ทัวร์ญี่ปุ่น34 โปรแกรม

Upated: 10/12/2017 10:19:43 AM : 37724 ท่าน ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น โปรแกรม เที่ยว ญี่ปุ่น ที่คนไทยนิยมมากสุดๆ หลังจากยกเว้นวีซ่าให้คนไทย ทัวร์ ญี่ปุ่น ราคาถูก มีให้เลือกมากมาย ข้อมูลท่องเที่ยว ประเทศญี่ปุ่น หาได้สะดวกสบายในเว็บไซต์ของเรา บริการ เที่ยวญี่ปุ่นครบวงจร ตลอดปีมีทุกมุมเมือง ทุกฤดูกาล

ข้อมูลทั่วไปญี่ปุ่น

ธงชาติ ญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่น (ญี่ปุ่น: 日本国 Nihon-koku/Nippon-koku นิฮงโกะกุ/นิปปงโกะกุ ?)  เป็นประเทศหมู่เกาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก ทางตะวันตกติดกับคาบสมุทรเกาหลี และสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีทะเลญี่ปุ่นกั้น ส่วนทางทิศเหนือ ติดกับประเทศรัสเซีย มีทะเลโอค็อตสก์ เป็นเส้นแบ่งแดน ตัวอักษรคันจิของชื่อญี่ปุ่นแปลว่าถิ่นกำเนิดของดวงอาทิตย์ จึงทำให้บางครั้งถูกเรียกว่าดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย
ญี่ปุ่นมีเนื้อที่กว่า 377,930 ตารางกิโลเมตร นับเป็นอันดับที่ 61 ของโลก หมู่เกาะญี่ปุ่นประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่กว่า 3,000 เกาะ เกาะที่ใหญ่ที่สุดก็คือเกาะฮอนชู ฮอกไกโด คิวชู และ ชิโกกุ ตามลำดับ เกาะของญี่ปุ่นส่วนมากจะเป็นหมู่เกาะภูเขา ซึ่งในนั้นมีจำนวนหนึ่งเป็นภูเขาไฟ เช่นภูเขาไฟฟูจิ ภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศ เป็นต้น ประชากรของญี่ปุ่นนั้นมีมากเป็นอันดับที่ 10 ของโลก คือประมาณ 128 ล้านคน  เมืองหลวงของญี่ปุ่นคือกรุงโตเกียว ซึ่งถ้ารวมบริเวณปริมณฑลเข้าไปด้วยแล้วจะกลายเป็นเขตเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่มีประชากรอยู่อาศัยมากกว่า 30 ล้านคน
สันนิษฐานว่ามนุษย์มาอาศัยในญี่ปุ่นครั้งแรกตั้งแต่ยุคหินเก่า การกล่าวถึงญี่ปุ่นครั้งแรกปรากฏขึ้นในบันทึกของราชสำนักจีนตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 1 ญี่ปุ่นได้รับอิทธิพลจากจีนในหลายด้าน เช่นภาษา การปกครองและวัฒนธรรม แต่ในขณะเดียวกันก็มีการปรับเปลี่ยนให้เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง จึงทำให้ญี่ปุ่นมีวัฒนธรรมที่โดดเด่นมาจนปัจจุบัน อีกหลายศตวรรษต่อมา ญี่ปุ่นก็รับเอาเทคโนโลยีตะวันตกและนำมาพัฒนาประเทศจนกลายเป็นประเทศที่ก้าวหน้าและมีอิทธิพลมากที่สุดในเอเชียตะวันออก หลังจากแพ้สงครามโลกครั้งที่สอง ญี่ปุ่นก็มีการเปลี่ยนแปลงทางการปกครองโดยการใช้รัฐธรรมนูญใหม่ใน พ.ศ. 2490
ญี่ปุ่นเป็นประเทศผู้นำทางเศรษฐกิจ โดยมีจีดีพีสูงเป็นอันดับสองของโลก ญี่ปุ่นเป็นสมาชิกของสหประชาชาติ จี 8 โออีซีดี และเอเปค และมีความตื่นตัวที่จะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของต่างประเทศ ญี่ปุ่นมีมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดี และยังเป็นผู้นำทางเทคโนโลยี เครื่องจักร และหุ่นยนต์

ขั้นตอนการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออกไปยัง ญี่ปุ่น

ขั้นตอนเข้าเมืองประเทศญี่ปุ่น

หลังจากได้ทำการโหลดกระเป๋าขึ้นเครื่องบินแล้ว และได้รับ boarding pass และ passport คืนจากเจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป ให้รอฟังคำชี้แจง และเข้าแถวช่องหนังสือเดินทางไทย
แสดงหนังสือเดินทาง พร้อม Thai Immigration Bureau (เอกสารตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย บัตรขาเข้า/บัตรขาออก) ให้เจ้าหน้าที่
ผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ ขั้นตอนสุดท้ายก่อนถึงประตู (Gate)
เมื่อผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออกเรียบร้อย ท่านสามารถเดินเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีได้ตามอัธยาศัย โดยต้องตรวจสอบเวลาจากตั๋วเครื่องบินหรือจากจอของสนามบินเพื่อให้ทันขึ้นเครื่อง
 พยายามให้ไปถึง Gate ก่อนเวลานัดสัก 10-15 นาที เนื่องจากบาง Gate จะใช้เวลาเดินค่อนข้างนาน และปกติ gate จะปิดก่อนเครื่องออกประมาณ 30 นาที

