นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy)

     ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซด์ Thaipackagetour.Net ของบริษัท ฮอลิเดย์ไลฟ์ แทรเวล แอนด์ ทัวร์ จำกัด
("Thaipackagetour.Net") เป็นเจ้าของและผู้คิดประดิษฐ์เว็บไซด์นี้ โดยบริษัทจะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของลูกค้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าของ Thaipackagetour.Netจะได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยในขณะที่เยี่ยมชมเว็บไซด์และใช้บริการของ Thaipackagetour.Net
     เนื่องจาก Thaipackagetour.Netได้พัฒนาเว็บไซด์และปรับปรุงบริการของ Thaipackagetour.Netอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว Thaipackagetour.Netจึงขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายดังกล่าวนี้เป็นระยะ ๆ เพื่อท่านจะได้เข้าใจนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลล่าสุดของ Thaipackagetour.Netหากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อ Thaipackagetour.Netโดยตรงโดยส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) มาที่  info@thaipackagetour.net
     นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ Thaipackagetour.Netได้กำหนดไว้ดังต่อไปนี้ การที่ท่านใช้บริการของ Thaipackagetour.Netถือว่าท่านยินยอมผูกพันตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ หรือนโยบายส่วนบุคคล หรือนโยบายการรวบรวมข้อมูลฉบับอื่น
     ผู้ใช้บริการทุกท่านรับทราบว่า เว็บไซด์ของ Thaipackagetour.Netมีการเชื่อมต่อ (link) ไปยังเว็บไซด์อื่น Thaipackagetour.Netจะไม่รับผิดชอบ สำหรับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซด์อื่น และ Thaipackagetour.Netขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการทุกท่าน ระมัดระวังเมื่อออกจากเว็บไซด์ของ Thaipackagetour.Netและอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซด์แต่ละเว็บไซด์ และทุกเว็บไซด์ซึ่งมีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ใช้บังคับเฉพาะข้อมูลที่เว็บไซด์นี้รวบรวมเท่านั้น
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ Thaipackagetour.Netเก็บรวบรวมไว้
ข้อมูลส่วนบุคคลที่Thaipackagetour.Netเก็บรวบรวมไว้
      Thaipackagetour.Netมีความประสงค์ให้เว็บไซด์ของ Thaipackagetour.Netเป็นที่ชื่นชอบของท่านในการใช้บริการบนอินเตอร์เน็ต Thaipackagetour.Netจึงจัดหาข้อมูล การให้บริการ และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ท่านสนใจ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว Thaipackagetour.Netจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนของ ท่านเมื่อท่านลงทะเบียนในเว็บไซด์ของ Thaipackagetour.Netเพื่อเป็นสมาชิก ในระหว่างที่ท่านลงทะเบียนสมาชิกของ Thaipackagetour.Netเช่น ลงทะเบียนเพื่อรับหนังสือข่าวของ Thaipackagetour.NetThaipackagetour.Netจะถามชื่อ ที่อยู่ของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่อยู่ของถนน รหัสไปรษณีย์ เบอร์โทรศัพท์ และข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ การรวบรวมข้อมูลดังกล่าวนี้ทำให้ Thaipackagetour.Netสามารถแยกแยะ ความแตกต่างของท่านออกจากผู้ใช้บริการรายอื่น ๆ และหากท่านให้ข้อมูลกับ Thaipackagetour.Netมากเท่าใด Thaipackagetour.Netก็สามารถให้บริการท่านได้อย่างครบถ้วนมากยิ่งขึ้น

นอกจากขั้นตอนการลงทะเบียนสมาชิกแล้ว Thaipackagetour.Netอาจจะถามข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเพิ่มเติม ในเวลาอื่น รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) เมื่อท่านเข้าไปแข่งขันหรือเข้าร่วมในรายการโปรโมชั่น ที่สนับสนุนโดย Thaipackagetour.Netและ/หรือหุ้นส่วนอื่น เมื่อท่านได้ตกลงซื้อขายโดยผ่านระบบการจอง Thaipackagetour.Netหรือเมื่อท่านใช้บริการอำนวยความสะดวกของ Thaipackagetour.Netการที่บริษัทได้เพิ่มจำนวนและประเภทของบริการอย่างต่อเนื่อง ท่านย่อมสามารถเลือกที่จะใช้บริการต่าง ๆ ที่ Thaipackagetour.Netนำเสนอท่านได้อย่างเต็มที่หากท่านเลือกที่จะลงทะเบียน เป็นสมาชิกกับ Thaipackagetour.Net

up to top

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

     จุดมุ่งหมายเบื้องต้นของ Thaipackagetour.Netในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล คือ ให้ผู้ใช้บริการของ Thaipackagetour.Netได้รับบริการที่ดีจากเครือข่ายเว็บไซด์ที่ Thaipackagetour.Netจัดให้อย่างมีประสิทธิภาพ

