เข้าสู่ระบบ ×
ล็อกอิน ลงทะเบียน
เมนู ×
หน้าหลักโปรแกรมทัวร์ขอจัดทัวร์หมู่คณะโปรโมชั่น คู่มือท่องเที่ยว ฝากขายทัวร์(บริษัททัวร์)

ประเทศที่คนไทยไม่ต้องขอวีซ่า

ประเทศที่คนไทยไม่ต้องขอวีซ่า สำหรับผู้ที่จะเดินทางออกนอกประเทศเพื่อการท่องเที่ยว หรือเพื่อธุรกิจ หรือเพื่องานราชการ กรุณาตรวจสอบรายชื่อประเทศต่างๆ ที่จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าก่อนเดินทางทุกครั้ง
ประเทศที่คนไทยไม่ต้องขอวีซ่า1 ประเทศที่คนไทยไม่ต้องขอวีซ่า2 ประเทศที่คนไทยไม่ต้องขอวีซ่า3
หมายเหตุ
  1. * หมายถึง ประเทศที่ประกาศยกเว้นการตรวจลงตราแก่ไทยฝ่ายเดียว ที่เหลือนอกจากนั้นคือ ประเทศที่ทำความตกลง ทวิภาคีกับไทย
  2. บาห์เรนได้ปรับแนวปฎิบัติ สาหรับการยกเว้นวีซ่าสาหรับคนไทย โดยหากผู้ถือหนังสือเดินทางเป็นสตรีไทย จะต้องขอรับ การตรวจลงตราก่อนเดินทางไปยังบาห์เรน
  3. ตัวเลขในวงเล็บหมายถึง จานวนวันที่สามารถพานักอยู่ได้ เช่น ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการของไทยสามารถเดินทาง เข้ากัมพูชาโดย ไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา โดยจะได้รับอนุญาตให้พานักอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน
  4. เอกวาดอร์ประกาศยกเว้นการตรวจลงตราแก่คนทุกสัญชาติเพื่อการท่องเที่ยว เมื่อ มิ.ย. 2551 ซึ่ง สอท. ณ กรุงลิมา ได้แจ้งเพิ่มเติมว่าครอบคลุมถึงผู้ถือหนังสือเดินทางทุกประเภท
  5. **ยกเลิกวีซ่าไต้หวัน สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่จะเข้าไปเที่ยวไต้หวัน มีผล 1 สิงหาคม 2559 ถึง 31 กรกฎาคม 2560 (พำนักได้ ไม่เกิน 30 วัน) * ไต้หวันอนุญาตให้ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยที่มีถิ่นที่อยู่ถาวร หรือได้รับการตรวจลงตราแบบเดินทางเข้า-ออกได้หลายครั้ง จากสหรัฐอเมริกา แคนาดา ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา
  6. ในการเดินทางเข้าไต้หวัน สามารถขอหลักฐานเข้าไต้หวันได้ที่เว็บไซต์ https://nas.immigration.gov.tw/nase/ และนำ หลักฐานที่ได้รับแสดงต่อสายการบินและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไต้หวัน (กรณีที่ผู้แสดงหลักฐานแต่ไม่สามารถแสดงวีซ่า ของประเทศดังกล่าวในข้อ 1 จะถูกปฎิเสธการเข้าไต้หวัน)
  7. รัสเซียยกเว้นการตรวจลงตราให้ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของไทยที่ประสงค์จะเดินทางเข้ารัสเซียเพื่อการท่องเที่ยว เท่านั้น หากเป็นด้วยวัตถุประสงค์อื่น ก็อาจถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าเมืองได้ ดังนั้น คนไทยที่จะเดินทางไปรัสเซียควรขอรับ การตรวจลงตราให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศทุกครั้ง

ล่าสุด ประเทศเมียนมาร์ ทำการยกเลิกวีซ่าสำหรับคนไทย ที่เดินทางโดยเครื่องบิน เท่านั้น (ทางด่านภาคพื้นดินชายแดนยังไม่รองรับ) เริ่มตั้งแต่ 11 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป

แก้ไขล่าสุด Sunday, 20-Aug-2017 11:14 PM