ระเบียบศุลกากรญี่ปุ่น

ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น ศุลกากรห้ามนำเข้าผลไม้ และอาหารสดทุกชนิด อนุญาตให้นำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่เกิน 1 ขวด บุหรี่ไม่เกิน 1 ห่อ น้ำหอม 2 ออนซ์ และของขวัญมีราคา ไม่เกิน 100,000 เยนมิฉะนั้นจะต้องเสียภาษีตามระเบียบ

หมายเหตุ***ของใช้หากซื้อใน  Duty free  สามารถนำขึ้นเครื่องได้***

 1. อาหารเด็กและยาต่าง ๆ  ที่เป็นของเหลว  จะต้องสำแดงให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย  ตรวจสอบก่อนนำขึ้นเครื่อง
 2. โทรศัพท์มือถือสามารถนำขึ้นเครื่องได้ปกติ  แต่ท่านจะต้องปิดมือถือก่อนขึ้นเครื่อง

กรมการตรวจคนเข้าเมืองประเทศญี่ปุ่น

ตามขั้นตอนดังนี้

 1. เมื่อเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น เจ้าหน้าที่จะอ่านบันทึกลายนิ้วมือด้วยอุปกรณ์พิเศษ 
 2. พร้อมถ่ายรูปหน้าตรง
 3. จากนั้นเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะทำการพิจารณา และซักถามข้อมูล

** ในกรณีชาวต่างชาติซึ่งไม่อยู่ตามเงื่อนไขที่ได้รับการยกเว้นการตรวจสอบดังกล่าวข้างต้น และหากปฏิเสธการอ่านลายนิ้วมือพร้อมการถ่ายรูปแล้ว เจ้าหน้าที่จะไม่อนุญาตให้ผู้นั้นเข้าประเทศญี่ปุ่นและผลักดันให้กลับประเทศ **

ยกเว้นสำหรับชาวต่างชาติที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างล่างนี้ 

 1.  บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้พำนักถาวรเป็นกรณีพิเศษ
 2. บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี
 3. บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่โดยได้รับการรับรองสถานภาพการพำนักในฐานะนักการทูตและข้าราชการ
 4. บุคคลที่ได้รับการเชิญจากหน่วยงานราชการในประเทศญี่ปุ่น
 5. บุคคลที่ได้รับการพิจารณาว่ามีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับบุคคลในข้อ(3)และ(4) ตามกฎระเบียบ กระทรวงยุติธรรมญี่ปุ่น

ภูมิศาสตร์ ประเทศญี่ปุ่น

แผนที่ ประเทศญี่ปุ่น

ประเทศญี่ปุ่นมีลักษณะเป็นหมู่เกาะซึ่งมีจำนวนมากกว่า 3,000 เกาะวางตัวอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันออกของทวีปเอเชีย เกาะที่สำคัญเรียงจากเหนือไปใต้ได้แก่ฮกไกโด ฮนชู ชิโกกุ และคีวชู นอกจากนี้ยังมีหมู่เกาะริวกิวทางตอนใต้ของเกาะคีวชู ซึ่งเกาะทั้งหมดนี้เรียกรวมกันว่าหมู่เกาะญี่ปุ่น ญี่ปุ่นถูกล้อมรอบด้วยทะเลทุกด้าน ได้แก่ทะเลโอค็อตสค์ทางเหนือ ทะเลญี่ปุ่นทางตะวันตก ทะเลจีนตะวันออกทางตะวันตกเฉียงใต้ ทะเลฟิลิปปินส์ทางใต้ และมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันออก พื้นที่ประมาณร้อยละ 70 เป็นภูเขา ซึ่งไม่สามารถใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือทำการเพาะปลูกได้ เพราะมีลักษณะสูงชันและมีโอกาสที่จะเกิดดินถล่มจากแผ่นดินไหวหรือฝนที่ตกหนัก ประชากรญี่ปุ่นส่วนใหญ่จึงต้องอาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งอย่างหนาแน่น และทำให้เมืองสำคัญในญี่ปุ่นมีประชากรหนาแน่นมาก ใน พ.ศ. 2548 ญี่ปุ่นมีป่าไม้ร้อยละ 66.4 พื้นที่ทางการเกษตรร้อยละ 12.6 อาคารร้อยละ 4.9 พื้นน้ำร้อยละ 3.5 ถนนร้อยละ 3.5 และอื่น ๆ ร้อยละ 9
ประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่ในวงแหวนแห่งไฟ บริเวณรอยต่อระหว่างแผ่นเปลือกโลก 3 แผ่น ทำให้เกิดแผ่นดินไหวความรุนแรงต่ำบ่อย ๆ  และยังมีแผ่นดินไหวความรุนแรงสูงที่ทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงหลายครั้งในศตวรรษที่ผ่านมา เช่นเหตุการณ์แผ่นดินไหวในชูเอะสึ พ.ศ. 2547 และ แผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิในโทโฮะกุ พ.ศ. 2554 เป็นต้น นอกจากนี้ การที่ญี่ปุ่นตั้งอยู่ในบริเวณวงแหวนแห่งไฟ ยังทำให้ญี่ปุ่นมีบ่อน้ำพุร้อนจำนวนมากทั่วประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่ถูกพัฒนาให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ภูเขาฟูจิซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่นก็เป็นภูเขาไฟ
หมู่เกาะญี่ปุ่นวางตัวยาวในแนวเหนือใต้ จึงทำให้มีลักษณะภูมิอากาศแตกต่างกันมาก ประเทศญี่ปุ่นสามารถแบ่งเขตภูมิอากาศออกเป็น 6 เขต คือ

