ทัวร์ญี่ปุ่น23 โปรแกรม

Upated: 10/12/2017 10:19:43 AM : 31628 ท่าน ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น โปรแกรม เที่ยว ญี่ปุ่น ที่คนไทยนิยมมากสุดๆ หลังจากยกเว้นวีซ่าให้คนไทย ทัวร์ ญี่ปุ่น ราคาถูก มีให้เลือกมากมาย ข้อมูลท่องเที่ยว ประเทศญี่ปุ่น หาได้สะดวกสบายในเว็บไซต์ของเรา บริการ เที่ยวญี่ปุ่นครบวงจร ตลอดปีมีทุกมุมเมือง ทุกฤดูกาล

ข้อมูลทั่วไปญี่ปุ่น

ธงชาติ ญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่น (ญี่ปุ่น: 日本国 Nihon-koku/Nippon-koku นิฮงโกะกุ/นิปปงโกะกุ ?)  เป็นประเทศหมู่เกาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก ทางตะวันตกติดกับคาบสมุทรเกาหลี และสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีทะเลญี่ปุ่นกั้น ส่วนทางทิศเหนือ ติดกับประเทศรัสเซีย มีทะเลโอค็อตสก์ เป็นเส้นแบ่งแดน ตัวอักษรคันจิของชื่อญี่ปุ่นแปลว่าถิ่นกำเนิดของดวงอาทิตย์ จึงทำให้บางครั้งถูกเรียกว่าดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย
ญี่ปุ่นมีเนื้อที่กว่า 377,930 ตารางกิโลเมตร นับเป็นอันดับที่ 61 ของโลก หมู่เกาะญี่ปุ่นประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่กว่า 3,000 เกาะ เกาะที่ใหญ่ที่สุดก็คือเกาะฮอนชู ฮอกไกโด คิวชู และ ชิโกกุ ตามลำดับ เกาะของญี่ปุ่นส่วนมากจะเป็นหมู่เกาะภูเขา ซึ่งในนั้นมีจำนวนหนึ่งเป็นภูเขาไฟ เช่นภูเขาไฟฟูจิ ภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศ เป็นต้น ประชากรของญี่ปุ่นนั้นมีมากเป็นอันดับที่ 10 ของโลก คือประมาณ 128 ล้านคน  เมืองหลวงของญี่ปุ่นคือกรุงโตเกียว ซึ่งถ้ารวมบริเวณปริมณฑลเข้าไปด้วยแล้วจะกลายเป็นเขตเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่มีประชากรอยู่อาศัยมากกว่า 30 ล้านคน
สันนิษฐานว่ามนุษย์มาอาศัยในญี่ปุ่นครั้งแรกตั้งแต่ยุคหินเก่า การกล่าวถึงญี่ปุ่นครั้งแรกปรากฏขึ้นในบันทึกของราชสำนักจีนตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 1 ญี่ปุ่นได้รับอิทธิพลจากจีนในหลายด้าน เช่นภาษา การปกครองและวัฒนธรรม แต่ในขณะเดียวกันก็มีการปรับเปลี่ยนให้เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง จึงทำให้ญี่ปุ่นมีวัฒนธรรมที่โดดเด่นมาจนปัจจุบัน อีกหลายศตวรรษต่อมา ญี่ปุ่นก็รับเอาเทคโนโลยีตะวันตกและนำมาพัฒนาประเทศจนกลายเป็นประเทศที่ก้าวหน้าและมีอิทธิพลมากที่สุดในเอเชียตะวันออก หลังจากแพ้สงครามโลกครั้งที่สอง ญี่ปุ่นก็มีการเปลี่ยนแปลงทางการปกครองโดยการใช้รัฐธรรมนูญใหม่ใน พ.ศ. 2490
ญี่ปุ่นเป็นประเทศผู้นำทางเศรษฐกิจ โดยมีจีดีพีสูงเป็นอันดับสองของโลก ญี่ปุ่นเป็นสมาชิกของสหประชาชาติ จี 8 โออีซีดี และเอเปค และมีความตื่นตัวที่จะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของต่างประเทศ ญี่ปุ่นมีมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดี และยังเป็นผู้นำทางเทคโนโลยี เครื่องจักร และหุ่นยนต์

ขั้นตอนการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออกไปยัง ญี่ปุ่น

ขั้นตอนเข้าเมืองประเทศญี่ปุ่น

หลังจากได้ทำการโหลดกระเป๋าขึ้นเครื่องบินแล้ว และได้รับ boarding pass และ passport คืนจากเจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป ให้รอฟังคำชี้แจง และเข้าแถวช่องหนังสือเดินทางไทย
แสดงหนังสือเดินทาง พร้อม Thai Immigration Bureau (เอกสารตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย บัตรขาเข้า/บัตรขาออก) ให้เจ้าหน้าที่
ผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ ขั้นตอนสุดท้ายก่อนถึงประตู (Gate)
เมื่อผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออกเรียบร้อย ท่านสามารถเดินเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีได้ตามอัธยาศัย โดยต้องตรวจสอบเวลาจากตั๋วเครื่องบินหรือจากจอของสนามบินเพื่อให้ทันขึ้นเครื่อง
 พยายามให้ไปถึง Gate ก่อนเวลานัดสัก 10-15 นาที เนื่องจากบาง Gate จะใช้เวลาเดินค่อนข้างนาน และปกติ gate จะปิดก่อนเครื่องออกประมาณ 30 นาที

ระเบียบศุลกากรญี่ปุ่น

ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น ศุลกากรห้ามนำเข้าผลไม้ และอาหารสดทุกชนิด อนุญาตให้นำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่เกิน 1 ขวด บุหรี่ไม่เกิน 1 ห่อ น้ำหอม 2 ออนซ์ และของขวัญมีราคา ไม่เกิน 100,000 เยนมิฉะนั้นจะต้องเสียภาษีตามระเบียบ

หมายเหตุ***ของใช้หากซื้อใน  Duty free  สามารถนำขึ้นเครื่องได้***

 1. อาหารเด็กและยาต่าง ๆ  ที่เป็นของเหลว  จะต้องสำแดงให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย  ตรวจสอบก่อนนำขึ้นเครื่อง
 2. โทรศัพท์มือถือสามารถนำขึ้นเครื่องได้ปกติ  แต่ท่านจะต้องปิดมือถือก่อนขึ้นเครื่อง

กรมการตรวจคนเข้าเมืองประเทศญี่ปุ่น

ตามขั้นตอนดังนี้

 1. เมื่อเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น เจ้าหน้าที่จะอ่านบันทึกลายนิ้วมือด้วยอุปกรณ์พิเศษ 
 2. พร้อมถ่ายรูปหน้าตรง
 3. จากนั้นเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะทำการพิจารณา และซักถามข้อมูล

** ในกรณีชาวต่างชาติซึ่งไม่อยู่ตามเงื่อนไขที่ได้รับการยกเว้นการตรวจสอบดังกล่าวข้างต้น และหากปฏิเสธการอ่านลายนิ้วมือพร้อมการถ่ายรูปแล้ว เจ้าหน้าที่จะไม่อนุญาตให้ผู้นั้นเข้าประเทศญี่ปุ่นและผลักดันให้กลับประเทศ **

ยกเว้นสำหรับชาวต่างชาติที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างล่างนี้ 

 1.  บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้พำนักถาวรเป็นกรณีพิเศษ
 2. บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี
 3. บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่โดยได้รับการรับรองสถานภาพการพำนักในฐานะนักการทูตและข้าราชการ
 4. บุคคลที่ได้รับการเชิญจากหน่วยงานราชการในประเทศญี่ปุ่น
 5. บุคคลที่ได้รับการพิจารณาว่ามีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับบุคคลในข้อ(3)และ(4) ตามกฎระเบียบ กระทรวงยุติธรรมญี่ปุ่น

