เริ่มต้นเที่ยวกับเรา

ตรวจสอบความพร้อมของเอกสารการเดินทาง อาทิเช่น หนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต) ต้องมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง เป็นกฏระเบียบสากลใช้ทั่วโลก หากหมดอายุ หรือไม่เวลาพอ ต้องทำหนังสือเดินทางใหม่
 • เลือกรายการทัวร์ที่สนใจ ตามวันเวลาที่ต้องการในหน้าเว็บเพจ หรือเลือกแบบ "ค้นหาด่วน" ระบุประเทศ และช่วงเวลาที่ต้องการ
 • จองทัวร์ผ่านระบบออนไลน์เว็บไซต์ ท่านจะได้รับความสะดวกที่สุด พร้อมเก็บแต้มสะสมไมล์
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับจอง ติดต่อกลับ หรือยืนยันการจองของท่านพร้อมแจ้งชำระเงินมัดจำ
 • ส่งแฟกซ์สำเนาพาสปอร์ตยืนยันการจอง
 • เตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่า (ถ้าประเทศที่ไปนั้นต้องขอวีซ่า)
 • ชำระเงินค่าบริการทัวร์โดยแบ่งเป็น 2 งวด คือ
  • งวดแรกมัดจำ ประมาณ 10-20 เปอร์เซนต์ของราคาทัวร์ เมื่อตกลงซื้อบริการ
  • ชำระงวดสุดท้าย ก่อนการเดินทาง ระยะเวลาขึ้นอยู่แต่ละโปรแกรม

เมื่อถึงระยะเวลาการดำเนินการจอง หรือการขออนุมัติวีซ่า และกำหนดออกตั๋วที่นั่งโดยสาร ซึ่งสายการบินเป็นผู้กำหนด เป็นไปตามเงื่อนไขการจองแนบท้ายโปรแกรม

หนังสือหรือเอกสารจะส่งออกเพื่อแจ้งให้ผู้เดินทางทราบ พร้อมเตรียมความพร้อม ในข้อมูลต่าง อาทิเช่น

 • สภาพอากาศอุณภูมิ
 • การแต่งกาย
 • อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
 • ข้อมูลสำคัญเกี่ยวระบบไฟฟ้า ข้อห้าม ข้อจำกัด ในการนำสัมภาระเดินทาง
 • ข้อมูลเบอร์สำคัญติดต่อเจ้าหน้าที่ ทัวร์ลีดเดอร์ ไกด์ ที่พักโรงแรม เบอร์ฉุกเฉินต่างๆ ที่จำเป็น

ระหว่างเดินทางเที่ยวกับทัวร์เป็นแบบหมู่คณะ สิ่งที่ทุกท่านจะได้รับเสมอภาคกันทุกคน ข้อแนะนำ

 • ไม่ควรนำของมีค่า เครื่องประดับราคาแพงติดตัวไปมากเกิน
 • เชื่อฟังการแนะนำและบอกกล่าวของทัวร์ลีดเดอร์ อย่างเคร่งครัด
 • ผู้ที่เดินทางเป็นครอบครัวมีเด็ก และคนชรา ท่านต้องดูแลสมาชิกของท่านเอง มิให้เป็นการรบกวน หรือภาระในการเดินทาง แก่สมาชิกท่านอื่น
 • ไม่ฝากของ หรือสัมภาระจากคนอื่นไปกับท่านในระหว่างการเดินทาง
 • หากต้องใช้ยารักษาร่างกายระหว่างท่องเที่ยวควรเตรียมยาที่มีเอกสารกำกับ ให้เรียบร้อย