 • ฮกไกโด: พื้นที่ตอนเหนือสุดของประเทศมีสภาพอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี แม้จะมีหยาดน้ำฟ้าไม่มาก แต่ในฤดูหนาวก็มีหิมะปกคลุมทั่วทั้งเกาะ
 • ทะเลญี่ปุ่น: ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลทางตะวันตกของเกาะฮนชู ลมตะวันตกเฉียงเหนือที่พัดผ่านในช่วงฤดูหนาวทำให้มีหิมะตกมาก ในช่วงฤดูร้อนอากาศมักจะเย็นกว่าฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก แม้ว่าบางครั้งจะเกิดปรากฏการณ์เฟห์นที่ทำให้อากาศร้อนมากผิดปกติ
 • ที่สูงตอนกลาง: อุณหภูมิระหว่างฤดูร้อนและฤดูหนาวและระหว่างกลางวันและกลางคืนมีความแตกต่างมาก
 • ทะเลเซะโตะ: ภูเขาบริเวณชูโงะกุและชิโกะกุช่วยป้องกันบริเวณทะเลเซะโตะจากลมฤดูต่าง ๆ ทำให้บริเวณนี้มีอากาศอบอุ่นและมีฝนตกน้อยตลอดทั้งปี
 • ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก: ตั้งอยู่ชายฝั่งมหาสมุทรทางตะวันออกของประเทศ ในฤดูหนาวมีอากาศที่หนาวเย็นแต่ไม่ค่อยมีหิมะตก ในฤดูร้อนมีอากาศร้อนและชื้นเพราะลมตะวันออกเฉียงใต้
 • หมู่เกาะตะวันตกเฉียงใต้: หมู่เกาะริวกิวมีอุณหภูมิกึ่งเขตร้อน คืออากาศอุ่นในฤดูหนาวและร้อนในฤดูร้อน มีฝนตกมากและมีไต้ฝุ่นผ่านมาในช่วงเปลี่ยนฤดู

ฤดูฝนหลักเริ่มต้นขึ้นในต้นเดือนพฤษภาคมที่โอะกินะวะ และจึงค่อย ๆ ไต่ขึ้นไปจนถึงฮกไกโดในปลายเดือนกรกฎาคม บนเกาะฮนชูฤดูฝนจะเริ่มในกลางเดือนของเดือนมิถุนายน มีระยะเวลาประมาณเดือนครึ่ง และในช่วงปลายฤดูร้อนจนถึงต้นฤดูใบไม้ร่วงมักมีไต้ฝุ่นพัดผ่าน โดยเฉลี่ยจะมีไต้ฝุ่นพัดเข้าใกล้ญี่ปุ่นปีละ 11 ลูก

สภาพอากาศในประเทศญี่ปุ่น

มี 4 ฤดูหลัก ที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน คือ

 1. ฤดูใบไม้ผลิ : (มีนาคม-พฤษภาคม) อากาศอบอุ่น อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 13-25 องศาเซลเซียส
 2. ฤดูร้อน : (มิถุนายน-สิงหาคม) อากาศร้อนชื้นโดยมีช่วงฤดูฝนสั้น ๆ ประมาณ 1 เดือน ในช่วงต้นฤดู อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 30-35 องศาเซลเซียส
 3. ฤดูใบไม้ร่วง : (กันยายน-พฤศจิกายน) อากาศอบอุ่น โดยมีพายุไต้ฝุ่นมากในช่วงเดือนกันยายน อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 22-27 องศาเซลเซียส
 4. ฤดูหนาว : (ธันวาคม-กุมภาพันธ์) อากาศหนาว มีหิมะตกมากทางภาคเหนือของประเทศและฝั่งทะเลญี่ปุ่น ส่วนทางใต้และฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก อากาศจะอบอุ่นกว่า อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 05-07 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิรอบปีของ ญี่ปุ่น

อุณหภูมิในญี่ปุ่น

ฝนตกรอบปีของ ญี่ปุ่น

ฝนตกรอบปีของญี่ปุ่น

สกุลเงิน ญี่ปุ่น ใช้ สกุลเงิน เยน (Yen)