ภูมิศาสตร์ ประเทศญี่ปุ่น

แผนที่ ประเทศญี่ปุ่น

ประเทศญี่ปุ่นมีลักษณะเป็นหมู่เกาะซึ่งมีจำนวนมากกว่า 3,000 เกาะวางตัวอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันออกของทวีปเอเชีย เกาะที่สำคัญเรียงจากเหนือไปใต้ได้แก่ฮกไกโด ฮนชู ชิโกกุ และคีวชู นอกจากนี้ยังมีหมู่เกาะริวกิวทางตอนใต้ของเกาะคีวชู ซึ่งเกาะทั้งหมดนี้เรียกรวมกันว่าหมู่เกาะญี่ปุ่น ญี่ปุ่นถูกล้อมรอบด้วยทะเลทุกด้าน ได้แก่ทะเลโอค็อตสค์ทางเหนือ ทะเลญี่ปุ่นทางตะวันตก ทะเลจีนตะวันออกทางตะวันตกเฉียงใต้ ทะเลฟิลิปปินส์ทางใต้ และมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันออก พื้นที่ประมาณร้อยละ 70 เป็นภูเขา ซึ่งไม่สามารถใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือทำการเพาะปลูกได้ เพราะมีลักษณะสูงชันและมีโอกาสที่จะเกิดดินถล่มจากแผ่นดินไหวหรือฝนที่ตกหนัก ประชากรญี่ปุ่นส่วนใหญ่จึงต้องอาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งอย่างหนาแน่น และทำให้เมืองสำคัญในญี่ปุ่นมีประชากรหนาแน่นมาก ใน พ.ศ. 2548 ญี่ปุ่นมีป่าไม้ร้อยละ 66.4 พื้นที่ทางการเกษตรร้อยละ 12.6 อาคารร้อยละ 4.9 พื้นน้ำร้อยละ 3.5 ถนนร้อยละ 3.5 และอื่น ๆ ร้อยละ 9
ประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่ในวงแหวนแห่งไฟ บริเวณรอยต่อระหว่างแผ่นเปลือกโลก 3 แผ่น ทำให้เกิดแผ่นดินไหวความรุนแรงต่ำบ่อย ๆ  และยังมีแผ่นดินไหวความรุนแรงสูงที่ทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงหลายครั้งในศตวรรษที่ผ่านมา เช่นเหตุการณ์แผ่นดินไหวในชูเอะสึ พ.ศ. 2547 และ แผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิในโทโฮะกุ พ.ศ. 2554 เป็นต้น นอกจากนี้ การที่ญี่ปุ่นตั้งอยู่ในบริเวณวงแหวนแห่งไฟ ยังทำให้ญี่ปุ่นมีบ่อน้ำพุร้อนจำนวนมากทั่วประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่ถูกพัฒนาให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ภูเขาฟูจิซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่นก็เป็นภูเขาไฟ
หมู่เกาะญี่ปุ่นวางตัวยาวในแนวเหนือใต้ จึงทำให้มีลักษณะภูมิอากาศแตกต่างกันมาก ประเทศญี่ปุ่นสามารถแบ่งเขตภูมิอากาศออกเป็น 6 เขต คือ

 • ฮกไกโด: พื้นที่ตอนเหนือสุดของประเทศมีสภาพอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี แม้จะมีหยาดน้ำฟ้าไม่มาก แต่ในฤดูหนาวก็มีหิมะปกคลุมทั่วทั้งเกาะ
 • ทะเลญี่ปุ่น: ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลทางตะวันตกของเกาะฮนชู ลมตะวันตกเฉียงเหนือที่พัดผ่านในช่วงฤดูหนาวทำให้มีหิมะตกมาก ในช่วงฤดูร้อนอากาศมักจะเย็นกว่าฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก แม้ว่าบางครั้งจะเกิดปรากฏการณ์เฟห์นที่ทำให้อากาศร้อนมากผิดปกติ
 • ที่สูงตอนกลาง: อุณหภูมิระหว่างฤดูร้อนและฤดูหนาวและระหว่างกลางวันและกลางคืนมีความแตกต่างมาก
 • ทะเลเซะโตะ: ภูเขาบริเวณชูโงะกุและชิโกะกุช่วยป้องกันบริเวณทะเลเซะโตะจากลมฤดูต่าง ๆ ทำให้บริเวณนี้มีอากาศอบอุ่นและมีฝนตกน้อยตลอดทั้งปี
 • ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก: ตั้งอยู่ชายฝั่งมหาสมุทรทางตะวันออกของประเทศ ในฤดูหนาวมีอากาศที่หนาวเย็นแต่ไม่ค่อยมีหิมะตก ในฤดูร้อนมีอากาศร้อนและชื้นเพราะลมตะวันออกเฉียงใต้
 • หมู่เกาะตะวันตกเฉียงใต้: หมู่เกาะริวกิวมีอุณหภูมิกึ่งเขตร้อน คืออากาศอุ่นในฤดูหนาวและร้อนในฤดูร้อน มีฝนตกมากและมีไต้ฝุ่นผ่านมาในช่วงเปลี่ยนฤดู

ฤดูฝนหลักเริ่มต้นขึ้นในต้นเดือนพฤษภาคมที่โอะกินะวะ และจึงค่อย ๆ ไต่ขึ้นไปจนถึงฮกไกโดในปลายเดือนกรกฎาคม บนเกาะฮนชูฤดูฝนจะเริ่มในกลางเดือนของเดือนมิถุนายน มีระยะเวลาประมาณเดือนครึ่ง และในช่วงปลายฤดูร้อนจนถึงต้นฤดูใบไม้ร่วงมักมีไต้ฝุ่นพัดผ่าน โดยเฉลี่ยจะมีไต้ฝุ่นพัดเข้าใกล้ญี่ปุ่นปีละ 11 ลูก

สภาพอากาศในประเทศญี่ปุ่น

มี 4 ฤดูหลัก ที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน คือ

 1. ฤดูใบไม้ผลิ : (มีนาคม-พฤษภาคม) อากาศอบอุ่น อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 13-25 องศาเซลเซียส
 2. ฤดูร้อน : (มิถุนายน-สิงหาคม) อากาศร้อนชื้นโดยมีช่วงฤดูฝนสั้น ๆ ประมาณ 1 เดือน ในช่วงต้นฤดู อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 30-35 องศาเซลเซียส
 3. ฤดูใบไม้ร่วง : (กันยายน-พฤศจิกายน) อากาศอบอุ่น โดยมีพายุไต้ฝุ่นมากในช่วงเดือนกันยายน อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 22-27 องศาเซลเซียส
 4. ฤดูหนาว : (ธันวาคม-กุมภาพันธ์) อากาศหนาว มีหิมะตกมากทางภาคเหนือของประเทศและฝั่งทะเลญี่ปุ่น ส่วนทางใต้และฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก อากาศจะอบอุ่นกว่า อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 05-07 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิรอบปีของ ญี่ปุ่น

อุณหภูมิในญี่ปุ่น

ฝนตกรอบปีของ ญี่ปุ่น

ฝนตกรอบปีของญี่ปุ่น

สกุลเงิน ญี่ปุ่น ใช้ สกุลเงิน เยน (Yen)

สกุลเงินเยน ญี่ปุ่น

 เวลาในญีปุ่น

ประเทศญี่ปุ่นเวลาเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง

ภาษา

ประชากรญี่ปุ่นส่วนใหญ่ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาหลัก ส่วนภาษาอังกฤษตามสถานที่สำคัญ เช่น โรงแรม, สนามบิน, สถานที่ท่องเที่ยว หรือ ตาม เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลท่องเที่ยวสามารถพูดภาษาอังกฤษได้

การแต่งกาย 

เสื้อแขนยาว รองเท้าสวมใส่สบาย, ถุงเท้า. ครีมทาผิว ลิปมัน, หมวก, ร่ม (อุปกรณ์กันหนาว)

กระเป๋าเดินทาง 

กระเป๋าใบใหญ่ (ควรมีล้อลาก/เข็นได้) ที่จะบรรทุกใส่ใต้ท้องเครื่องบิน น้ำหนักไม่เกินท่านละ 20 กิโลกรัม (หากน้ำหนักเกิน ทางสายการบินอาจจะเรียกเก็บค่าระวางเพิ่มได้) ควรใส่กุญแจอย่างหนาแน่น