     เมื่อท่านลงทะเบียนข้อมูลในพื้นที่ใด ๆ ของ Thaipackagetour.Netบนอินเตอร์เน็ต ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวมและรักษาไว้โดย Thaipackagetour.Netแต่เพียงผู้เดียว เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น ๆ

     นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ Thaipackagetour.Netนี้ไม่ครอบคลุมถึงการรวบรวมข้อมูลใด ๆ ที่อาจกระทำได้โดยผู้โฆษณา หรือเว็บไซด์อื่น ๆ ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซด์ของ Thaipackagetour.NetThaipackagetour.Netจะไม่รับผิดใด ๆ อันเนื่องมาจากการรวบรวมข้อมูลโดยบุคคลภายนอก

up to top

การเปิดเผยข้อมูลของท่าน
การเปิดเผยข้อมูลของท่าน

     โดยทั่วไป Thaipackagetour.Netจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่สามารถ ใช้ระบุตัวท่านหรือติดต่อกับท่านได้ Thaipackagetour.Netอาจจะให้ข้อมูลของท่านแก่บุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัด ให้บริการที่ตรงกับความสนใจของท่านเท่านั้น ข้อมูลที่ Thaipackagetour.Netจัดให้นั้นจะไม่เป็นข้อมูลที่ทำให้บุคคลภายนอกสามารถทราบว่าเป็นท่านหรือติดต่อกับท่านได้ ในกรณีจำเป็นที่ต้องมีเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับหุ้นส่วนทางธุรกิจของ Thaipackagetour.Netจะมีการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า ท่านรับทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจจะได้รับการเปิดเผยได้ เมื่อ Thaipackagetour.Netเชื่อโดยสุจริตว่าการเปิดเผยเช่นนั้นเป็นกรณีจำเป็น เพื่อ : (1) ปฏิบัติการให้เป็น ไปตามกฎหมาย (2) บังคับหรือปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อตกลงของผู้ใช้บริการของ Thaipackagetour.Netหรือ (3) คุ้มครองสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของ Thaipackagetour.Netหรือของผู้ใช้บริการของ Thaipackagetour.Net

up to top

ทางเลือกของท่านเกี่ยวกับ การรวบรวม การใช้ และการจัดสรรข้อมูลของท่าน
ทางเลือกของท่านเกี่ยวกับ การรวบรวม การใช้ประโยชน์ และการจัดสรรข้อมูลของท่าน
      Thaipackagetour.Netอาจจะส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ไปยังท่านเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือ บริการของThaipackagetour.Netหากท่านได้ระบุในเวลาที่ลงทะเบียนว่าท่านสนใจที่จะรับคำเสนอ หรือข้อมูลจาก Thaipackagetour.Netและหุ้นส่วนของ Thaipackagetour.NetThaipackagetour.Netอาจจะส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านอาจจะสนใจไปยังท่านเป็นคราว ๆ ไป

     ท่านยังมีทางเลือกเกี่ยวกับคุกกี้ โดยท่านอาจจะแก้ไขโปรแกรมเบราเซอร์ของท่าน ว่าจะรับคุกกี้ทั้งหมด โดยจะได้รับการแจ้งเมื่อคุกกี้ได้ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเป็นที่เรียบร้อย หรือท่านอาจจะปฏิเสธที่จะรับคุกกี้ทั้งหมดก็ได้ หากท่านปฏิเสธที่จะรับคุกกี้ทั้งหมด ท่านจะไม่สามารถใช้บริการของ Thaipackagetour.Netที่จำเป็นต้องมีการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วม และบางเว็บไซต์อาจจะไม่สามารถให้บริการท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

up to top

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านการเงินของท่าน
การคุ้มครองข้อมูลด้านการเงินส่วนบุคคล
     การรักษาความลับของข้อมูลด้านการเงินส่วนบุคคลเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งต่อ หนุ่มสาว.comเช่นเดียวกับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด Thaipackagetour.Netจะไม่ให้เช่า หรือขายข้อมูลส่วนบุคคลด้านการเงินของท่าน
     แม้ว่าการรับทราบถึงการใช้บริการของท่านจะมีส่วนช่วย Thaipackagetour.Netในการนำเสนอเนื้อหาสาระ และโฆษณาที่เหมาะสมต่อท่าน แต่ Thaipackagetour.Netจะไม่เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวนี้ต่อบุคคลภายนอกโดยปราศจากการยินยอมของท่าน ข้อมูลสถิติของผู้ใช้บริการที่ Thaipackagetour.Netอาจเปิดเผยต่อผู้โฆษณาหรือหุ้นส่วนของ Thaipackagetour.Netในภายหน้าเกี่ยวกับบริการทางการเงินหรือการใช้บริการของ Thaipackagetour.Netของ Thaipackagetour.Netจะไม่รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุถึงผู้ใช้บริการแต่ละคนได้
up to top
การทำให้ทันสมัย/การลบ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และการติดต่อกับ Thaipackagetour.Net
การปรับปรุง/การลบ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและการติดต่อกับThaipackagetour.Net
     Thaipackagetour.Netได้จัดให้ผู้ใช้บริการที่ได้ลงทะเบียนกับ Thaipackagetour.Netสามารถเข้าถึง และรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในแฟ้มข้อมูลของท่านได้ ท่านอาจจะปรับปรุง แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลาโดยการใช้ข้อมูลประจำตัวของท่านและรหัสผ่าน