สกุลเงินเยน ญี่ปุ่น

 เวลาในญีปุ่น

ประเทศญี่ปุ่นเวลาเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง

ภาษา

ประชากรญี่ปุ่นส่วนใหญ่ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาหลัก ส่วนภาษาอังกฤษตามสถานที่สำคัญ เช่น โรงแรม, สนามบิน, สถานที่ท่องเที่ยว หรือ ตาม เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลท่องเที่ยวสามารถพูดภาษาอังกฤษได้

การแต่งกาย 

เสื้อแขนยาว รองเท้าสวมใส่สบาย, ถุงเท้า. ครีมทาผิว ลิปมัน, หมวก, ร่ม (อุปกรณ์กันหนาว)

กระเป๋าเดินทาง 

กระเป๋าใบใหญ่ (ควรมีล้อลาก/เข็นได้) ที่จะบรรทุกใส่ใต้ท้องเครื่องบิน น้ำหนักไม่เกินท่านละ 20 กิโลกรัม (หากน้ำหนักเกิน ทางสายการบินอาจจะเรียกเก็บค่าระวางเพิ่มได้) ควรใส่กุญแจอย่างหนาแน่น

ยารักษาโรค 

ท่านที่มีโรคประจำตัว กรุณาน้ำยาติดตัวไปด้วย และกรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์ทราบด้วย

 
ช่วงเวลาเปิด-ปิดร้าน

ร้านค้าโดยทั่วไปเปิดบริการทุกวัน  ตั้งแต่เวลา 10:00 – 21:00 นาฬิกา 
ห้างสรรพสินค้าจะปิดทำการในวันธรรมดา 1 วันต่อสัปดาห์  วันหยุดของห้างจะไม่ตรงกันทุกห้าง โปรดสังเกตว่าห้างสรรพสินค้ามักจะปิดเร็วกว่าร้านค้าอื่นๆ ประมาณ 1 ชั่วโมง  (ราวๆ 19:00 นาฬิกา) 

สินค้าที่น่าซื้อ : เครื่องใช่ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์, กล้องถ่ายรูป,แว่นตา, นาฬิกา, เครื่องสำอาง, ชาเขียว, ชุดยูคาตะ เป็นต้น 

เครดิตการ์ด        สามารถใช้ได้ตามโรงแรม และห้างสรรพสินค้าในเมืองสำคัญ

น้ำประปา         น้ำประปาที่ประเทศญี่ปุ่นสะอาด สามารถดื่มได้ทุกแห่ง
กระแสไฟฟ้า     ญี่ปุ่นใช้กระแสไฟฟ้า 110 โวลต์ (ปลั๊กเสียบเป็น หัวแบน 2 ขา) 
ตัวอย่างปลั๊กไฟในประเทศญี่ปุ่น 
 ปลั๊กไฟ ใช้ในญี่ปุ่น
โทรศัพท์ หากต้องการนำโทรศัพท์ไปใช้ที่ประเทศญี่ปุ่น ตัวเครื่องโทรศัพท์จะต้องรองรับระบบ 3G ได้เท่านั้น และต้องเปิดบริการโรมมิ่ง (Roaming) ที่เครือข่ายที่ท่านสังกัด
ก่อนเดินทางและรหัสประเทศญี่ปุ่นคือ +81/รหัสประเทศไทยคือ +66

โทรจากประเทศไทย ไปญี่ปุ่น 

โทรจากเครื่องโทรศัพท์ของ True กด 009-81-รหัสเมือง-เบอร์โทรศัพท์
โทรจากเครื่องขององค์การโทรศัพท์ กด 001-809-81-รหัสเมือง-เบอร์โทรศัพท์
โทรจากมือถือทุกระบบ กด 009-81-รหัสเมือง-เบอร์โทรศัพท์ 
   (อัตราค่าบริการนาทีละ 7 บาท)

โทรกลับประเทศไทยโดยบัตรโทรศัพท์

มีขายทั่วไปตามเคาน์เตอร์โรงแรม, ซุปเปอร์มาร์เก็ต และสถานที่ท่องเที่ยว  ราคาเริ่ม 1,000 เยน 
กรุงเทพฯ  : 001-010-662-หมายเลขโทรศัพท์เจ็ดหลัก
ต่างจังหวัด : 001-010-66 ตามด้วยรหัสเมืองโดยตัดศูนย์ออก-หมายเลขโทรศัพท์หกหลัก
โทรภายในญี่ปุ่น : รหัสเมือง / มือถือ - หมายเลขโทรศัพท์
 

การให้ทิป ในประเทศญี่ปุ่น

การให้ทิปถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ ซึ่งผู้ให้บริการมุ่งหวังที่จะได้รับค่าทิปเป็นการตอบแทน สำหรับหัวหน้าทัวร์ ถ้าหากเขาเหล่านั้นน่ารัก และบริการดีเป็นพิเศษท่านอาจจะให้ทิปเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน

**โปรดเก็บรักษาพาสปอร์ตให้ดีที่สุด หากไปไหนทุกครั้งไม่ควรไปเพียงลำพังและควรนำนามบัตรโรงแรมติดตัว** 

การท่องเที่ยวเป็นกำไรชีวิต

หากท่านทำใจให้สนุกสนาน และปฏิบัติตามข้อแนะนำพิเศษนี้ ท่านจะเที่ยวอย่างสบายใจ สบายกาย และมีความสุข วัฒนธรรมบางอย่างอาจดูแปลกตาหรือตลก โปรดคิดเสียว่า  เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม บริการในร้านอาหาร และสถานที่ต่างๆ อาจไม่สุภาพอ่อนน้อมหรือบริการทุกอย่างเหมือนเมืองไทย อาหารบางอย่างท่านอาจไม่ชอบ หรือ รสชาติไม่อร่อย โปรดคิดเสียว่าท่านลองมาชิมและลิ้มลองอาหารที่แปลกและใหม่ และเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่าง
 

ภาษาญี่ปุ่นที่จำเป็น

おはようごさいます - ( o - ha - you - go - zai - masu อ่านว่า โอะ ฮา โยะ โก ไซ อิ มัส )  =  สวัสดีตอนเช้า
こんにちは - ( kon - ni - chi - wa อ่านว่า คอน นิ จิ วะ )  =  สวัสดีตอนบ่ายๆ
こんばんは - ( kom - ban - wa อ่านว่า  คอม บัง วะ )  =  สวัสดีตอนเย็น
さようなら - ( sa - you - na - ra อ่านว่า ซา โย นา ระ )  =  ลาก่อน
ありがとう ございます (a –ri-ga-tou-go-za-i-masu  อ่านว่า อะ ริ ง ะ โตะ โก ไซ อิ มัส)  = ขอบคุณมากครับ / ค่ะ
すみません (su-mi-ma-sen อ่านว่า ซุ มิ มะ เซน)  = ขอโทษครับ / ค่ะ
 

กรองค้นหาโดยราคา
กรองค้นหาโดยสายการบิน
 • Selecct All
 • (2)
 • (1)
 • (4)
 • (4)
 • (20)
 • (5)
รูปแบบการแสดง
ยอดนิยม
ญี่ปุ่น โตเกียว TOKYO STRONG PINKMOSS 5วัน3คืน XJ
ทัวร์ไอดี: 9957

ญี่ปุ่น โตเกียว TOKYO STRONG PINKMOSS 5วัน3คืน XJ

เพลิดเพลินทุ่งดอกพิ้งค์มอสกับวิวภูเขาไฟฟูจิ ชิมไข่ดำต่ออายุ ณ หุบเขาโอวาคุดานิ อิสระตามอัธยาศัยเต็มๆหนึ่งวัน
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน
ZG-AZNRT09

ราคาเริ่มต้น ฿ 21,999

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
21 มิ.ย. 62 - 25 มิ.ย. 62 35 (sold out) 21,999.00
28 มิ.ย. 62 - 2 ก.ค. 62 35 (sold out) 21,999.00
ยอดนิยม
ญี่ปุ่น โตเกียว PRO TOKYO FUJI SUMMER SAVE 5วัน3คืน XW
ทัวร์ไอดี: 13503

ญี่ปุ่น โตเกียว PRO TOKYO FUJI SUMMER SAVE 5วัน3คืน XW

เรียนรู้วิธีการชงชา ภูเขาไฟฟูจิชั้น5 ทะเลสาปคาวาคุจิโกะ ฮักไก พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว โอไดบะ หุ่นกันดั้ม
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน
PB-PJP14-XW

ราคาเริ่มต้น ฿ 21,999

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
3 ก.ค. 62 - 7 ส.ค. 62 34 มีที่ว่าง 21,999.00
5 ก.ค. 62 - 9 ก.ค. 62 34 มีที่ว่าง 22,999.00
10 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62 34 มีที่ว่าง 24,999.00
17 ก.ค. 62 - 21 ก.ค. 62 34 มีที่ว่าง 25,999.00
19 ก.ค. 62 - 23 ก.ค. 62 34 มีที่ว่าง 24,999.00
23 ก.ค. 62 - 27 ก.ค. 62 34 มีที่ว่าง 25,999.00
8 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 34 มีที่ว่าง 29,999.00
9 ส.ค. 62 - 13 ส.ค. 62 34 มีที่ว่าง 29,999.00
23 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62 34 มีที่ว่าง 25,999.00
30 ส.ค. 62 - 3 ก.ย. 62 34 มีที่ว่าง 23,999.00
6 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62 34 มีที่ว่าง 22,999.00
13 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62 34 มีที่ว่าง 22,999.00
20 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62 34 มีที่ว่าง 22,999.00
25 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 34 มีที่ว่าง 23,999.00
ยอดนิยม
ญี่ปุ่น ฮอกไกโด Lavender ซุปตาร์ ทุ่ง 7 สี ที่นี่เพื่อคุณ 5วัน3คืน XJ
ทัวร์ไอดี: 9964