ยารักษาโรค 

ท่านที่มีโรคประจำตัว กรุณาน้ำยาติดตัวไปด้วย และกรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์ทราบด้วย

 
ช่วงเวลาเปิด-ปิดร้าน

ร้านค้าโดยทั่วไปเปิดบริการทุกวัน  ตั้งแต่เวลา 10:00 – 21:00 นาฬิกา 
ห้างสรรพสินค้าจะปิดทำการในวันธรรมดา 1 วันต่อสัปดาห์  วันหยุดของห้างจะไม่ตรงกันทุกห้าง โปรดสังเกตว่าห้างสรรพสินค้ามักจะปิดเร็วกว่าร้านค้าอื่นๆ ประมาณ 1 ชั่วโมง  (ราวๆ 19:00 นาฬิกา) 

สินค้าที่น่าซื้อ : เครื่องใช่ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์, กล้องถ่ายรูป,แว่นตา, นาฬิกา, เครื่องสำอาง, ชาเขียว, ชุดยูคาตะ เป็นต้น 

เครดิตการ์ด        สามารถใช้ได้ตามโรงแรม และห้างสรรพสินค้าในเมืองสำคัญ

น้ำประปา         น้ำประปาที่ประเทศญี่ปุ่นสะอาด สามารถดื่มได้ทุกแห่ง
กระแสไฟฟ้า     ญี่ปุ่นใช้กระแสไฟฟ้า 110 โวลต์ (ปลั๊กเสียบเป็น หัวแบน 2 ขา) 
ตัวอย่างปลั๊กไฟในประเทศญี่ปุ่น 
 ปลั๊กไฟ ใช้ในญี่ปุ่น
โทรศัพท์ หากต้องการนำโทรศัพท์ไปใช้ที่ประเทศญี่ปุ่น ตัวเครื่องโทรศัพท์จะต้องรองรับระบบ 3G ได้เท่านั้น และต้องเปิดบริการโรมมิ่ง (Roaming) ที่เครือข่ายที่ท่านสังกัด
ก่อนเดินทางและรหัสประเทศญี่ปุ่นคือ +81/รหัสประเทศไทยคือ +66

โทรจากประเทศไทย ไปญี่ปุ่น 

โทรจากเครื่องโทรศัพท์ของ True กด 009-81-รหัสเมือง-เบอร์โทรศัพท์
โทรจากเครื่องขององค์การโทรศัพท์ กด 001-809-81-รหัสเมือง-เบอร์โทรศัพท์
โทรจากมือถือทุกระบบ กด 009-81-รหัสเมือง-เบอร์โทรศัพท์ 
   (อัตราค่าบริการนาทีละ 7 บาท)

โทรกลับประเทศไทยโดยบัตรโทรศัพท์

มีขายทั่วไปตามเคาน์เตอร์โรงแรม, ซุปเปอร์มาร์เก็ต และสถานที่ท่องเที่ยว  ราคาเริ่ม 1,000 เยน 
กรุงเทพฯ  : 001-010-662-หมายเลขโทรศัพท์เจ็ดหลัก
ต่างจังหวัด : 001-010-66 ตามด้วยรหัสเมืองโดยตัดศูนย์ออก-หมายเลขโทรศัพท์หกหลัก
โทรภายในญี่ปุ่น : รหัสเมือง / มือถือ - หมายเลขโทรศัพท์
 

การให้ทิป ในประเทศญี่ปุ่น

การให้ทิปถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ ซึ่งผู้ให้บริการมุ่งหวังที่จะได้รับค่าทิปเป็นการตอบแทน สำหรับหัวหน้าทัวร์ ถ้าหากเขาเหล่านั้นน่ารัก และบริการดีเป็นพิเศษท่านอาจจะให้ทิปเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน

**โปรดเก็บรักษาพาสปอร์ตให้ดีที่สุด หากไปไหนทุกครั้งไม่ควรไปเพียงลำพังและควรนำนามบัตรโรงแรมติดตัว** 

การท่องเที่ยวเป็นกำไรชีวิต

หากท่านทำใจให้สนุกสนาน และปฏิบัติตามข้อแนะนำพิเศษนี้ ท่านจะเที่ยวอย่างสบายใจ สบายกาย และมีความสุข วัฒนธรรมบางอย่างอาจดูแปลกตาหรือตลก โปรดคิดเสียว่า  เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม บริการในร้านอาหาร และสถานที่ต่างๆ อาจไม่สุภาพอ่อนน้อมหรือบริการทุกอย่างเหมือนเมืองไทย อาหารบางอย่างท่านอาจไม่ชอบ หรือ รสชาติไม่อร่อย โปรดคิดเสียว่าท่านลองมาชิมและลิ้มลองอาหารที่แปลกและใหม่ และเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่าง
 

ภาษาญี่ปุ่นที่จำเป็น

おはようごさいます - ( o - ha - you - go - zai - masu อ่านว่า โอะ ฮา โยะ โก ไซ อิ มัส )  =  สวัสดีตอนเช้า
こんにちは - ( kon - ni - chi - wa อ่านว่า คอน นิ จิ วะ )  =  สวัสดีตอนบ่ายๆ
こんばんは - ( kom - ban - wa อ่านว่า  คอม บัง วะ )  =  สวัสดีตอนเย็น
さようなら - ( sa - you - na - ra อ่านว่า ซา โย นา ระ )  =  ลาก่อน
ありがとう ございます (a –ri-ga-tou-go-za-i-masu  อ่านว่า อะ ริ ง ะ โตะ โก ไซ อิ มัส)  = ขอบคุณมากครับ / ค่ะ
すみません (su-mi-ma-sen อ่านว่า ซุ มิ มะ เซน)  = ขอโทษครับ / ค่ะ
 

กรองค้นหาโดยราคา
กรองค้นหาโดยสายการบิน
 • Selecct All
 • (1)
 • (4)
 • (9)
 • (11)
 • (4)
รูปแบบการแสดง
ยอดนิยม
Happy Osaka Kyoto Nara ฟ้าประทาน 4วัน3คืน TR
ทัวร์ไอดี: 13503

Happy Osaka Kyoto Nara ฟ้าประทาน 4วัน3คืน TR

นารา-วัดโทไดจิหรือวัดหลวงพ่อโตแห่งเมืองนารา-เกียวโต-วัดคิโยมิสึ นมัสการพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์สามสาย-ศาลเจ้าเฮอัน-สัมผัสวิถีชีวิตชาวญี่ปุ่น ด้วยการสาธิตการชงชา-ปราสาทโอซาก้า-ช้อปปิ
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน
HT-TR43-B03

ราคาเริ่มต้น ฿ 18,765

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่ ราคา
4 พ.ย. 61 - 7 พ.ย. 61 (sold out) 21,999.00
11 พ.ย. 61 - 14 พ.ย. 61 (sold out) 18,765.00
18 พ.ย. 61 - 21 พ.ย. 61 (sold out) 21,999.00
25 พ.ย. 61 - 28 พ.ย. 61 (sold out) 19,876.00
2 ธ.ค. 61 - 5 ธ.ค. 61 (sold out) 24,999.00
9 ธ.ค. 61 - 12 ธ.ค. 61 (sold out) 24,999.00
16 ธ.ค. 61 - 19 ธ.ค. 61 (sold out) 23,999.00
23 ธ.ค. 61 - 26 ธ.ค. 61 มีที่ว่าง23,999.00
30 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62 มีที่ว่าง34,999.00
6 ม.ค. 62 - 9 ม.ค. 62 มีที่ว่าง21,999.00
13 ม.ค. 62 - 16 ม.ค. 62 มีที่ว่าง21,999.00
20 ม.ค. 62 - 23 ม.ค. 62 มีที่ว่าง22,999.00
27 ม.ค. 62 - 30 ม.ค. 62 มีที่ว่าง21,999.00
3 ก.พ. 62 - 6 ก.พ. 62 มีที่ว่าง23,999.00
10 ก.พ. 62 - 13 ก.พ. 62 มีที่ว่าง22,999.00
17 ก.พ. 62 - 20 ก.พ. 62 มีที่ว่าง23,999.00
24 ก.พ. 62 - 27 ก.พ. 62 มีที่ว่าง22,999.00
3 มี.ค. 62 - 6 มี.ค. 62 มีที่ว่าง23,999.00
10 มี.ค. 62 - 13 มี.ค. 62 มีที่ว่าง23,999.00
17 มี.ค. 62 - 20 มี.ค. 62 มีที่ว่าง24,999.00
24 มี.ค. 62 - 27 มี.ค. 62 มีที่ว่าง23,999.00
31 มี.ค. 62 - 3 เม.ย. 62 มีที่ว่าง25,999.00
ยอดนิยม
TOKYO FUJI IBARAKI ญี่ปุ่น โตเกียว-ฟูจิ-อิบารากิ ซุปตาร์ แฟมมิลี่(ไม่มีฟรีเดย์) 5วัน3คืน XJ
ทัวร์ไอดี: 13324

