พ.ค. 62 35 มีที่ว่าง 23,999.00
23 พ.ค. 62 - 27 พ.ค. 62 35 มีที่ว่าง 23,999.00
24 พ.ค. 62 - 28 พ.ค. 62 35 มีที่ว่าง 23,999.00
27 พ.ค. 62 - 31 พ.ค. 62 35 มีที่ว่าง 23,999.00
28 พ.ค. 62 - 1 มิ.ย. 62 35 มีที่ว่าง 21,999.00
29 พ.ค. 62 - 2 มิ.ย. 62 35 มีที่ว่าง 23,999.00
ยอดนิยม
โอซาก้า Happy Kyoto Nara ฟ้าประทาน 4วัน3คืน TR
ทัวร์ไอดี: 13503

โอซาก้า Happy Kyoto Nara ฟ้าประทาน 4วัน3คืน TR

นารา-วัดโทไดจิหรือวัดหลวงพ่อโตแห่งเมืองนารา-เกียวโต-วัดคิโยมิสึ นมัสการพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์สามสาย-ศาลเจ้าเฮอัน-สัมผัสวิถีชีวิตชาวญี่ปุ่น ด้วยการสาธิตการชงชา-ปราสาทโอซาก้า-ช้อปปิ
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน
HT-TR43-B03

ราคาเริ่มต้น ฿ 21,999

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
24 ก.พ. 62 - 27 ก.พ. 62 35 (sold out) 22,999.00
3 มี.ค. 62 - 6 มี.ค. 62 35 มีที่ว่าง 23,999.00
17 มี.ค. 62 - 20 มี.ค. 62 35 มีที่ว่าง 24,999.00
24 มี.ค. 62 - 27 มี.ค. 62 35 มีที่ว่าง 23,999.00
ยอดนิยม
โตเกียว HAPPY ซากุระ จัดเต็ม 5วัน3คืน XW
ทัวร์ไอดี: 9808

โตเกียว HAPPY ซากุระ จัดเต็ม 5วัน3คืน XW

หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค,วัดอาซากุสะ,ชมดอกซากุระ ตามฤดูกาลที่สวนอุเอโนะ,ไหว้พระใหญ่ USHIKU DAIBUTSU-ชินจุกุ,โอไดบะ,อิออน ทาวน์-บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน
HT-XW53-S02

ราคาเริ่มต้น ฿ 22,987

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
13 มี.ค. 62 - 17 มี.ค. 62 30 มีที่ว่าง 25,987.00
16 มี.ค. 62 - 20 มี.ค. 62 30 มีที่ว่าง 25,987.00
18 มี.ค. 62 - 22 มี.ค. 62 30 มีที่ว่าง 27,987.00
21 มี.ค. 62 - 25 มี.ค. 62 30 มีที่ว่าง 28,987.00
22 มี.ค. 62 - 26 มี.ค. 62 30 มีที่ว่าง 28,987.00
24 มี.ค. 62 - 28 มี.ค. 62 30 มีที่ว่าง 28,987.00
26 มี.ค. 62 - 30 มี.ค. 62 30 มีที่ว่าง 28,987.00
27 มี.ค. 62 - 31 มี.ค. 62 30 มีที่ว่าง 28,987.00
28 มี.ค. 62 - 1 เม.ย. 62 30 มีที่ว่าง 28,987.00
29 มี.ค. 62 - 2 เม.ย. 62 30 มีที่ว่าง 28,987.00
2 เม.ย. 62 - 6 เม.ย. 62 30 มีที่ว่าง 29,987.00
3 เม.ย. 62 - 7 เม.ย. 62 30 มีที่ว่าง 29,987.00
ยอดนิยม
ญี่ปุ่น นาโกย่า 4วัน3คืน SL
ทัวร์ไอดี: 13476

ญี่ปุ่น นาโกย่า 4วัน3คืน SL

เมืองนาโกย่า-ศาลเจ้าโอสึคันนง-แหล่งช้อปปิ้งย่านโอสึ-เกียวโต-ศาลเจ้าเฮอัน-ชงชาแบบญี่ปุ่น-ศาลเจ้าจิ้งจอก ฟูชิมิอินาริ-อิออนโอกากิ-ทาคายาม่าจินยะ – ซันมาชิซูจิ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ช้อปปิ้งซาคาเอะ
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน
PB-PJP0054