     แฟ้มรวบรวมไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของท่าน (E-Mail Account) อาจจะถูกลบทิ้งได้ แต่การกระทำดังกล่าวอาจจะทำให้ท่านพลาดในการเข้าร่วมโปรโมชั่นพิเศษของหนุ่มสาว.comได้ หากท่านต้องการทราบ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลบหรือยกเลิกแฟ้มรวบรวมไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ สามารถติดต่อ Thaipackagetour.Netได้ที่ webmaster@thaipackagetour.net

up to top

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของ Thaipackagetour.Netที่มีไว้เพื่อป้องกันความเสียหาย การใช้ข้อมูลในทางที่ผิด หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่าน
ข้อควรระวังเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของ Thaipackagetour.Netที่มีไว้เพื่อป้องกันความเสียหาย การใช้ในทางที่ผิด หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่าน
      Thaipackagetour.Netมีมาตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อคุ้มครองผู้ใช้บริการของ Thaipackagetour.Netจากการนำข้อมูลที่อยู่ภายใต้การดูแลของ Thaipackagetour.Netไปทำให้เกิดความเสียหาย นำไปใช้ในทางที่ผิด หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เฉพาะพนักงานที่มีอำนาจหน้าที่ของ Thaipackagetour.Netเท่านั้น ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ท่านให้มา Thaipackagetour.Netจะใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถที่จะป้องกันไม่ให้มีความเสียหาย การนำไปใช้ในทางที่ผิด หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่าน ท่านรับทราบว่า Thaipackagetour.Netสงวนไว้ซึ่งสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์หรือเหตุอื่นใดที่ไม่ได้เกิดจากความผิดของ Thaipackagetour.Netเพื่อที่จะทำคำสั่งซื้อให้ครบถ้วนสมบูรณ์หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันความถูกต้อง

     ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการคุ้มครองโดยรหัสผ่าน (password- protected) ซึ่งมีเพียงท่านเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้ ท่านต้องรับผิดชอบอย่างดีที่สุดในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและรหัสผ่านของท่าน Thaipackagetour.Netขอแนะนำว่าท่านไม่ควรเปิดเผยรหัสผ่านของท่านต่อบุคคลใด ๆ และท่านควรออกจากการใช้คอมพิวเตอร์เบราเซอร์ของท่านทุกครั้งที่ท่านเลิกใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลอื่นไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวและการติดต่อของท่านได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าท่านใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับผู้อื่น หรือใช้คอมพิวเตอร์ในที่สาธารณะ เช่น ห้องสมุด หรือ บริการอินเตอร์เน็ตสาธารณะ (internet cafe)

up to top

ข้อยกเว้นความรับผิด
ข้อยกเว้นความรับผิด
     ท่านรับทราบและตกลงว่าหากข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องของท่าน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไป หรือข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกจารกรรมทางคอมพิวเตอร์ สูญหาย หรือเสียหายซึ่งมิใช่ความผิดของThaipackagetour.NetThaipackagetour.Netขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธความรับผิดใด ๆ ที่เป็นผลมาจากการดังกล่าว

      Thaipackagetour.Netอาจจะเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ได้ในทุกเวลาโดยปิดประกาศการ แก้ไขเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซด์ของ Thaipackagetour.Netการใช้บริการเว็บไซด์ของท่าน ถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และการที่ท่านใช้บริการอย่างต่อเนื่องภายหลังจากที่มีการประกาศเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ย่อมถือเป็นการยอมรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้ง

up to top

 

บริษัท ฮอลิเดย์ไลฟ์ แทรเวล แอนด์ ทัวร์ จำกัด
2220/24 ซ.รามคำแหง 36/1 ถ. รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
(อยู่ก่อนถึง โรงพยาบาลรามคำแหง 2 ซอย)
โทรศัพท์ : 02-374 8866 โทรสาร : 02-732 9901 อีเมล์ : : info@thaipackagetour.net
ดูแผนที่สำนักงาน

ดูใบอนุญาตนำเที่ยว ททท.

หนังสือรับรองบริษัทฯ