TOKYO FUJI IBARAKI ญี่ปุ่น โตเกียว-ฟูจิ-อิบารากิ ซุปตาร์ แฟมมิลี่(ไม่มีฟรีเดย์) 5วัน3คืน XJ

เที่ยวทุกวันไม่มีวันอิสระ-เล่นสกี ลานสกีฟูจิเท็นมีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง-ชมดอกไม้นานาพรรณ สวนดอกไม้ไคระคุเอน-วัดอาซากุสะ-ผ่านชมโตเกียวสกายทรี-ช้อปปิ้งชินจูกุและอิออน มอลล์-นมัสการพระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน
TTN-XJ68

ราคาเริ่มต้น ฿ 19,888

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่ ราคา
9 ธ.ค. 61 - 13 ธ.ค. 61 (sold out) 19,888.00
12 ธ.ค. 61 - 16 ธ.ค. 61 (sold out) 28,888.00
27 ธ.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61 มีที่ว่าง33,888.00
28 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62 (เหลือแค่ 1 ที่)33,888.00
29 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62 (เหลือแค่ 7 ที่)39,888.00
ยอดนิยม
Happy Tokyo โตเกียว Hipster 5วัน3คืน XW
ทัวร์ไอดี: 9423

Happy Tokyo โตเกียว Hipster 5วัน3คืน XW

นาริตะ - พระใหญ่ USHIKU DAIBUTSU – อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็น-ลานสกี - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - JTC DUTY FREE - สาธิตการชงชา - วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ –หุบเขาโอวาคุดานิ -โตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ศาลเจ้า
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน
HT-XW53-B01

ราคาเริ่มต้น ฿ 21,234

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่ ราคา
28 พ.ย. 61 - 2 ธ.ค. 61 (sold out) 23,999.00
29 พ.ย. 61 - 3 ธ.ค. 61 (sold out) 24,999.00
30 พ.ย. 61 - 4 ธ.ค. 61 (sold out) 24,999.00
1 ธ.ค. 61 - 5 ธ.ค. 61 (sold out) 29,999.00
2 ธ.ค. 61 - 6 ธ.ค. 61 (sold out) 29,999.00
3 ธ.ค. 61 - 7 ธ.ค. 61 (sold out) 28,999.00
4 ธ.ค. 61 - 8 ธ.ค. 61 (sold out) 29,999.00
5 ธ.ค. 61 - 9 ธ.ค. 61 (sold out) 29,999.00
6 ธ.ค. 61 - 10 ธ.ค. 61 (sold out) 29,999.00
7 ธ.ค. 61 - 11 ธ.ค. 61 (sold out) 29,999.00
8 ธ.ค. 61 - 12 ธ.ค. 61 (sold out) 29,999.00
9 ธ.ค. 61 - 13 ธ.ค. 61 (sold out) 28,999.00
10 ธ.ค. 61 - 14 ธ.ค. 61 (sold out) 27,999.00
11 ธ.ค. 61 - 15 ธ.ค. 61 (sold out) 27,999.00
12 ธ.ค. 61 - 16 ธ.ค. 61 (sold out) 27,999.00
13 ธ.ค. 61 - 17 ธ.ค. 61 (sold out) 27,999.00
14 ธ.ค. 61 - 18 ธ.ค. 61 (sold out) 27,999.00
15 ธ.ค. 61 - 19 ธ.ค. 61 (sold out) 26,999.00
16 ธ.ค. 61 - 20 ธ.ค. 61 (sold out) 26,999.00
17 ธ.ค. 61 - 21 ธ.ค. 61 (sold out) 26,999.00
18 ธ.ค. 61 - 22 ธ.ค. 61 มีที่ว่าง27,999.00
19 ธ.ค. 61 - 23 ธ.ค. 61 มีที่ว่าง27,999.00
20 ธ.ค. 61 - 24 ธ.ค. 61 มีที่ว่าง27,999.00
21 ธ.ค. 61 - 25 ธ.ค. 61 (เหลือแค่ 0 ที่)27,999.00
22 ธ.ค. 61 - 26 ธ.ค. 61 มีที่ว่าง27,999.00
23 ธ.ค. 61 - 27 ธ.ค. 61 มีที่ว่าง27,999.00
24 ธ.ค. 61 - 28 ธ.ค. 61 มีที่ว่าง30,999.00
25 ธ.ค. 61 - 29 ธ.ค. 61 มีที่ว่าง30,999.00
26 ธ.ค. 61 - 30 ธ.ค. 61 มีที่ว่าง30,999.00
27 ธ.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61 มีที่ว่าง30,999.00
28 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62 มีที่ว่าง32,999.00
29 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62 มีที่ว่าง36,999.00
30 ธ.ค. 61 - 3 ม.ค. 62 มีที่ว่าง36,999.00
31 ธ.ค. 61 - 4 ม.ค. 62 มีที่ว่าง32,999.00
1 ม.ค. 62 - 5 ม.ค. 62 มีที่ว่าง24,999.00
2 ม.ค. 62 - 6 ม.ค. 62 มีที่ว่าง23,999.00
3 ม.ค. 62 - 7 ม.ค. 62 มีที่ว่าง23,999.00
4 ม.ค. 62 - 8 ม.ค. 62 มีที่ว่าง23,999.00
5 ม.ค. 62 - 9 ม.ค. 62 มีที่ว่าง23,999.00
6 ม.ค. 62 - 10 ม.ค. 62 มีที่ว่าง21,234.00
7 ม.ค. 62 - 11 ม.ค. 62 มีที่ว่าง22,345.00
8 ม.ค. 62 - 12 ม.ค. 62 มีที่ว่าง23,999.00
9 ม.ค. 62 - 13 ม.ค. 62 มีที่ว่าง23,999.00
10 ม.ค. 62 - 14 ม.ค. 62 มีที่ว่าง23,999.00
11 ม.ค. 62 - 15 ม.ค. 62 มีที่ว่าง23,999.00
12 ม.ค. 62 - 16 ม.ค. 62 มีที่ว่าง23,999.00
13 ม.ค. 62 - 17 ม.ค. 62 มีที่ว่าง21,234.00
14 ม.ค. 62 - 18 ม.ค. 62 มีที่ว่าง22,345.00
15 ม.ค. 62 - 19 ม.ค. 62 มีที่ว่าง23,999.00
16 ม.ค. 62 - 20 ม.ค. 62 มีที่ว่าง23,999.00
17 ม.ค. 62 - 21 ม.ค. 62 มีที่ว่าง23,999.00
18 ม.ค. 62 - 22 ม.ค. 62 มีที่ว่าง23,999.00
19 ม.ค. 62 - 23 ม.ค. 62 มีที่ว่าง23,999.00
20 ม.ค. 62 - 24 ม.ค. 62 มีที่ว่าง21,234.00
21 ม.ค. 62 - 25 ม.ค. 62 มีที่ว่าง22,345.00
22 ม.ค. 62 - 26 ม.ค. 62 มีที่ว่าง23,999.00
23 ม.ค. 62 - 27 ม.ค. 62 มีที่ว่าง23,999.00
24 ม.ค. 62 - 28 ม.ค. 62 มีที่ว่าง23,999.00
25 ม.ค. 62 - 29 ม.ค. 62 มีที่ว่าง23,999.00
26 ม.ค. 62 - 30 ม.ค. 62 มีที่ว่าง23,999.00
27 ม.ค. 62 - 31 ม.ค. 62 มีที่ว่าง21,234.00
28 ม.ค. 62 - 1 ก.พ. 62 มีที่ว่าง22,345.00
29 ม.ค. 62 - 2 ก.พ. 62 มีที่ว่าง24,999.00
30 ม.ค. 62 - 3 ก.พ. 62 มีที่ว่าง24,999.00
31 ม.ค. 62 - 4 ก.พ. 62 มีที่ว่าง24,999.00
2 ก.พ. 62 - 6 ก.พ. 62 มีที่ว่าง25,999.00
3 ก.พ. 62 - 7 ก.พ. 62 มีที่ว่าง24,999.00
4 ก.พ. 62 - 8 ก.พ. 62 มีที่ว่าง24,999.00
5 ก.พ. 62 - 9 ก.พ. 62 มีที่ว่าง26,999.00
6 ก.พ. 62 - 10 ก.พ. 62 มีที่ว่าง25,999.00
7 ก.พ. 62 - 11 ก.พ. 62 มีที่ว่าง25,999.00
8 ก.พ. 62 - 12 ก.พ. 62 มีที่ว่าง25,999.00
9 ก.พ. 62 - 13 ก.พ. 62 มีที่ว่าง25,999.00
10 ก.พ. 62 - 14 ก.พ. 62 มีที่ว่าง24,999.00
11 ก.พ. 62 - 15 ก.พ. 62 มีที่ว่าง24,999.00
12 ก.พ. 62 - 16 ก.พ. 62 มีที่ว่าง25,999.00
13 ก.พ. 62 - 17 ก.พ. 62 มีที่ว่าง25,999.00
14 ก.พ. 62 - 18 ก.พ. 62 มีที่ว่าง25,999.00
15 ก.พ. 62 - 19 ก.พ. 62 มีที่ว่าง25,999.00
16 ก.พ. 62 - 20 ก.พ. 62 มีที่ว่าง25,999.00
17 ก.พ. 62 - 21 ก.พ. 62 มีที่ว่าง24,999.00
18 ก.พ. 62 - 22 ก.พ. 62 มีที่ว่าง24,999.00
19 ก.พ. 62 - 23 ก.พ. 62 มีที่ว่าง26,999.00
20 ก.พ. 62 - 24 ก.พ. 62 มีที่ว่าง25,999.00
21 ก.พ. 62 - 25 ก.พ. 62 มีที่ว่าง25,999.00
22 ก.พ. 62 - 26 ก.พ. 62 มีที่ว่าง25,999.00
23 ก.พ. 62 - 27 ก.พ. 62 มีที่ว่าง25,999.00
24 ก.พ. 62 - 28 ก.พ. 62 มีที่ว่าง24,999.00
25 ก.พ. 62 - 1 มี.ค. 62 มีที่ว่าง24,999.00
26 ก.พ. 62 - 2 มี.ค. 62 มีที่ว่าง26,999.00
27 ก.พ. 62 - 3 มี.ค. 62 มีที่ว่าง26,999.00
28 ก.พ. 62 - 4 มี.ค. 62 มีที่ว่าง26,999.00
1 มี.ค. 62 - 5 มี.ค. 62 มีที่ว่าง26,999.00
2 มี.ค. 62 - 6 มี.ค. 62 มีที่ว่าง26,999.00
3 มี.ค. 62 - 7 มี.ค. 62 มีที่ว่าง24,999.00
4 มี.ค. 62 - 8 มี.ค. 62 มีที่ว่าง24,999.00
5 มี.ค. 62 - 9 มี.ค. 62 มีที่ว่าง27,999.00
6 มี.ค. 62 - 10 มี.ค. 62 มีที่ว่าง27,999.00
7 มี.ค. 62 - 11 มี.ค. 62 มีที่ว่าง27,999.00
8 มี.ค. 62 - 12 มี.ค. 62 มีที่ว่าง27,999.00
9 มี.ค. 62 - 13 มี.ค. 62 มีที่ว่าง27,999.00
10 มี.ค. 62 - 14 มี.ค. 62 มีที่ว่าง27,999.00
ยอดนิยม
OSAKA TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ ไฟนอลลี่ สโนวี่ (ไม่มีฟรีเดย์)  4วัน3คืน TR
ทัวร์ไอดี: 13476