ญี่ปุ่น ฮอกไกโด Lavender ซุปตาร์ ทุ่ง 7 สี ที่นี่เพื่อคุณ 5วัน3คืน XJ

ฮอกไกโด ฟรีเดย์ เพลิดเพลินใจ อิสระช้อปปิ้ง 1 วันเต็ม เทศกาลฤดู ลาเวนเดอร์ ณ โทมิตะฟาร์ม ละลานตากับดอกไม้หลากสายพันธ์ ณ ชิคิไซโนะโอกะ สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ ช้อปปิ้งย่าน ทานุกิโคจิ ม
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน
TTN-XJ110

ราคาเริ่มต้น ฿ 24,788

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
21 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 34 มีที่ว่าง 24,888.00
4 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 34 มีที่ว่าง 24,888.00
11 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 34 มีที่ว่าง 24,888.00
ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ซุปตาร์ พาออกเดท 6วัน4คืน XJ
ทัวร์ไอดี: 9066

ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ซุปตาร์ พาออกเดท 6วัน4คืน XJ

ชมป้อมดาว โกเรียวคาคุ นั่งกระเช้าชมวิวยามค่ำคืน เมืองฮาโกดาเตะ ช้อปปิ้งตลาดเช้า ฮาโกดาเตะ สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ อิสระเล่นสกี ณ ลาน NEW FURANO SKI ท่ามกลางหิมะขาวโพลน ชมหมู่บ้านเทพ
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน
TTN-XJ122

ราคาเริ่มต้น ฿ 25,888

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
25 พ.ย. 62 - 30 พ.ย. 62 34 (เหลือแค่ 3 ที่) 25,888.00
26 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 29,888.00
27 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 29,888.00
28 พ.ย. 62 - 3 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 29,888.00
29 พ.ย. 62 - 4 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 29,888.00
30 พ.ย. 62 - 5 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 30,888.00
1 ธ.ค. 62 - 6 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 30,888.00
2 ธ.ค. 62 - 7 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 30,888.00
3 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 30,888.00
4 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62 34 (เหลือแค่ 6 ที่) 30,888.00
5 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 30,888.00
6 ธ.ค. 62 - 11 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 30,888.00
7 ธ.ค. 62 - 12 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 30,888.00
8 ธ.ค. 62 - 13 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 30,888.00
9 ธ.ค. 62 - 14 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 30,888.00
10 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 32,888.00
11 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 30,888.00
12 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 30,888.00
13 ธ.ค. 62 - 18 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 30,888.00
14 ธ.ค. 62 - 19 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 30,888.00
15 ธ.ค. 62 - 20 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 30,888.00
16 ธ.ค. 62 - 21 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 30,888.00
17 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 30,888.00
19 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 30,888.00
20 ธ.ค. 62 - 25 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 30,888.00
21 ธ.ค. 62 - 26 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 30,888.00
23 ธ.ค. 62 - 28 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 33,888.00
24 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 33,888.00
25 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 35,888.00
26 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 35,888.00
27 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 34 มีที่ว่าง 39,888.00
28 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 34 มีที่ว่าง 39,888.00
31 ธ.ค. 62 - 5 ม.ค. 63 34 มีที่ว่าง 35,888.00
ยอดนิยม
ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฟูราโน่ โอตารุ (เลสโก ทุ่งดอกไม้หลากสี) 5วัน3คืน XJ
ทัวร์ไอดี: 13421

ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฟูราโน่ โอตารุ (เลสโก ทุ่งดอกไม้หลากสี) 5วัน3คืน XJ

ฟูราโน่ – โทมิตะ ฟาร์ม – สวนชิกิไซโนะโอกะ – บ่อน้ำสีฟ้า – อาซาฮิกาว่า - ช้อปปิ้งอิออน-โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภันฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ดิวตี้ฟรี - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน
ZG-ZHOK06

ราคาเริ่มต้น ฿ 25,999

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
21 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 35 เกือบเต็ม 25,999.00
28 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 35 มีที่ว่าง 25,999.00
4 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 35 มีที่ว่าง 25,999.00
11 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 35 มีที่ว่าง 25,999.00
18 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 35 มีที่ว่าง 26,999.00
25 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 35 มีที่ว่าง 25,999.00
ยอดนิยม
ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ นางาซากิ ซุปตาร์ ซากุระเฟิร์ส 5วัน3คืน SL
ทัวร์ไอดี: 13299

ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ นางาซากิ ซุปตาร์ ซากุระเฟิร์ส 5วัน3คืน SL

ฟุกุโอกะ-เมืองเปปปุ-บ่อน้ำพุร้อนขุมนรกทั้ง 8-เมืองคุมาโมตะ-ทุ่งหญ้าคุซะเซนริ-เมืองนางาซากิ-อิสระตามอัธยาศัย ณ เมืองนางาซากิ หรือ อิสระเต็มวัน ณ สวนสนุกเฮาส์เทนบอช-เมืองซากะ-ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ-โทซุพรี
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน
TTN-SL01