ราคาเริ่มต้น ฿ 22,999

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
1 เม.ย. 62 - 4 เม.ย. 62 34 มีที่ว่าง 27,999.00
4 เม.ย. 62 - 7 เม.ย. 62 34 มีที่ว่าง 28,999.00
5 เม.ย. 62 - 8 เม.ย. 62 34 มีที่ว่าง 29,999.00
7 เม.ย. 62 - 10 เม.ย. 62 34 มีที่ว่าง 28,999.00
8 เม.ย. 62 - 11 เม.ย. 62 34 มีที่ว่าง 29,999.00
15 เม.ย. 62 - 18 เม.ย. 62 34 มีที่ว่าง 30,999.00
18 เม.ย. 62 - 21 เม.ย. 62 34 มีที่ว่าง 27,999.00
19 เม.ย. 62 - 22 เม.ย. 62 34 มีที่ว่าง 27,999.00
21 เม.ย. 62 - 24 เม.ย. 62 34 มีที่ว่าง 27,999.00
22 เม.ย. 62 - 25 เม.ย. 62 34 มีที่ว่าง 27,999.00
26 เม.ย. 62 - 29 เม.ย. 62 34 มีที่ว่าง 27,999.00
9 พ.ค. 62 - 12 พ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 26,999.00
10 พ.ค. 62 - 13 พ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 26,999.00
12 พ.ค. 62 - 15 พ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 26,999.00
13 พ.ค. 62 - 16 พ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 26,999.00
19 พ.ค. 62 - 22 พ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 26,999.00
20 พ.ค. 62 - 23 พ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 26,999.00
26 พ.ค. 62 - 29 พ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 24,999.00
นาโกย่า มัตสึโมโต้ สงกรานต์  5วัน3คืน XJ
ทัวร์ไอดี: 13405

นาโกย่า มัตสึโมโต้ สงกรานต์ 5วัน3คืน XJ

เที่ยวทาคายาม่า และหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ -อลังการความยิ่งใหญ่ของปราสาทอีกาดำ ณ เมืองมัตสึโมโต้-เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ขอพร ณ ศาลเจ้าเฮอัน-สัมผัสความงามของ ป่าไผ่อาราชิยาม่า และสะพานโทเก็ตสึ
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน
TTN-XJ106

ราคาเริ่มต้น ฿ 23,888

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
3 เม.ย. 62 - 7 เม.ย. 62 34 มีที่ว่าง 25,888.00
4 เม.ย. 62 - 8 เม.ย. 62 34 มีที่ว่าง 25,888.00
5 เม.ย. 62 - 9 เม.ย. 62 34 มีที่ว่าง 25,888.00
7 เม.ย. 62 - 11 เม.ย. 62 34 มีที่ว่าง 25,888.00
8 เม.ย. 62 - 12 เม.ย. 62 34 (เหลือแค่ 8 ที่) 23,888.00
9 เม.ย. 62 - 13 เม.ย. 62 34 มีที่ว่าง 28,888.00
10 เม.ย. 62 - 14 เม.ย. 62 34 (เหลือแค่ 8 ที่) 29,888.00
13 เม.ย. 62 - 17 เม.ย. 62 34 เกือบเต็ม 31,888.00
14 เม.ย. 62 - 18 เม.ย. 62 34 มีที่ว่าง 26,888.00
15 เม.ย. 62 - 19 เม.ย. 62 34 มีที่ว่าง 26,888.00
16 เม.ย. 62 - 20 เม.ย. 62 34 มีที่ว่าง 26,888.00
นาโกย่า นักล่าน้ำเเข็ง 5วัน3คืน XJ
ทัวร์ไอดี: 13353

นาโกย่า นักล่าน้ำเเข็ง 5วัน3คืน XJ

สัมผัสกำแพงหิมะขนาดมหึมา ณ เทือกเขาแอลป์แห่งญี่ปุ่น-เยือนหมู่บ้านมรดกโลก world heritage ชิราคาวาโกะอลังการความ-สวนเค็นโรคุเอ็น 1 ใน 3 สวนที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดของญี่ปุ่น-เยือนครัวคานาซาว่า ตลาดโอมิโ
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน
TTN-XJ107

ราคาเริ่มต้น ฿ 23,888

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
17 เม.ย. 62 - 21 เม.ย. 62 34 มีที่ว่าง 29,888.00
18 เม.ย. 62 - 22 เม.ย. 62 34 มีที่ว่าง 29,888.00
19 เม.ย. 62 - 23 เม.ย. 62 34 มีที่ว่าง 29,888.00
20 เม.ย. 62 - 24 เม.ย. 62 34 มีที่ว่าง 29,888.00
21 เม.ย. 62 - 25 เม.ย. 62 34 มีที่ว่าง 29,888.00
22 เม.ย. 62 - 26 เม.ย. 62 34 มีที่ว่าง 29,888.00
8 พ.ค. 62 - 12 พ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 27,888.00
10 พ.ค. 62 - 14 พ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 27,888.00
15 พ.ค. 62 - 19 พ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 28,888.00
17 พ.ค. 62 - 21 พ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 27,888.00
19 พ.ค. 62 - 23 พ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 28,888.00
22 พ.ค. 62 - 26 พ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 23,888.00
24 พ.ค. 62 - 28 พ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 27,888.00
26 พ.ค. 62 - 30 พ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 23,888.00
31 พ.ค. 62 - 4 มิ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 27,888.00