OSAKA TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ ไฟนอลลี่ สโนวี่ (ไม่มีฟรีเดย์) 4วัน3คืน TR

ชมเทศกาลแสงสี ณ Nabana no Sato อุโมงค์ไฟสุดอลังการ-เยือนหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ-เที่ยวเมืองเก่าสไตล์ Little Edo ณ เมืองทาคายาม่า-เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต คินคะคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-ชมปราสาทโอซ
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน
TTN-TR16

ราคาเริ่มต้น ฿ 21,888

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่ ราคา
9 ธ.ค. 61 - 12 ธ.ค. 61 (sold out) 21,888.00
30 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62 มีที่ว่าง39,888.00
ยอดนิยม
TOKYO ซุปตาร์ Ski Snow สายแบ๊ว(ไม่มีฟรีเดย์) 5วัน3คืน TR
ทัวร์ไอดี: 9418

TOKYO ซุปตาร์ Ski Snow สายแบ๊ว(ไม่มีฟรีเดย์) 5วัน3คืน TR

วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี - กระเช้าคาชิ คาชิ -โกเท็มบะ เอ้าต์เลต – Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ-ช้อปปิ้งโอไดบะ - วัดนาริตะซัง – ช้อปปิ้งอิออน - ชมงานประดับไฟฤดูหนาว ณ หมู่บ้านเ
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน
TTN-TR19