ราคาเริ่มต้น ฿ 26,888

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
12 ก.ค. 62 - 16 ก.ค. 62 34 มีที่ว่าง 26,888.00
ยอดนิยม
ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ ใบไม้สีแดง กับ รักที่เบิกบาน 5 วัน3คืน XJ
ทัวร์ไอดี: 13926

ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ ใบไม้สีแดง กับ รักที่เบิกบาน 5 วัน3คืน XJ

ชมหมู่บ้านมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ และเมืองเก่าทาคายาม่า-เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ขอพร ณ วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าเฮอัน-ช้อปปิ้งจุใจ ณ ย่านซาคาเอะ Expo City และ ชินไซบาชิ-เยือนจุดชมใบไม้เปลี่ยนสี ที
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน
TTN-XJ125

ราคาเริ่มต้น ฿ 26,888

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
1 ต.ค. 62 - 5 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 26,888.00
2 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 26,888.00
3 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 26,888.00
4 ต.ค. 62 - 8 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 26,888.00
5 ต.ค. 62 - 9 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 26,888.00
6 ต.ค. 62 - 10 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 26,888.00
7 ต.ค. 62 - 11 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 26,888.00
8 ต.ค. 62 - 12 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 26,888.00
9 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 26,888.00
10 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 26,888.00
11 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 26,888.00
12 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 26,888.00
13 ต.ค. 62 - 17 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 26,888.00
14 ต.ค. 62 - 18 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 26,888.00
15 ต.ค. 62 - 19 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 26,888.00
16 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 26,888.00
17 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 26,888.00
18 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 26,888.00
19 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 26,888.00
20 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 26,888.00
21 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 26,888.00
22 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 26,888.00
23 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 26,888.00
24 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 26,888.00
25 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 26,888.00
26 ต.ค. 62 - 30 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 26,888.00
27 ต.ค. 62 - 31 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 26,888.00
28 ต.ค. 62 - 1 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 26,888.00
29 ต.ค. 62 - 2 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 26,888.00
30 ต.ค. 62 - 3 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 26,888.00
31 ต.ค. 62 - 4 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 26,888.00
1 พ.ย. 62 - 5 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 27,888.00
2 พ.ย. 62 - 6 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 27,888.00
3 พ.ย. 62 - 7 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 27,888.00
4 พ.ย. 62 - 8 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 27,888.00
5 พ.ย. 62 - 9 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 27,888.00
6 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 27,888.00
7 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 27,888.00
8 พ.ย. 62 - 12 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 27,888.00
9 พ.ย. 62 - 13 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 27,888.00
10 พ.ย. 62 - 14 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 27,888.00
11 พ.ย. 62 - 15 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 27,888.00
12 พ.ย. 62 - 16 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 27,888.00
13 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 27,888.00
14 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 27,888.00
15 พ.ย. 62 - 19 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 27,888.00
16 พ.ย. 62 - 20 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 27,888.00
17 พ.ย. 62 - 21 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 27,888.00
18 พ.ย. 62 - 22 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 27,888.00
19 พ.ย. 62 - 23 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 27,888.00
20 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 27,888.00
21 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 27,888.00
22 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 27,888.00
23 พ.ย. 62 - 27 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 27,888.00
24 พ.ย. 62 - 28 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 27,888.00
25 พ.ย. 62 - 29 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 27,888.00
26 พ.ย. 62 - 30 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 27,888.00
27 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 27,888.00
28 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 27,888.00
29 พ.ย. 62 - 3 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 27,888.00
30 พ.ย. 62 - 4 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 27,888.00
ยอดนิยม
ญี่ปุ่น โอซาก้า PRO OSAKA TOKYO SUPER SAVE 6วัน4คืน XW
ทัวร์ไอดี: 12059

ญี่ปุ่น โอซาก้า PRO OSAKA TOKYO SUPER SAVE 6วัน4คืน XW

โอซาก้า-ปราสาทโอซาก้า ชินไซบาชิ-ป้ายกูลิโกะ-เกียวโต-ศาลเจ้าจิ้งจอกฟูชิมิ อินาริ-ชงชาแบบญี่ปุ่น-กิฟุ
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน
PB-PJP44-XW

ราคาเริ่มต้น ฿ 27,999

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
12 มิ.ย. 62 - 17 มิ.ย. 62 34 (sold out) 27,999.00
14 มิ.ย. 62 - 19 มิ.ย. 62 34 (sold out) 28,999.00
19 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62 34 (sold out) 27,999.00
21 มิ.ย. 62 - 26 มิ.ย. 62 34 (sold out) 28,999.00
26 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62 34 (sold out) 27,999.00
28 มิ.ย. 62 - 3 ก.ค. 62 34 (sold out) 28,999.00
3 ก.ค. 62 - 8 ก.ค. 62 34 มีที่ว่าง 27,999.00
5 ก.ค. 62 - 10 ก.ค. 62 34 มีที่ว่าง 28,999.00
10 ก.ค. 62 - 15 ก.ค. 62 34 มีที่ว่าง 28,999.00
12 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62 34 มีที่ว่าง 32,999.00
17 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62 34 มีที่ว่าง 30,999.00
19 ก.ค. 62 - 24 ก.ค. 62 34 มีที่ว่าง 28,999.00
24 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 34 มีที่ว่าง 30,999.00
26 ก.ค. 62 - 31 ก.ค. 62 34 มีที่ว่าง 32,999.00
31 ก.ค. 62 - 5 ส.ค. 62 34 มีที่ว่าง 28,999.00
ญี่ปุ่น โอซาก้า SHIRAKAWA TOTTORI ซุปตาร์ ยอดนักสืบ (ใบไม้แดง) 6วัน4คืน XJ
ทัวร์ไอดี: 13472