ราคาเริ่มต้น ฿ 25,888

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่ ราคา
3 ม.ค. 62 - 7 ม.ค. 62 มีที่ว่าง26,888.00
4 ม.ค. 62 - 8 ม.ค. 62 มีที่ว่าง26,888.00
5 ม.ค. 62 - 9 ม.ค. 62 มีที่ว่าง26,888.00
6 ม.ค. 62 - 10 ม.ค. 62 มีที่ว่าง26,888.00
9 ม.ค. 62 - 13 ม.ค. 62 มีที่ว่าง26,888.00
10 ม.ค. 62 - 14 ม.ค. 62 มีที่ว่าง26,888.00
13 ม.ค. 62 - 17 ม.ค. 62 มีที่ว่าง26,888.00
14 ม.ค. 62 - 18 ม.ค. 62 มีที่ว่าง26,888.00
15 ม.ค. 62 - 19 ม.ค. 62 มีที่ว่าง25,888.00
16 ม.ค. 62 - 20 ม.ค. 62 มีที่ว่าง26,888.00
18 ม.ค. 62 - 22 ม.ค. 62 มีที่ว่าง26,888.00
19 ม.ค. 62 - 23 ม.ค. 62 มีที่ว่าง26,888.00
20 ม.ค. 62 - 24 ม.ค. 62 (เหลือแค่ 0 ที่)26,888.00
21 ม.ค. 62 - 25 ม.ค. 62 มีที่ว่าง26,888.00
22 ม.ค. 62 - 26 ม.ค. 62 มีที่ว่าง26,888.00
23 ม.ค. 62 - 27 ม.ค. 62 มีที่ว่าง26,888.00
24 ม.ค. 62 - 28 ม.ค. 62 มีที่ว่าง26,888.00
25 ม.ค. 62 - 29 ม.ค. 62 มีที่ว่าง26,888.00
26 ม.ค. 62 - 30 ม.ค. 62 มีที่ว่าง26,888.00
27 ม.ค. 62 - 31 ม.ค. 62 มีที่ว่าง26,888.00
28 ม.ค. 62 - 1 ก.พ. 62 มีที่ว่าง26,888.00
29 ม.ค. 62 - 2 ก.พ. 62 มีที่ว่าง26,888.00
30 ม.ค. 62 - 3 ก.พ. 62 มีที่ว่าง26,888.00
31 ม.ค. 62 - 4 ก.พ. 62 มีที่ว่าง26,888.00
1 ก.พ. 62 - 5 ก.พ. 62 มีที่ว่าง26,888.00
2 ก.พ. 62 - 6 ก.พ. 62 มีที่ว่าง26,888.00
3 ก.พ. 62 - 7 ก.พ. 62 มีที่ว่าง26,888.00
4 ก.พ. 62 - 8 ก.พ. 62 มีที่ว่าง26,888.00
5 ก.พ. 62 - 9 ก.พ. 62 มีที่ว่าง26,888.00
6 ก.พ. 62 - 10 ก.พ. 62 มีที่ว่าง26,888.00
7 ก.พ. 62 - 11 ก.พ. 62 มีที่ว่าง26,888.00
8 ก.พ. 62 - 12 ก.พ. 62 มีที่ว่าง26,888.00
9 ก.พ. 62 - 13 ก.พ. 62 มีที่ว่าง26,888.00
10 ก.พ. 62 - 14 ก.พ. 62 มีที่ว่าง26,888.00
11 ก.พ. 62 - 15 ก.พ. 62 (เหลือแค่ 3 ที่)23,888.00
12 ก.พ. 62 - 16 ก.พ. 62 มีที่ว่าง26,888.00
13 ก.พ. 62 - 17 ก.พ. 62 (เหลือแค่ 6 ที่)26,888.00
14 ก.พ. 62 - 18 ก.พ. 62 มีที่ว่าง26,888.00
15 ก.พ. 62 - 19 ก.พ. 62 มีที่ว่าง26,888.00
16 ก.พ. 62 - 20 ก.พ. 62 มีที่ว่าง26,888.00
17 ก.พ. 62 - 21 ก.พ. 62 มีที่ว่าง26,888.00
18 ก.พ. 62 - 22 ก.พ. 62 มีที่ว่าง25,888.00
19 ก.พ. 62 - 23 ก.พ. 62 มีที่ว่าง26,888.00
20 ก.พ. 62 - 24 ก.พ. 62 (เหลือแค่ 0 ที่)26,888.00
21 ก.พ. 62 - 25 ก.พ. 62 มีที่ว่าง26,888.00
22 ก.พ. 62 - 26 ก.พ. 62 (เหลือแค่ 0 ที่)26,888.00
23 ก.พ. 62 - 27 ก.พ. 62 มีที่ว่าง26,888.00
24 ก.พ. 62 - 28 ก.พ. 62 มีที่ว่าง26,888.00
25 ก.พ. 62 - 1 มี.ค. 62 มีที่ว่าง27,888.00
26 ก.พ. 62 - 2 มี.ค. 62 มีที่ว่าง27,888.00
27 ก.พ. 62 - 3 มี.ค. 62 มีที่ว่าง27,888.00
28 ก.พ. 62 - 4 มี.ค. 62 มีที่ว่าง27,888.00
1 มี.ค. 62 - 5 มี.ค. 62 มีที่ว่าง27,888.00
2 มี.ค. 62 - 6 มี.ค. 62 มีที่ว่าง27,888.00
3 มี.ค. 62 - 7 มี.ค. 62 มีที่ว่าง27,888.00
4 มี.ค. 62 - 8 มี.ค. 62 มีที่ว่าง27,888.00
5 มี.ค. 62 - 9 มี.ค. 62 มีที่ว่าง27,888.00
6 มี.ค. 62 - 10 มี.ค. 62 มีที่ว่าง27,888.00
7 มี.ค. 62 - 11 มี.ค. 62 มีที่ว่าง27,888.00
8 มี.ค. 62 - 12 มี.ค. 62 มีที่ว่าง27,888.00
9 มี.ค. 62 - 13 มี.ค. 62 มีที่ว่าง27,888.00
10 มี.ค. 62 - 14 มี.ค. 62 มีที่ว่าง27,888.00
11 มี.ค. 62 - 15 มี.ค. 62 มีที่ว่าง27,888.00
12 มี.ค. 62 - 16 มี.ค. 62 มีที่ว่าง27,888.00
13 มี.ค. 62 - 17 มี.ค. 62 มีที่ว่าง27,888.00
14 มี.ค. 62 - 18 มี.ค. 62 มีที่ว่าง27,888.00
ยอดนิยม
HOKKAIDO ซุปตาร์ หิมะน่าหม่ำ  5วัน3คืน XJ
ทัวร์ไอดี: 9964

HOKKAIDO ซุปตาร์ หิมะน่าหม่ำ 5วัน3คืน XJ

โนโบริเบทสึ–หุบเขานรกจิโกกุดานิ–ภูเขาไฟโชวะ–สวนหมีภูเขาไฟโชวะ–ซัปโปโร–ช้อปปิ้ง ทานุกิโคจิ-ลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร Kokusai Ski Sapporo–โอตารุ-คลองโอตารุ–พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี–โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ-ร้านกาแฟ ฮ
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน
TTN-XJ79

ราคาเริ่มต้น ฿ 25,888

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่ ราคา
8 ธ.ค. 61 - 12 ธ.ค. 61 (sold out) 28,888.00
9 ธ.ค. 61 - 13 ธ.ค. 61 (sold out) 23,888.00
10 ธ.ค. 61 - 14 ธ.ค. 61 (sold out) 23,888.00
4 ม.ค. 62 - 8 ม.ค. 62 เกือบเต็ม25,888.00
5 ม.ค. 62 - 9 ม.ค. 62 (เหลือแค่ 3 ที่)25,888.00
6 ม.ค. 62 - 10 ม.ค. 62 (เหลือแค่ 7 ที่)25,888.00
7 ม.ค. 62 - 11 ม.ค. 62 (เหลือแค่ 4 ที่)25,888.00
8 ม.ค. 62 - 12 ม.ค. 62 มีที่ว่าง25,888.00
9 ม.ค. 62 - 13 ม.ค. 62 (เหลือแค่ 7 ที่)25,888.00
10 ม.ค. 62 - 14 ม.ค. 62 มีที่ว่าง25,888.00
11 ม.ค. 62 - 15 ม.ค. 62 (เหลือแค่ 1 ที่)25,888.00
12 ม.ค. 62 - 16 ม.ค. 62 มีที่ว่าง25,888.00
13 ม.ค. 62 - 17 ม.ค. 62 มีที่ว่าง25,888.00
14 ม.ค. 62 - 18 ม.ค. 62 มีที่ว่าง25,888.00
15 ม.ค. 62 - 19 ม.ค. 62 มีที่ว่าง25,888.00
17 ม.ค. 62 - 21 ม.ค. 62 มีที่ว่าง25,888.00
18 ม.ค. 62 - 22 ม.ค. 62 มีที่ว่าง25,888.00
19 ม.ค. 62 - 23 ม.ค. 62 มีที่ว่าง25,888.00
20 ม.ค. 62 - 24 ม.ค. 62 มีที่ว่าง25,888.00
21 ม.ค. 62 - 25 ม.ค. 62 มีที่ว่าง25,888.00
22 ม.ค. 62 - 26 ม.ค. 62 มีที่ว่าง25,888.00
23 ม.ค. 62 - 27 ม.ค. 62 (เหลือแค่ 3 ที่)25,888.00
24 ม.ค. 62 - 28 ม.ค. 62 มีที่ว่าง25,888.00
25 ม.ค. 62 - 29 ม.ค. 62 มีที่ว่าง25,888.00
26 ม.ค. 62 - 30 ม.ค. 62 มีที่ว่าง25,888.00
27 ม.ค. 62 - 31 ม.ค. 62 มีที่ว่าง25,888.00
28 ม.ค. 62 - 1 ก.พ. 62 มีที่ว่าง25,888.00
29 ม.ค. 62 - 2 ก.พ. 62 มีที่ว่าง25,888.00
30 ม.ค. 62 - 3 ก.พ. 62 (เหลือแค่ 0 ที่)25,888.00
31 ม.ค. 62 - 4 ก.พ. 62 (เหลือแค่ 6 ที่)25,888.00
11 ก.พ. 62 - 15 ก.พ. 62 เกือบเต็ม25,888.00
12 ก.พ. 62 - 16 ก.พ. 62 มีที่ว่าง25,888.00
13 ก.พ. 62 - 17 ก.พ. 62 มีที่ว่าง25,888.00
14 ก.พ. 62 - 18 ก.พ. 62 เกือบเต็ม25,888.00
15 ก.พ. 62 - 19 ก.พ. 62 เกือบเต็ม28,888.00
16 ก.พ. 62 - 20 ก.พ. 62 มีที่ว่าง28,888.00
17 ก.พ. 62 - 21 ก.พ. 62 มีที่ว่าง28,888.00
18 ก.พ. 62 - 22 ก.พ. 62 มีที่ว่าง28,888.00
19 ก.พ. 62 - 23 ก.พ. 62 มีที่ว่าง28,888.00
20 ก.พ. 62 - 24 ก.พ. 62 (เหลือแค่ 0 ที่)25,888.00
21 ก.พ. 62 - 25 ก.พ. 62 มีที่ว่าง25,888.00
22 ก.พ. 62 - 26 ก.พ. 62 มีที่ว่าง25,888.00
27 ก.พ. 62 - 3 มี.ค. 62 มีที่ว่าง25,888.00
28 ก.พ. 62 - 4 มี.ค. 62 มีที่ว่าง25,888.00
1 มี.ค. 62 - 5 มี.ค. 62 (เหลือแค่ 0 ที่)25,888.00
2 มี.ค. 62 - 6 มี.ค. 62 มีที่ว่าง25,888.00
3 มี.ค. 62 - 7 มี.ค. 62 มีที่ว่าง25,888.00
4 มี.ค. 62 - 8 มี.ค. 62 มีที่ว่าง25,888.00
5 มี.ค. 62 - 9 มี.ค. 62 มีที่ว่าง25,888.00
7 มี.ค. 62 - 11 มี.ค. 62 มีที่ว่าง25,888.00
8 มี.ค. 62 - 12 มี.ค. 62 มีที่ว่าง25,888.00
9 มี.ค. 62 - 13 มี.ค. 62 มีที่ว่าง25,888.00
10 มี.ค. 62 - 14 มี.ค. 62 มีที่ว่าง25,888.00
11 มี.ค. 62 - 15 มี.ค. 62 มีที่ว่าง25,888.00
12 มี.ค. 62 - 16 มี.ค. 62 มีที่ว่าง25,888.00
13 มี.ค. 62 - 17 มี.ค. 62 มีที่ว่าง25,888.00
14 มี.ค. 62 - 18 มี.ค. 62 มีที่ว่าง25,888.00
15 มี.ค. 62 - 19 มี.ค. 62 มีที่ว่าง25,888.00
16 มี.ค. 62 - 20 มี.ค. 62 มีที่ว่าง25,888.00
17 มี.ค. 62 - 21 มี.ค. 62 มีที่ว่าง25,888.00
19 มี.ค. 62 - 23 มี.ค. 62 เกือบเต็ม25,888.00
20 มี.ค. 62 - 24 มี.ค. 62 (เหลือแค่ 5 ที่)25,888.00
21 มี.ค. 62 - 25 มี.ค. 62 (เหลือแค่ 0 ที่)25,888.00
22 มี.ค. 62 - 26 มี.ค. 62 (เหลือแค่ 5 ที่)25,888.00
23 มี.ค. 62 - 27 มี.ค. 62 มีที่ว่าง25,888.00
ยอดนิยม
OSAKA TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ ฮีโร่ SNOWY  4วัน3คืน TR
ทัวร์ไอดี: 13318

OSAKA TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ ฮีโร่ SNOWY 4วัน3คืน TR

เยือนหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ เที่ยวเมืองเก่าสไตล์ Little Edo ณ เมืองทาคายาม่า ชมวิวเทือกเขาแอลป์ ณ สะพานคัปปาแห่งคามิโคจิ เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต คินคะคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ชมปราสาทโอซาก้า และ
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน
TTN-TR20

ราคาเริ่มต้น ฿ 25,888

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่ ราคา
13 ม.ค. 62 - 16 ม.ค. 62 มีที่ว่าง25,888.00
20 ม.ค. 62 - 23 ม.ค. 62 เกือบเต็ม25,888.00
27 ม.ค. 62 - 30 ม.ค. 62 เกือบเต็ม25,888.00
3 ก.พ. 62 - 6 ก.พ. 62 มีที่ว่าง25,888.00
10 ก.พ. 62 - 13 ก.พ. 62 มีที่ว่าง25,888.00
17 ก.พ. 62 - 20 ก.พ. 62 มีที่ว่าง25,888.00
24 ก.พ. 62 - 27 ก.พ. 62 มีที่ว่าง25,888.00
3 มี.ค. 62 - 6 มี.ค. 62 มีที่ว่าง26,888.00
ยอดนิยม
HAPPY HOKKAIDO สกี ฟินเว่อร์  5วัน3คืน  XJ
ทัวร์ไอดี: 9175

HAPPY HOKKAIDO สกี ฟินเว่อร์ 5วัน3คืน XJ

เมืองอาซาฮิคาว่า - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - อิออน ทาวน์ อาซาฮิคาว่า - แช่ออนเช็นธรรมชาติ SHIKISAI NO (SNOW LAND) - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – นาฬิกาไอน้ำ
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน
HT-XJ53B01

ราคาเริ่มต้น ฿ 25,999

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่ ราคา
7 พ.ย. 61 - 11 พ.ย. 61 (sold out) 25,999.00
23 พ.ย. 61 - 27 พ.ย. 61 (sold out) 25,999.00
1 ธ.ค. 61 - 5 ธ.ค. 61 (sold out) 29,999.00
4 ธ.ค. 61 - 8 ธ.ค. 61 (sold out) 30,999.00
6 ธ.ค. 61 - 10 ธ.ค. 61 (sold out) 33,999.00
13 ธ.ค. 61 - 17 ธ.ค. 61 (sold out) 29,999.00
28 ก.พ. 62 - 4 มี.ค. 62 มีที่ว่าง28,999.00
ยอดนิยม
TOKYO FUJI ซุปตาร์ ซากุระ ชมพู้ ชมพู(ไม่มีฟรีเดย์) 5วัน3คืน TR
ทัวร์ไอดี: 9701

TOKYO FUJI ซุปตาร์ ซากุระ ชมพู้ ชมพู(ไม่มีฟรีเดย์) 5วัน3คืน TR

วัดอาซากุสะ–ผ่านชมโตเกียวสกายทรี–นั่งกระเช้า คาชิคาชิ-โกเท็มบะ เอ้าต์เลต–บุฟเฟต์ขาปูยักษ์-ออนเช็น-ภูเขาไฟฟูจิ–พิธีชงชาญี่ปุ่น-หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก-โตเกียว–สวนอุเอโนะ–ตลาดอะเมโยโกะ-ชินจูกุ-วัดนาริตะซัง
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน
TTN-TR24

ราคาเริ่มต้น ฿ 26,888

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่ ราคา
16 มี.ค. 62 - 20 มี.ค. 62 มีที่ว่าง26,888.00
17 มี.ค. 62 - 21 มี.ค. 62 มีที่ว่าง28,888.00
18 มี.ค. 62 - 22 มี.ค. 62 (เหลือแค่ 0 ที่)28,888.00
19 มี.ค. 62 - 23 มี.ค. 62 มีที่ว่าง29,888.00
20 มี.ค. 62 - 24 มี.ค. 62 มีที่ว่าง29,888.00
21 มี.ค. 62 - 25 มี.ค. 62 มีที่ว่าง29,888.00
23 มี.ค. 62 - 27 มี.ค. 62 มีที่ว่าง29,888.00
24 มี.ค. 62 - 28 มี.ค. 62 มีที่ว่าง29,888.00
25 มี.ค. 62 - 29 มี.ค. 62 มีที่ว่าง29,888.00
26 มี.ค. 62 - 30 มี.ค. 62 มีที่ว่าง29,888.00
27 มี.ค. 62 - 31 มี.ค. 62 มีที่ว่าง29,888.00
28 มี.ค. 62 - 1 เม.ย. 62 มีที่ว่าง29,888.00
29 มี.ค. 62 - 2 เม.ย. 62 (เหลือแค่ 0 ที่)29,888.00
30 มี.ค. 62 - 3 เม.ย. 62 มีที่ว่าง29,888.00
31 มี.ค. 62 - 4 เม.ย. 62 มีที่ว่าง29,888.00
1 เม.ย. 62 - 5 เม.ย. 62 มีที่ว่าง29,888.00
2 เม.ย. 62 - 6 เม.ย. 62 มีที่ว่าง30,888.00
3 เม.ย. 62 - 7 เม.ย. 62 (เหลือแค่ 0 ที่)30,888.00
4 เม.ย. 62 - 8 เม.ย. 62 มีที่ว่าง30,888.00
ยอดนิยม
OSAKA KYOTO TAKAYAMA ซุปตาร์ เซเลบริตี้ (ไม่มีฟรีเดย์)  5วัน3คืน XJ
ทัวร์ไอดี: 13319