ญี่ปุ่น โอซาก้า SHIRAKAWA TOTTORI ซุปตาร์ ยอดนักสืบ (ใบไม้แดง) 6วัน4คืน XJ

โอซาก้า ชิราคาวาโกะ–ทาคายาม่า–ซันมาชิซูจิ-นาโกย่า-ซาคาเอะ-เกียวโต–ศาลเจ้าเฮอัน -วัดคินคะคุจิ-ป่าไผ่อาราชิยาม่า-เมืองทตโทริ–เนินทรายทตโทริ-พิพิธภัณฑ์ศิลปะทราย–พิพิธภัณฑ์โคนันยอดนักสืบ
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน
TTN-XJ127

ราคาเริ่มต้น ฿ 28,788

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
1 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 28,788.00
2 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 28,788.00
3 ต.ค. 62 - 8 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 28,788.00
4 ต.ค. 62 - 9 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 28,788.00
8 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 28,788.00
9 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 28,788.00
10 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 28,788.00
11 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 28,788.00
15 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 28,788.00
16 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 28,788.00
17 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 28,788.00
18 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 28,788.00
19 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 28,788.00
20 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 28,788.00
22 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 28,788.00
23 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 28,788.00
24 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 28,788.00
25 ต.ค. 62 - 30 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 28,788.00
29 ต.ค. 62 - 3 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 28,788.00
30 ต.ค. 62 - 4 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 28,788.00
31 ต.ค. 62 - 5 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 28,788.00
1 พ.ย. 62 - 6 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 28,788.00
5 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 28,788.00
6 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 28,788.00
7 พ.ย. 62 - 12 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 28,788.00
8 พ.ย. 62 - 13 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 28,788.00
12 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 28,788.00
13 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 28,788.00
14 พ.ย. 62 - 19 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 28,788.00
15 พ.ย. 62 - 20 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 28,788.00
19 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 28,788.00
21 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 28,788.00
22 พ.ย. 62 - 27 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 28,788.00
ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ 6วัน4คืน XJ
ทัวร์ไอดี: 9486

ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ 6วัน4คืน XJ

เที่ยวทุกวันไม่มีอิสระ เยือนดินแดน ใต้สุดของเกาะฮอกไกโด ชมป้อมดาว โกเรียวคาคุ นั่งกระเช้าชมวิวยามค่ำคืน เมืองฮาโกดาเตะ ช้อปปิ้งตลาดเช้า ฮาโกดาเตะ เยือนหุบเขานรกจิโกกุดานิ ชมหมีภูเขาไฟโชวะ
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน
TTN-XJ121

ราคาเริ่มต้น ฿ 28,888

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
2 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 29,888.00
5 ต.ค. 62 - 10 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 29,888.00
9 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 30,888.00
12 ต.ค. 62 - 17 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 30,888.00
16 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 30,888.00
19 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62 34 (เหลือแค่ 5 ที่) 30,888.00
23 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 32,888.00
26 ต.ค. 62 - 31 ต.ค. 62 34 มีที่ว่าง 30,888.00
27 ต.ค. 62 - 1 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 29,888.00
28 ต.ค. 62 - 2 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 29,888.00
29 ต.ค. 62 - 3 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 29,888.00
30 ต.ค. 62 - 4 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 29,888.00
31 ต.ค. 62 - 5 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 29,888.00
2 พ.ย. 62 - 7 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 28,888.00
3 พ.ย. 62 - 8 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 28,888.00
4 พ.ย. 62 - 9 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 28,888.00
5 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 28,888.00
6 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 28,888.00
7 พ.ย. 62 - 12 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 28,888.00
8 พ.ย. 62 - 13 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 28,888.00
9 พ.ย. 62 - 14 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 28,888.00
10 พ.ย. 62 - 15 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 28,888.00
11 พ.ย. 62 - 16 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 28,888.00
12 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 28,888.00
13 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 28,888.00
14 พ.ย. 62 - 19 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 28,888.00
15 พ.ย. 62 - 20 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 28,888.00
16 พ.ย. 62 - 21 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 28,888.00
17 พ.ย. 62 - 22 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 28,888.00
18 พ.ย. 62 - 23 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 28,888.00
19 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 28,888.00
21 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 28,888.00
22 พ.ย. 62 - 27 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 28,888.00
23 พ.ย. 62 - 28 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 28,888.00
24 พ.ย. 62 - 29 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 28,888.00