OSAKA KYOTO TAKAYAMA ซุปตาร์ เซเลบริตี้ (ไม่มีฟรีเดย์) 5วัน3คืน XJ

เมืองเกียวโต–ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ–วัดคินคะคุจิ-เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination-ช้อปปิ้งซาคาเอะ-ทาคายาม่า–ซันมาชิซูจิ–เล่นสกี ณ ลานสกีเมืองทาคายาม่า-ชิราคาวาโกะ-ศาลเจ้าเฮอัน - การเรียนพิ
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน
TTN-XJ77

ราคาเริ่มต้น ฿ 26,888

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่ ราคา
6 ม.ค. 62 - 10 ม.ค. 62 มีที่ว่าง26,888.00
7 ม.ค. 62 - 11 ม.ค. 62 (เหลือแค่ 2 ที่)26,888.00
8 ม.ค. 62 - 12 ม.ค. 62 มีที่ว่าง26,888.00
10 ม.ค. 62 - 14 ม.ค. 62 (เหลือแค่ 1 ที่)26,888.00
11 ม.ค. 62 - 15 ม.ค. 62 เกือบเต็ม26,888.00
12 ม.ค. 62 - 16 ม.ค. 62 มีที่ว่าง26,888.00
14 ม.ค. 62 - 18 ม.ค. 62 มีที่ว่าง26,888.00
15 ม.ค. 62 - 19 ม.ค. 62 มีที่ว่าง26,888.00
17 ม.ค. 62 - 21 ม.ค. 62 มีที่ว่าง26,888.00
18 ม.ค. 62 - 22 ม.ค. 62 มีที่ว่าง26,888.00
20 ม.ค. 62 - 24 ม.ค. 62 มีที่ว่าง26,888.00
21 ม.ค. 62 - 25 ม.ค. 62 (เหลือแค่ 4 ที่)26,888.00
22 ม.ค. 62 - 26 ม.ค. 62 มีที่ว่าง26,888.00
24 ม.ค. 62 - 28 ม.ค. 62 (เหลือแค่ 4 ที่)26,888.00
26 ม.ค. 62 - 30 ม.ค. 62 มีที่ว่าง26,888.00
27 ม.ค. 62 - 31 ม.ค. 62 มีที่ว่าง26,888.00
28 ม.ค. 62 - 1 ก.พ. 62 มีที่ว่าง26,888.00
29 ม.ค. 62 - 2 ก.พ. 62 เกือบเต็ม26,888.00
30 ม.ค. 62 - 3 ก.พ. 62 มีที่ว่าง26,888.00
31 ม.ค. 62 - 4 ก.พ. 62 มีที่ว่าง26,888.00
1 ก.พ. 62 - 5 ก.พ. 62 มีที่ว่าง26,888.00
2 ก.พ. 62 - 6 ก.พ. 62 เกือบเต็ม26,888.00
3 ก.พ. 62 - 7 ก.พ. 62 เกือบเต็ม26,888.00
4 ก.พ. 62 - 8 ก.พ. 62 (เหลือแค่ 5 ที่)26,888.00
5 ก.พ. 62 - 9 ก.พ. 62 มีที่ว่าง26,888.00
6 ก.พ. 62 - 10 ก.พ. 62 (เหลือแค่ 5 ที่)26,888.00
7 ก.พ. 62 - 11 ก.พ. 62 มีที่ว่าง26,888.00
8 ก.พ. 62 - 12 ก.พ. 62 เกือบเต็ม26,888.00
10 ก.พ. 62 - 14 ก.พ. 62 มีที่ว่าง26,888.00
11 ก.พ. 62 - 15 ก.พ. 62 มีที่ว่าง26,888.00
12 ก.พ. 62 - 16 ก.พ. 62 มีที่ว่าง26,888.00
14 ก.พ. 62 - 18 ก.พ. 62 มีที่ว่าง26,888.00
17 ก.พ. 62 - 21 ก.พ. 62 มีที่ว่าง26,888.00
18 ก.พ. 62 - 22 ก.พ. 62 มีที่ว่าง26,888.00
19 ก.พ. 62 - 23 ก.พ. 62 มีที่ว่าง26,888.00
20 ก.พ. 62 - 24 ก.พ. 62 มีที่ว่าง26,888.00
21 ก.พ. 62 - 25 ก.พ. 62 มีที่ว่าง26,888.00
22 ก.พ. 62 - 26 ก.พ. 62 มีที่ว่าง26,888.00
23 ก.พ. 62 - 27 ก.พ. 62 มีที่ว่าง26,888.00
24 ก.พ. 62 - 28 ก.พ. 62 มีที่ว่าง26,888.00
25 ก.พ. 62 - 1 มี.ค. 62 มีที่ว่าง26,888.00
26 ก.พ. 62 - 2 มี.ค. 62 มีที่ว่าง26,888.00
27 ก.พ. 62 - 3 มี.ค. 62 มีที่ว่าง26,888.00
28 ก.พ. 62 - 4 มี.ค. 62 มีที่ว่าง26,888.00
2 มี.ค. 62 - 6 มี.ค. 62 มีที่ว่าง26,888.00
3 มี.ค. 62 - 7 มี.ค. 62 มีที่ว่าง26,888.00
4 มี.ค. 62 - 8 มี.ค. 62 มีที่ว่าง26,888.00
5 มี.ค. 62 - 9 มี.ค. 62 มีที่ว่าง26,888.00
6 มี.ค. 62 - 10 มี.ค. 62 มีที่ว่าง26,888.00
7 มี.ค. 62 - 11 มี.ค. 62 มีที่ว่าง26,888.00
8 มี.ค. 62 - 12 มี.ค. 62 มีที่ว่าง26,888.00
9 มี.ค. 62 - 13 มี.ค. 62 มีที่ว่าง26,888.00
10 มี.ค. 62 - 14 มี.ค. 62 มีที่ว่าง26,888.00
11 มี.ค. 62 - 15 มี.ค. 62 มีที่ว่าง26,888.00
12 มี.ค. 62 - 16 มี.ค. 62 มีที่ว่าง26,888.00
13 มี.ค. 62 - 17 มี.ค. 62 มีที่ว่าง26,888.00
14 มี.ค. 62 - 18 มี.ค. 62 มีที่ว่าง26,888.00
15 มี.ค. 62 - 19 มี.ค. 62 มีที่ว่าง26,888.00
16 มี.ค. 62 - 20 มี.ค. 62 มีที่ว่าง26,888.00
17 มี.ค. 62 - 21 มี.ค. 62 มีที่ว่าง26,888.00
18 มี.ค. 62 - 22 มี.ค. 62 มีที่ว่าง26,888.00
19 มี.ค. 62 - 23 มี.ค. 62 มีที่ว่าง26,888.00
20 มี.ค. 62 - 24 มี.ค. 62 มีที่ว่าง26,888.00
21 มี.ค. 62 - 25 มี.ค. 62 มีที่ว่าง26,888.00
22 มี.ค. 62 - 26 มี.ค. 62 มีที่ว่าง26,888.00
23 มี.ค. 62 - 27 มี.ค. 62 มีที่ว่าง26,888.00
24 มี.ค. 62 - 28 มี.ค. 62 มีที่ว่าง26,888.00
25 มี.ค. 62 - 29 มี.ค. 62 มีที่ว่าง26,888.00